Конспект по геодезия за студентите от Хидротехнически факултет I курс Предмет, задачи и значение на геодезията. Форми и размери на Земята. Мерни единици за дължини и ъгли. МащабиДата05.03.2018
Размер31.93 Kb.
ТипКонспект
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – СОФИЯ
КАТЕДРА “ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА”

КОНСПЕКТ ПО ГЕОДЕЗИЯ

за студентите от Хидротехнически факултет - I курс

1. Предмет, задачи и значение на геодезията. Форми и размери на Земята. Мерни единици за дължини и ъгли. Мащаби.

2. Геодезически координатни системи. Гаусови правоъгълни координати.

3. Топографски планове и карти - общи сведения, съдържание. Ориентиране на линии. Разграфка и номенклатура на топографските планове и карти.

4. Релеф на земната повърхнина и начини за изобразяването му върху топографски планове и карти. Интерполиране на хоризонтали. Условни знаци. Решаване на задачи с планове и карти.

5. Определяне на площи по данни от терена, от план или карта. Аналитично определяне на площи.

6. Сведения от теорията на грешките при измерванията. Критерии за точността на измерванията. Закон за предаване на грешките - приложение.

7. Същност на изравнението по метода на най-малките квадрати. Тежест на измерванията. Обработка на измерванията на една величина, извършени с еднаква и с различна точност.

8. Същност на измерването на посоки и ъгли. Теодолити - устройство и класификация. Зрителна тръба, либели, средства за отчитане. Проверка и поправка на осовите условия.

9. Измерване на хоризонтални посоки и ъгли. Измерване на азимути. Грешки при измерване на хоризонтални ъгли. Точност.

10. Измерване на вертикални (зенитни) ъгли. Индексна грешка. Точност.

11. Измерване на дължини – непосредствено и посредствено. Грешки и точност.

12. Оптично измерване на дължини: нишков далекомер, базисна лата. Електронно измерване на дължини – светлодалекомери. Корекции на измерените дължини. Грешки и точност.

13. Измерване на превишения. Видове нивелации. Същност на геометричната нивелация. Видове нивелири. Проверка и поправка на осовите условия на нивелирите.

14. Самохоризонтиращи се нивелири - устройство, проверка и поправка.

15. Геометрична нивелация между две точки и на редица от точки. Изчисление на нивелачен карнет. Нивелация с междинни точки. Грешки и точност на геометричната нивелация.

16. Тригонометрична нивелация. Хидростатична нивелация. Барометрична нивелация.

17. Нивелация на профили и повърхнини.

18. Създаване на топографски планове и карти. Опорна и работна геодезическа основа за хоризонтални и вертикални измервания. Методи за определяне на координати с Глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) .

19. Работна геодезическа основа – проектиране, стабилизиране, репериране. Методи за създаване.

20. Координатни изчисления - I и II основни геодезически задачи.

21. Определяне координати на точки чрез засечка напред и линейна засечка. Точност.

22. Определяне координати на точки чрез обратна засечка. Опасна окръжност. Точност.

23. Полигони - видове, стабилизиране, измерване. Определяне координати на точки чрез включен, затворен и маркшайдерски полигони.

24. Видове геодезични снимки. Полярна (тахиметрична) снимка. Ортогонална снимка.

25. Морски, езерни и речни топографски снимки.

26. Цифрови топографски модели - структура и начини за създаването им. Съдържание и използване при проектирането и строителството на хидротехнически обекти.

27. Географски информационни системи. Приложение в хидротехническото строителство.

28. Кадастър – основни понятия, приложение в хидротехническото строителство.

София, 2017 г. Съставил:.........................................../доц. д-р инж. Б. Александров/

Литература:

  1. Александров, Б., Лекционен курс по Геодезия, 2017 г.

  2. Атанасов, Ст., Л. Тодоров, П. Томова, Геодезия – I ч., Техника, С., 1990 г.

  3. Атанасов, Ст., Л. Тодоров, Геодезия – II ч., Техника, С., 1992 г.

  4. Бакалов П., Р. Янева, Д. Тонков, Св. Бакъшева, Е. Кръстанов,

Ръководство за упражнения по геодезия, УАСГ, С, 2002 г.

  1. Вълчинов, В., Геоинформатика, УАСГ С., 2009 г.

  2. Вълчинов В., Т. Костадинов, Морска геодезия, УАСГ, С., 2000 г.

  3. Димитров, Д., Инженерна геодезия, Наука и изкуство, С., 1987 г.

  4. Лазаров Г., Д. Христов, Т. Костадинов,

Ръководство за упражнения по геодезия, София, 1994 г.

  1. Томова-Хинчева П., П. Пенев, П. Бакалов, Б. Банов, К. Костадинов, Г. Лазаров, Геодезия за строителния и хидротехническия факултети, Техника, С, 1992 г.
Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница