Отчет за приходите и разходите 4 Отчет за паричните потоцистраница1/9
Дата22.07.2016
Размер490.71 Kb.
#785
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


"ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА" АД

Финансов отчет

/ с приложен одиторски доклад/
31 ДЕКЕМВРИ 2004

София, ФЕВРУАРИ 2005С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :


Баланс

2

Отчет за приходите и разходите

4

Отчет за паричните потоци

5

Отчет за измененията в собствения капитал

6

Пояснения към финансовите отчети

7


"ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА" АД

Баланс

Към 31.12.2004 г.


АКТИВИ

31.12.2004 г.

31.12.2003 г.
хил. лв.

хил. лв.

Дълготрайни активиИмоти, машини, съоръжения и оборудване (пояснение 3)

6 462

5 803

Нематериални дълготрайни активи (пояснение 4)

2

6

Инвестиции в дъщерни предприятия (пояснение 5)

6 389

5 362

Инвестиции в асоциирани предприятия (пояснение 6)

2

2

Дългосрочни финансови инструменти държани на разположение за продажба ( пояснение 7)

4
Дългосрочни вземания от свързани лица (пояснение 8)

1 843

728

Активи и пасиви по отсрочени данъци (пояснение 9)

3

5

Общо дълготрайни активи

14 705

11 906

Краткотрайни активиМатериални запаси (пояснение 10)

82

67

Краткосрочни вземания от свързани лица (пояснение 11)

253

2 301

Търговски вземания (пояснение 12)

78

53

Други вземания (пояснение 13)

150

60

Разходи за бъдещи периоди (пояснение 14)

2

3

Пари и парични еквиваленти (пояснение 15)

184

82

Общо краткотрайни активи

749

2 566

Общо активи

15 454

14 472

Приложените поясненията на страници от 7 до 37 представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.


2


ПАСИВИ

31.12.2004 г.

31.12.2003 г.
хил. лв.

хил. лв.

Собствен капиталЗаписан капитал

9 395

9 395

Преоценъчен резерв ( пояснение 16)

196

196

Други резерви (пояснение 17)

5 835

5 835

Непокрита загуба

(1 373)

(955)

Нетна загуба за периода

(633)

(418)

Общо капитал и резерви

13 420

14 053

Дългосрочни пасивиДългосрочни задължения към свързани лица (пояснение 18)

1 633
Общо дългосрочни пасиви

1 633
Краткосрочни пасивиКраткосрочни задължения към свързани лица (пояснение 19)

127

100

Търговски задължения (пояснение 20)

105

72

Задължения към персонала (пояснение 21)

137

100

Данъчни задължения (пояснение 22)

9

25

Други задължения

20

39

Приходи за бъдещи периоди (пояснение 23)

3

83

Общо краткосрочни пасиви

401

419

Общо пасиви и собствен капитал

15 454

14 472

Приложените поясненията на страници от 7 до 37 представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.


3

31.12.2004 г.

31.12.2003 г.
хил. лв.

хил. лв.

Приходи от оперативна дейност (пояснение 24)

2 295

2 169

Разходи за оперативна дейност (пояснение 25)

(3 081)

(2 798)

Приходи от финансирания

76

112

Финансови приходи (пояснение 26)

133

128

Финансови разходи (пояснение 27)

(56)

(29)

Загуба преди облагане с данъци

(633)

(418)

Нетна загуба за периода

(633)

(418)

Приложените поясненията на страници от 7 до 37 представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.4
31.12.2004 г.

31.12.2003 г.
хил. лв.

хил. лв.

Оперативна дейностНетен паричен поток, свързан с персонала

(1 262)

(1 241)

Парични потоци, свързани с доставчици

(1 695)

(1 067)

Нетен ефект от промяна на валутните курсове

(1)

(5)

Други плащания от оперативна дейност

(110)

(178)

Постъпления от клиенти

2 798

2 545

Нетни парични потоци използвани за оперативна дейност

(270)

54

Инвестиционна дейностНетен паричен поток от лихви, комисионни и други подобни

26
Плащания за покупка на дълготрайни материални активи

(2 340)

(526)

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност

(2 314)

(526)

Финансова дейностНетен паричен поток по предоставени заеми и получени заеми

518

(71)

Нетен паричен поток по предоставени депозити

2 170

391

Получени лихви по депозити
46

Плащания по лизингови договори

(2)

(3)

Нетни парични потоци от финансова дейност

2 686

363

Нетно изменение на парични наличности и еквиваленти

102

(109)

Парични наличности и еквиваленти към началото на периода

82

191

Парични наличности и еквиваленти към края на периода

184

82

Приложените поясненията на страници от 7 до 37 представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

5

Основен капитал

Преоценъчен резерв

Други резерви

Непокрита загуба

Общо
хил. лв

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

Баланс към 01.01.2004 г.

9 395

196

5 835

(1 373)

14 053

Нетна загуба за периода


(633)

(633)

Баланс към 31.12.2004г.

9 395

196

5 835

(2 006)

13 420

Приложените поясненията на страници от 7 до 37 представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.


6


Каталог: web -> images -> otchet
web -> Програма за специализация по "Оперативно зъболечение и ендодонтия" Тази програма се основава на следните данни от Наредба №31 за сдо
otchet -> Доклад за дейността на "българска холдингова компания" ад за 2012 година
otchet -> Доклад за дейността на "българска холдингова компания" ад за 2009 година
otchet -> Отчет за доходите 5 Отчет за паричните потоци (пряк метод)
otchet -> Отчет за промените в собствения капитал 3 Бележки към финансовия отчет 4


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница