Отчет за изпълнение на целите за 2017 г. Наименование на администрацията: Министерство на околната среда и водитестраница1/5
Дата31.03.2018
Размер0.92 Mb.
#64351
ТипОтчет
  1   2   3   4   5
Отчет за изпълнение на целите за 2017 г.
Наименование на администрацията: Министерство на околната среда и водите


1

2

3

4

5

Цели за 2017 г.

Дейности

Резултат

Индикатор за изпълнение

Индикатор за самооценка1

Индикатор за

целево състояние

/заложен в началото

на 2017 г./

Индикатор за текущо състояние

/отчетен в края на

2017 г./

1. Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси.


Реализиране на инвестиции в изграждане, рехабилитация и модернизиране на ВиК инфраструктура за агломерации с над 10 000 екв. ж. и агломерации между 2000 и 10 000 екв. ж.


Подобряване на инфраструктурата за събиране и пречистване на отпадъчните води от агломерациите с над 10 000 екв. ж., както и за агломерациите с над 2 000 екв. ж., в изпълнение на ангажиментите на страната.
Намаляване на замърсяването на подземните и повърхностните води от заустване на отпадъчни води и подобряване на химическото състояние на повърхностните води.Подготовка и обявяване на 2 процедури за директно предоставяне на БФП по приоритетна ос (ПО) 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г.:

 • „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на „ВиК” ЕООД Смолян“;

 • „Изграждане на ВиК инфраструктура“.

Изпълнение на договорите/заповедите по процедурите по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС 2014-2020 г.)


Сключване и стартиране изпълнението на договори по обявената процедура по ОПОС 2014-2020 г. „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2“ на стойност 116,99 млн. лв.

Продължаване/приключване на изпълнението на започнатите и финансиране на нови проекти от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)/държавен бюджет (ДБ).
Стартирано е административното производство по обявяване на първата процедура. По втората процедура има отлагане, обусловено от необходимостта от прецизиране на инвестициите в 14-те регионални прединвестиционни проучвания, изготвяни от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по договор по ОПОС 2014-2020 г. Двете процедури предстои да бъдат обявени през 2018 г.
В процес на изпълнение са проекти по ОПОС 2014-2020 г. за изграждане/реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и водоснабдителни и канализационни мрежи в общини: Айтос, Чирпан, Елхово, агломерация Приморско-Китен, Плевен-Долна Митрополия, Добрич, Асеновград, Тервел, Ямбол, Видин, община Варна за к.к. Златни пясъци (ПСОВ-Златни пясъци), Враца. Договорите с общините Айтос, Елхово, Приморско и Чирпан са по процедура по ОПОС 2014-2020 г. „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2“.

Въведени в експлоатация са реконструираната ПСОВ гр. Шумен (проектът включва и компонент ВиК мрежа), както и новоизградените ПСОВ гр. Раднево и ПСОВ гр. Банско (проектът също включва ВиК мрежа). Предстои въвеждането в експлоатация на реконструирана ПСОВ гр. Враца.


Продължава изпълнението на договорите по ОПОС 2014-2020 г. за: подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК (подготовка на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за 14 консолидирани района на 14 ВиК оператора и допълване и привеждане в съответствие с изискванията на ОПОС 2014-2020 г. на пилотно РПИП за обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян) с бенефициент МРРБ на обща стойност 59,2 млн. лв.; подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК на стойност 15,4 млн. лв.; подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община на обща стойност 5,2 млн. лв.
Изпълняват се проекти за колектори и канализации със средства от ПУДООС/ДБ по18 договора на стойност 27, 4 млн. лв. в общини: Златица; Созопол; Казанлък; Перник; Столична община - р-н "Овча купел"; Смолян; Раковски; Самоков; Бургас; Стара Загора; Септември; Свиленград; Г.Оряховица; Правец; Белослав; Годеч; Севлиево.

Изпълняват се проекти за малки водоснабдителни обекти със средства от ПУДООС/ДБ по 26 договора на стойност 19,1 млн. лв. в общини: Бургас; Баните; Каолиново; Симитли; Момчилград; Драгоман; Септември; Бойница; Г. Оряховица; Костенец; Лесичово; Ракитово; Долни Чифлик; Първомай; Бойчиновци; Вълчедръм; Велинград; Горна Малина; Девин; Септември; Лесичово; Гоце Делчев; Белово.2

Дейности по изпълнение на мерките, заложени Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) за втория планов период.

Подобряване на състоянието на всички повърхностни и подземни водни тела, в 4-те района за басейново управление (РБУ), и запазване на доброто състояние на водите тела.

Проследяване изпълнението на Програмите от мерки като част от ПУРБ за 4-те РБУ. Изготвяне на Доклад за отчитане напредъка по изпълнението на мерките за 2017 г.

Координационният съвет по водите (КСВ) осигурява координацията на дейностите по финансирането и изпълнението на програмите от мерки в ПУРБ и Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН), които са ангажимент на компетентните институции и органи, в зависимост от типа мярка в отделните сектори. Стартира процес на създаване на експертна работна група с представители от всяко министерство, подпомагаща работата на КСВ за осигуряване на координация при изпълнение/актуализация на ПУРБ и ПУРН, в изпълнение на решение на Съвета.

С цел проследяване изпълнението на мерките в ПУРБ и информиране на обществеността за състоянието на водите е изпълнен проект „Надграждане на действащата информационна система по водите в Геоинформационната система за управление на водите и докладване (финансиран по Програма BG02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (ФМ на ЕИП).


В изпълнение е проект по ОПОС 2014-2020 г. „Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“ на стойност 15 млн. лв.
Разработена е национална методология за класифициране на речни участъци като допустими за изграждане на ВЕЦ по проект „Оценка на комбинираните ефекти от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките (ANCHOR)“ (финансиран по Програма BG02, ФМ на ЕИП).

2. Въвеждане на интегрирани подходи за управлението на водите.

Приемане на подзаконови нормативни актове към Закона за водите (ЗВ)

Отстраняване на недостатъци по процедура за нарушение и бележки от ЕК във връзка с непълно или неправилно транспониране на Директива за водите 2000/60/ЕО, Директива за наводненията 2007/60/ЕО и Директива за подземните води.
Изпълнение на препоръки на ЕК във връзка с оценката на ПУРБ 2010-2015 г. и предварително условие „Воден сектор“ за програмен период 2014-2020 г.
Въвеждане на механизъм за интегриране на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор.
Определяне условията и реда за издаване на разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от реките.
Координиране процедурата за оценка на въздействието върху околната среда с оценката за състоянието на водите.
Намаляване на административната тежест за заявителите при издаване на разрешително за ползването на воден обект за заустване на отпадъчни води.

Изготвяне на проект на Наредба за зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и на минералните води.

Изготвяне на проект на Наредба за условията, реда и техническите изисквания за изграждане на рибни проходи, от МОСВ и МЗХ.


Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 7 на МОСВ, МРРБ и M3 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.
Изготвяне на проект на НИД на Наредба № 2 на МОСВ за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.


Разработен е първоначален вариант на проект на Наредбата. Предстои изработването на завършен вариант на проект, след приемане на ЗИД на Закона за водите.
Проект на Наредбата е в процес на разработване и обсъждане в рамките на съвместна работната група с МЗХ.
Изготвен е проект на НИД на Наредбата, който е в процес на доразработване и обсъждане в рамките на работна група.

Изготвен е проект на НИД на Наредба № 2, който ще се финализира след отмяна на Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, и въвеждане на индивидуални емисионни ограничения.2

Допълнително извършена дейност:

Изготвен проект на ЗИД на ЗООС, който предвижда промени в ЗВ.Намаляване на административната и регулаторна тежест за гражданите и бизнеса чрез ограничаване на броя на изискваните от заявителите документи, включително документи, за които е възможно да бъдат изискани по служебен път и промяна на изискванията за опазване на водите в зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и на минералните води, използвани за използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и отпадане на режима за определяне на санитарно-охранителни зони по проект, представен от заявителите. Въвеждане на рисково базирания подход за определяне на охранителни зони в съответствие с чл. чл.7 от Рамковата Директива за водите и Общата стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите.

Допълнително извършена дейност.

Приключили са обществените консултации и е проведено междуведомствено съгласуване.

Изпълнение на Стратегия за опазване на околната среда в морските води на Черно море на Република България (Морска стратегия) с програма от мерки.

Поддържане/постигане на добро състояние на морската околна среда на Черно море и мониторинг за текуща оценка на състоянието й.

Стартиране изпълнението на мерки за постигане на добро състояние на морската околна среда от националната програма от мерки към Морската стратегия.

Стартиране изпълнението на Програмата за мониторинг на морската околна среда. Сключено и изпълнено споразумение между МОСВ и Института по океанология към Българската академия на науките (ИО-БАН) за мониторинг на морските води (крайбрежни води, съгласно Рамковата директива за водите (РДВ) и морска околна среда по регламентираните дескриптори, съгласно Рамковата директива за морска стратегия (РДМС).Стартира изпълнението на програмата от мерки към Морската стратегия. Събрана и систематизирана е информация от компетентните министерства и ведомства за изпълнение на мерки и осигуряване на тяхното финансиране за 2017 г., 2018 г. и за целия период 2017 – 2021 г.

Проведено е заседание на Консултативния и координационен съвет по опазване на морската околна среда на Черно море, който е орган на Министерски съвет за управление, координация и контрол на изпълнението на Морската стратегия с програма от мерки.

Сключено и изпълнено е Споразумение между МОСВ и ИО-БАН за 2017 г. за мониторинг на морски води, което включва изпълнение на мониторинговите изисквания на РДВ по отношение на крайбрежните води, и мониторинговите изисквания на РДМС по отношение на морската околна среда. Във връзка с изпълнението на административна мярка „Осигуряване на поетапно изпълнение на изискванията на РДМС 2008/56/ЕО чрез обезпечаване на необходимата информация, в т.ч. механизми за финансиране и управленски решения“ се инициира създаването на експертна консултативна група по прилагане на РДМС, подпомагаща работата на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море .
Проведена е българо-румънска среща за координиране на действията по изпълнение на ревизираното Решение на ЕК за доброто състояние на морската околна среда (за изпълнение на изискванията на РДМС за морски регион Черно море).

Предприети са действия за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за изпълнение на дейности, заложени в Морската стратегия, които не са включени в изготвената програма за мониторинг на морските води, изпълнявана от ИО-БАН.


Сключен е договор за изпълнението на програмата за мониторинг (за дескриптор „морски отпадъци“) - за провеждане на мониторинг на макроотпадъци, в частта по плажните/бреговите ивици на Северното и Южното Черноморие за 2017 г.

До началото на 2018 г. тече период на приемане на резултатите по проекти, финансирани по програма BG02 на ФМ на ЕИП (приключила на 30.04.2017 г.). Тези проекти допринасят за изпълнение на РДМС, включително на мониторинговите изисквания:

Резултатите по проект IMAMO дават възможност да се преодолеят пропуските в Първоначалната оценка на състоянието на морската околна среда по отношение на биогенните елементи, специфичните замърсители и приоритетните вещества в морските води, седименти и биота – данни, необходими за изготвянето на плановете за мониторинг и на Програмата от мерки за достигане на добро екологично състояние на морските води в българския сектор от Черно море.

По проект MARLEN са създадени инструменти за оценка на състоянието на морската среда, свързана с морските отпадъци, еутрофикацията на повърхностните води и подводния шум, което подпомогна изпълнението на изискванията на РДМС.

Проект ISMEIMP се използва като инструмент за преодоляване на пропуските в първоначалната оценка на състоянието на морската околна среда и определянето на цели и индикатори за добро състояние на морската околна среда, и на практика за цялостното прилагане на РДМС. Проектът има ключова роля не само на национално, но и на регионално ниво, чрез споделяне и обсъждане на резултатите и с другите черноморски страни.

По проект IISSCZM се изгради интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона, която система подпомага мониторинга на морската околна среда, включително по отношение на нефтените разливи. Цялата информация от системата ще се предостави на МРРБ като орган, отговорен за морското пространствено планиране.Изпълнение на Програма „Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, съфинансирана от ФМ на ЕИП.

Подобряване на екологичния статус на морските и вътрешните води чрез интегрирано управление, подобрен мониторинг и повишен капацитет за оценка на екологичния статус.

Реализиране на дейностите и успешно приключване на проектите с постигане на планираните резултати.

Отчитане на проектите и програмата.Програмата приключи успешно на 30.04.2017 г. Предстои предаване на резултатите по проектите в началото на 2018 г.

3. Ефективно използване на минералните води.

Подпомагане на общините за ефективно управление на находищата на минерални води на тяхна територия.

Подобряване на ефективното използване на ресурсите от минерални води.
Оползотворяване на топлинната енергия на минералните води и постигане на намаляване на емисиите на парникови газове.

Извършване на оценка на проектните предложения по пилотната схема на Инвестиционна програма Минерални води (ИПМВ) на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) за подпомагане на общините за ефективно управление на находищата на минерални води на тяхна територия, сключване на договори и изпълнение.

Одобрени са за финансиране и са в процес на изпълнение проекти на 9 общини - Разлог, Полски Тръмбеш, Велинград, Бургас, Сапарева баня, Септември, Панагюрище, Минерални бани, Берковица, на общата стойност 5,9 млн. лв., като предвидената субсидия от НДЕФ е в размер на 2,96 млн. лв.

1

4. Намаляване на неблагоприятните последици от наводненията и свлачищата и повишаване на нивото на сигурност и защита.

Преразглеждане и актуализиране на Предварителната оценка на риска от наводнения/ Плановете за управление на риска от наводнения.

Отчитане на влиянието на изменението на климата при разработването на вторите Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2022-2027 г.

Извършване на подготовка и обявяване на процедура за предоставяне на БФП по ПО 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на ОПОС 2014-2020 г. за изпълнение на проучвания и оценки във връзка с изготвянето на вторите ПУРН.

Разработена е пътна карта за подготовка на следващите ПУРН.

Предстои обявяване на обществена поръчка с предмет „Актуализация на методика за оценка на риска от наводнения, разработена на основание чл.187, ал.2, т.6 от Закона за водите“.

Сключен е договор за изготвяне на задание за актуализация на съществуващата в страната картографска основа за целите на картирането на заплахата и риска от наводнения, част от ПУРН.


2

Установяване на центрове за повишаване на готовността на населението за адекватна реакция при наводнения.

Повишаване защитата на населението чрез подготовката му за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи.

Изпълнение на дейностите по договор по ОПОС 2014-2020 г. „Установяване на шест центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи“ на стойност 39,12 млн. лв.

В процес на изпълнение.

Превенция и управление на риска от наводнения.

Превенция и управление на риска от наводнения, които са в съответствие с националните приоритети и цели в тази област и с мерките за намаляване на вероятността от подобен тип бедствия (част от Програмите от мерки в ПУРН).

Създадена е единна мрежа от мониторингови станции и сензори за водни нива, покриващи най-критичните точки на територията на община Бургас - системата разполага със симулационни модели за различни условия и предоставя прогнози на водните нива при валежи и ранно предупреждение на населението при наводнения.

Изграждане на зелена инфраструктура, защитна инфраструктура и хидротехнически съоръжения.


Обявяване на процедури по ПО 4 на ОПОС 2014-2020 г.:

 • „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“;

 • „Екосистемно-базирани решения за превенция и управление на риска от наводнения“.

Обявена е процедура по ОПОС 2014-2020 г. „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ на стойност 20 млн. лв. с бенефициенти общините и срок за кандидатстване: 01.10.2018 г. Процедурата е за финансиране на проекти, предвиждащи подобряване на техническото състояние на общинските язовири, вкл. чрез изпълнение на мерки за осигуряване на проводимост на речното легло в съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние до 500 метра след язовирната стена, когато са необходими такива за намаляване на риска от наводнения за населението, както и дейности по възстановяване/осигуряване на ретензионния обем на язовирите (част от Програмите от мерки в ПУРН).

Процедура „Екосистемно-базирани решения за превенция и управление на риска от наводнения“ е отложена за 2018 г. поради необходимост от уточняване обхвата на допустимите дейности.

Изградена е информационна система за управление на риска от наводнения в община Бургас по проект „Интегрирано управление на риска от наводнения в община Бургас (IMFR)“ (финансиран от ФМ на ЕИП).


Превенция и управление на риска от свлачища.

Предотвратяване на риска и ограничаване на последствията за човешкото здраве и околната среда.

Реализиране на процедура по ОПОС 2014-2020 г. „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканската пътна мрежа)“ на стойност 65,5 млн. лв.

Бенефициенти са: 9 общини за обекти на техни територии, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за обекти по републиканската пътна мрежа и МРРБ за изпълнение на превантивни дейности. Срокът за подаване на проектни предложения е 28.06.2018 г. Към момента в оценка са две проектни предложения - на Агенция „Пътна инфраструктура“ и на община Луковит.

5. Подобряване на наблюдението на бързо променящите се характеристики на водния цикъл.

Изграждане на Национална система за управление на водите в реално време.

Предотвратяване и управление на риска от наводнения и настъпване на неблагоприятни последици за човешкото здраве и околна среда, чрез централизирано събиране, обработване и анализ на информацията в реално време, което осигурява възможност за вземане на ефективни решения за управление и правилно разпределение на задачите между всички участници в процеса по управление, мониторинг на водите и стопанисване на водостопанските системи.

Изпълнение на дейности по договор по ОПОС 2014-2020 г. „Пилотен проект по създаване на Национална система за управление на водите в реално време (НСУ в РВ) - р. Искър“, на стойност 7 млн. лв.

Прекратена е процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Подготовка на проект и изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ–БРИ) като част от Национална система за управление на водите в реално време (НСУ в РВ)“, поради продължително обжалване на решенията за избор на изпълнител, което води до невъзможност за завършване на процедурата в предвидения срок и внедряването на НСУ в РВ.

Работи се по преработване на процедура за БФП по ОПОС 2014-2020 г. „Втора фаза за

създаване на Национална система за управление на водите в реално

време (НСУвРВ) - територията на цялата страна“ с цел изграждане на системата.2

6. Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци.

Доизграждане на регионалните системи за управление на отпадъците (РСУО), включващи съоръжения за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане

на различните видове отпадъци, образувани в страната.

Промотиране на съвременни технологии за разделно събиране, компостиране/анаеробно разграждане на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологосъобразно обезвреждане в изпълнение на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа за периода до 2020 г.Ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху здравето на хората и околната среда, посредством увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.Изпълнение на проект Регионален център за управление на отпадъците (РЦУО) в гр. Кърджали - процес на доизграждане на четири претоварни станции в района и дейности по закриване на 8 общински сметища.
Продължаване изпълнението на проекти със средства от ПУДООС/ДБ за:

 • 4 депа за твърди битови отпадъци (ТБО) – Смолян, Пазарджик, Разлог, Златица;

 • Тестване на иновативна технология за третиране и оползотворяване на битови отпадъци в различни режими на работа, община Бургас;

 • Сепарираща инсталация в община Силистра;

 • Технически рекултивации на общини: Ловеч, Балчик, Нови Пазар и Банско.

Осигуряване на финансиране от ПУДООС/ДБ и стартиране изпълнението на проекти за закриване и рекултивация на депа в общини: Раднево, Златарица, Павел баня, Гурково, Белослав, Долна Митрополия, Поморие и Малко Търново.

Сключване на договори за закриването на 2 сметища в общини Берковица и Дряново, със средства от ПУДООС/ДБ.

Изпълнение на дейности по закриване на 4 депа в община Севлиево, по Програма ИСПА/Кохезионен фонд.


Реализиране на договорите за изграждане, строителство и строителен надзор по проектите за рекултивация на петте депа – на с. Килифарево (В. Търново), гр. Дебелец (В. Търново), с. Брусен (Мездра), Поморие и Ботевград, финансирани от Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.

Реализирана „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по ПО 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. на стойност 169,01 млн. лв.

Подготовка и обявяване на нови процедури по ПО 2 на ОПОС 2014-2020 г.:


 • „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“;

 • „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“;

 • „Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците“.

Осигурени са средства с ПМС №357/2015 г. ‒ избран е изпълнител и се провежда експертиза за оценка на дейностите по закриване на сметищата.

Изпълняват се проекти със средства от ПУДООС/ДБ за: • Депо за ТБО – Смолян;

 • Сепарираща инсталация в община Силистра;

 • Технически рекултивации в общини: Ловеч и Гурково и биологични рекултивации в общини: Балчик, Нови пазар, Банско, Златарица, Белослав, Павел баня.

Приключи изпълнението на:

 • 3 депа за ТБО в общини: Пазарджик, Разлог, Златица;

 • Тестване на иновативна технология за третиране и оползотворяване на битови отпадъци в различни режими на работа, община Бургас;

 • Технически рекултивации на общини: Балчик, Нови Пазар, Банско, Златарица, Белослав, Павел баня.

Изпълняват се със средства от ПУДООС рекултивации на депа за твърди битови отпадъци по 31 договора на стойност 49,7 млн. лв. в общини: Самуил, Кубрат, Елхово, Сливо поле, Костинброд, Велики Преслав, Сухиндол, Русе, Цар Калоян, Козлодуй, Силистра, Оряхово, Разград, Борово, Главиница, Симеоновград, Каолиново, Царево, Кнежа, Хитрино, Бяла Слатина, Приморско, Свиленград, Тополовград, Чипровци, Димитровград, Исперих, Драгоман и Ветово.

Приета биологична рекултивация на общинско депо гр. Ахтопол и втора година от биологичната рекултивация на общински депа Драгоман, Сухиндол, Костинброд, Приморско, Каолиново, Борово, Цар Калоян, Кубрат и Сливо поле.

Приключено е изпълнението на проекти на общини Угърчин, Летница и Каспичан.

Приета първа година на биологична рекултивация на депа в общини Елхово и Русе.

Завършена е техническата рекултивация на 4 депа в община Севлиево – Агатово, Крушево, Градница и Душево.


Постигнат е напредък в изпълнението на договорите:

 • Депо с. Килифарево (В. Търново) – приет етап на техническа рекултивация, извършва се биологична рекултивация в срок до края на 2019 г.

 • Депо гр. Дебелец (В. Търново) – приет етап на техническа рекултивация, извършва се биологична рекултивация в срок до края на 2018 г.

 • Депо с. Брусен (Мездра) – приет етап на техническа рекултивация, извършва се биологична рекултивация в срок до края на 2018 г.

 • Депо гр. Поморие – прекратен;

 • Депо гр. Ботевград – приет етап на техническа рекултивация, извършва се биологична рекултивация в срок до края на 2018 г.

Подадени са общо 17 проектни предложения по процедурата по ПО 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. от общини от 15 региона, които са в напреднал етап на оценка по обявената процедура. Подписани са договори с общините от шест регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО) - Сандански, Мадан, Петрич, Разград, Гоце Делчев и Троян с обща стойност на БФП 41,04 млн. лв.


Обявени са 4 нови процедури по ПО 2 на ОПОС 2014-2020 г.:

 • „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“ на стойност 91,5 млн. лв. и конкретни бенефициенти 19 общини от 3 РСУО: Русе, Бургас и Благоевград. Срок за кандидатстване: 22.01.2018 г.

 • „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ на стойност 50 млн. лв. и конкретни бенефициенти 39 общини от 7 РСУО: Карлово, Пловдив-Шишманци, Харманли, Монтана, Цалапица, Враца и Ямбол. Срокове за кандидатстване: 27.11.2017 г. и 28.05.2018 г. В оценка са проектните предложения на общините Карлово, Марица, Раковски, Кричим, Пловдив, Харманли, Монтана, Берковица, Сливен и Свиленград, подадени в рамките на първия срок за кандидатстване.

 • „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ на стойност 35 млн. лв. и конкретни бенефициенти 22 общини от 4 РСУО: Асеновград, Златица, Елхово и Шумен. Подадени са и четирите очаквани проектни предложения.

 • „Завършване на проект "Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл. изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“ на стойност 1,9 млн лв. и конкретен бенефициент РСУО Севлиево (общини Севлиево, Дряново и Сухиндол). Проектното предложение е подадено.

Обявяването на процедури „Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците“ и „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF - трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“ е отложено за 2018 г.

Сключено е финансово споразумение между Управляващия орган на ОПОС и „Фонд Мениджър на финансовите инструменти в България (ФМФИ)“ ЕАД за възлагане на управление на средства в размер на 52,4 млн. лв. за предоставяне на финансови инструменти от Фонда, под формата на гаранции по кредити. Предстои избор на финансови посредници.2

Каталог: static -> media -> ups -> categories -> attachments
ups -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г
attachments -> Руксандра Мариа Флорою Филип Амбрози, Еолина Петрова Милова Робърт Бакс Настоящият доклад
attachments -> Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост раздел I общи положения Ч
attachments -> Програма за трансгранично сътрудничество „ черноморски басейн 2014-2020 резюме на програмата
attachments -> Отчет на програмата на република българия за председателството на
attachments -> Програма за трансгранично сътрудничество „ черноморски басейн 2014-2020 резюме на програмата
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството североизточен район


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница