Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползванестраница5/8
Дата11.01.2018
Размер1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   82.3. Цикли на изпитване:

Цикли на изпитване и приложими тегловни коефициенти:

Използват се следните изисквания на стандарт ISO 8178-4:2007, като се отчитат посочените в таблицата по-долу стойности.

При двигателите със самозапалване и променлива скорост следва да се прилага цикъл на изпитване E1 или E5, а като алтернатива - над 130 kW може да се прилага цикъл на изпитване Е3. При двигателите с искрово запалване и променлива скорост следва да се прилага цикъл на изпитване E4.


Скорост

Номинална скорост

Междинна скорост

Ниска скорост - работа на празен ход

Цикъл E1, режим (номер)

1

2

3

 

4

5

Въртящ момент, %

100

75

75

 

50

0

Тегловен коефициент

0,08

0,11

0,19

 

0,32

0,3

Цикъл E3, режим (номер)

1

 

2

3

4

 

Скорост, %

100

 

91

80

63

 

Мощност, %

100

 

75

50

25

 

Тегловен коефициент

0,2

 

0,5

0,15

0,15

 

Цикъл E4, режим (номер)

1

 

2

3

4

5

Скорост, %

100

 

80

60

40

Празен ход

Въртящ момент, %

100

 

71,6

46,5

25,3

0

Тегловен коефициент

0,06

 

0,14

0,15

0,25

0,40

Цикъл E5, режим (номер)

1

 

2

3

4

5

Скорост, %

100

 

91

80

63

Празен ход

Мощност, %

100

 

75

50

25

0

Тегловен коефициент

0,08

 

0,13

0,17

0,32

0,3

Нотифицираните органи могат да приемат изпитвания, проведени въз основа на други цикли на изпитване, посочени в хармонизирани стандарти и приложими за работния цикъл на двигателя.

2.4. Прилагане на фамилия двигатели за задвижване и избор на базов двигател за задвижване

Производителят на двигателя отговаря за определянето на това кои двигатели от произвежданата от него гама се включват в една фамилия двигатели.

Базовият двигател се избира от фамилията двигатели така, че характеристиките му по отношение на емисиите да са представителни за всички двигатели в тази фамилия. Обикновено като базов двигател за фамилията следва да бъде избран двигателят, за чиито характеристики се очаква да доведат до най-високите специфични емисии (изразени в g/kWh) при измерването им съгласно приложимия цикъл на изпитване.

2.5. Горива за изпитване

Горивото за изпитване, използвано при изпитването на емисии от отработени газове, трябва да отговаря на следните характеристики:


Бензинови горива

Свойство

RF-02-99

Безоловни

RF-02-03

Безоловни

min

max

min

max

Октаново число, определено по метода на изследването (RON)

95

 -

95

 -

Двигателно октаново число (MON)

85

 -

85

 -

Плътност при 15 °C (kg/m3)

748

762

740

754

Начална точка на кипене (°С)

24

40

24

40

Маса на серните фракции (mg/kg)

 -

100

 -

10

Оловно съдържание (mg/l)

 -

5

 -

5

Налягане на парите по Reid (kPa)

56

60

 -

 -

Налягане на парите (DVPE) (kPa)

 -

 -

56

60

Дизелови горива

Свойство

RF-06-99

RF-06-03

min

max

min

max

Цетаново число

52

54

52

54

Плътност при 15 °C (kg/m3)

833

837

833

837

Крайна точка на кипене (°С)

 -

370

 -

370

Пламна температура (°C)

55

 -

55

 -

Маса на серните фракции (mg/kg)

посочва се

300 (50)

 -

10

Маса на пепелните фракции (%)

посочва се

0,01

 -

0,01

Нотифицираните органи могат да приемат изпитвания, проведени въз основа на други горива за изпитване, посочени в хармонизирани стандарти.

3. Трайност

Производителят на двигателя осигурява инструкции за монтаж и поддръжка на двигателя, спазването на които следва да означава, че при нормална работа двигателят ще продължи да съответства на посочените в т. 2.1 и 2.2 стойности през целия нормален срок на експлоатация и при нормални условия на работа.

Производителят на двигателя набавя тази информация чрез предварителни изпитвания на издръжливост, съобразени с типичните работни цикли, и чрез изчисляване на умората на компонентите, което позволява на производителя да състави необходимите инструкции за поддръжка и да ги приложи към всички нови двигатели, пускани на пазара за първи път.

Нормалният срок на експлоатация на двигателя е следният:

а) за двигатели със самозапалване - 480 работни часа или 10 години, в зависимост от това кой от двата периода приключи по-рано;

б) за бордови двигатели с искрово запалване или кърмови двигатели със или без вградена изпускателна система:

аа) за категория двигатели PN ≤ 373 kW - 480 работни часа или 10 години, в зависимост от това кой от двата периода приключи по-рано,

бб) за категория двигатели 373 < PN ≤485 kW - 150 работни часа или 3 години, в зависимост от това кой от двата периода приключи по-рано,

вв) за категория двигатели PN > 485 kW - 50 работни часа или 1 година, в зависимост от това кой от двата периода приключи по-рано;

в) двигатели на плавателни съдове за лично ползване - 350 работни часа или 5 години, в зависимост от това кой от двата периода приключи по-рано;

г) извънбордови двигатели - 350 работни часа или 10 години, в зависимост от това кой от двата периода приключи по-рано.

4. Ръководство за собственика

Всеки двигател трябва да има ръководство за собственика.

Ръководството за собственика:

а) съдържа инструкции за монтажа, използването и поддръжката, необходими, за да се гарантира, че при правилна работа на двигателя са изпълнени изискванията на т. 3 (Трайност);

б) посочва мощността на двигателя, измерена в съответствие с хармонизираните стандарти.
В. Съществени изисквания по отношение на излъчването на шум

Плавателните съдове за отдих с бордови двигатели или кърмови двигатели без вградена изпускателна система, плавателните съдове за лично ползване и извънбордовите двигатели и кърмовите двигатели с вградена изпускателна система трябва да съответстват на съществените изисквания по отношение на излъчването на шум, установени в настоящата част.

1. Пределно допустими стойности на излъчване на шум

1.1. Плавателните съдове за отдих с бордови двигатели или кърмови двигатели без вградена изпускателна система, плавателните съдове за лично ползване и извънбордовите двигатели и кърмовите двигатели с вградена изпускателна система трябва да се проектират, конструират и сглобяват така, че излъчването на шум да не надхвърля пределно допустимите стойности в таблицата:


Номинална мощност на двигателя (единствен двигател)

(в kW)

Максимално ниво на звуково налягане = LpASmax

(в dB)

PN ≤ 10

67

10 < PN ≤ 40

72

PN > 40

75

където PN е номиналната мощност на двигателя в kW при номинална скорост и при единствен двигател, а LpASmax е максималното ниво на звуково налягане в dB.

При комбинациите от два или няколко двигателя от всички типове двигатели се допуска превишаване на пределно допустимите стойности с 3 dB.

1.2. Като алтернатива на изпитванията за определяне на шума за плавателните съдове за отдих с бордови двигатели или кърмови двигатели без вградена изпускателна система се приема, че отговарят на изискванията относно шума, посочени в т. 1.1, ако за тях числото на Фруд е ≤ 1,1 и съотношението мощност/водоизместване е ≤ 40, при условие че двигателят и изпускателната система са монтирани в съответствие със спецификациите на производителя на двигателя.

1.3. "Числото на Фруд" Fn се изчислява, като максималната скорост на плавателния съд за отдих V (m/s) се раздели на квадратния корен на дължината на водолинията lwl (m), умножена по определена гравитационна константа на ускорение g = 9,8 m/s2.


"Съотношението мощност/водоизместване" се получава, като номиналната мощност на двигателя PN (kW) се раздели на водоизместването на плавателния съд за отдих D (изразено в t).

2. Ръководство за собственика

При плавателните съдове за отдих с бордови двигатели или кърмови двигатели без вградена изпускателна система и при плавателните съдове за лично ползване ръководството за собственика, изисквано съгласно част A, т. 2.5, трябва да съдържа информацията, необходима за поддържане на плавателния съд за отдих и изпускателната му система в състояние, което, доколкото е възможно, гарантира съответствието с определените пределно допустими стойности на шума в условия на нормална употреба.

При извънбордовите двигатели и кърмовите двигатели с вградена изпускателна система ръководството за собственика, изисквано съгласно част Б, т. 4, трябва да съдържа инструкциите, необходими за поддържането на двигателя в състояние, което, доколкото е възможно, гарантира съответствието с определените пределно допустими стойности на шума в условия на нормална употреба.

3. Трайност

Разпоредбите относно трайността от част Б, т. 3 се прилагат mutatis mutandis към съответствието с изискванията относно излъчването на шум, установени в т. 1 от настоящата част.

Приложение № 3 към чл. 8
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница