Педагогика на обучението по български, руски и английски език и филологии за всичките останалиДата25.06.2017
Размер79.26 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 25/1/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Английска филология

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Педагогика на обучението по български, руски и английски език и филологии за всичките останали

Специалност(и)

<наименование>1


Английска филология, Българска и английска филология, Руски и западен език,

Английски и френски език, Английски и немски език, Приложна лингвистика с два чужди езика, Английски и физика

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Методика на обучението по английски език

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС „бакалавър”

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


4та

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


седми


7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


четири

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Гл. ас. д-р Марина Самалиева

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „...... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина ще знаят …


основните компоненти на чуждоезиковата компетентност;

съвременните тенденции в методите за чуждоезиково обучение;

видовете речева дейност;

особеностите на чуждоезиковото обучение в българското общообразователно училище;

основните стратегии и техники на учене на чужд език;

владеят научната терминология в областта на методиката.ще могат...
да анализират учебни процеси и чуждия преподавателски опит;

да планират конкретни учебни занятия по чужд език върху основата на действащи учебни системи по съответния чужд език;

да преподават чуждоезикови знания и развиват речеви умения у обучаваните;

да контролират и управляват успешно учебния процес;

да изследват и да се справят с конкретни методически проблеми на работното място.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно

видео зала

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


студентите да имат знания и/или умения:

по поне един чужд език (английски) на ниво C1 ( и по- високо) по Европейска езикова рамка;

по дидактика.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)
13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът има за цел да запознае студентите, бъдещи учители, с основни аспекти на теория и практика на обучението по английски език. Темите са разгледани от гледна точка на лингвистиката, психологията, педагогиката, социологията и други науки. Той дава възможност на студентите да изградят цялостно разбиране за учебния процес по чужд език. Студентите се запознават с традиционните и новаторски методи за изучаване на английски език. Разглежда се процеса на обучение по четене и слушане (рецептивно речево поведение), говорене и писане на английски език (продуктивно речево поведение). Отделено е внимание на естеството на грешките и обратната връзка при говорене и писане по английски език, както и на различните аспекти на управление на учебния процес.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Стефанова, П. 2007. Чуждоезиковото обучение. Учене, преподаване, оценяване. С., Сиела

Шопов Т. 2002. Чуждоезиковата методика. Университетско издателство"Св. Климент Охридски", С.

Brumfit, C. J. and K. Johnson. 1979. The communicative approach to language teaching. Oxford University Press.

Cross, D. A. 1992. Practical Handbook of Language Teaching. Prentice Hall

Gower, R., Phillips, D. and Waters, S. (1995). Teaching Practice Handbook. Oxford: Heinemann.

Harmer, J. (2001) The Practice of English Language Teaching (third edition, completely revised and updated). London: Longman Pearson Education Limited.

Hughes, A. 2003. Testing for Language Teachers. (second edition). Cambridge: Cambridge University Press

Larsen - Freeman, D. 2000. Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford University Press.

Nunan, D. 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Richards, J. C. and T. Rodgers. 2001. Approaches and methods in language teaching. Cambridge University Press.

Shopov, T. 2005. Intercomprehension Analysis. Zachary Stojanov Press and St. Kliment Ohridski University Press, S

Stanley,C. 1999. Learning To Think, Feel & Teach Reflectively. Cambridge: Cambridge University Press.

Ur, P. 1996. A Course in Language Teaching, Practice and Theory, Cambridge: Cambridge University Press.

Woodward, T. 2001. Planning Lessons and Courses. Cambridge: Cambridge University Press.

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


лекции, семенари

презентации

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


изпит

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


английски

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл. ас. д-р Марина Самалиева

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


Topic 1. An introduction to methodology of English language teaching. The nature of approaches and methods of English language teaching.

Topic 2. The grammar-translation method. Background. General principles. Theory of language and theory of learning. The direct method. Background, theory of language and theory of learning. General principles. The audiolingual method. Background. Linguistic and psycholinguistic foundation. Theory of language and theory of learning. Design and procedure.

Topic 3. Communicative language teaching. Background. Theory of language and theory of learning. Design - the syllabus, types of learning and teaching activities. Learner roles. Teacher roles. The role of instructional materials. Procedure.

Topic 4. Total physical response. Background. Theory of language and theory of learning. General principles. Design. and procedure. The Silent Way: Background. Theory of language and theory of learning. Design - the syllabus, types of learning and teaching activities. Learner roles. Teacher roles. The role of instructional materials. Procedure.

Topic 5. Community language teaching. Background. Theory of language and theory of learning. Design. – the syllabus, types of learning and teaching activities. Learner roles and teacher roles. The role of instructional materials. Procedure.

Topic 6. The Natural approach. Theory of language and theory of learning- the acquisition/ learning hypothesis, the monitor hypothesis, the natural order hypothesis, the input hypothesis, the affective filter hypothesis. Design and procedure.

Topic 7. Suggestopedia. Background. Theory of language. Theory of learning- authority, infantilization, double-planedness, intonation, rhythm and concert pseudo-passiveness. Design and procedure.

Topic 8. Teaching the productive skill of speaking. Oral work: elicitation techniques. Encouraging students to talk. The range of question forms and prompts; short answer elicits, true-false statements, choice questions WH short - answer questions etc., longer answer elicits.

Topic 9. Teaching the productive skill of writing. Ways of correcting written work. Controlled writing. Examples of controlled writing tasks. Guided writing- picture description, picture sequence essay, formal practice, summary, making connections etc.

Topic 10. Teaching the receptive skill of reading. Teaching the predictive skills, extracting specific information, getting the general picture (skimming), extracting detailed information, recognizing function and discourse patterns, deducing meaning from context. A basic methodological model for the teaching of receptive skills. Reading to confirm expectations, Reading to extract specific information, Reading for communicative tasks, reading for general understanding, reading for detailed comprehension: information. Function and discourse. Identifying paragraph structure.

Topic 11. Teaching the receptive skill of listening. The use of visual materials. Listening with video. Listening to confirm expectations. Listening to extract specific information, listening for communicative tasks, listening for general understanding. Listening for detail: information and discourse structure.

Topic 12. Presenting and practicing grammar points. Methods of teaching grammar- the deductive method and the inductive method. Examples of grammar teaching. Practicing tenses, the comparative and superlative degree, modals.

Topic 13. Presenting and practicing vocabulary. Modes of presentation. Verbal definition. – word sets, synonyms, antonyms, cognates etc. Choosing which vocabulary to present. A step- by- step presentation procedure. The importance of review. Student exercise books, dictionaries.

Topic 14. Planning the lesson. Format of a lesson plan. Objectives, materials and equipment, procedures, evaluation. Extra - class work. Guidelines for lesson planning. How to begin planning, Variety, sequencing, pacing and timing. Gauging difficulty, individual differences, student talk and teacher talk, adapting to an established curriculum. Sample lesson plan.

Topic 15. Classroom testing. Testing the four skills. Objectively versus subjectively marked tests. Testing reading comprehension- question and answers, Multiple choice reading tests, split sentences, scrambled tests, etc. Testing listening comprehension – listen and draw etc. Testing grammar and vocabulary- multiple choice vocabulary test, multiple choice grammar tests, etc. Writing tests- sentence completion, guided essay etc. Speaking tests - free role play, group topic discussion etc. Marking schemes for speaking and writing.

б) семинари (списък от теми или текстов файл)The Grammar - Translation Method. Experience. Thinking about the experience. Reviewing the principles. Reviewing the techniques- Translation of a literary passage, Reading comprehension questions, antonyms, synonyms, cognates, deductive application of a rule, fill-in- the blanks, memorization, use words in sentences, composition.

The Direct Method. Experience. Thinking about the experience. Reviewing the principles. Reviewing the techniques- reading aloud, question and answer techniques, getting students to self – correct conversation practice, fill-in – the blank exercise, dictation, map drawing, paragraph writing.

The Audiolingual Method. Experience. Thinking about the experience. Reviewing the principles. Reviewing the techniques- dialog memorization, backward Build-up expansion drill, repetition drill, chain drill, transformation drill, question and answer drill, use of minimal pairs, complete the dialog, grammar game.

The communicative approach. Experience. Thinking about the experience. Reviewing the principles. Reviewing the techniques- Authentic materials, scrambled sentences, language games, picture strip story, role play.

Total Physical Response. Experience. Thinking about the experience. Reviewing the principles. Reviewing the techniques- Using commands to direct behaviour, role reversal, and action sequence.

The Silent Way. Experience. Thinking about the experience. Reviewing the principles. Reviewing the techniques and materials- sound-colour chart, teacher’s silence, peer correction. Rods, self-correction gestures, word chart, fidel charts, structured feedback.

Community Language Learning. Experience. Thinking about the experience. Reviewing the principles. Reviewing the techniques - tape recording student conversation, transcription, reflection on experience, reflective listening, and human computer small group tasks.

Suggestopedia. Experience. Thinking about the experience. Reviewing the principles. Reviewing the techniques and classroom set-up- classroom set-up, peripheral learning, positive suggestion, visualization, choose a new identity, role-play, first concert second concert, primary activation, secondary activation.

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 25 юни 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница