Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерванестраница7/20
Дата27.09.2016
Размер1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

Таблица 3


 

Критични стойности на промяна при дълготрайни смущения

 


Смущение

Критични стойности на измененията в % за класовете електромери

A

B

C

 

Об­рат­на пос­ле­до­ва­тел­ност на фа­зи­те

1.5

1.5

0.3
Дисбаланс на напрежението (отнася се единствено за многофазни електромери)

4

2

1
Хармониците в токовите вериги(1)

1

0.8

0.5
DC и хармонична функция на токовите вериги (1)

6

3

1.5
Бързопреходни импулси

6

4

2
Магнитни полета; HF (излъчвани радиочестоти) електромагнитно поле; смущения, причинени от радиочестотни полета и устойчивост на трептящи вълни

3

2

1
 

(1) При електромеханичните електромери не са определени критични стойности на измененията за хармониците в токовите вериги и за DC и хармониците в токовите вериги.

9.3. Допустим ефект от преходни електромагнитни явления

9.3.1. Ефектът от дадено електромагнитно смущение върху електромера е такъв, че по време и веднага след смущението всеки резултат, предназначен за изпитване точността на електромера, не предизвиква импулси или сигнали, съответстващи на енергия, по-голяма от критичната стойност на измененията, и след необходимото време след смущението електромерът:

- се възстановява за работа в границите на МДГ;

- запазва всички измервателни функции;

- позволява възстановяване на всичките налични данни от измерванията преди смущението;

- не отчита изменението в регистрираната енергия, по-голяма от критичната стойност на промяна.

Критичната стойност на изменението в kWh е m•Un•Imax•10(-6), където „m“ е броят на измервателните елементи на електромера, Un във волт и Imax в ампер.

9.3.2. При тока на претоварване критичната стойност на изменението е 1,5 %.

10. Под номиналното работно напрежение положителната грешка на електромера не трябва да е повече от 10 %.

11. Показващото устройство за цялата енергия трябва да има достатъчен брой цифри, за да може, когато електромерът работи 4000 часа при пълно натоварване (I = Imax, U = Un и PF = 1), показанието да не се връща до първоначалната си стойност и да не се нулира по време на работа.

12. В случай на прекъсване на електрозахранването измереното количество електроенергия се запазва налично за период най-малко 4 месеца.

13. При подаване на напрежение, когато в токовата верига не протича ток(токовата верига трябва да е отворена верига), електромерът не отчита енергия при напрежения между 0.8 Un и 1.1 Un.

14. Електромерът се пуска и продължава да отчита при Un, PF = 1(многофазен електромер с уравновесени товари) и ток, равен на Ist.

15. Измерената електроенергия се показва в киловатчаса (kWh) или мегаватчаса (MWh).

16. Пускане в действие.

16.1. Измерването за битова употреба се извършва с електромери от класА. За специфични цели може да изисква използване на електромери от клас В.

16.2. Измерването за търговска употреба и/или за употреба в леката промишленост се извършва с електромери от клас В. За специфични цели може да изисква използване на електромери от клас С.

16.3. Лицето, което доставя, или лицето, което законово е оправомощен да монтира средството за измерване, следва да определи обхвата на тока, като гарантира, че то е подходящо за точно измерване на консумацията, която е предвидена или се предвижда.Приложение № 4


към чл. 9, ал. 1, т. 4

 

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТОПЛОМЕРИ

 

1. Тези изисквания се прилагат към топломерите, предназначени за битова, търговска употреба и за употреба в леката промишленост.

2. Стойностите на нормалните условия на работа трябва да бъдат зададени от производителя, както следва:

2.1. За температурата на течността: Qmax, Qmin, за температурните разлики: DQmax, DQmin, при следните ограничения: DQmax/DQmax ≤ 10; DQmin =3 K или 5 К или 10 К.

2.2. За налягането на течността: максималното положително вътрешно налягане, което топломерът може да издържа постоянно при горната граница на температурата.

2.3. За разхода на течността: qs, qp, qi, където стойностите qp и qi са обект на следните ограничения: qp/qi ≥ 10.

2.4. За топлинната мощност: Ps, където: q е температурата на топлоносителя;Qin – стойността q на входа на топлообменната верига;Qout – стойността q на изхода на топлообменната верига;DQ – температурната разлика Qin – Qout при DQ ≥ 0;Qmax – горната граница на q, при която топломерът работи правилно в границите на максималната допустима грешка (МДГ);Qmin – долната граница на q, при която топломерът работи правилно в границите на МДГ;DQmax – горната граница на Dq, при която топломерът работи правилно в границите на МДГ;DQmin – долната граница на Dq, при която топломерът работи правилно в границите на МДГ;q – разходът на топлоносителя;qs – най-голямата стойност на q, която позволява за кратки периоди от време топломерът да работи правилно;qp – най-голямата стойност на q, която позволява на топломера да работи правилно непрекъснато;qi – най-малката стойност на q, която позволява на топломера да работи правилно;Р – топлинната мощност на топлообмена;Рs – горната граница на Р, която позволява на топломера да работи правилно.

3. За топломерите са определени следните класове на точност: 1, 2, 3.

4. Максималните допустими относителни грешки за съответния клас на точност, приложими за комплектните топломери, изразени в проценти от действителната стойност за всеки клас на точност, са:Е = Еf + Еt + Еc, където Еf, Еt, Еc са съгласно т. 10.1, 10.2 и 10.3.

5. Средството за измерване не трябва да се влияе от статични магнитни полета и електромагнитни полета по отношение на честотата на захранването.

6. Влиянието на дадено електромагнитно смущение трябва да е такова, че изменението в резултата от измерването да не надвишава критичната стойност на изменение, посочена в т. 7, или показанието на топломера да е такова, че резултатът да не бъде приет за валиден.

7. Критичната стойност на изменение за един комплектен топломер е равна на абсолютната стойност на максималната допустима грешка, приложима за този топломер, съгласно т. 4.

8. След провеждане на подходящо изпитване, взимайки предвид периода от време, посочен от производителя, трябва да бъдат удовлетворени следните изисквания:

8.1. За преобразуватели на разход: отклонението на резултата от измерването след провеждане на изпитване за износоустойчивост от резултат от първоначалното измерване не трябва да превишава критичната стойност на изменение.

8.2. За преобразуватели на температура: отклонението на резултата от измерването след провеждане на изпитване за износоустойчивост от резултат от първоначалното измерване не трябва да превишава 0,1 °C.

9. Върху топломера трябва да са нанесени следните означения:

а) клас на точност;

б) граници на разхода;

в) граници на температурата;

г) място на монтиране на преобразувателя за разход: на входа или на изхода на топлообменната верига;

д) означение за посоката на потока.10. Изискванията, които се прилагат към възлите, могат да се прилагат за възли, произведени от същия или от друг производител. Когато един топломер е съставен от възли, съществените изисквания към топломера се прилагат и към възлите. За тях се прилагат и следните изисквания:

10.1. Максималната допустима относителна грешка на преобразувателя на разход, изразена в %, за класовете на точност:

Клас 1: Ef = (1 + 0,01.qp/q), но не повече от 5 %;

Клас 2: Ef = (2 + 0,02.qp/q), но не повече от 5 %;

Клас 3: Ef = (3 + 0,05.qp/q), но не повече от 5 %,

където грешката Ef дава връзката между отчетената стойност и действителната стойност чрез зависимостта между изходния сигнал на преобразувателя на разход и действителния обем или маса.

10.2. Максималната допустима относителна грешка на двойката преобразуватели на температура, изразена в %:

Et = (0,5 + 3. DQmin/DQ),

където грешката Et дава връзката между отчетената стойност и действителната стойност чрез зависимостта между изходния сигнал на двойката преобразуватели на температура и температурната разлика.

10.3. Максималната допустима относителна грешка на калкулатора, изразена в %:

Eс = (0,5 + DQmin/DQ),

където грешката Eс дава връзката между отчетената и действителната стойност на количеството топлина.

10.4. Критичната стойност на изменение за един възел на даден топломер е равна на съответната абсолютна стойност на максималната допустима грешка на възела съгласно т. 10.1, 10.2 или 10.3.

10.5. Означения върху възлите:

 


 

Преобразувател

на разход:

Клас на точност;

Граници на разхода;

Граници на температурата;

Номинален коефициент на преобразувателя на разход (например литри/импулс) или съответния изходен сигнал;

Означение на посоката на потока;


Двойка преобразуватели на температура:

Означение на типа (напр. Pt 100);

Граници на температурата;

Граници на температурната разлика;


Калкулатор:

Тип на преобразувателите на температура;

Граници на температурата;

Граници на температурната разлика;

Номинален коефициент на преобразувателя на разход (например литри/импулс) или съответен входящ сигнал от преобразувателя на разход;

Място на монтаж на преобразувателя на разход: на входа или на изхода на топлообменната верига.11. Пускане в действие.

11.1. Измерването за битова употреба се извършва с топломери от клас 3.

11.2. Измерването за търговска употреба и/или употреба в леката промишленост се извършва с топломери от клас 2.

11.3. Лицето, което доставя, или лицето, което законово е оправомощено да монтира средството за измерване, следва да определи характеристиките от изискванията по т. 2.1 – 2.4, като гарантира, че то е подходящо за точно измерване на консумацията, която е предвидена или се предвижда.
Каталог: naredbi
naredbi -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naredbi -> Решение на Общинския съвет
naredbi -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
naredbi -> Информация предоставена от българските спортни федерации
naredbi -> Първа общи положения ч
naredbi -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
naredbi -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
naredbi -> Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница