Отчет на основните параметри на бюджета Към 31. 12. 2017 г са отчетени приходи в размер на 14 034 910 лв при утвърдени 17 253 930


Изготвяне на ежегодни обобщени доклади (до 30 април) за дейността на инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрациятастраница9/22
Дата09.04.2018
Размер4.13 Mb.
ТипОтчет
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

Изготвяне на ежегодни обобщени доклади (до 30 април) за дейността на инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрацията

Съгласно чл. 46, ал. 7 от ЗА ръководителите на инспекторатите изпращат в Главния инспекторат ежегодно до 1 март доклад за извършените проверки през предходната година. В законоустановения срок в Главния инспекторат постъпват доклади от ръководителите на всички инспекторати, съдържащи кратък аналитичен отчет за изпълнение на целите (плана) и задачите, данни и анализи на резултатите от извършените проверки.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 46а, ал. 3 от ЗА и чл. 12, ал. 3 от Методическите указания във връзка с функциите и процедурите за работа на инспекторатите и взаимодействието им със специализираните контролни органи в законоустановения срок е изготвен Обобщен доклад за извършените проверки от инспекторатите по чл. 46 от ЗА през 2016 г., който е представен на министър-председателя.
 • Осъществяване на административен контрол (Оценка на ефективността от дейността на администрацията, оценка на корупционния риск) – Главен инспекторат

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

В изпълнение на функциите по чл. 46 и чл. 46а от Закона за администрацията и в съответствие с утвърдения от министър-председателя Годишен план за 2017 г., в периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г. са възложени и извършени общо 45 бр. проверки, от които 21 планови и 24 извънпланови проверки.1. Осъществяване на административен контрол върху дейността на администрацията на Министерския съвет

Към 31.12.2017 г. са извършени 2 планови проверки на структурни звена в администрацията на Министерския съвет (АМС), както следва:

- със заповед № В-5 от 09.01.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на проверка на дейността на Секретариат на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурността на доставките. За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министър-председателя;

- със заповед № В-6 от 09.01.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на проверка на дейността на Секретариата на Националния съвет за тристранно сътрудничество. За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министър-председателя.2. Осъществяване на административен контрол върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет.

През отчетния период от Главния инспекторат са извършени 11 бр. планови проверки върху дейността на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на МС, както следва:

- със заповед № Р-26 от 03.02.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на планова административна проверка в Областната администрация на област Ямбол по отношение на управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост. За резултатите от проверката е изготвен доклад, който е одобрен от министър-председателя;

- със заповед № Р-27 от 03.02.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на планова административна проверка в Областната администрация на област Сливен по отношение на управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост. За резултатите от проверката е изготвен доклад, който е одобрен от министър-председателя;

- със заповед № Р-92 от 17.05.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на планова административна проверка в Областната администрация на област Разград по отношение на управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост. За резултатите от проверката е изготвен доклад, който е одобрен от министър-председателя;

- със заповед № Р-93 от 17.05.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на планова административна проверка в Областната администрация на област Враца по отношение на управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост. За резултатите от проверката е изготвен доклад, който е одобрен от министър-председателя;

- със заповед № Р-94 от 17.05.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на планова административна проверка в Областната администрация на област Монтана по отношение на управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост. За резултатите от проверката е изготвен доклад, който е одобрен от министър-председателя;

- със заповед № Р-95 от 17.05.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на планова административна проверка в Областната администрация на област Търговище по отношение на управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост. За резултатите от проверката е изготвен доклад, който е одобрен от министър-председателя;

- със заповед № Р-175 от 08.09.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на планова административна проверка в Областната администрация на област Габрово по отношение на управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост. За резултатите от проверката е изготвен доклад, който е одобрен от министър-председателя;

- със заповед № Р-185 от 05.10.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на планова административна проверка в Областната администрация на област Русе по отношение на управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост. За резултатите от проверката е изготвен доклад, който е одобрен от министър-председателя;

- със заповед № Р-200 от 01.11.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на планова административна проверка в Областната администрация на област Пазарджик по отношение на управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост. За резултатите от проверката е изготвен доклад, който е одобрен от министър-председателя;

- със заповед № Р-210 от 20.11.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на планова административна проверка в Областната администрация на област Стара Загора по отношение на управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост. За резултатите от проверката е изготвен доклад, който е одобрен от министър-председателя;

- със заповед № Р-217 от 01.12.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на планова административна проверка в Областната администрация на област Перник по отношение на управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост. За резултатите от проверката е изготвен доклад, който е одобрен от министър-председателя.

3. Координация и подпомагане дейността на Инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрацията

Към 31.12.2017 г. Главен инспекторат има извършени 8 планови административни проверки на Инспекторати по чл. 46 от Закона за администрацията, както следва:

- със заповед № Р-5 от 09.01.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на последваща проверка за изпълнението на препоръките в Инспектората към министъра на икономиката. За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министър-председателя;

- със заповед № Р-6 от 09.01.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на последваща проверка за изпълнението на препоръките в Инспектората към министъра на вътрешните работи. За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министър-председателя;

- със заповед на министър-председателя № Р-46 от 01.03.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на специализирана проверка в Инспектората към министъра на младежта и спорта. За резултатите от проверката е одобрен доклад от министър-председателя;

- със заповед на министър-председателя № Р-47 от 01.03.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на специализирана проверка в Инспектората към министъра на регионалното развитие и благоустройството. За резултатите от проверката е одобрен доклад от министър-председателя;

- със заповед на министър-председателя № Р-48 от 01.03.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на специализирана проверка в Инспектората към председателя на Държавна агенция „Архиви“. За резултатите от проверката е одобрен доклад от министър-председателя;

- със заповед на министър-председателя № Р-52 от 08.03.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на специализирана проверка в Инспектората към министъра на околната среда и водите. За резултатите от проверката е одобрен доклад от министър-председателя;

- със заповед на министър-председателя № Р-144 от 02.08.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на специализирана проверка в Инспектората към председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. За резултатите от проверката е одобрен доклад от министър-председателя;

- със заповед на министър-председателя № Р-183 от 26.09.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на специализирана проверка в Инспектората към министъра на външните работи. За резултатите от проверката е одобрен доклад от министър-председателя.4. Извършване на извънпланови проверки, възложени от министър-председателя

В съответствие със Закона за администрацията и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация Главният инспекторат извършва извънпланови проверки по сигнали или разпоредени от министър-председателя.

В периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г. в изпълнение на заповеди на министър-председателя или негови писмени резолюции инспектори от Главния инспекторат извършиха 24 извънпланови проверки.

4.1. Проверки по сигнали по АПК:

- със заповед № Р-28 от 03.02.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на извънпланова проверка в Областна администрация на област Благоевград по постъпил сигнал. За резултатите от проверката е изготвен доклад до министър-председателя;

- със заповед № Р-110 от 15.06.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на извънпланова проверка в Областна администрация на област Пазарджик по постъпил сигнал. За резултатите от проверката е изготвен доклад до министър-председателя;

- със заповед на министър-председателя № Р-134 от 14.07.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на извънпланова проверка в Инспектората към министъра на вътрешните работи. За резултатите от проверката е одобрен доклад от министър-председателя;

- със заповед на министър-председателя № Р-183 от 26.09.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на извънпланова проверка в Инспектората към министъра на външните работи. За резултатите от проверката е одобрен доклад от министър-председателя;

- със заповед на министър-председателя № Р-218 от 05.12.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на извънпланова проверка в Министерство на външните работи. За резултатите от проверката е одобрен доклад от министър-председателя.4.2. Проверки по заповед на министър-председателя:

- със заповед № Р-60 от 16.03.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на извънпланова проверка на подадените в срока по чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 1 и чл. 15 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) декларации от лицата, заемащи публични длъжности по смисъла на чл. 3 от ЗПУКИ, избрани или назначени след 27.01.2017 г. За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министър-председателя;

- със заповед № Р-68 от 27.03.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на извънпланова проверка на административните процедури във връзка с проектирането и изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение на българо-турската граница. За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министър-председателя;

- със заповед № Р-102 от 29.05.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на извънпланова проверка на дейността по организацията и контрола на заместник-председателя на Държавна агенция за бежанците при подготовката и изпълнението на договор, сключен по обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строеж: „Изграждане с монтаж на контейнерни жилища (фургонен тип) и изграждане на собствен водоизточник в регистрационно-приемателен център – Харманли“. За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министър-председателя;

- със заповед № Р-109 от 14.06.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на извънпланова проверка на управлението на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД. За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министър-председателя;

- със заповед № Р-135 от 16.06.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на извънпланова проверка на подадените в срока по чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 1 и чл. 15 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) декларации от лицата, заемащи публични длъжности по смисъла на чл. 3 от ЗПУКИ, избрани или назначени след 05.05.2017 г. За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министър-председателя;

- със заповед № Р-133 от 14.07.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на извънпланова проверка в Министерството на туризма. За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министър-председателя;

- със заповед № Р-141 от 26.07.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на извънпланова проверка на Инспектората към министъра на здравеопазването. За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министър-председателя;

- със заповед № Р-141 от 26.07.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на извънпланова проверка по изпълнение на препоръките в Министерството на здравеопазването. За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министър-председателя;

- със заповед № Р-142 от 26.07.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на извънпланова проверка на Националния център по обществено здраве и анализи към министъра на здравеопазването. За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министър-председателя;

- със заповед № Р-159 от 14.06.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на извънпланова проверка по спазване на Наредбата за административното обслужване при предоставяне на административни услуги от администрацията на Министерския съвет и от второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет. В определените срокове, ръководителите на второстепенните разпоредители бяха представени на министър-председателя информация за предприетите действия за отстраняване на констатираните пропуски;

- със заповед № Р-174 от 07.09.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на извънпланова проверка в Областна администрация на област Враца. За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министър-председателя;

- със заповед № Р-187 от 10.10.2017 г. на министър-председателя е възложено извършването на извънпланова проверка в администрацията на Министерския съвет. За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министър-председателя.

4.3. Проверки, разпоредени с резолюция на министър-председателя:

През отчетния период са извършени следните 2 проверки, разпоредени с резолюция на министър-председателя:

- проверката е по повод постъпил сигнал за допуснати нарушения от отдел „Приемна“ в АМС. За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министър-председателя;

- проверката е по повод постъпил сигнал за допуснати нарушения при назначаването на заместник-областен управител на област Габрово. За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министър-председателя;

- изготвяне на Обобщен доклад за състоянието на министерствата и дейността по провеждане на обществени поръчки в периода 2015 – 2016 г. Обобщеният доклад е одобрен от министър-председателя;

- проверка по сигнал за допуснати нарушения при провеждането на втори Централизиран конкурс за избор на външни оценители в областта на научните изследвания (проведен по реда на ПМС № 162 от 05.07.2016 г.). За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министър-председателя;

- проверка по сигнал за допуснати нарушения от длъжностни лица от Министерството на образованието и науката и Министерството на правосъдието при подготовката на Споразумение между Р България и ЮНЕСКО. За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министър-председателя;

- проверка по постановление на Софийска градска прокуратура по повод сигнал за установен конфликт на интереси и допуснато нарушение на Закона за администрацията при упражняване на изпълнителна власт от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“. За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министър-председателя;

- изготвяне на Обобщен доклад за резултатите от проверките от инспекторатите по Закона за администрацията за спазване на изискванията на Наредбата за административното. В определените срокове, от министрите е представена информация за привеждане дейността по административно обслужване в съответствие с нормативните изисквания.

5. Постъпили сигнали за корупция на органи на изпълнителната власт и държавни служители на ръководна длъжност.

За отчетния период чрез информационно-деловодната система на АМС в Главен инспекторат са постъпили общо 120 бр. сигнали и жалби по реда на АПК. В срока по чл. 112 от АПК 64 бр. от тях, ведно с приложените писмени документи, са препратени на компетентните органи, по 37 бр. са изготвени отговори до подателите, по 8 бр. се извършени проверки и 11 бр. са приключени по реда на чл. 124 от АПК.

През отчетния период не са постъпвали сигнали за корупция на служители от администрацията на Министерския съвет.

6. Изготвяне на доклади до министър-председателя за резултатите от извършените проверки (за всяка конкретна проверка и ежегоден).

За всяка проверка е изготвен доклад до министър-председателя, съдържащ констатации, анализ на причините и обстоятелствата, свързани с установените нарушения и мерки за отстраняването им.7. Оценка на корупционния риск в администрацията.

През отчетния период не е извършвана оценка на корупционния риск на структурни звена от АМС или на второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на МС.
 • Контрол по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Съгласно чл. 46а, ал. 2, т. 4 от Закона за администрацията и чл. 62, ал. 2, т. 3 от УПМСНА Главният инспекторат осъществява контрол по изпълнение на изискванията на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от лицата, заемащи публична длъжност, чийто орган по избор/по назначаването е Министерският съвет, съответно министър-председателят.

В периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. от Главния инспекторат е извършван постоянен превантивен контрол за спазване на сроковете за подаване на декларациите по Закона за предотвратяване установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), както и проверка на данните за несъвместимост и конфликт на интереси, посочени в декларациите на лицата, заемащи публични длъжности.

В резултат на осъществявания предварителен контрол, през отчетния период:

- установени са 5 случая на нарушения на закона относно срочното подаване на декларациите за несъвместимост (чл. 12, т. 1);

- не са установени случаи на нарушения на закона относно срочното подаване на декларациите за конфликт на интереси (чл. 12, т. 2);

- установени са 3 случая на нарушения на закона относно срочното подаване на декларациите за настъпила промяна в обстоятелствата (чл. 12, т. 3);

- констатирани са 9 случая на нарушения на чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ (не подаване на декларация за промяна в декларирани обстоятелства) и чл. 13, ал. 2 от ЗПУКИ (не са предприети действия за отстраняване на декларирана несъвместимост) от лица, заемащи публична длъжност. За допуснатите нарушения на ЗПУКИ от лица, заемащи публична длъжност е уведомена Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

През отчетния период в Главния инспекторат не са постъпвали сигнали за допуснати нарушения на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от лица, заемащи публична длъжност, избрани/назначени от Министерския съвет/министър-председателя.

В периода 01.01 – 31.12.2017 г. по искане на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от Главния инспекторат са представяни информация и документи за двадесет и четири лица, заемащи публична длъжност, избрани/назначени от Министерския съвет или министър-председателя.
 • Други функции, определени с Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация или възложени от министър-председателя


Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

1. Участие в срещите с представители на Европейската комисия (в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка)

Съгласно чл. 62, ал. 2, т. 6 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация Главният инспекторат подпомага организирането на дейността по провеждане на държавната антикорупционна политика.

В изпълнение на възложената функция, инспектори от Главния инспекторат подготвиха и представиха в Министерството на правосъдието информация за предприети мерки от инспекторатите по Закона за администрацията за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка от януари 2017 г.

Инспектори от Главния инспекторат взеха участие в проведените през юни и ноември 2017 г. среща с проверяващите експерти от Европейската комисия, на които бяха обсъдени резултатите от дейността на Главния инспекторат и инспекторатите по Закона за администрацията, както и предприетите действия по изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от 2017 г.2. Подпомагане на дейността на Националния съвет по антикорупционни политики към Министерския съвет

В изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 –2020 г., с Постановление № 136 от 29 май 2015 г. на Министерския съвет е създаден Национален съвет по антикорупционни политики (Националния съвет) като междуведомствен орган със съвещателни, координационни и контролни функции по отношение на разработването и изпълнението на политиките в областта на превенцията и противодействието на корупцията.

Съгласно чл. 4, ал. 5, т. 9 от Постановление № 136 на МС от 2015 г. ръководителят на Главния инспекторат е постоянен член на антикорупционния съвет, съответно Главният инспекторат осигурява експертното и техническо подпомагане работата на съвета (чл. 5, ал. 9).

През 2017 г. е проведено едно редовно заседание на Националния съвет, на което е взел участие ръководителят на Главния инспекторат.

Като част от техническото осигуряване на работата на Националния съвет по антикорупционни политики Главният инспекторат администрира Информационната система за координация и комуникация на антикорупционните структури, чрез която гражданите и бизнеса могат да подават (on-line) сигнали за корупционни прояви на служители от държавната администрация.

В периода 01.01. – 31.12.2017 г. чрез информационната антикорупционна система до Националния съвет по антикорупционни политики са постъпили общо 24 бр. сигнала, от които 13 бр. са препратени на компетентните институции, 4 бр. са приключени с изпращане на информация до подателите им и 7 бр. са архивирани поради липса на данни за извършено нарушение.3. Участие на инспектори от Главния инспекторат в комисии и работни групи

В изпълнение на разпореждане на министър-председателя от 30.01.2017 г. министрите са възложили извършването на проверки за състоянието на ръководените от тях министерства и на провеждането на обществените поръчки. Изготвените и одобрени от тях доклади са изпратени в Министерския съвет. В тази връзка на Главния инспекторат беше възложено обобщаване на данните в постъпилите доклада. За резултатите от анализа е изготвен обобщен доклад, одобрен от министър-председателя.

В изпълнение на препоръките от докладите на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от 2015 г. и 2016 г. по отношение дейността на Инспекторатите от междуведомствена работна група, определена със заповед на министър-председателя беше разработен проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията.

На 12 октомври 2017 г. с решение на 44-то Народно събрание законопроектът беше приет (обн., ДВ, бр. 85 от 2017 г.). С приетите изменения и допълнения се постига: независимост на инспекторатите, като звена за вътрешен административен контрол; отграничаването на административния контрол от другите видове контролна дейност; въвеждане на единни правила и процедури, регламентиращи дейността на инспекторатите по закона за администрацията; повишаване ефективността на дейността на инспекторатите, чрез укрепване на експертния, административния и аналитичния им капацитет; изграждане на обща система за предотвратяване, разкриване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията.

В изпълнение на § 8 от Заключителната разпоредба на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията със заповед на министър-председателя беше създадена междуведомствена работна група, с участието на длъжностни лица от администрацията на Министерския съвет и представители на Инспекторати към първостепенни разпоредители с бюджет, която в срок до 23 март 2018 г. да разработи проект на Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, както и за реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи.

Предстои проектът на наредба да бъде изпратен за съгласуване от министрите по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрацията.4. Участие в Консултативния съвет по контрол и одит в публичния сектор

С Решение № 662 на Министерския съвет от 1 ноември 2017 г. беше създаден Консултативен съвет по контрол и одит в публичния сектор. За председател на съвета е определен министърът на финансите, а за членове – ръководители на административни структури и звена, чийто функции са свързани с контрола в администрацията (в т.ч. и ръководителя на Главния инспекторат).

Консултативният съвет съдейства за провеждането и координацията на дейностите в областта на вътрешния контрол в публичния сектор, като обсъжда и предлага решения относно: разграничаване на дейностите и отговорностите на институциите, осъществяващи контролни функции в публичния сектор; оптимизиране на координацията между основните контролни органи и структурни звена – Сметната палата, АДФИ, ИА ОСЕС, ИА СОСЕЗФ, Главния инспекторат към Министерския съвет, както и звената за вътрешен одит и инспекторатите по Закона за администрацията в организациите от публичния сектор.

На 29 декември 2017 г. беше проведено заседание на Консултативния съвет, на което бяха обсъдени предприетите мерки по изпълнението на приетата Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор.
 • Координация по въпросите на тристранното сътрудничество – Секретариат на НСТС

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Подпомага Министерския съвет при осъществяване на сътрудничеството и консултациите с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите при регулиране на трудовите и непосредствените свързани с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище.

Осъществява организацията на дейността, координира и контролира подготовката и провеждането на заседанията на съвета, на постоянните комисии към него и на работните групи, изготвя протокол за всяко заседание на съвета и съхранява неговата документация, осигурява оперативната координация и взаимодействие с представителните организации на синдикалните и работодателските организации, администрацията на Министерския съвет, администрациите на изпълнителната власт, комисиите към Народното събрание и администрацията на президента.

През периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. в рамките на своите компетенции беше извършено следното:


Показател за изпълнение- наименование

Мерна единица

бр.

План – Законодателната програма на Министерския съвет за 01.01.2017-31.12.2017 г.

Отчет на НСТС за 01.01.2017 - 31.12.2017 г.

1. Проведени заседания15

2. Подписани протоколи

в т.ч. съгласувани на подпис15

5


3. Консултирани актове

в т.ч.


- проекти на закони;

- проекти на ПМС;

- проекти на наредби;

- проекти на национални програми, планове и стратегии;

- анализи

- правилници

- отчети на национални програми и планове.
47
15

11

152

1

21


4. Разгледани документи за информация.
3

5. Проведени заседания на постоянните комисии към НСТС,

в т.ч.:


- Комисия по доходи и жизнено равнище;

- Комисия по трудово законодателство;

- Комисия по осигурителни отношения;

- Комисия по бюджетна политика;


31
11

8

9

3


За председателя на съвета се подготвя ежеседмична справка за постъпилите в Секретариата на НСТС нормативни документи и готовността им за обсъждане в комисиите или съвета.През отчетния период в Секретариата на НСТС няма настъпили структурни промени.


 • Координация по въпросите на интеграцията на малцинствата – Секретариат на НССЕИВ

Чрез реализирането на продукт/услуга „Координация по въпросите на интеграцията на малцинствата” се работи за подобряване на междуинституционалната координация и координацията и взаимодействието с организациите на гражданското общество, по мерките в хоризонталната политика по етническите и интеграционните въпроси и мониторинг на изпълнението на политиките с цел постигане на равноправното интегриране в българското общество на етническите малцинства и запазването на тяхната културна идентичност.
Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

 • Обучения, семинари, тематични срещи с членовете на НССЕИВ, с експерти, работещи по ЕИВ; заседания на НССЕИВ:

През 2017 г. не са проведени заседания на НССЕИВ.

  • Организиране и провеждане на:

5 тридневни Регионални форума с представители на институции и неправителствени организации, които работят по въпросите на интеграцията на ромите с участието на представители на регионални/местни власти, НПО, местни общности, неформални групи, общностни центрове, ромски медиатори, експерти по етническите въпроси, училища, местни структури на национални институции - бюра по труда, дирекции социално подпомагане, РИО, др., управленски органи на оперативни програми, местни представителства на КЗД, Омбудсман, социални партньори, академични среди и др.:

 • Регионален форум в Северозападен район за планиране, 25–27 януари 2017 г., гр. Вършец, област Монтана;

 • Регионален форум в Северен централен район за планиране, 22–24 февруари 2017 г., гр. Велико Търново;

 • Регионален форум в Южен централен район за планиране, 4–6 април 2017 г., к.к. Пампорово;

 • Регионален форум в Югоизточен район за планиране, 10–12 май 2017 г., к.к. Слънчев бряг;

 • Регионален форум в Североизточен район за планиране, 17–19 май 2017 г., к.к. Св.Св. Константин и Елена.

Форумите са в рамките на проект за Национална ромска платформа „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“, номер на проекта JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805.

 • Участия в мероприятия на областните и общинските съвети за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси:

 • Актуализирана база данни на експертите, работещи в областта на интеграционната политика в областните администрации.

 • Регулярна методическа подкрепа и указания по изпълнение на общинските планове за действие за интегриране на ромите.

 • Участия в събития от национален и регионален мащаб, насочени към съхраняване на културната идентичност на етническите малцинства, както и такива, отнасящи се до отделни сфери на интеграционната политика: образование, здравеопазване, жилищни условия и др.:

 • Отбелязване на Международния ден на ромите събития, организирани с подкрепата на Секретариата на НССЕИВ: среща на председателя на НССЕИВ с млади лекари, студенти по медицина, медицински сестри, здравни медиатори и техни преподаватели, както и представители на неправителствени организации, които провеждат редица младежки, менторски и стипендиантски програми в подкрепа на развитието на младежи и студенти от ромски произход по повод отбелязването на Международния ден на здравето, Деня на здравния работник и Международния ден на ромите

 • Участие на служители от Секретариата на НССЕИВ в мемориални чествания на евреи, арменци;

 • Участие на секретаря на НССЕИВ в Кръгла маса „Успешни практики и модели за интеграция на ромите”, м. февруари 2017 г.;

        • Участие на секретаря на НССЕИВ в откриването на обучителната програма за здравни медиатори за 2017 година; м. март 2017 г.;

        • Участие на служител на Секретариата на НССЕИВ в кръгла маса за споделяне и преглед на постигнати резултати и планирани мерки в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство Норвежкия финансов, м. май 2017 г.

        • Участие на секретаря на НССЕИВ в работна среща в Министерството на културата (МК) между представители на ЦМДТ „Амалипе“, МОН, МК и дирекция „ЦКЗ“ във връзка с програмирането на мерките за интеграция на ромите по програми: "Местно развитие, намаляване на бедността и включване на уязвимите групи" и „Културно наследство, културно сътрудничество и културно предприемачество“ по ФМ на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

        • Участие на експерти от Секретариата на НССЕИВ в конференция, организирана от фондация СЕГА по международен проект „Насърчаване на политики за преодоляване на териториалната изолация на ромите“, финансирана по програма „Права, Равенство и Гражданство“ на Европейската комисия (ЕК) (JUST/2014/RDIS/AG/DISC/8155) в партньорство с Асоциацията на ромските съюзи, за представяне нагласите и мотивацията на ромите за живот извън обособените ромски квартали - политики и обществени практики в България и Испания;

        • Участие на председателя и заместник-председателя на НССЕИВ в заседанията на Националната кръгла маса за ефективно решаване на проблемите на етническата интеграция, организирани от община Асеновград и проведени на място – м. август и м. ноември 2017 г.

 • Международни форуми по въпроси, отнасящи се до междуетническите отношения, интеграция на етнически малцинства, вкл. и по отделни сфери на интеграционната политика: образование, здравеопазване, жилищни условия и др., права на човека и основни свободи и междукултурен диалог:

        • Участие на секретаря на НССЕИВ и на служител от Секретариата на НССЕИВ в две заседания на работната група към ГД „Правосъдие“ на ЕК - мрежа на Националните контактни точки по изпълнение на националните ромски стратегии и други сродни мероприятия - м. март и м. октомври 2017 г.;

        • Участие на секретаря на НССЕИВ в Годишната Среща-преглед на ОССЕ по изпълнението на ангажиментите в областта на човешкото измерение. Секретарят на НССЕИВ взе участие в работните сесии, посветени на въпросите на толерантността и недискриминацията, вкл. и темата за интеграция на ромите и върховенството на закона -м. септември 2017 г., Варшава;

        • Участие на заместник-председателя на НССЕИВ и на служител от Секретариата на НССЕИВ, в съвместна среща на заместник-министър на правосъдието и представители на Комисията за защита от дискриминация, с директора на Агенцията за основни права на ЕС – м. септември 2017 г.;

        • Среща на Секретариата на НССЕИВ, в качеството му на Национална контактна точка по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), с делегация от ЕК в рамките на проучвателна мисия на ЕК за проследяване напредъка на България по изпълнение препоръките на Съвета в контекста на текущия Европейски семестър – м. октомври 2017 г. Делегацията бе ръководена от Сандрин де Бугеном, Генерална дирекция (ГД) «Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване» и включваше експерти от служби на ЕК включително и ГД "Правосъдие и потребители";

        • Участие на служител от Секретариата на НССЕИВ в Единадесетата среща на Европейската ромска платформа, организирана от ЕК – м. ноември 2017 г., Брюксел;

        • Участие на Секретаря на НССЕИВ в работна среща на мрежата EURoma Network – м. ноември 2017 г., Порту, Португалия.

 • Дейности по изпълнение и мониторинг на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020

 • Под координацията и методическото ръководство на Секретариата на НССЕИВ бе подготвена информация на английски език от отговорните институции по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.) –информация се попълни в специално разработена от ЕК он-лайн интернет платформа. Отчетната информация бе финализирана от Секретариата на НССЕИВ и предоставена на ГД «Правосъдие и потребители» на ЕК в необходимия срок - м. март 2017 г.;

 • Събиране и обобщаване на информация за изпълнението на проекти и дейности, свързани с изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.) и Плана за действие по стратегията. Секретариатът на НССЕИВ изготви Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия - приет, с Решение № 339 на Министерския съвет от 5 май 2016 г. е внесен в Народното събрание за приемане; Служителите на Секретариата на НССЕИВ участваха в обсъждането на доклада в парламентарните комисии. Народното събрание прие доклада на 5 юли 2017 г.

 • Участия в работни групи, комитети за наблюдение и др.:

 • Участия в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони;

 • Участия в подкомитети към Комитетите за наблюдение но ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР 2014-2020) и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“;

 • Участие в Междуинституционалната работна група, под ръководството на заместник-министър на външните работи, по присъединяване на България към Международния алианс за възпоменание на Холокоста.

 • Дейности в подкрепа осъществяването на интеграционната политика: дейности в подкрепа развитието на културната идентичност на различните етнически малцинства; дейности в подкрепа на междукултурния диалог и разбирателство; дейности, свързани с борбата срещу расизма, дискриминацията, езика на омразата и ксенофобията; развитие сътрудничеството с легитимни религиозни организации, работещи активно сред етническите малцинства:

 • Изготвен и утвърден Индикативен план за дейности, допустими за финансиране през 2017 г., свързани с изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и План за действие към нея и популяризиране на инициативи на организации на други етноси, членове на НССЕИВ (Индикативен план);

 • За отчетния период финансова подкрепа е оказана за: отбелязването на Международния ден на ромите – 8 април: премиерна прожекция, организирана от сдружение „Проект Права на човека“, на дебютния документален филм “Весел е циганският живот“ на режисьорката Людмила Живкова; награди за участниците в ежегодния национален литературен ученически конкурс на тема: „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“, организиран от Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“, град Бургас; издаване на 3 броя на списание „Етнодиалог“; издаване на 2 броя на списание „Армъните в България и на Балканите, етнос и език с 2000 годишна история“ на Център за аромънски език и култура в България; организиране на кръгла маса по повод 2 август – датата, отбелязваща Геноцида над ромите по време на Втората световна война, организирана от Фондация „Саворе“, гр. Самоков; подкрепа за преиздаване на юбилеен сборник в превод на български език, посветен на живота и делото на архиепископ Степанос Ховагимян, първият арменски архиерей в България по предложение на „Арменско училищно сдружение Степанос Ховагимян“, гр. София; организиране и провеждане на XXVI-я традиционния събор на каракачаните в местността „Карандила“, Сливен, организиран от Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България; за провеждане на среща на Дейвид Харис – председател на Американския еврейски комитет /АЕК/ с широк кръг от българската общественост, съвместна инициатива между Федерацията на ционистите в България и Секретариата /НССЕИВ, партньор в организирането на срещата е Атлантическия клуб в България. На срещата в Централния военен клуб председателят на АЕК представи теми, свързани с Близко-източния конфликт, с мултиетническата и верска търпимост, с проблема за бежанците в световен план; представяне на театралния спектакъл „Цигански колела“ в Берлин, Германия по предложение на сдружение с нестопанска цел „Независима театрална компания – Празното пространство“. Спектакълът „Цигански колела“ e създаден за първата в България дипломирана актриса от ромски произход Наталия Цекова. Драматург е носителката на редица награди в България и чужбина Здрава Каменова. В представлението участват и други двама творци от ромски произход – акордеонистът Мартин Любенов и поетът-режисьор Валери Леков.

 • Популяризиране на дейността на НССЕИВ и повишаване на обществената информираност по въпросите на интеграция на малцинствата чрез електронната страница на НССЕИВ в интернет:

 • поддръжка на информационната система на НССЕИВ – своевременно актуализиране на информацията на сайта на НССЕИВ – за отчетния период – над 60 публикации; над 4 000 посещения на сайта на НССЕИВ. Договорът с фирмата, извършваща техническата поддръжка на информационната система на НССЕИВ изтече през м. февруари 2017 г., но изпълнителите продължиха поддръжката и след този период. До края на 2017 г. не бе получено одобрение на председателя на НССЕИВ за сключване на договор за поддръжка на сайта, поради което през м. октомври сайтът бе спрян.

 • Разработки на проекти на стратегии, анализи, доклади и др., свързани с тях документи.

 • Информация за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 през 2016 г. на английски език, подготвена от Секретариата на НССЕИВ;

 • Информация от Секретариата на НССЕИВ за ползване за защитата на ХХ, ХХІ и ХХІІ консолидиран доклад на Република България в изпълнение на задълженията по Конвенцията за премахване на всички форми на расова дискриминация, април 2017 г.

 • Изготвен от Секретариата на НССЕИВ Административен мониторингов доклад за 2015 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020;

 • Информация от Секретариата на НССЕИВ по въпросник на Комитета по икономическите, социални и културни права на ООН относно VІ периодичен доклад на България по Международния пакт за икономически, социални и културни права, декември 2017 г.

 • Разработване на проекти по програми на Европейския съюз и други донори – до три проекта на година.

 • Секретариатът на НССЕИВ чрез АМС е конкретен бенефициент по ОПРЧР 2014-2020 г.

за изграждане на Система за мониторинг и контрол на Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите. На 31 март 2015 г. е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 и конкретния бенефициент с наименование „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 – СИСТЕМАТА“, финансиран от ОПРЧР 2014-2020 г., със средства от Европейския социален фонд. Разработени са основни функционалности на Система за мониторинг и контрол за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020.

На 8 август 2017 г. се сключи допълнително споразумение между Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 и конкретния бенефициент, с което изпълнението на договора се удължава до 31 декември 2018 г.

Предстои дигитализация на системата т.е. електронизирането на събирането на данните.

Тръжната документация по тази обществена поръчка бе прецизирана в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление; разработена бе методика за оценка на постъпилите оферти. Обявената обществена поръчка по тази дейност бе обжалвана няколко пъти през 2017 г. През м. ноември 2017 г. със заповед на Възложителя бе избран изпълнител. Заповедта бе обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). През м. януари 2018 г. КЗК остави без разглеждане жалбата и прекрати производството по съответната преписка. Последващите стъпки в т.ч. и сключване на договор с избрания изпълнител са в съответствие с нормативните срокове (попадат в извън отчетния период).

През отчетния период се разработи Механизъм за за отразяване на анализа на данните от Системата за мониторинг, оценка и контрол на изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) в политическите решения на органите на изпълнителната власт (Механизма). Механизмът е включен като нова глава в Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) (НПД 2015-2020). През отчетния период се подготви проект на решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 355/2016 г. за приемане на НПД 2015-2020. С Решение № 128 на Министерския съвет от 1 март 2018 г. е прието изменението на НПД 2015-2020.

В съответствие със заложеното в Механизма през м. август 2017 г. бе сключен договор между АМС и Института за населението и човека на БАН. Изработените анализ и експертна оценка за напредъка на Република България по основните приоритети за социално включване на ромите ще бъдат предоставени на съответните отговорни институции. • Секретариатът на НССЕИВ като Национална контактна точка по изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) изготви проектно предложение по обявена покана от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия. Предложението бе одобрено от ЕК. През юни 2016 г. се подписа Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ между Европейската комисия и Секретариата на НССЕИВ, чрез администрацията на Министерския съвет, за изпълнението на проект за Национална ромска платформа „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“, номер на проекта JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805. Продължителността на проекта е 12 месеца, в периода юни 2016 г. – май 2017 г. Счетоводен шифър по проекта: 10168001.

През отчетния период са проведени:

- 5 тридневни Регионални форума с представители на институции и неправителствени организации, които работят по въпросите на интеграцията на ромите, от Северозападни, Северния централен, Североизточния, Южния централен и Югоизточния райони за планиране.

В уебсайта на НССЕИВ е създадена тематична рубрика, посветена на НРП; изработи се брошура на проекта, която се разпространи по време на работните и тематичните срещи и други прояви по проекта и др.

До края на м. май 2017 г. се извършиха всички дейности и се изготвиха всички продукти и материали по проекта. Проектът се отчете пред ЕК и получи изключително висока оценка, както за постигнатите резултати, така и за качеството на изпълнение. От ЕК бяха верифицирани всички изразходвани и отчетени от бенефициента средства по проекта и пълният размер на исканата сума бе преведена по сметката на Министерския съвет.

 Секретариатът на НССЕИВ разработи проектно предложение и чрез администрацията на Министерския съвет кандидатства за втората фаза на проекта за НРП, обявена от ЕК. През м. март 2017 г. проектното предложение бе одобрено от ЕК с почти максимален брой точки.

През отчетния период Секретариатът на НССЕИВ проведе всички необходими подготвителни дейности от своята компетенция, свързани с проектната документация; споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ между Европейската комисия и Секретариата на НССЕИВ, чрез администрацията на Министерския съвет не бе сключено.
 • Координация по въпросите на отбранителната индустрия и мобилизационната готовност на страната – Секретариат на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките (МВС) е създаден с Постановление №120/25.06.2012 г. на Министерския съвет (Обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.). Структурата на съвета е приведена в съответствия със Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба (ЗЕКПСОИТДУ). Страната изпълнява резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, решенията и документите на Европейския съюз, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и други регионални организации, както и своите ангажименти по международни договори и по линия на многостранните режими за експортен контрол.

Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките (МВС) разработва принципи и осъществява координацията по провеждането на държавната политика в областта на отбранителната индустрия, на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, на отбранително-мобилизационната подготовка на страната и на международното отбранително-икономическо и научно-техническо сътрудничество във връзка с отбраната и сигурността на страната.


Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Секретариатът на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките организира подготовката и провеждането на заседанията на МВС. През 2017 г. са организирани и проведени 7 заседания и са изготвени протоколи от всяко заседание. Секретариатът води отчетност за становищата и решенията на МВС и организира и координира изпълнението на решенията.

В областта на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба през 2017 г. се изпълняваха задачите произтичащи от ЗЕКПСОИТДУ. През 2017 г. бяха разгледани на заседания на съвета общо документите на 106 фирми, на които е оказвана методическа помощ, при подготовката на изискващите се документи по силата на ЗЕКПСОИТДУ. След пълното окомплектоване на материалите и изпращането им до членовете, Секретариатът е обработил становищата от 9 министерства и 3 държавниагенции за всяка една от фирмите.


Процедура

Бр. фирми

 1. Фирми, кандидатстващи за издаване на Лиценз за износ и внос на ПСО, Лиценз за транспортиране на ПСО, Сертификат за получател на ПСО, Удостоверение за регистрация за трансфер на ПСО, Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с ПСО

66

 1. Фирми, подали документи, за разглеждане на промяна на обстоятелствата, вписани в заявлението, при които е издаден лиценз, сертификат за получател или удостоверение за регистрация с ПСО, която изисква издаване на изменение

6

 1. Фирми, подали документи, за разглеждане на промяна на обстоятелствата, вписани в заявлението, при които е издаден лиценз, сертификат за получател или удостоверение за регистрация с ПСО, която се приема за сведение

26

 1. Фирми, които се разглеждат относно прекратяване, спиране или отнемане на издадените от МВС документи

8

Общо разгледани фирми:

106

През 2017 г. по силата на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба бяха издадени от МВС, следните документи:
Вид документ

Мярка

Отчет

 1. Лиценз за износ и внос на ПСО

бр.

55

 1. Изменение на лиценз за износ и внос на ПСО

бр.

4

 1. Лиценз за транспортиране на ПСО

бр.

4

 1. Изменение на лиценз за транспортиране на ПСО

бр.

1

 1. Удостоверение за регистрация за трансфер на ПСО

бр.

40

Изменение на удостоверение за регистрация за трансфер на ПСО

бр.

4

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с ПСО

бр.

23

Изменение на удостоверение за регистрация за брокерска дейност с ПСО

бр.

2

Общо:

бр.

133

През периода е активна и обновявана интернет страницата на МВС по отбранителна индустрия и сигурност на доставките – http://micmrc.government.bg/. На интернет страницата на съвета се поддържа и публичен регистър на фирмите, притежаващи лицензи, удостоверения и сертификати.

През 2017 г. МВС създаде три междуведомствени комисии, които провериха 35 фирми, осъществили износ, внос и трансфер на продукти, свързани с отбраната през 2015 и 2016 г. Копия от протоколите са изпратени във Върховната административна прокуратура. МВС разгледа информации от МВР относно извършени проверки в предприятия от отбранителната промишленост, установените нарушения и спря действието на един лиценз и едно удостоверение за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната. След отстраняване на нередностите валидността на лиценза и удостоверението беше възстановена.

В съответствие с чл. 70, ал.1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ЗЕКПСОИТДУ), Секретариатът на Междуведомствения съвет изготви годишен доклад за дейността на съвета през 2016 г.

В областта на отбранително-мобилизационната подготовка на страната и контрола на държавните резерви и военновременни запаси, МВС разгледа различни въпроси и извърши следното:


 • Приети са „Указания на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките относно дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка на страната през 2017 г.“;

 • Приет е отчет за изпълнение на заявките за безусловно и условно отсрочване на запасни и техника-запас 2016 г.;

 • Приет е годишен план за контрол на дейността на министерствата, ведомствата, областните управи, органите на местно самоуправление и търговските дружества по изпълнение на задачите им по отбранително-мобилизационна подготовка на страната за 2017 г. Протоколите от извършените проверки са разгледани на заседания на МВС.

МВС прие проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), свързан с прилагането на чл. 2, ал. 3 от Регламент (ЕО) №1907/2006 и проект на Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на ЗИД на ЗЗВВХВС, като възложи на съпредседателите на съвета – МО и МИ, да внесат проекта в МС.
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходиОтговорност за изпълнението на програмата

Директорите на: дирекция “Икономическа и социална политика”; дирекция “Координация по въпросите на Европейския съюз”; дирекция „Модернизация на администрацията“; ръководителя на Главния инспекторат, началника на отдел “Административна и регионална координация” и на служителите от: Секретариата на междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурността на доставките, Секретариат на Националния съвет за тристранно сътрудничество; Секретариат на Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Каталог: files -> common
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2017 г са отчетени приходи в размер на 4 535 940 лв при утвърдени 17 220 502
common -> Биография име (фамилно, лично, бащино) Цанева, Боряна Рангелова
common -> Бюджет за 2018 г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за 2019 и 2020 Г
common -> Конспект по дисциплината "градивни елементи в силовата електроника" Видове мощни полупроводникови прибори в силовата електроника. Сравнителен анализ на възможностите им. Области на приложение
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2018 г са отчетени приходи в размер на


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница