Отчет изпълнение на управленската програма на правителството


Мерки по отношение на масовия спортстраница16/18
Дата09.08.2018
Размер1.43 Mb.
ТипОтчет
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Мерки по отношение на масовия спорт:

 • Утвърдени са от Министъра на младежта и спорта новите програми за 2014 г., за здравословна двигателна активност, практикуване на спорт и социален туризъм от гражданите: Спорт за децата в свободното време, Научи се да плуваш, Програма за развитие на спорта за всички, Развитие спорта за учащите, Спорт за деца с увреждания и деца в риск и Спорт за децата в детските градини.

 • Предсрочно са сключени договори с 10 лицензирани многоспортови федерации по „Програма за развитие на спорта за всички”. Одобрени са финансови средства в размер на 935 000 лв. с цел осигуряване на възможност за приобщаване към здравословна двигателна активност на работници, служители, служители от Министерството на отбраната и МВР, ветерани спортисти и др.

 • Одобрени са 204 проекта за детски спорт. В момента се сключват договори със спортни клубове за средства в размер на 1 000 000 лв.

 • Предсрочно е финансиран от ММС със средства в размер на 450 000 лв. проектът „Научи се да караш ски” на Българска федерация ски за сезон 2013-2014 г.

 • Реализирана е „Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2013 година”. Изплатени са 150 броя стипендии на деца с изявени дарби в областта на спорта (ученици от държавни спортни училища и ученици с физически или сензорни увреждания, от специалните училища).

 • Насърчаване на спорта за хора с увреждания:

 • Подпомогната е организацията и провеждането на 22-и Летни ДЕФЛИМПИКС 26.07.-04.08.2013 г. София. Завоюваните медали от българските спортисти са 1 златен, 4 сребърни и 6 бронзови.

 • Мерки по отношение на управление на собствеността и държавното участие в търговските дружества:

 • Засилен е финансовият контрол от министъра върху търговските дружества, на които той е принципал. В резултат на това са увеличени приходите и са ограничени възможностите за изтичане на средства и за безстопанственост.

 • Предприети са правни и фактически действия за обезпечаване на средства за ремонта на Зимния дворец.

 • Предприети са правни действия за безвъзмездно предоставяне на спортен обект „Юнашки салон” на община Варна, което ще допринесе за развитието на спорта на местните спортни клубове в гр. Варна.

 • Извършен е ремонт на алпийска база „Боровец”.

 • Стартирана е процедура за изграждането на дом за ветерани-спортисти.

 • Изградена е концепция за състоянието и перспективата за развитие на спортните имоти, като тези с отпаднала необходимост ще бъдат предложени за продажба по предвидения в закона ред.

 • Избран е изпълнител за възлагане на обществена поръчка за ремонт на две държавни спортни училища в Пловдив и Плевен.

 • Мерки по отношение на обществените съвети:

 • Създаден е Обществен съвет по въпросите на спорта и социалния туризъм. Същият функционира като консултативно звено за обсъждане на въпроси, свързани с осъществяване на държавната политика в областта на спорта и социалния туризъм. В Съвета са включени 36 изявени личности, широко признати в обществените среди и спорта – експерти, преподаватели и председатели на спортни федерации. Създаден е експертен съвет по физическо възпитание и спорт към министъра на младежта и спорта.

 • Мерки по отношение на младежката политика:

 • С Решение от 15.08.2013 г. на Министерския съвет е приет Доклад за младежта за периода 2010-2012 г. С този доклад се отчита изпълнението на политиката за младежта в страната на базата на конкретни измерими индикатори, заложени в Националната стратегия за младежта (2010-2020 г.), и проследяване състоянието на младежта в страната, както и подобряване на съответните ресорни политики.

 • Сформиран е Обществен съвет като консултативно звено за обсъждане на въпроси, свързани с осъществяването на държавната политика в областта на младежта.

Мярка от Управленската програма на правителството: Уреждане на проблемите със собствеността на спортните бази и изграждане и модернизация на спортна инфраструктура

 • Изготвена е Концепция за класифициране, стопанисване и управление на спортните имоти.

 • Стартирана е процедура за ремонт и реконструкция на държавните спортни училища „Георги Бенковски” – Плевен, и СУ „Васил Левски” – Пловдив.

 • В процес на изпълнение са следните проекти за изграждане, ремонт и реконструкция на спортни обекти и съоръжения:

 • Изграждане на „Футболно игрище” при СОУ „Г. С. Раковски”, Велико Търново – І етап;

 • Изграждане на многофункционална спортна площадка в Баня, община Карлово.

 • Изграждане на Дом за ветерани-спортисти за първи път в историята на България.

ОТБРАНА, СИГУРНОСТ И ПАРТЬОРСТВО


Мярка

Срок

Осъществяване на промени в Плана за развитие на въоръжените сили с цел балансиране на отбранителните способности

31.12.2013 г.

Подготовка на стратегически преглед на сигурността и отбраната

31.10.2013 г.

Преглед на структурите на въоръжените сили, предхождащ цялостен преглед на сигурността и отбраната

30.11.2013 г.


Изпълнение:

Мярка: Осъществяване на промени в Плана за развитие на въоръжените сили с цел балансиране на отбранителните способности

Направен е преглед на изпълнението на Плана за развитие на въоръжените сили. На съвет по отбрана са внесени и обсъдени предложения за неговото изменение, които ще създадат условия за запазване на способностите на военните формирования за изпълнение на определените им мисии и задачи. Взето е решение да не се реорганизира 68-ма бригада „Специални сили” в полк, а авиобаза „Безмер” да запази сегашната си структура и личния си състав. Отменено е разформироването на бази за съхранение на излишни материални средства на бригада „Логистика”. Изготвени са и разчети за възстановяване на механизиран батальон във Враца в състав 250 военнослужещи през 2014 г. С приетите предложения ще се запазят способностите на Въоръжените сили, както и над 800 длъжности за военнослужещи и цивилни служители.

Утвърден е пакет от цели за способности на въоръжените сили. За изпълнението му ще са необходими близо 2,3 млрд. лв. До 2020 г., когато ще бъде най-голямото натоварване, ще са необходими от 100 до 290 млн. лв. годишно.
Мярка: Подготовка на стратегически преглед на сигурността и отбраната

Стартира подготовка за Стратегически преглед на системата за сигурност и отбрана, чиято цел повишаване на ефективността на целия сектор за отбрана, така че въоръжените ни сили да бъдат способни, подготвени и ресурсно осигурени да изпълняват и трите им възложени мисии – „Отбрана”, „Подкрепа на международния мир и сигурност” и „Принос към националната сигурност в мирно време”. Предстои да бъде предложено Министерският съвет да приеме решение, с което да възложи на Съвета за сигурност към министър-председателя да подготви доклад за внасяне в Народното събрание за стартиране на стратегическия преглед на сигурността и отбраната.

В рамките на стратегическия преглед ще се проведе преглед на структурите на въоръжените сили, който ще даде основата за нов План за тяхното развитие до 2020 г.


Мярка от Управленската програма на правителството: Преструктуриране и усъвършенстване на системата и структурата на военното образование

Правителството на Република България работи по промяната във военното образование, насочена към: • Осигуряване на по-тясна връзка на военното образование със съвременните реалности и практики в сферата на сигурността и отбраната;

 • Утвърждаване на лидерския модел на възпитание на бъдещите командири;

 • Поставяне на военното образование в конкурентна среда – както по отношение на гражданското образование у нас, така и в международен план;

 • Усъвършенстване на чуждоезиковата подготовка.

За реализирането на тези задачи е променена цялата нормативната база в сферата на военното образование и квалификация – регулирани професии, държавни изисквания, щатно-длъжностни разписания, длъжностни характеристики и изисквания към академичния състав, правилници, учебни планове и т. н.

В съответствие с утвърдените от министъра на образованието и науката нови учебни планове е извършена промяна в учебно-плановата документация и се обновяват лекционните фондове. Промените, зададени с новата рамка на военното образование, са в първата си изпитателна година. Във Висшето военноморско училище тече първото пилотно обучение на 6 обучаеми с висше образование по 18-месечен учебен план за придобиване на военна квалификация и офицерско звание.Извършва се анализ на ефективността на новия модел на обучение на слушатели във Военна академия, включващ 14-месечно обучение по специалността, предхождано от 10-седмичен курс по английски език и последвано от месец и половина стаж на длъжностите, на които офицерите ще бъдат назначени след завършване на академията.

Продължава и се разширява активното международно сътрудничество на военнообразователните институции. В Националния военен университет е проведено компютърно подпомагано обучение с реални действия на местността, в което, освен български и американски, участваха и румънски, молдовски и сръбски курсанти.Български курсанти и студенти се обучават по граждански специалности във военни училища на страни от ЕС със средства по програма „Еразъм”, а техни колегии от Румъния, Полша и Чехия се обучават в българските висши военни училища.
Мярка от Управленската програма на правителството: Усъвършенстване на законодателната рамка в областта на отбраната и въоръжените сили и Закон за резерва през октомври 2013 г.

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили.

 • В процес на съгласуване е проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (ЗВВ). Целта на законопроекта е подобряване на социалния статус на военноинвалидите и военнопострадалите. Измененията са въз основа на предложенията на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите. Законопроектът създава по-благоприятен режим за социална интеграция на военноинвалидите и военнопострадалите. Предвижда се средствата за лекарствени продукти на военноинвалидите да са изцяло за сметка на държавния бюджет, а военнопострадалите по чл. 4, т. 1, 2 и 4 от ЗВВ да заплащат част от стойността на лекарствените продукти. Създават се по-благоприятни възможности за ползване на почивните бази. На военнопострадалите по чл. 4, т. 2 от ЗВВ се предоставя възможност за безплатно ползване на градския и междуградския транспорт и железопътната мрежа на страната. Предвижда се изплащане на добавка към военноинвалидната пенсия на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. Предложените промени в законопроекта осигуряват изпълнението на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г.

Със заповед на министър-председателя на Република България е определен поименният състав на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните на България към Министерския съвет, чийто председател е министърът на отбраната. На 26.09.2013 г. е проведено заседание на Консултативния съвет, на което е обсъден законопроектът и е взето решение той да бъде изпратен на външноведомствено съгласуване. Проектът е изпратен от Министерството на отбраната на 31 октомври 2013 г. Министерството на финансите и дирекция „Правна“ към Министерския съвет не съгласуваха проекта с мотиви, че предвидените изменения могат да доведат до създаването на несправедливост спрямо останалите категории лица с увреждания, както и нарушаване равнопоставеността на осигурените лица по чл. 3, т. 3 от Кодекса за социалното осигуряване. Министерството на труда и социалната политика и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията подкрепиха законопроекта под условие, че се осигурят допълнителни финансови средства, а Министерството на здравеопазването предложи финансовите разходи за лекарствени продукти да са за сметка на държавния бюджет, като се изплащат чрез бюджета на Министерството на отбраната.

Предвид важността на въпросите, които следва да бъдат изяснени, за 16.01.2014 г. е насрочено второ заседание на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните. На заседанието ще бъде обсъдено редуциране на предложенията по законопроекта с цел невъзможността за цялостното финансово обезпечаване на проекта на закон. • Разработва се Нов Закон за резева.

В изпълнение на разпоредбите на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България за първи път през 2012 г. се въведе доброволният принцип за комплектуването на военните формирования с резервисти. В Плана за развитие на въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 333 от 2010 г., е определено кои военни формирования и в какви срокове трябва да се попълнят с резервисти.

В края на 2013 г. са проведени три конкурса за 1 611 длъжности от доброволния резерв на въоръжените сили. Попълнени са само 472 длъжности. След провеждането на конкурсите се разгледаха и систематизираха проблемите, съпътстващи цялостната дейност за комплектуване на въоръжените сили с доброволен резерв. Анализът на резултатите недвусмислено показва неефективност на модела за набиране на резервисти, тромавост и утежненост на процедурата. В резултат на това са предприети стъпки за подобряване на организацията във връзка с набирането на кандидати за служба в доброволния резерв, както и условията и реда за провеждането на конкурси. В настоящия момент е създадена организация за преглед на нормативната уредба, регламентираща резерва на въоръжените сили на Република България. Целта е да края на юли 2014 г. да се обсъди възможността за подготовка на законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, с който да се създадат по-добри условия, гарантиращи ефективност на процедурата по комплектуването на въоръжените сили с доброволен резерв.


Мярка от Управленската програма на правителството: Активно участие в политиките за сигурност и отбрана на страната, НАТО и ЕС

На среща на министрите на отбраната на държавите членки на НАТО, в Брюксел (4 и 5 юни 2013 г.) е приет пакет „Цели за способности на НАТО 2013 за България“. Пакетът поставя пред страната изисквания за изграждане на високотехнологични способности и предлага направления за по-тясна специализация при участието в операции. За първи път се обръща специално внимание на изграждането на невоенни способности, които да бъдат използвани в етапа „Стабилизиране и възстановяване” в рамките на операция, водена от НАТО. По пакета към България са поставени изисквания за изпълнение на общо 55 цели за способности и са предложени за изграждане 50 формирования за нуждите на колективната отбрана. Общо необходимите финансови средства (по текущи цени за 2012 г.) за изпълнение на поетите ангажименти по пакета „Цели за способности“ 2013 г. от страна на Министерството на отбраната за периода 2014-2028 г. са в размер на 2 311 758 230 лв. Изпълнението на поетите ангажименти ще доведе до повишаване на отбранителните способности на българските въоръжени сили и на тяхната оперативна съвместимост с останалите съюзници от Алианса.

Продължава работата върху формирането и подготовката на планираните шест батальонни бойни групи от състава на Сухопътните войски и тяхното сертифициране като основен градивен елемент на способностите за действие на въоръжените сили и по трите мисии. Вече са изградени три от планираните шест групи, като третата е сертифицирана през ноември 2013 г.

На основата на Закона за резерва продължава изграждане на качествено нов и по-ефективен резерв на въоръжените сили. Продължава набирането на доброволни резервисти, с цел окомплектоване на резерва като част от единния комплект въоръжени сили. Военнослужещи от първия модул на доброволния резерв на 26 юли 2013 г. положиха военна клетва в Единния център за начална подготовка в Плевен.

На ежегодната среща на министрите на отбраната от SEDM в Бърдо, Словения, е договорено решение многонационалният щаб на SEEBRIG да бъде разположен в България след 2017 г. Ангажиментът е за приемане в България на щаба на бригада „Югоизточна Европа” (SEEBRIG) за срок 6 години след 2017 г.

На заседанието на Съвета „Външни работи” с участието на министрите на отбраната на държавите – членки на ЕС, България подкрепи предложението на Италия за провеждане на операция за борба с нелегалния трафик на хора в района на Средиземноморието.

Българските въоръжени сили активно оказват помощ на населението и местните власти за овладяване и/или преодоляване на последиците от бедствия и аварии. В изпълнение на задачите по третата мисия на въоръжените сили „Принос към националната сигурност в мирно време” военнослужещи от Сухопътни войски със специализирана техника се включиха в потушаването на пожари, възникнали в различни райони на общините Стралджа и Елхово в Ямболска област, общините: Свиленград, Димитровград и Минерални бани в Хасковска област, в села в Старозагорска област, в местност край софийско село, в селище Атия и гр. Созопол, в Национален парк „Рила” и в полигон край Казанлък. Тринадесет формирования от Сухопътните войски с 656 човека и 90 единици техника преодоляваха последствията от пожарите. С цел разузнаване и гасене на огъня е използван вертолет Ми-17 от състава на ВВС. На 18 юли спасителните операции в мина „Ораново“ също са подпомагани от вертолет Ми-17. До края на месец ноември 2013 г. са изпълнени 86 мероприятия с 11 модула по разузнаване и унищожение на 1 415 различни по вид боеприпаси.Българската армия започна операция „Съвместни усилия”, включваща подготовката на пътищата към граничния район, в който ще бъде изградено инженерно-техническо съоръжение с дължина около 32 км по държавната граница с Република Турция, в участъка от с. Лесово (пирамида 268) до с. Крайново (пирамида 206). Целта на изграждането на това заграждение е да се възпрепятства незаконното проникването на територията на нашата страна на чуждестранни граждани и те да бъдат насочвани към гранично-пропускателните пунктове. Възстановени са 107 км пътища, като са изразходвани 600 000 лв. Срокът, в който трябва да приключи изграждането на съоръжението, е февруари – март 2014 г. Министерството на отбраната е предоставило на Държавната агенция за бежанците списък с 36 освободени войскови района – 26 в Южна и 10 в Северна България. В режим на съгласуване и на предоставяне са терени на територията на Харманли, Момчилград, Самоков и Телиш.

За оказване на медицинска помощ на бежанци в разпределителния център в град Елхово, участваха 64 медицински специалисти, от които: лекари – 42; медицински сестри – 10 и шофьори – 12.

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНА АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА
Правителството на Република България отчете необходимостта да продължи провеждането на административна реформа, като определи две основни мерки:


Мярка

Провеждане на комплексна административна реформа на базата на функционален анализ на институциите и общата рамка – оптимизиране на броя на административните звена

Привличане и изграждане на висококвалифицирани специалисти в публичния сектор


Изпълнение:

Мярка: Провеждане на комплексна административна реформа

В изпълнение на целите си правителството поднови работата на Съвета за административна реформа (САР), като за председател е определен заместник министър-председателят по икономическото развитие на Република България.

През август 2013 г. САР одобри основните направления за оптимизация на администрацията:

 • Намаляване на установените в Закона за вътрешния одит в публичния сектор нормативи за минимална численост на звената за вътрешен одит;

 • Окрупняване на административните структури за по-добра координация при провеждането на политики и оптимизиране на структурите;

 • Реорганизация на териториалните звена на централната власт;

 • Извеждане на някои несвойствени дейности извън администрацията;

 • Реорганизиране на администрации с дублиращи се функции.

През отчетния период САР одобри:

 • Методика за определяне на ключови длъжности в държавната администрация;

 • Методика за създаване модел на компетенции за длъжностите в държавната администрация;

 • Методика за оценка на компетенциите;

 • Методика за планиране на приемствеността в държавната администрация;

 • Методология за планиране на човешките ресурси в държавната администрация;

 • Механизъм за развитие в кариерата чрез мобилност;

 • Процедура за мобилност в държавната администрация;

 • Механизъм за ротация на служителите в рамките на една администрация.

 • С Решение на Съвета за административната реформа от 20.12.2013 г. е одобрен проект на Стратегия за развитие на държавната администрация 2014-
  2020 г.


Стратегията съдържа критичен анализ на състоянието на държавната администрацията, като са констатирани основните дефицити в нейното функциониране относно осигуряването на върховенството на закона, планирането и бюджетирането, комуникацията и взаимодействието с гражданите и бизнеса, структурирането на администрацията, обслужването на гражданите и бизнеса и управлението на човешките ресурси и уменията на служителите.

Въз основа на констатираните дефицити в работата на българската администрация са дефинирани четири стратегически цели, постигането на които следва да преодолее слабостите във нейното функциониране. Целите са следните: • Ефективно управление и върховенство на закона;

 • Партньорско управление с гражданите и бизнеса;

 • Открито и отговорно управление;

 • Професионално и експертно управление;

Изпълнението на стратегията ще постигне цялостно модернизиране на администрацията и процесите в нея и ще отговори на все по-големите очаквания на гражданите и бизнеса към нея.

 • Броят на административните структури на централната администрация през 2013 г. е 126 структури. Това включва Администрацията на Министерския съвет, министерствата, държавните агенции, изпълнителните агенции, администрациите на държавните комисии, структурите, отчитащи дейността си пред Народното събрание и административните структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.

Структурите на териториалната администрация (областни администрации, общински администрации и специализирани териториални администрации) през тази година са 436.

Общата численост на централната администрация (включително МВР) е 114 612 щатни бройки.

През 2013 г. числеността на централната администрация, областната администрация и специализираната териториална администрация е намаляла с 0,4%. Спрямо 2012 г. числеността на Администрацията на Министерския съвет е намалена с 6%. Числеността на министерствата (без МВР) е намалена от 7 325 щатни бройки (към месец декември 2012 г. ) на 7 260 щатни бройки (към месец декември 2013 г.).


 • С Постановление на Министерския съвет от 31.03.2011 г. е закрит спортно-оздравителен комплекс „Лозенец“;

 • С Постановление на Министерския съвет от 08.07.2013 г. Националния център Европейски младежки програми и инициативи преминава към Министерството на младежта и спорта;

 • С Постановление на Министерския съвет от 02.08.2013 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър и дирекцията за национален строителен контрол преминават към Министерството на инвестиционното проектиране.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница