Министерство на образованието и науката у ч е б н а п р о г р а м аДата06.02.2018
Размер101.34 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА


УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 09 - 1418/25.07.2005 г.

Учебен модул: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Професионално направление:


код 522 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

Професии:код 522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Специалност:код 5220109 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

код 5220110 ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

СОФИЯ‚ 2005 годинаІ. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебният предмет Електроенергетика е част от задължителната професионална подготовка на учениците от професия код 522010 Електротехник, специалности код 5220109 Електрически инсталации и код 5220110 Електродомакинска техникамодулно обучение, професионално направление код 522 Електротехника и енергетика.

Чрез учебното съдържание по предмета се разкрива общото и специфичното в електротехническите съоръжения за производство, пренасяне, разпределение и консумация на електрическа енергия, както по отношение на тяхното устройство и принцип на действие, така и по отношение на приложенията им.

Знанията са едновременно обобщени и конкретни. Те представляват необходимата база, на която знанията и уменията на учениците по другите учебни предмети от задължителната професионална подготовка се задълбочават и разширяват в съответствие с изискванията на Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията и специалността.
ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МОДУЛА
Основна цел на обучението по модула Електроенергетика е учениците да усвоят система от знания за съвременните принципи, процеси и устройства за производство, пренасяне, разпределение и консумация на електрическа енергия.

За постигане на основната цел на обучението е необходимо да се изпълнят следните подцели:

– усвояване на система от знания за електроенергийната система и основните й елементи;

– усвояване на система от знания за производството на електроенергия: структурни схеми на ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ; сведения за други видове електроцентрали;

– усвояване на система от знания за видовете подстанции, тяхното устройство, предназначение и характеристики;

– усвояване на система от знания за разпределението на електроенергията: електрически мрежи - видове, изисквания, конструктивно изпълнение;

– усвояване на система от знания за консумацията на електроенергия: видове консуматори, категории потребители, товарови графици;

Учениците да усвоят система от умения за :

– усвояване на система от умения за описание на основните съоръжения за производство, пренасяне, разпределение и консумация на електроенергията;

– усвояване на система от умения за сравняване на общото и различното, предимствата и недостатъците и характерните особености при различните начини за добив на електроенергия, при различните видове подстанции, при кабелни и въздушни електрически мрежи, при различните видове и категории консуматори;

– усвояване на система от умения за обясняване на процеси, принципи на действие и приложение на разглежданите съоръжения.

Сравнително малкият брой учебни часове по модула и широкия кръг от разглеждани теми изискват интензивна работа в клас при активното участие на учениците в процеса на обучение за решаването на фронтални, групови и самостоятелни задачи. Предвидените часове за посещение целят задълбочаване и конкретизация на знанията и формиране на умения за наблюдение и съпоставка на явления, процеси, съоръжения и др.

Качествената подготовка изисква обучението да се провежда в кабинет, снабден с подходящи средства за обучение (схеми, табла, макети и др.), а учителят и учениците да ползват подходяща литература – учебник, учебни помагала, справочници и др.

ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Общият брой часове за обучение по учебния модул Електроенергетика и разпределението им по учебни години и срокове е записано в учебния план на професията Електротехник, специалности Електрически инсталации и Електродомакинска техника – модулно обучение.

Общият брой часове за модулно обучение по модул Електроенергетика се разпределят съобразно разработения от училището в началото на учебната година график за организиране на обучението по модули.


ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броят часове и темите. Учителят определя часовете за всяка тема, посочена в раздела, часовете за нови знания и упражнения за постигане целите на обучението.
Наименование на разделите

Брой

часове

1.

Електроенергийна система

2

2.

Производство на електрическа енергия

8

3.

Електрически подстанции

8

4.

Пренос и разпределение на електрическата енергия

6

5.

Консумация на електрическата енергия

2

6.

Управление на електроенергийната система

2

7.

Посещения на обекти

6

8.

Обобщение

2
Общ брой часове:

36


Раздел 1. Електроенергийна система

1.1. Общи сведения, елементи, характерни особености на електроенергийната система (ЕЕС). ЕЕС на Република България.


Раздел 2. Производство на електрическа енергия

2.1. Енергийни източници – видове, характерни особености.

2.2. Топлоелектрически централи (ТЕЦ) – структурна схема, видове (КЕЦ, ТФЕЦ), предимства и недостатъци.

2.3. Водноелектрически централи (ВЕЦ) – структурна схема, видове ВЕЦ, предимства и недостатъци.

2.4. Атомни електрически централи (АЕЦ) – схема, технологичен процес, предимства и недостатъци.

2.5. Други видове електроцентрали – слънчеви, вятърни, геотермални, дизелови и др. Приложения.


Раздел 3. Електрически подстанции

3.1. Общи сведения – основни параметри, характеристики, класификации.

3.2. Елементи на подстанциите – основни съоръжения (силови трансформатори, автотрансформатори, комутационни апарати, апарати за измерване, контрол и защита). Открити разпределителни устройства (ОРУ), закрити разпределителни устройства (ЗРУ), комплектни разпределителни устройства (КРУ).

3.3. Видове подстанции (системни, районни, цехови, трансформаторни, тягови) – схема, приложение.


Раздел 4. Разпределение на електроенергията

4.1. Изисквания към разпределението на електроенергията – електрически мрежи – общи сведения, видове.

4.2. Въздушни електропроводи (ВЕП) – приложение, съставни елементи, особености.

4.3. Кабелни електропроводи (КЕП) – приложение, съставни елементи, начин на полагане.


Раздел 5. Консумация на електроенергия

5.1. Общи сведения за консуматорите на електрическа енергия – видове, режими на работа, категории потребители.

5.2. Особености при консумиране на електрическа енергия.
Раздел 6. Управление на електроенергийната система

6.1. Товарови графици – характеристика, основни величини.

6.2. Структура на диспечерското управление.

Раздел 7. Посещения на обекти

Препоръчва се посещение в подстанции и/или електрически централи.


V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
В резултат от обучението учениците ще могат да:

– дефинират основни понятия, свързани с производството, пренасянето, разпределението и консумирането на електрическата енергия;

– описват, обясняват и сравняват конкретни структурни схеми за производство на електрическа енергия;

– изброяват видовете подстанции;

– обясняват електрическите схеми на ОРУ, ЗРУ и КРУ;

– посочват предназначението и приложението на ВЕП и КЕП;

– изброяват елементите на ВЕП и КЕП;

– разграничават видовете консуматори на електрическа енергия и категориите потребители;

– обясняват основните характеристики на товаровите графици, а също начините за определяне на електрическите товари.
VI. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРИДОБИТИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Оценяването на придобитите от учениците знания и умения се извършва чрез провеждането на два теоретични теста (ТТ), съгласно таблицата за оценяване.

Чрез ТТ1, който се провежда след приключване на обучението по разделите “Електроенергийна система”, “Производство на електрическа енергия” и “ Електрически подстанции”, се проверяват и оценяват следните знания и умения на учениците:

– да дефинират основни понятия, свързани с производството, пренасянето, разпределението и консумирането на електрическата енергия;

– да описват и обясняват конкретните структурни схеми за производство на електрическа енергия, да сравнявант различните начини за производство на електрическа енергия;

– да познават видовете подстанции, трансформаторни постове и техните елементи;

Чрез ТТ2, който се провежда след приключване на обучението по разделите “Пренос и разпределение на електрическата енергия”, “Консумация на електрическата енергия” и “Управление на електроенергийната система”, се проверяват и оценяват следните знания и умения на учениците:

– да познават елементите на ВЕП и КЕП, предназначението и приложението им.

– да разграничават видовете консуматори на електроенергия, категориите потребители и обясняват основните характеристики на товаровите графици и тяхното приложение.


Правила за оценяване:

1. Оценяването се извършва от учителя, провеждащ обучението.

2. Оценката за модула се формира от оценяването на двата теоретични теста, както е посочено в таблицата.

3. Модулът се счита за покрит, когато ученикът е издържал успешно всички тестове. Не се формира крайна оценка за модула без успешно издържан отделен тест.

4. Тестовете се считат за издържани, когато ученикът е събрал поне 50% от максималния брой точки за теста, посочен в таблицата, и в конкретната инструкция за теста. Ученик, не успял да събере необходимия брой точки за дадено оценяване, има право на две допълнителни явявания.

5. Ако и след двете допълнителни явявания на даден тест, ученикът не успее да събере необходимия брой точки, не се оформя крайна оценка за модула в точки, а за годишна оценка се вписва “Слаб 2”. Ученикът се явява по реда за поправителните изпити върху раздела (разделите), за който не е покрил теста. Полученият брой точки от това явяване се сумира с точките от покритите през курса на обучение по модула тестове и се оформя крайна оценка за модула в точки и в оценка по шестобалната система.


МОДУЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Брой часове – 36 часа – 100% теория

От тях часове за оценяване – 4 часа

Максимален брой точки за модула : 100
Раздели


Оценяване

Брой часове

Тест №

За време,

часа


Тежест

%


1.

Електроенергийна система

ТТ1

2

53

18

2.

Производство на електрическа енергия

3.

Електрически подстанции

4.

Пренос и разпределение на електрическата енергия

ТТ2

2

47

16

5.

Консумация на електрическата енергия

6.

Управление на електроенергийната система

7.

Посещения на обекти
Обобщение2
Общ брой часове:
4

100

36


ЗАБЕЛЕЖКА:

Всяко оценяване, независимо от неговия вид, трябва да оставя писмен белег.

Крайната цифрова оценка по модула се получава, като полученият брой точки се трансформира чрез таблицата:


Брой точки

50-65

65,1-82

82,1-92

92,1-100

Оценка

Среден (3)

Добър (4)

Мн.добър (5)

Отличен (6)VІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
1. инж. Румяна Алексиева – ПГ по електротехника и автоматика, София

2. инж. Александра Ножарова – ДИУУ, София

1. инж.Добринка Младенова – ПГ по битова техника, Пловдив
VІІ. ЛИТЕРАТУРА
1. Гроздева, М. Електроенергетика. С.: НОВИ ЗНАНИЯ, 2005

2. Димитрова, Г., М. Дамянова. Производство, пренасяне и разпределение на електрическа енергия. С.: ПРОСВЕТА, 20023. Градинарова, А., П. Василева. Електрически инсталации, мрежи и уредби. С.: ТЕХНИКА, 1994
Каталог: prof -> elek
prof -> Предложение за изпълнение на поръчката
prof -> Simeonovgrad municipality
prof -> Критерий за оценка
prof -> Техническа спецификация
prof -> Опит върху печалбата и загубата 1
prof -> Биография на Доц д-р светлозар хараланов, д м. Дата на раждане: Месторождение: Месторабота: Настояща позиция: 20 ноември 1954
elek -> Министерство на образованието и науката
elek -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен модул
elek -> За задължителна професионална подготовка


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница