Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групистраница5/8
Дата23.07.2016
Размер1.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА МИГ И НА ПРОЕКТИТЕ НА ПОЛУЧАТЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ


Чл. 52. Местната инициативна група и получателите на финансова помощ при изпълнение на Стратегията за местно развитие са длъжни да осигурят необходимата адекватна публичност на дейността си и източниците на финансиране съгласно изискванията, посочени в приложение № 8.

Чл. 53. (1) В хода на процеса по изпълнение на одобрената стратегия и проектите управляващият орган на ПРСР и РА имат право да извършват проверки както на дейността на МИГ, така и на получателите на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Стратегията за местно развитие.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) По време на проверките управляващият орган на ПРСР и РА имат право да проверяват оригинални документи на получателите на подпомагане и МИГ, активите, обект на подпомагане, както и да изискват специализирани доклади, справки, допълнителни документи и информация, необходими за обективната оценка на дейността им.

Чл. 54. (1) Местната инициативна група и получателите на подпомагане са длъжни да водят аналитична счетоводна отчетност, която да е достатъчна за установяване и проследяване на всички операции, свързани с подпомаганите дейности.

(2) Местната инициативна група и получателите на подпомагане са длъжни да организират подробна счетоводна отчетност, която да е достатъчна за установяване и проследяване на възстановим и невъзстановим ДДС по всеки договор (проект, дейност).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Всички документи, свързани с подпомаганата дейност, се съхраняват в продължение на 5 години след сключване на:

1. договора за финансиране изпълнението на Стратегията за местно развитие от местната инициативна група, и

2. договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от получателите на подпомагане.

Чл. 55. (1) За срок 5 години след сключване на договора за финансово подпомагане получателите са длъжни:

1. да използват придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;

2. да не продават, даряват, преотстъпват ползването на активите, предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;

3. да не променят местоположението на подпомогнатата дейност;

4. да не преустановяват подпомогнатата дейност поради други причини освен изменящите се сезонни условия за производство.

(2) Изискването по ал. 1, т. 1 и 2 не се прилага при подмяна на оборудване с изтекъл амортизационен срок. Подмяната с новото оборудване се осъществява след одобрение на РА.

(3) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Изискването на ал. 1, т. 2 да не се преотстъпва ползването на актива не се прилага за инвестиции, за които в бизнес плана е обосновано, че обичайното му предназначение е свързано с преотстъпване на ползването му на трети лица, с изключение на случаите за предоставянето му на трети лица за извършване на услуги с този актив.

(4) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Изискването на ал. 1, т. 3 да не се променя местоположението на подпомогнатите движими активи извън територията на общината не се прилага за транспортни средства за превоз на пътници и товари по мерки "Разнообразяване към неземеделски дейности" и "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия", когато адресът за домуване, вписан в лиценза по чл. 7 от Закона за автомобилните превози и чл. 79, ал. 1 от Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (ДВ, бр. 101 от 1999 г.), е на територията на общината, в която ще се извърши инвестицията.

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Местната инициативна група и получателите на подпомагане са длъжни да сключат застраховка на активите, предмет на подпомагане, срещу рисковете, посочени в приложение № 9.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Застраховката по ал. 1 се поддържа валидна за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока по чл. 54, ал. 3, като МИГ и получателите са длъжни да подновяват застрахователните полици ежегодно.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Застрахователната полица трябва да съдържа клауза, че при тотална щета обезщетението е в полза на РА на стойност най-малко до размера на финансовата помощ, а при частична щета е в полза на получателя.

(4) При настъпване на частична щета получателят е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.

Чл. 57. (1) Местната инициативна група и получателите на подпомагане са длъжни да предоставят на МЗХ и РА всяка поискана информация за осъществяването на дейността по проекта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Местната инициативна група и получателите на подпомагане са длъжни да предоставят достъп до съответните документи и да съдействат за осъществяване на проверки, осъществявани от надлежно упълномощените представители на РА, Министерството на земеделието и храните, Сметната палата на Република България, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор в срока по чл. 54, ал. 3.

(3) В случаите, когато Министерството на земеделието и храните или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, получателят на помощта поема задължението да осигури на нея и/или на упълномощените от нея лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението, както и да им предостави правата на достъп, описани в ал. 2.

(4) Длъжностните лица на РА, МЗХ, сертифициращият орган, определен по реда на чл. 14 от Наредба № 79 от 2006 г. за изискванията и реда за акредитация и годишно сертифициране на Разплащателната агенция (ДВ, бр. 49 от 2006 г.), и представителите на Европейската комисия (ЕК) са длъжни да се легитимират пред получателя на помощта и да извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.

Чл. 58. Управляващият орган и РА осъществяват текущ и последващ контрол върху изпълнение на стратегиите и проектите на МИГ и получателите на помощта.

Чл. 59. (1) В случай че МИГ или получателите на помощта не изпълняват свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, Разплащателната агенция може да поиска връщане на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати всички договори, сключени с тях.

(2) В случаите по ал. 1 Разплащателната агенция определя размера на средствата, които трябва да бъдат възстановени от МИГ или получателите на помощта, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнение по даден проект зависи от неговите последици за дейността като цяло. Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през което траят последиците или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив начин.

(3) Разплащателната агенция може да поиска връщане на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях, когато МИГ или получателите на помощта:

1. са представили декларация с невярно съдържание и/или изкуствено са създали условия за изпълнение на изискванията за получаване на финансова помощ, за да извлекат облага в противоречие с целите на наредбата;

2. са получили допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на наредбата;

3. са променили предмета на подпомаганата дейност;

4. не използват придобитите на основа на одобрения проект активи по предназначение.

(4) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Получателят на помощта/МИГ дължи връщане на изплатените частични плащания, когато до извършване на окончателно плащане МЗХ или РА установи, че:

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) получателят или негов законен или упълномощен представител попада в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета;

2. получателят на финансова помощ попада в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и/или представляващият получателя или член на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган и/или Разплащателна агенция, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане.

(5) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) В случаите, когато РА установи, че обстоятелства по ал. 4 са съществували към датата на извършване на окончателно плащане по проекта, получателят на помощта дължи връщане на изплатените плащания по проекта.

Чл. 59а. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Разплащателната агенция спира плащанията по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие", когато бъде уведомена от управляващия орган, че местната инициативна група не е изпратила годишния доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие в срока по чл. 23, ал. 2, т. 16. Плащанията се възобновяват след получаване на доклада.

Чл. 60. (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 52, 54 или 56 Разплащателната агенция писмено предупреждава МИГ или получателите на помощта за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай.

(2) Местната инициативна група или получателите на помощта може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок. В случай на отстраняване на нередовностите в срок МИГ или получателите на помощта не се санкционират.

(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 МИГ или получателите на помощта дължат връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.

Чл. 61. (1) Страните по договора не отговарят за неизпълнение на задълженията, в случай че неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 17 и при спазване на условията на този член.

(2) Местната инициативна група, получателите на помощта или упълномощено от тях лице са длъжни да уведомят писмено Разплащателната агенция за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложат достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която МИГ или получателите на помощта или упълномощеното лице е в състояние да го направи.
Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Административно съответствие" е съответствие с формалните изисквания към документите, които включват: срок на подаване, пълна комплектност, спазване на изискуемата форма, валидност и други, определени в наредбата.

2. "Възстановим ДДС" е ДДС, подлежащ на възстановяване от компетентен орган по приходите съгласно разпоредбите на ЗДДС, и представлява недопустим разход по тази наредба.

3. "Дълготрайни активи" са установими, нефинансови икономически ресурси (активи) с дълготрайна употреба, притежавани или контролирани от предприятието, от които се очаква бъдеща икономическа изгода за период, по-дълъг от 12 месеца (един отчетен период) и чийто праг на същественост за целите на тази наредба се определя съгласно разпоредбите на чл. 50, ал. 2 ЗКПО.

4. "Дълготрайни материални активи" са установими, нефинансови ресурси (активи) с дълготрайна употреба, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма (земи, сгради, обзавеждане, машини, оборудване и др.).

5. "Дълготрайни нематериални активи" са установими, нефинансови ресурси (активи) с дълготрайна употреба, които нямат материален характер (патенти, търговски права, лицензи, софтуер и др.).

6. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Конфликт на интереси" за член на комисия за избор на проекти към съответната МИГ е налице, когато лицето:

а) се намира в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 (OB, L 248, 16.9.2002 г.) на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

б) има интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

в) е свързано лице с друг член на комисията или кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство, роднини по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднини по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;

г) е съдружник или участва в управлението на дружество на кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, или на друг член на комисията;

д) участва в управлението на дружество, в управлението на което участва и кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, или в управлението на което участва и друг член на комисията;

е) притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството на кандидат за подпомагане;

ж) е в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на комисията;

з) е търговски представител на кандидат за подпомагане или обратното;

и) е получило дарение от кандидат за подпомагане;

й) е участвал в процеса по подготовка и разработване на заявление за подпомагане, включено за разглеждане от съответната комисия;

к) е включено като изпълнител/член на екип на изпълнител за дейности по проект, разглеждан от съответната комисия.

7. "Компетентен орган по приходите" е орган по приходите на Националната агенция за приходите по седалище и адрес на управление на МИГ, съответно получателя.

8. "Невъзстановим ДДС" е ДДС, неподлежащ на възстановяване от компетентен орган по приходите съгласно разпоредбите на ЗДДС, и представлява допустим разход по тази наредба.

9. "Мярка" е съвкупност от дейности, способстващи за прилагане на приоритетите на Програмата за развитие на селските райони.

10. "Общ публичен принос" е общият сбор от средствата, отпускани за финансиране дейностите по Стратегията за местно развитие от ЕЗФРСР и от националното съфинансиране.

11. "Обикновена замяна" е замяна на дълготраен актив с друг, която не води до качествени или количествени изменения на произведения продукт.

12. "Осигурени служители" са лица, имащи сключено споразумение за последващо наемане по трудов договор с кандидата за местна инициативна група.

13. "Стратегия за местно развитие" (Стратегията за местно развитие) е поредица от тясно свързани дейности за задоволяване на местни цели и потребности, осъществявани в сътрудничество на подходящото ниво.

14. "Управленски опит" е опит в управление на финансови средства за реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хил. лв.

15. "Управляващ орган" е дирекция "Развитие на селските райони" на Министерството на земеделието и храните.

16. "Финансови параметри на Стратегията за местно развитие" са: минимален и максимален размер на общия публичен принос за целия период на действие на стратегията, както и определените размери на финансовата помощ по години, по оси и по мерки.

17. "Форсмажорни обстоятелства" са:

а) смърт на получателя на помощта;

б) продължителна професионална нетрудоспособност на получателя на помощта;

в) експроприация на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е подписан договорът за отпускане на финансова помощ;

г) тежко природно бедствие, въздействало сериозно върху земята в имота;

д) разрушаване на животновъдните постройки в имота в резултат на инцидент;

е) епизоотично заболяване, засегнало изцяло или частично животните на земеделския производител.

18. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕО) № 65/2011.

19. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Референтни цени" са пазарни цени, ползвани от РА за сравнение при определяне основателността на разхода за различни инвестиции, определени чрез сравнение с цени на националния пазар или в други държави членки на Европейския съюз.

20. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Функционална несамостоятелност" е изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти с цел усвояване на средства над максималния размер на общо допустимите разходи по мярката.

21. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата/получателя на финансовата помощ или МИГ за разходи по чл. 39:

а) едното участва в управлението на дружеството на другото;

б) съдружници;

в) съвместно контролират пряко трето лице;

г) участват пряко в управлението или в капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;

д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо;

ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

22. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Работят на територията" са самоосигуряващи се лица, лица, които са наети на трудов договор, договор за управление, лица на изборни длъжности, като кмет на община, кмет на кметство, общински съветници, които осъществяват дейността си на територията на МИГ.

23. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Общи разходи" са: разходи, свързани с консултации, за архитекти и инженери, в т.ч. разходите за предпроектни проучвания, подготовка на идеен и/или работен/технически проект, в обхват съгласно Наредба № 4 от 2001 г., за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, строителен надзор, такси, анализ на икономическите и социалните ползи, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, разходи за придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензи. Консултациите включват изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)/екологична оценка, хонорари за правни услуги, окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване, както и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта.

24. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Обособена част от инвестицията" е завършен етап на изпълнение на инвестицията, който е обособен и е доведен до самостоятелна степен на завършеност.

25. (нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) "Общини, които са извън агломерационните ареали" са общини, посочени в приложение № 1 към чл. 14, ал. 1, т. 1 от Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и приложение № 1 към чл. 14, ал. 1, т. 1 от Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

26. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) "Текуща поддръжка на активи" са технически, организационни или контролни действия за осигуряване на нормалното експлоатационно състояние на актива и на неговата надеждност, безаварийност и безопасност.

27. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) "Текущ ремонт" е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:

а) засяга конструкцията на сградата;

б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;

в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

28. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) "Публични кандидати" са сдружения на общини и публичноправни организации съгласно § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

29. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) "Финансови параметри за проектите" са минимален и максимален размер на общите допустими разходи на проекта.
Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 18 от 2006 г.).

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на чл. 37, ал. 5 до 10, които влизат в сила от 1.III.2010 г.
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" И ПО МЯРКА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2010 Г.)
§ 31. Навсякъде в текста на наредбата думите "областната РА", "Регионалните разплащателни агенции (РРА)" и "Регионалната разплащателна агенция" се заменят съответно с думите "областната дирекции на фонда - отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане", "областните дирекции на фонда - отдел "Регионална разплащателна агенция - Разплащателна агенция (ОДФ - РРА - РА)" и "областната дирекция на фонда - отдел "Регионална разплащателна агенция - Разплащателна агенция".
Каталог: upload -> files
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
files -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
files -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
files -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
files -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава
files -> Заседание на новото ръководство на фонда се очаква те да бъдат разпределени, посочи още премиерът


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница