Отчет на основните параметри на бюджета Към 31. 12. 2017 г са отчетени приходи в размер на 14 034 910 лв при утвърдени 17 253 930


Преглед на изпълнението на политиката в областта на правото на вероизповеданиестраница4/22
Дата09.04.2018
Размер4.13 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

7. Преглед на изпълнението на политиката в областта на правото на вероизповедание


Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Предвид факта, че законодателството на страната ни в областта на вероизповеданията е едно от най-новите и либерални в Европейския съюз провежданата политика на държавата в тази насока не се нуждае от корекции по същество на този етап.

Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика:
Стратегически и оперативни цели

Съобразно поставените стратегически и оперативни цели за осъществяването на политиката в областта на правото на вероизповедание в страната се наблюдава свободно и безпрепятствено упражняване на правото на вероизповедание и търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи.


Полза/ефект за обществото

Вследствие на планираната и провеждана политика на българското правителство в областта на вероизповеданията е налице свободно упражняване на правото на вероизповедание, което се изразява в независимо администриране на вътрешноорганизационния живот и богослужебната дейност на различните религиозни общности и възможността всеки гражданин, съобразно своите вътрешни убеждения, сам да избира религиозната си принадлежност, както и възможността да откаже такава.

Наред с това, чрез тази политика се осигури икономическата независимост на вероизповеданията със статут на юридически лица. Много от тях разкриха лечебни, социални и образователни заведения, което им даде възможност за организирането на благотворителни инициативи и осъществяването на социални програми.

Всичко това позволи на религиозните институции да формират една активна позиция при решаване на въпроси от важно обществено значение, което доведе до постигането на диалогичност между тях и гражданското общество от една страна и администрацията от друга.

Тези измерения на държавната политика по отношение на правото на вероизповедание позволяват да се продължи историческата традиция на религиозна толерантност в българското общество, както и да се затвърди добрия образ на българската държава пред Европейския съюз и международната общност.
Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката
Постигнатите добри резултати от осъществяването на тази политика не биха били възможни без логистичната помощ, експертната подкрепа и активната дейност на колегите от Министерството на финансите, МВР, МВнР, Министерството на правосъдието, Министерството на регионалното развитие, Министерство на образованието и науката, Прокуратурата на Република България, Софийски градски съд, Комисията по вероизповеданията и правата на човека на НС, Омбудсмана на Република България, Агенцията за закрила на детето, Комисията за защита от дискриминация, областните и общинските администрации и регистрираните религиозни институции в страната.


8. Преглед на изпълнението на политиката в областта на архивното дело


Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Държавна агенция “Архиви” провежда политиката на държавата в областта на комплектуването, експертизата на ценността, опазването, съхраняването, използването и популяризацията на НАФ, развитието и усъвършенстването на архивната теория и практика. Дейността на Агенцията се извършва съобразно нормативно определените й функции от Закона за Националния архивен фонд и е насочена за реализиране на заложените цели в Стратегия на Държавна агенция “Архиви” за 2016-2020 г.


Приоритетни в дейността на агенцията са контролно-методическата дейност, обогатяването, опазването и популяризирането на НАФ, попълването на централизираната база с архивни описания и висококачествени дигитални копия на архивни документи в ИСДА, както и попълването на Регистъра на НАФ (програма НЕРА).

И през отчетния период, съобразно бюджетните средства за 2017 г., ДАА продължава да изпълнява в значително ограничен спрямо необходимото обем дейността си за правилно съхранение и опазване на приетите на държавно съхранение ценни архивни документи - в съответствие с Препоръка 2005/835/ЕО на Съвета по отношение на условията за съхранение на документалното богатство на Европа. Крайно ограничените финансови ресурси на ДАА, както и липсата на възможности за проектно финансиране, не позволяват и оборудването на архивохранилищата на държавните архиви съгласно европейските стандарти, правилното съхранение и опазването на ценните документи на държавата. В голяма част от архивохранилищата е констатирана необходимост от ремонт на покриви след обилните валежи през пролетта. Недостатъчните финансови средства за поредна година за закупуване на ново оборудване за архивохранилищата препятстват създаването на подходящи условия на съхранение на документите, съгласно изискванията за температурно-влажностен режим, Наредба № 6/2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизирани територии и Закона за енергийната ефективност. С всяка изминала година, поради липса на финансови средства за ремонт и оборудване на архивохранилищата, се увеличава рискът от увреждане на ценните архивни документи, увеличават се и средствата за спешна и скъпо струваща реставрация и консервация на документите. През последните повече от десет години не са закупувани необходимият брой архивни кутии и папки за съхранение на документите. Актуализират се и се поддържат регистрите на архивохранилищата на ДАА в критично състояние и на уникалните и особено ценни документи от НАФ, съхранявани в държавните архиви.

През 2017 г. продължава, въпреки ограниченото финансиране на дейността, целенасочената дейност на ДАА за засилване на контрола по спазването на разпоредбите на Закона за НАФ от страна на публичните администрации и организациите, разясняване и убеждаване за стратегическото значение на техните архиви за доброто управление, административната прозрачност и демократичната отчетност. Съобразно ограничения кадрови ресурс на държавните архиви и наличните финансови възможности, се организират заявените от фондообразувателите обучения и методически срещи за повишаване на квалификацията на служителите в учрежденските архиви, на членовете на Постоянно действащите експертни комисии във фондообразувателите – държавни и общински институции и на др. заинтересовани лица. На фондообразувателите се оказва системно експертна методическа помощ в организацията на работата им с документите и в частност при съставянето на номенклатурите на делата, извършването на експертиза на ценността на документите и дейността на учрежденските им архиви. Недостатъчни са средствата за извършване на контролно-методическа дейност, която извън териториалния център на архива, се извършва приоритетно през месеците февруари-май, което не позволява в края на календарната година да се правят контролни проверки по изпълнението на дадените предписания. Системното през последните години недофинансиране на тази основна дейност поражда риск от най-висока степен от загуба на документи – обект на НАФ, а от тук и до непълни постъпления след изтичане на 20-годишния срок за предаване на документите от държавните и общински институции и организации в държавен архив. Отчита се и крайно негативният ефект от ограничените финансови ресурси върху мотивацията на служителите поради факта, че за изпълнението на служебните си задължения за поредна година те влагат лични средства за командировъчни разходи, които със закъснение от няколко месеца им биват възстановявани.

Паралелно с това и през отчетния период продължава целенасочената дейност на служителите на държавните архиви за разширяване на източниците на комплектуване за обогатяване на НАФ и увеличаване броя на фондообразувателите чрез придобиване приоритетно на постъпления от личен произход и на постъпления от документи на политически партии, юридически лица с нестопанска цел – обществени и религиозни организации, частни образователни структури, фондации, търговски дружества и др. Трайно ограничените през последните години финансови ресурси на ДАА не позволяват откупуване на ценни документи за обогатяване на НАФ. Това ограничава възможностите за достъп и използването на тези ценни документи – част от националното документално културно наследство, тъй като единствено държавните архиви разполагат с оборудвани за целта читални и предоставят копия на документите.

Дейността на ДАА в областта на използването на документите от НАФ е насочена към използването на информационните технологии за разширяване и улесняване на достъпа до архивни справочници и дигитални копия на архивни документи чрез ИСДА и чрез тематични електронни документални колекции, и не на последно място към защита на интересите на държавата, обществото и отделния гражданин. Ежедневното въвеждане на данни в ИСДА, дигитализацията на архивните документи, както и изготвянето на техни копия по заявка на потребители на архивна информация, е крайно затруднено поради амортизираната техника и липсата на финансова възможност за нейната поетапна подмяна с нова, както и за извършване на необходимите техническа поддръжка и профилактика. Изготвянето на копия извън архивите, поради липсата или неработещата техника, поставя в риск архивните документи и ограничава постъпленията в държавния бюджет от нормативно регламентирани такси за услуги.

ДАА развива активна политика за популяризирането на НАФ, която е насочена към формиране на общественото разбиране за значението и функциите на архивите и утвърждаване на ДАА като една от най-разпознаваемите и уважавани културни институции в страната. Тази дейност се осъществява в условия на дефицит на финансови средства за нея. ДАА успява да реализира целите в своята издателска, информационна и популяризаторска дейност, благодарение на дарения, външни партньорства и външно финансиране. Изданията, тематичните дигитални колекции достъпни в интернет, документалните изложби и медийните изяви утвърдиха агенцията като ценен и търсен партньор не само за издирване и предоставяне на архивна информация, но и за нейното успешно и подходящо по форма представяне пред обществеността в страната и чужбина.Каталог: files -> common
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2017 г са отчетени приходи в размер на 4 535 940 лв при утвърдени 17 220 502
common -> Биография име (фамилно, лично, бащино) Цанева, Боряна Рангелова
common -> Бюджет за 2018 г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за 2019 и 2020 Г
common -> Конспект по дисциплината "градивни елементи в силовата електроника" Видове мощни полупроводникови прибори в силовата електроника. Сравнителен анализ на възможностите им. Области на приложение
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2018 г са отчетени приходи в размер на


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница