Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход


Финансови активи на разположение за продажбастраница25/59
Дата22.07.2016
Размер2.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   59

Финансови активи на разположение за продажба

2009

2008
000 лв

000 лв


Капиталови инвестиции с пазарна стойност

49 077

42 559

Участие в Авиокомпания Хемус Ер ЕАД

38 505

-

Средносрочни български държавни облигации

19 368

15 772

Български корпоративни облигации

14 905

12 433

Участие в Ер Бан ЕООД

2 153

-

Чужди корпоративни облигации

-

5 085
124 008

75 849

С изключение на участието в дружествата Авиокомпания Хемус Ер ЕАД и Ер Бан ЕООД активите се отчитат по справедлива стойност.


Финансовите активи на разположение за продажба са номинирани в български лева и се търгуват на публична фондова борса в България. Справедливата им стойност е определена въз основа на техните котирани цени към датата на консолидирания финансов отчет.
Справедливата стойност на участието на Групата в собствения капитал на дружествата Хемус Ер ЕАД и Ер БАН ЕООД не може да бъде надеждно оценена, поради несигурността, свързана с нейното бъдещо развитие. Поради тази причина горепосочената инвестиция е оценена по стойност на придобиване.
Групата притежава 100% от капитала на Хемус ЕР ЕАД. Тази инвестиция е реклсифицирана като нетекущ финансов актив, държан за продажба, през 2009 г. по силата на Договор за управление от 01.10.2009 г. за прехвърляне на правото на глас.
Български ценни книжа, заложени като обезпечение

Към 31 декември 2009 г. държавни облигации, емитирани от българското правителство в размер на 4 491 хил. лв. са заложени като обезпечение за обслужване на бюджетни сметки.  1. Отсрочени данъчни активи и пасиви


Отсрочените данъци възникват в резултат на данъчни временни разлики и могат да бъдат представени като следва:

Отсрочени данъчни пасиви (активи)

1 януари 2009 г.

Признати в печалбата и загубата

31 декември 2009 г.
000 лв

000 лв

000 лв

Нетекущи активи


Нематериални активи

995

(995)

-

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

13 540

237

13 777

Дългосрочни и краткосрочни финансови активи

-

2 078

2 078

Инвестиционни имоти

701

(60)

641

Други

1 186

1 066

2 252

Текущи активи


Търговски и други вземания

2

(2)

-

Други

165

(165)

-

Нетекущи пасиви


Пенсионни и други задължения към персонала

(500)

(186)

(686)

Други

(1 244)

151

(1 093)

Текущи пасиви


Пенсионни и други задължения към персонала

(200)

183

(17)

Провизии за неизползвани отпуски

(47)

(8)

(55)

Други провизии

(6)

-

(6)

Други

(1 110)

464

(646)
13 482

2 763

16 245

Признати като:


Отсрочени данъчни активи

(3 107)
(2 503)

Отсрочени данъчни пасиви

16 589
18 748

Отсрочените данъци за сравнителния период 2008 г. могат да бъдат обобщени, както следва:

Отсрочени данъчни пасиви (активи)

1 януари 2008 г.

Признати в печалбата и загубата

31 декември 2008 г.
000 лв

000 лв

000 лв

Нетекущи активи


Нематериални активи

-

995

995

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

9 261

4 279

13 540

Дългосрочни финансови активи

-

-

-

Инвестиционни имоти

712

(11)

701

Други

1 277

(91)

1 186

Текущи активи


Материални запаси

19

(19)
Търговски и други вземания

(3)

5

2

Други

5

160

165

Нетекущи пасиви


Пенсионни и други задължения към персонала

(169)

(331)

(500)

Други

(1 235)

(9)

(1 244)

Текущи пасиви


Пенсионни и други задължения към персонала

(19)

(181)

(200)

Провизии за неизползвани отпуски

(183)

136

(47)

Други провизии

(1)

(5)

(6)

Други

(320)

(790)

(1 110)
9 344

4 138

13 482

Признати като:


Отсрочени данъчни активи

(1 930)
(3 107)

Отсрочени данъчни пасиви

11 274
16 589

Всички отсрочени данъчни активи са включени в отчета за финансовото състояние.


  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   59


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница