Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване


Глава втора СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯстраница2/20
Дата27.09.2016
Размер1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Глава втора

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯЧл. 8. Средствата за измерване трябва да са проектирани и произведени с високо ниво на качество по отношение на технологията на измерване и защитата на резултатите от измерване и да осигуряват висока степен на метрологична защита, така че всяка засегната страна да има доверие в резултата от измерването.

Чл. 9. (1) Средствата за измерване трябва да удовлетворяват изискванията, определени в тази глава, и съответните специфични изисквания към тях, посочени в приложенията, както следва:

1. водомери – приложение № 1;

2. разходомери за газ и коригиращи устройства за обем – приложение № 2;

3. електромери – приложение № 3;

4. топломери – приложение № 4;

5. измервателни системи за непрекъснато и динамично измерване на количества течности, различни от вода – приложение № 5;

6. везни с автоматично действие – приложение № 6;

7. таксиметрови апарати – приложение № 7;

8. материални мерки за дължина и материални мерки за вместимост – приложение № 8;

9. газоанализатори на отработени газове от моторни превозни средства – приложение № 9.(2) При оценяване на съответствието със съществените изисквания трябва да се отчита употребата на средството за измерване по предназначение, както и всяка неправилна употреба, която може да се предвиди.

Чл. 10. (1) Средствата за измерване трябва при работни условия и при липса на смущения да имат грешка на измерване, по-малка или равна на стойността на максималната допустима грешка, посочена в съответните специфични изисквания.

(2) Максималната допустима грешка се изразява като двустранен интервал, определен от стойността на отклонението от истинската стойност на измерване, ако не е посочено друго в съответното приложение за конкретното средство за измерване.

Чл. 11. (1) Средството за измерване трябва да отговаря на съответните специфични изисквания към характеристиките му при работни условия и при наличието на смущения.

(2) Средство за измерване, предназначено да се използва в постоянно непрекъснато електромагнитно поле, трябва да работи в границите на максималните допустими грешки по време на изпитване в електромагнитно поле с модулирана амплитуда.

Чл. 12. (1) Производителят на средства за измерване трябва да определи климатичните, механичните и електромагнитните условия на околната среда, при които средството за измерване е предназначено да се използва, захранването и другите влияещи величини, които могат да въздействат върху точността му, като вземе предвид изискванията, определени в приложенията към чл. 9, ал. 1.

(2) Производителят трябва да определи климатичните условия на околната среда, като:

1. определи горната и долната граница на температурата от стойностите, посочени в приложение № 10, освен ако не е предвидено друго в приложенията към чл. 9, ал. 1;

2. посочи дали средството за измерване е предназначено да работи в условията на кондензирана влага или влажна топлина;

3. посочи мястото за предвидения монтаж – в помещения или на открито.(3) Механичните условия на околната среда се определят в класове, посочени в приложение № 11, като се отчитат влияещите фактори, вибрации и механичен удар.

(4) Електромагнитните условия на околната среда се определят в класове, посочени в приложение № 12, освен ако не е посочено друго в приложенията към чл. 9, ал. 1, като се отчитат следните влияещи фактори:

1. прекъсване на напрежението;

2. краткотраен спад на напрежението;

3. преходни процеси на напрежението в захранващите и/или сигналните линии;

4. електростатичен разряд;

5. радиочестотни електромагнитни полета;

6. кондуктивни радиочестотни електромагнитни полета в захранващите и/или сигналните линии;

7. индуцирани смущения върху захранващите и/или сигналните линии.(5) Когато е приложимо, се отчитат следните влияещи фактори:

1. изменение на напрежението;

2. изменение на честотата на захранването;

3. магнитни полета с промишлена честота;4. всяка друга величина, която може да окаже значително въздействие върху точността на средството за измерване.

Чл. 13. (1) Съответствието на средството за измерване със съществените изисквания, определени в чл. 10 и 11, се оценява за всяка влияеща величина, като нейното въздействие се оценява поотделно при поддържане на останалите влияещи величини относително постоянни в рамките на зададените им стойности, ако не е предвидено друго в съответните приложения по чл. 9, ал. 1.

(2) Изпитването на метрологичните характеристики на средствата за измерване се провежда по време или след въздействието на влияещата величина в зависимост от условията, отговарящи на нормалното работно състояние на средството за измерване.

(3) Средството за измерване се изпитва на влияние на влажна топлина при установени условия (без кондензация) или се подлага на циклично изпитване на влажна топлина (с кондензация) в зависимост от климатичните условия на околната среда, в които е предназначено да се използва.

(4) Циклично изпитване на влажна топлина се извършва, когато кондензацията е влияещ фактор или когато проникването на водните пари се ускорява в резултат на дишането, а изпитване на влажна топлина при установени условия се извършва, когато влажността без кондензация е влияещ фактор.

Чл. 14. Измерването на една и съща величина на различни места или от различни потребители, когато всички останали условия са едни и същи, трябва да води до близки резултати от последователните измервания, като разликата между резултатите от измерване трябва да е по-малка от максималната допустима грешка.

Чл. 15. Измерването на една и съща величина при еднакви условия на измерване трябва да води до близки резултати от последователните измервания, като разликата между резултатите от измерване трябва да е по-малка от максималната допустима грешка.

Чл. 16. Средството за измерване трябва да има достатъчна чувствителност, като прагът на чувствителност трябва да е съобразен с предвиденото използване.

Чл. 17. Средството за измерване трябва да е проектирано по такъв начин, че да поддържа стабилност на метрологичните характеристики за период от време, определен от производителя, когато се монтира, поддържа и използва в съответствие с инструкцията на производителя и при условията на околната среда, за които е предназначено.

Чл. 18. Средството за измерване трябва да е проектирано по такъв начин, че да се намали влиянието на всеки дефект, който би довел до неточен резултат от измерване, освен ако наличието на такъв дефект е явно.

Чл. 19. (1) Средството за измерване не трябва да има характеристики, които улесняват възможността за измама при неговото използване, като възможностите за неправилна неумишлена употреба трябва да бъдат сведени до минимум.

(2) Средството за измерване трябва да бъде подходящо за предвиденото му използване при действителните условия на работа и не трябва да затруднява потребителя да получи точен резултат от измерване.

(3) Грешките на средство за измерване, използвано при доставка на електрическа енергия, газ, топлинна енергия или вода, не трябва да имат голямо отместване за стойности на разхода или на тока извън контролирания обхват.

(4) Когато средството за измерване е проектирано да измерва постоянни във времето стойности на дадена величина, то трябва да е нечувствително към малките изменения на тези стойности или да може да открива и показва такива изменения.

(5) Средството за измерване трябва да има устойчива конструкция и материалите, от които е конструирано, трябва да са подходящи за условията, при които е предназначено да се използва.

(6) Средството за измерване трябва да е проектирано по такъв начин, че да позволява контрол на измервателните му характеристики след пускане на пазара и пускане в действие. Когато е необходимо специално оборудване или софтуер за контрол, те трябва да бъдат част от средството за измерване, като процедурата за контрол се описва в инструкцията за експлоатация.

(7) Когато към средството за измерване има софтуер, който осигурява и други функции освен измервателните, частта от софтуера, която е определяща за метрологичните характеристики, трябва да може да се идентифицира и да не се влияе от него.

Чл. 20. (1) Метрологичните характеристики на средството за измерване не трябва да се влияят от свързването на друго устройство към него, от характеристиките на свързаното устройство или от устройство, което е свързано дистанционно с него.

(2) Всеки механичен или електронен компонент, който е определящ за метрологичните характеристики, трябва да е конструиран по такъв начин, че да може да бъде защитен, като предвидените мерки за защита трябва да дават доказателство за намеса.

(3) Софтуерът, който е определящ за метрологичните характеристики, трябва да се идентифицира като такъв, идентификацията му да се извършва лесно, да е защитен и да съхранява доказателство за евентуална намеса.

(4) Данните от измерване, софтуерът по ал. 3 и данните за метрологичните характеристики, които се съхраняват или предават, трябва да бъдат защитени срещу случайна или умишлена намеса.

(5) Показващото устройство на средствата за измерване, използвани при доставка на електрическа енергия, газ, топлинна енергия или вода, не трябва да дават възможност при използването им да се настройва показанието за общото доставено количество или за изчисляването му, когато въз основа на него се извършва плащане.

Чл. 21. (1) Върху средството за измерване трябва да са нанесени:

1. търговската марка или наименованието на производителя, като при нанасянето им с латински букви от български производител следва да се спазват правилата на транслитерацията;

2. информация за неговата точност.

(2) При необходимост се нанася:

1. информация за условията на използване;

2. горна граница на измерване;

3. обхват на измерване;

4. означения за идентификация;

5. номера на ЕО Сертификата за изследване на типа или ЕО Сертификата за изследване на проекта;

6. информация дали допълнителните устройства, показващи резултати от измерване, съответстват на разпоредбите на наредбата по отношение на метрологичния контрол.

(3) Когато средството за измерване е с много малки размери или е много чувствително, съответната информация се нанася върху опаковката, ако има такава, и върху съпровождащата документация съгласно разпоредбите на наредбата.

(4) Средството за измерване, освен ако не е необходимо поради неговата простота, трябва да се придружава от информация за работата му, която да е лесно разбираема и да включва:

1. работните условия;

2. класовете за механични и електромагнитни условия на околната среда;

3. горната и долната граница на температурата, разположение – на открито или в помещение, дали е допустима кондензация или не;

4. инструкции за монтаж, поддръжка, ремонти, допустими настройки;

5. инструкции за правилна работа и всички специфични условия на употреба;6. условия на съвместимост с интерфейси, възли или средства за измерване.

(5) За групи от еднакви средства за измерване, използвани на едно и също място, или за измервания при доставка на електрическа енергия, газ, топлинна енергия или вода не е необходимо да има отделни инструкции за експлоатация.

(6) Скалното деление за една измерена стойност трябва да се представи в реда 1 x 10(n), 2 x 10(n) или 5 x 10(n), където n е цяло число или нула, освен ако е определено друго в приложенията към чл. 9, ал. 1, като единицата за измерване или нейното означение трябва да се показва в близост до числената стойност.

(7) Материалните мерки трябва да се означат с номинална стойност или скала, придружена от използваната единица за измерване.

(8) Използваните единици за измерване и техните означения трябва да бъдат в съответствие с изискванията на Наредбата за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България, приета с Постановление № 275 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2002 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.).

(9) Всички надписи и означения трябва да бъдат ясни, незаличими, недвусмислени и да не могат да се преместват.

Чл. 22. (1) Показанието на резултатите от измерване трябва да се дава чрез показващо устройство или на хартиен носител.

(2) Показанието на всеки резултат трябва да бъде ясно и недвусмислено и да се придружава от означения и надписи за информиране на потребителя за резултата.

(3) Полученият резултат трябва да се отчита лесно при нормални условия на използване, а допълнителни показания могат да се изобразяват само при условие че не се объркват с показанията – обект на метрологичен контрол.

(4) При отпечатване или запис на хартиен носител резултатите трябва да се четат лесно и да са незаличими.

(5) Средство за измерване, което се използва при търговски плащания, свързани с пряка продажба, трябва да е проектирано по такъв начин, че при инсталирането му по предназначение да представя резултата от измерване на двете страни, участващи в сделката.

(6) В случаите на преки продажби, когато е от съществено значение, всяка касова бележка, издадена на потребителя от допълнително устройство, което не отговаря на съответните изисквания на наредбата, трябва да бъде маркирана с предупредителен надпис.

(7) Всяко средство за измерване, използвано при доставка на електрическа енергия, газ, топлинна енергия или вода, трябва да е снабдено с показващо устройство, достъпно за потребителя без използване на приспособления, по което да се отчита резултатът от измерването за извършване на плащане. Показващото устройство подлежи на метрологичен контрол.

Чл. 23. (1) Средство за измерване, което не се използва при доставка на електрическа енергия, газ, топлинна енергия или вода, трябва да регистрира трайно резултата от измерване, придружен от информация за идентификацията на конкретното плащане, когато измерването не може да бъде повторено и средството за измерване е предназначено за използване при отсъствие на една от страните.

(2) Трайното доказателство за резултата от измерване и информацията за идентификация на плащането трябва да са на разположение при поискване в момента на приключване на измерването.

Чл. 24. Средството за измерване трябва да е проектирано така, че да дава възможност за лесно оценяване на неговото съответствие с изискванията на наредбата.Каталог: naredbi
naredbi -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naredbi -> Решение на Общинския съвет
naredbi -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
naredbi -> Информация предоставена от българските спортни федерации
naredbi -> Първа общи положения ч
naredbi -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
naredbi -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
naredbi -> Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница