Миграционните процеси в община Благоевград


Динамика в броя на населението на община Благоевградстраница4/8
Дата06.07.2017
Размер1.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Динамика в броя на населението на община Благоевград

Години
Гр.Благоевград

Община Благоевград

Благоевградска област

1990

79089

86158

358995

1991

79947

87158

360325

1992

71603

78916

351637

1993

72853

80010

352086

1994

73426

80531

351558

1995

73419

81357

351408

1996

73673

81011

351510

1997

73753

81114

350327

1998

73659

80882

347907

Разглеждания период се характеризира с най-голям общ брой на населението както на общината, така и на областта, през 1990-1991г. През 1992г. в Община Благоевград се наблюдава рязък спад, последван от постепенно увеличение на населението в следващите 3 години. От 1995г. населението, както на общината, така и на областта започва да намалява, макар в общи линии да се задържа относително постоянно и да не се наблюдават големи спадове. Впечатление прави чувствителното намаляване на населението на областта 1998г., спрямо 1997г. – 3420 души, за разлика от това в общината за същия период – 232 души.

Причините са: намаляване на раждаемостта, увеличаване на смъртността и засилване миграциите на населението.

Приемайки за база 1990г., темпът, с които се променя общия брой население, би могло да се посочи със следната графика.

Динамика в броя на населението на община Благоевград и Благоевградска област.
Графично може да се представи и дяла на община Благоевград в населението на Благоевградска област.Гъстотата на населението в община Благоевград е посочена в следната таблица.Години

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998


Община Благоевград

137.1

138.7

125.6

127.4

128.2

129.5

128.9

129.1

128.7

Данните сочат чувствително по-голяма концентрация на населението в община Благоевград в началото на анализирания период, в сравнение със средата и края на периода. Община Благоевград е сред общините с най-голяма концентрация на население за 1998г. при средна гъстота за страната – 74.2д/км2 . Тенденция е намаляване на средната гъстота на населението в общината, в резултат на намаляване на общия му брой.

Анализирайки динамиката на човешкия фактор в община Благоевград, интерес представлява естественото движение на населението.


Естествено движение на населението в община Благоевград

Години

Родени


Починали

Естествен прираст

Общо

В т.ч. деца до 1 год.

1990

1208

560

15

648

1991

1055

554

16

501

1992

932

570

17

362

1993

822

619

14

203

1994

801

585

15

216

1995

678

654

8

24

1996

688

648

7

40

1997

588

697

9

-109

1998

633

680

13

-47

За началото на периода е характерно висока раждаемост (14.0 на 1000 души), ниска смъртност (6.5 на 1000 души) и положителен естествен прираст (7.5%). От 1992г. започват да се проявяват негативни тенденции в естественото движение на населението на общината – намаляване на раждаемостта, увеличаване на смъртността и намаляване на естествения прираст (от 4.6 през 1992г. на 0.5% през 1996г.), и достигането му до отрицателни стойности през 1997г. (-1.3%).

През 1998г. се наблюдава увеличаване на раждаемостта (с 0.6 пункта спрямо 1997г.), намаляване на смъртността (с 0.1 пункта спрямо предходната година) увеличаване на естествения прираст (с 0.7 пункта спрямо 1997г.). тревога предизвиква показателя детска смъртност. За него са характерни високи стойности в началото и средата на периода (12.4 – 18.7 на 1000 живородени деца), едно намаляване през 1996г. (10.2%) и достигането му до най-висока стойност през 1998г. – 20.5%.

Динамиката в естественото движение на населението на община Благоевград най-ясно проличава при сравняването й с тази в Благоевградска област.


Естествено движение на населението в община Благоевград и Благоевградска област

В община Благоевград
В Благоевградска област

Години

Раждаемост

Смъртност

Детска смъртност

Естествен прираст
Раждаемост

Смъртност

Детска смъртност

Естествен прираст

1990

14.0

6.5

12.4

7.5
14.8

9.4

13.2

5.4

1991

12.0

6.3

15.1

5.8
12.8

9.1

14.1

3.7

1992

11.8

7.2

18.2

4.6
12.9

9.1

14.1

3.8

1993

10.2

7.7

17.0

2.5
11.2

9.6

15.2

11.6

1994

9.9

7.2

18.7

2.7
10.8

9.8

16.4

1.0

1995

8.3

8.0

11.7

0.3
9.5

10.0

13.2

-0.5

1996

8.5

8.0

10.2

0.5
9.6

10.2

11.6

-0.6

1997

7.2

8.5

15.3

-1.3
8.6

10.5

12.6

-1.9

1998

7.8

8.4

20.5

-0.6
8.9

10.4

12.5

-1.5

Впечатление прави, че през 1990г. в областта намалява раждаемостта и се увеличава смъртността. Показателя детска смъртност е с високи стойности предимно в средата на периода. Естествения прираст е с отрицателни стойности от 1995г. като през 1997г. достига – 1.9. През 1998г. се отчита население с/о предходната година от 0.4 пункта.

Причините за негативните тенденции в естественото движение на населението на общината и на областта са: намалената брачност, липса на репродуктивна нагласа и поведение, влошена възрастова структура и ниския жизнен стандарт на населението.

Структурата на населението на Община Благоевград, с присъщите си специфични характеристики, е факт за социално-икономическо и демографска равнище на общината.Полова структура на населението на община Благоевград

Години

Общо

Мъже

Жени

Жени на 1000 мъже

1990

86158

42295

43863

1037

1991

87158

42643

44515

1043

1992

78916

38861

40055

1030

1993

80010

39164

40846

1042

1994

80531

39284

41247

1049

1995

81357

39539

41818

1058

1996

81011

39126

41885

1071

1997

81114

39141

41973

1072

1998

80882

38996

41886

1074

Анализирайки половата структура на населението на община Благоевград, впечатление правят високите стойности на показателят “жени на 1000 мъже”, т.е. преобладаваща част от населението е от женски пол (51.81%).

В началото и средата на периода те е с най-ниски стойности – 1037 и 1030 жени на 1000 мъже. От 1993 г. се наблюдава покачване на стойностите на показателя. Тази тенденция се запазва до края на периода и той достига най-високото си равнище от 1074 жени на 1000 мъже.

Ако съпоставим половата структура на населението на община Благоевград с тази на населението на Благоевградска област, то данните сочат, че в Благоевградска област преобладаваща част от населението е от женски пол (50.4%), но различието в броя между половете е много по-слабо изразено, отколкото в община Благоевград.


Полова структура на населението на Благоевградска област

Години

Общо

Мъже

Жени

Жени на 1000 мъже

1990

358995

177885

181110

1018

1991

360325

178793

181532

1015

1992

351637

147827

176810

1011

1993

352086

174697

177389

1015

1994

351558

174288

177330

1017

1995

351408

174618

176790

1012

1996

351510

174252

177256

1017

1997

350327

173609

176718

1018

1998

347907

172237

175634

1019

Причините за количествения превес на жените са: по-големия брой на родените момичета спрямо тези на момчетата, по-висока средна продължителност на живота при жените, по-големия брой на заселилите се жени спрямо този на мъжете.Тенденция за остаряване на населението, характерна от 1990 г. за страната, започва силно да се проявява, като в община Благоевград, така и в Благоевградска област. През 1992 г. Благоевградския регион (днешна Благоевградска област) е между трите в страната, в които населението под трудоспособна възраст е повече от 5 пункта от лицата над трудовата възраст. Тенденцията на застаряване на населението в общината и областта много ясно проличава от данните в двете таблици.
Възрастова структура на населението

Години

Население общо

Възраст относителен дял
Под трид.възраст

В трид.възраст

Над труд.възраст

Брой

Отн.дел

Брой

Отн.дел

Брой

Отн.дел

Брой

Отн.дел

1990

358995

100.0

90513

25.2

206230

57.4

62252

17.4

1991

360325

100.0

89334

24.8

207306

57.5

63685

17.4

1992

351637

100.0

84601

24.1

202102

57.5

64934

18.4

1993

352086

100.0

83406

23.7

203060

57.6

65980

18.7

1994

351558

100.0

80849

23.0

203297

57.8

67412

19.2

1995

351408

100.0

78629

22.4

204336

58.1

68443

19.5

1996

351510

100.0

76576

21.8

205520

58.5

69414

19.7

1997

350327

100.0

74062

21.1

206020

58.8

70245

20.1

1998

347907

100.0

71367

20.5

206017

59.2

70523

20.2

През 1998 г. населението на Благоевградска област, намиращо се под трудоспособна възраст надвишава това в надтрудоспособна възраст само с 0.3 пункта. За периода 1990-98 г., броя на лицата над трудоспособната възраст е намалял с 19 146, а този в над трудоспособна възраст се е увеличил с 8 271 души. Относителният дял на населението под трудоспособната възраст за същия период е намалял с 4.7 пункта, а на населението в над трудоспособната възраст се е увеличил с 2.8 пункта. Контингентът от младо поколение, което след време ще влезе в трудоспособната възраст значително намалява, което ще доведе до спад на трудовите ресурси и може да окаже негативно влияние на икономиката на областта.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница