Отчет за доходите за годината, завършваща на 31 декември 2006Дата25.06.2017
Размер133.7 Kb.
#24509
ТипОтчет

порт сървисиз - девня еад
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

за годината, завършваща на 31 декември 2006

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго


Бележка

Година, завършваща на
Периода от

15 юли до

31 декември 2006
31 декември 2005
Одиторски услуги
(1)
-

Разходи, свързани с регистрацията на Дружеството
-
(1)
Загуба преди данъчно облагане
(1)
(1)

(Разход за) / икономия от данък

4

-
-
Нетна загуба за периода
(1)
(1)
Подписано от името на Порт Сървисиз - Девня ЕАД на 25 юни 2007 година.

Иван Бочуков Неделчо Едрев

Изпълнителен директор Главен счетоводител
Одитор:

Дата:


25 юни 2007 година

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.31 декември
31 декември
Бележка

2006
2005
АКТИВИ
Текущи активи

Парични средства в брой и по банкови сметки

5

58
5958
59

ОБЩО АКТИВИ
58
59
КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Капитал и резерви

Основен капитал

6

60
60

Натрупана загуба
(2)
(1)

Общо капитал и резерви
58
59
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ
58
59

Подписано от името на Порт Сървисиз - Девня ЕАД на 25 юни 2007 година.

Иван Бочуков Неделчо Едрев

Изпълнителен директор Главен счетоводител
Одитор:

Дата:


25 юни 2007 година

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Година, завършваща на

31 декември,

2006

Година, завършваща на

31 декември,2005Парични потоци от оперативна дейностЗагуба преди данъчно облагане
(1)
(1)
Парични средства използвани за оперативна дейност
(1)
(1)
Парични потоци от финансова дейност

Постъпления от акционера във връзка с основния капитал
-
60
Нетни парични средства използвани за финансова дейност
-
60
Нетно намаление/увеличение на паричните средства

(1)
59
Парични средства в началото на периода

59
-
Парични средства в края на периода (виж т. 5)
58
59

Подписано от името на Порт Сървисиз - Девня ЕАД на 25 юни 2007 година.

Иван Бочуков Неделчо Едрев

Изпълнителен директор Главен счетоводител
Одитор:

Дата:


25 юни 2007 година

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.


Основен капиталНатрупана загуба
Общо

Салдо към 31 декември 2004--
-


Внесен основен капитал

60-
60

Загуба за периода

-(1)
(1)


Салдо към 31 декември 2005

60(1)
59


Загуба за периода

-(1)
(1)


Салдо към 31 декември 2006

60(2)
58

Подписано от името на Порт Сървисиз - Девня ЕАД на 25 юни 2007 година.

Иван Бочуков Неделчо Едрев

Изпълнителен директор Главен счетоводител
Одитор:

Дата:


25 юни 2007 година

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет. 1. Общи положения
  1. Правен статут

Порт Сървисиз - Девня ЕАД (Дружеството) е акционерно дружество, регистрирано в България. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. Девня, Западна Промишлена Зона 9160.


Порт Сървисиз - Девня ЕАД е регистрирано съгласно Съдебно решение № 4733 от 15 юли 2005 година. Основният капитал на Дружеството, чийто едноличен собственик е Солвей Соди АД, е в размер на 60 хил. лева, разпределен в 60,000 акции с номинална стойност 1 лев всяка.
Крайна холдингова компания на Порт Сървисиз - Девня ЕАД е Солвей С.А., Белгия.
Поради промяна на избрания подход за получаване на концесия върху пристанището - чрез съвместно участие с други дружества в нарочно създадено за целта обединение на 23 Март 2007 г. Съветът на Директорите на Солвей Соди АД взема решение за ликвидиране и заличаване на Порт Сървисиз - Девня ЕАД.
На 10 Май 2007 г. е внесено уведомление за ликвидация в Националната Агенция за Приходите, а на 18 Май 2007 г. във ВОС са подадени необходимите документи за закриване на Дружеството.
Предстои вписване в търговския регистър на прекратяването и обявяването в ликвидация на Дружеството.  1. Предмет на дейност

Порт Сървисиз - Девня ЕАД е учредено главно с цел участие в концесионна процедура за използване на Пристанище Варна – Запад, което ще бъде предоставено на концесия от Министерския съвет на Република България.


Регистрираният предмет на дейност на новоучреденото дружество е пристанищни услуги, включително товарене, разтоварване и други вътрешнопристанищни услуги. 1. База за изготвяне на годишния финансов отчет
  1. Обща рамка за финансово отчитане

Този финансов отчет е изготвен в съответствие с националното счетоводно законодателство. Българският закон за счетоводството, в сила от 1 януари 2005 г., изисква приложението на Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Комисията на Европейския съюз. Това предполага те да имат официален превод на български език, общоупотребимия в страната. Към датата на баланса последното официално издание на български език, прието с ПМС № 207/07.08.2006 г. и обнародвано в ДВ, бр. 66 от 15.08.2006, е това на Международните стандарти за финансово отчитане в редакцията им към 1 януари 2005 г. Поради тази причина, настоящият финансов отчет е изготвен на базата на основните Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), в редакцията им към 1 януари 2005 г.


2 База за изготвяне на годишния финансов отчет (продължение)


  1. Счетоводни принципи

Както е посочено в т.1.1 по-горе, на 23 март 2007 г. е взето решение за ликвидиране и заличаване на Дружеството. Предвид характера на активите и пасивите, финансовият отчет, изготвен на ликвидационна база, не би се различавал от този, изготвен в съответствие с критериите на МСФО за признаване и оценка на активите и пасивите.


Дружеството изготвя финансовия си отчет при спазване на принципа на историческата цена.


  1. Отчетна валута

Съгласно изискванията на българското законодателство Дружеството води счетоводство и изготвя годишни финансови отчети в националната парична единица на България - български лев, който от 1 януари 1999 г. е с фиксиран курс към еврото в съотношение 1 EUR = 1.95583 BGN.


Настоящият финансов отчет е изготвен в хиляди лева.


 1. Дефиниция и оценка на елементите на финансовия отчет
  1. Признаване на разходи

Разходите се признават в отчета за доходите, когато възникне намаление на бъдещи икономически изгоди, свързани с намаление на актив или увеличение на пасив, което може да бъде оценено надеждно.
  1. Данъчно облагане

Съгласно българското данъчно законодателство Дружеството подлежи на облагане с данък върху печалбата. Размерът на данъка върху печалбата за 2006 г. и 2005 г. е 15%.


Разходът за данък представлява сумата от текущите и отсрочените данъци.
Текущият разход за данък се определя на база на облагаемата печалба за годината. Тя се коригира с определени приходи и разходи, които за данъчни цели се признават в различни периоди, както и със суми, които не са облагаеми или не се признават за данъчни цели.
Текущият разход за данък се определя на базата на данъчната ставка, в сила към датата на баланса.


  1. Финансови инструменти

Финансовите активи и финансовите задължения се признават в баланса от Дружеството в случай, че Дружеството става страна по договорните разпоредби на съответния инструмент.


Финансовите инструменти включват парични средства по банкови сметки. Ръководството счита, че балансовата стойност на финансовите инструменти е близка до тяхната справедлива стойност. Под справедлива стойност се разбира сумата, за която един актив може да бъде разменен или един пасив – уреден, между информирани и желаещи страни в пряка сделка помежду им.
3 Дефиниция и оценка на елементите на финансовия отчет (продължение)
3.3 Финансови инструменти (продължение)


   1. Парични средства и парични еквиваленти

За целите на отчета за паричния поток паричните средства включват неблокираните парични средства по банкови сметки.
 1. Данъци върху печалбата

За 2006 г. и 2005 г. Дружеството реализира загуба в размер на 1 хил. лева на година, поради което не дължи текущ данък за съответния период.
 1. Парични средства

Паричните средства се състоят от разполагаеми средства по банкова сметка в българска банка и са в размер на 58 хил. лева.
 1. Основен капитал

Регистрираният и напълно внесен основен капитал на Дружеството към 31 декември 2006 г. е в размер на 60 хил. лева, разпределен в 60,000 акции с номинална стойност 1 лев всяка, всички собственост на Солвей Соди АД.
 1. Свързани лица

По сделките няма необичайни условия и съществени отклонения от договорените с трети лица пазарни цени при същите обстоятелства.


Към 31 декември 2006 г. и 2005 г. няма задължения и вземания от свързани лица.
За периода от 15 юли 2005 до 31 декември 2005 г. услуги, свързани с регистрацията на Дружеството, на обща стойност 1 хил. лева, са предоставени от Солвей Соди АД.
За 2006 г. и за периода от 15 юли 2005 до 31 декември 2005 г. не са изплащани възнаграждения на ключовия персонал на Дружеството.


Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница