Отчет за степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програмистраница1/12
Дата22.07.2016
Размер1.62 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

гр. София, бул. “Александър Стамболийски”, № 17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145;

дежурен тел.: 02/ 9879551; e-mail: info@mc.government.bg, URL: www.mc.government.bg

ОТЧЕТ

ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2014 ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ:І. Отчет на основните параметри на бюджета на 3

Министерство на културата 3

ІІ. Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура 7

ІІІ. Преглед на изпълнението по политики 7

ІV. Преглед на изпълнението по програми 13

Изготвени и обнародвани са: 15

Наредба за условията и реда за представяне на културните ценности; 15

Наредба за водене на регистъра на музеите и за обстоятелствата, подлежащи на вписване в него; 15Изготвен е проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейности по консервация и реставрация на движими културни ценности. 15


І. Отчет на основните параметри на бюджета на

Министерство на културата
Отчет на приходите по бюджета


ПРИХОДИ

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил. лв.)

Общо приходи:

21 000,0

21 234,1

13 118,6

Данъчни приходи

 

 

 

Неданъчни приходи

21 000,0

21 195,9

12 056,1

Приходи и доходи от собственост

19 280,0

19 280,0

11 605,5

Държавни такси

300,0

300,0

243,4

Глоби, санкции и наказателни лихви

 

 

23,5

Други

1 420,0

1 615,9

183,7

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

 

38,2

1 062,5

Отчет на разходите по бюджета на Министерство на културата

към 30 юни 2014 година

по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики и по програма „Администрация”

Наименование на политиките

Разходи (в хил.лв.)

Закон

Уточнен

Отчет

план

1

Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство

13 662,0

17 329,1

8 223,9

2

Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование

102 300,9

107 449,5

55 550,2

3

Програма „Администрация”

4 776,7

4 804,6

1 960,1

 

ОБЩО:

120 739,6

129 583,2

65 734,2


Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерство на културатаРАЗХОДИ за първо полугодие на 2014 година

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил.лв.)

 

Общо разходи

120 739,6

129 583,2

65 734,2

Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство

13 662,0

17 329,1

8 223,9

Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство"

4 026,3

7 626,3

4 258,3

Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства"

9 635,7

9 702,8

3 965,6

 

 

 

 

Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование

102 300,9

107 449,5

55 550,2

Бюджетна програма "Национален фонд "Култура"

508,3

508,3

134,7

Бюджетна програма "Филмово изкуство"

13 384,5

13 384,5

5 270,9

Бюджетна програма "Сценични изкуства"

55 544,9

58 148,8

34 255,2

Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания"

140,0

787,0

680,3

Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"

415,9

415,9

79,7

Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"

3 659,4

3 667,4

1 509,0

Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина"

4 104,9

4 104,9

1 646,7

Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"

24 543,0

26 432,7

11 973,7

 

 

 

 

Програма „Администрация”

4 776,7

4 804,6

1 960,1


Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми


ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Общо консолидирани разходи

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

към 30.06.2014 година

 

 

 

 

 

 

(в хил.лв.)

Общо

По бюджета на ПРБ

По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

Общо

По бюджета на ПРБ

По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

Общо разходи

83 635,5

59 467,1

59 376,7

90,4

24 168,4

6 357,5

17 810,9

Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство

25 812,7

8 264,1

8 184,9

79,2

17 548,6

39,0

17 509,6

Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство"

21 738,6

4 253,1

4 253,1

0,0

17 485,5

5,2

17 480,3

Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства"

4 074,1

4 011,0

3 931,8

79,2

63,1

33,8

29,3

Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование

55 862,7

49 242,9

49 231,7

11,2

6 619,8

6 318,5

301,3

Бюджетна програма "Национален фонд "Култура"

144,3

45,2

45,2

0,0

99,1

89,5

9,6

Бюджетна програма "Филмово изкуство"

5 270,9

456,7

456,7

0,0

4 814,2

4 814,2

0,0

Бюджетна програма "Сценични изкуства"

34 261,6

33 926,5

33 926,5

0,0

335,1

328,7

6,4

Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания"

745,3

111,4

111,4

0,0

633,9

568,9

65,0

Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"

79,7

79,7

79,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"

1 619,9

1 376,0

1 376,0

0,0

243,9

133,0

110,9

Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина"

1 657,9

1 648,5

1 637,3

11,2

9,4

9,4

0,0

Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"

12 083,1

11 598,9

11 598,9

0,0

484,2

374,8

109,4

Бюджетна програма "Администрация"

1 960,1

1 960,1

1 960,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Като администрирани разходи по други бюджети, фондове и сметки, са посочени които Министерството на културата е предоставило през първото полугодие на 2014 г. на други бюджетни организации за съфинансиране на различни дейности. Съгласно указанията на Министерство на финансите, тези суми се отчитат като разход в организацията – получател на трансфера.Източници на финансиране на консолидираните разходи


Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет

Закон

Уточнен план

Отчет

към 30.06.2014 година

(в хил.лв.)

Общо разходи:

120 739,6

129 583,2

83 635,5

Общо финансиране:

120 739,6

129 583,2

83 635,5

Собствени приходи

21 000,0

21 234,1

13 108,5

Субсидия от държавния бюджет

99 739,6

107 866,7

52 115,6

Целеви средства от ЦБ

 

 

 

Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

 

Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

9 573,5

Заеми

 

 

8 000,0

Други безвъзмездни помощи

 

 

 

Други европейски фондове, програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране

 

 

188,3

Други

 

482,4

649,6

От началото на 2014 г. министерството осъществява дейността си в две политики: „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство” и „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование” и самостоятелна програма „Администрация”. Досегашните програми „Театрално изкуство” и „Музикално и танцово изкуство” бяха обединени в една програма „Сценични изкуства”. Създаде се нова програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания”. Досегашната програма „Културно сътрудничество и популяризиране на културни продукти и ценности” се преименува на „Популяризиране на българската култура в чужбина”.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница