Пета технически изисквания за аеронавигационните метеорологични прогнози общи положенияДата30.07.2018
Размер240 Kb.
#77446
ТипГлава
ПРИЛОЖЕНИЕ №3

КЪМ ГЛАВА ПЕТА
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННИТЕ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПРОГНОЗИ
Общи положения
С това приложение се определят техническите изисквания в съответствие с глава пета на наредбата, относно начините на изготвяне и форматите на аеронавигационни метеорологични прогнози, предназначени за обслужването на гражданското въздухоплаване, както и задълженията на длъжностните лица при тази дейност.

Точността на прогнозите за нуждите на метеорологичното обслужване е посочена в Таблица 3.1.


1. Критерии при изготвяне и разпространение на летищни прогнози в кодова форма TAF

1.1. Кодова форма TAF
Летищните прогнози се изготвят в съответствие с образеца в Таблица 3.2 и се разпространяват в кодовата форма TAF на СМО.
1.2. Включване на информация за метеорологичните елементи

1.2.1. Приземен вятър
Прогнозира се очакваната преобладаваща посока на приземния вятър. Когато не е възможно да се определи преобладаващата посока поради очакване на променлив вятър, например при условия на слаб вятър (по-малък от 3 възела) или гръмотевична буря, посоката на вятъра се отбелязва като променлива със съкращението “VRB”. Когато се очаква слаб вятър (скорост, по-малка от 1 възел), се използва “CALM”. Ако максимална скорост на вятъра (пориви) превишава прогнозираната средна скорост с 10 възела, в прогнозата се отбелязва максималната стойност на вятъра. Ако се очаква скорост на вятъра 100 възела или повече, в прогнозата се указва скорост, превишаваща 99 възела.
1.2.2. Видимост

Прогнозира се преобладаващата видимост. При очаквани вариации в различните посоки и невъзможност за прогнозиране на преобладаваща видимост, се указва минималната видимост.

При изготвяне на прогноза за видимостта се използват следните стъпки:

а) под 800 m – указва се в стъпки през 50 m;

б) при 800 m или повече, но по-малка от 5 km – се указва в стъпки през 100 m;

в) при 5 km и повече, но по-малка от 10 km – се указва в стъпки по 1 km;

г) при 10 km и повече, видимостта се дава като 10 km, освен когато условията позволяват да се използва CAVOK.
1.2.3. Метеорологични явления

1.2.3.1. В прогнозата се включва едно или няколко, но не повече от три метеорологични явления, очаквани да настъпят над летището или комбинации от тях, заедно с техните характеристики, а при необходимост и интензивност, както следва:


 • преохладен валеж;

 • преохладена мъгла;

 • умерен или силен валеж (включително краткотраен);

 • ниско носещ се прах, пясък, сняг;

 • високо носещ се (виелица) прах, пясък, сняг;

 • прашна буря;

 • пясъчна буря;

 • гръмотевична буря;

 • шквал;

 • фуниевидни облаци (торнадо или воден смерч);

 • други метеорологични явления, дадени в т. 4.2.3. на Приложение № 1, само ако се очаква, че те ще доведат до значителни изменения на видимостта.

Ако се прогнозира край на метеорологично явление се включва съкращението “NSW”.
1.2.4. Облачност

В прогнозата количеството облачност се указва със съкращенията “FEW”, “SCT”, “BKN” или “OVC”.

Когато не се очаква облачност, но съкращението “CAVOK” не е подходящо, се използва съкращението “SKC”.

Когато се очаква небето да остане или да стане закрито (не се вижда) и има данни за вертикална видимост на летището, в прогнозата се указва вертикалната видимост във вида “VV”, следвано от прогнозираната стойност на вертикалната видимост.

Когато се очакват няколко слоя или масива облаци, тяхното количество и височина на долната граница се включват в следната последователност:

а) най-ниският слой или масив, независимо от количеството, се прогнозира съответно като FEW, SCT, BKN или OVC;

б) следващият слой или масив, покриващ повече от 2/8, се прогнозира съответно като SCT, BKN или OVC;

в) следващият по-висок слой или масив, покриващ повече от 4/8 от небето, се прогнозира съответно като BKN или OVC;

г) купесто-дъждовни облаци, когато са прогнозирани, но не са включени в случаите по т.”а” – „в”.

Информацията за облачността се ограничава до облаци от оперативно значение, т.е. облаци под 1 500 m (5 000ft) или под най-голямата минимална секторна височина (което от двете е по-голямо), а така също и купесто-дъждовни облаци, когато те са прогнозирани.

При използване на горното ограничение, при отсъствието на купесто-дъждовни облаци, на облаци под 1 500 m (5 000ft) или под най-голямата минимална секторна височина (което от двете е по-голямо в прогнозата) и когато съкращенията “CAVOK” и “SKC” не са подходящи, се използва съкращението “NSC”.
1.3. Групи за изменения

1.3.1. Групите за изменения (вж. Таблица 3.3) се включват в прогнозата TAF или корекции на прогнозата се извършват при удовлетворяване на следните критерии (прагови стойности):

а) в съответствие с прогнозата приземният вятър преминава през важни стойности от оперативно значение. Такива прагови стойности се определят от ДП „РВД” и заинтересованите оператори, като се отчитат изменения на вятъра, които:

- изискват промяна на използваната/ите писта/и за излитане и кацане и

- са свързани със стойности на гръбния и напречен вятър, спрямо използваната писта за излитане и кацане, превишаващи оперативните граници на ВС, които са типични за даденото летище;

б) прогноза за подобрение и промяна на видимостта до, преминаване през една или повече от следните стойности или за влошаване и преминаване през една или повече от следните стойности:

- 150, 350, 600, 800, 1 500 или 3 000 m;

- 5 000 m – в случай че значителен брой полети се изпълняват по правилата за визуални полети;

в) прогноза на начало, край или промяна в интензивността на някое от следните метеорологични явления или техни комбинации: • преохладен валеж;

 • умерени или силни (включително краткотрайни) валежи;

 • прашна буря;

 • пясъчна буря;

 • други метеорологични явления, определени в т. 4.2.3. на Приложение № 1, само ако се очаква, че те ще доведат до значителни изменения на видимостта.

г) прогноза на начало или край на някое от следните метеорологични явления или техни комбинации:

 • ледени кристали;

 • преохладена мъгла;

 • ниско носещ се прах, пясък или сняг;

 • прашна, пясъчна или снежна виелица;

 • гръмотевична буря (с или без валеж);

 • шквал;

 • фуниевидни облаци (торнадо или смерч).

д) прогноза за увеличение или намаление и изменение на височината на долната граница на най-ниския облачен слой или маса с количество BKN или OVC, достигаща и преминаваща през една или повече от следните стойности:

 • 30, 60, 150 или 300 m (100, 200, 500 или 1000 ft);

 • 450 m (1500 ft), в случай че значителен брой полети се изпълняват по правилата за визуални полети;

е) прогноза за изменение на количеството на облачен слой или маса с долна граница под 450 m (1 500 ft):

 • от SKC, FEW или SCT към BKN или OVC, или

 • от BKN или OVC към SKC, FEW или SCT;

ж) прогноза за развитие или размиване (дисипиране) на купесто-дъждовни облаци;

з) прогноза за увеличение или намаление на вертикалната видимост, като прогнозираната стойност достига и/или преминава през една или няколко от следните стойности 30, 60, 150, 300 m (100, 200, 500 или 1 000 ft);и) други критерии, които отговарят в най-голяма степен на оперативните минимуми на летището, съгласувани между метеорологичните власти и заинтересованите оператори.

1.3.2. Когато е необходимо указване на изменението на някой от метеорологичните елементи, в съответствие с критериите от т. 1.3.1, се използват индикаторите за промяна “BECMG” и “TEMPO”, следвани от периода време (характеризиран с началото и края в цели часове по UTC), през който се очаква изменението. Следва описанието само на елементите, които се очаква да претърпят значителни изменения. Когато се очакват значителни изменения на облачността, като изключение се включват всички облачни групи (включително слоевете или масивите които не търпят изменения).

1.3.3. Индикаторът на промяна “BECMG” и съответната група на времето се използват при очаквани изменения на метеорологичните условия, при които се достигат или преминават установени прагови стойности с постоянна или променлива скорост и в неопределен момент от периода време. Периодът време обикновено е под два часа, в особени случаи се допуска и повече, като не превишава четири часа.

1.3.4. Индикаторът на промяна “TEMPO” и съответната група на времето се използват при очаквани чести или редки временни изменения на метеорологичните условия, при които се достигат или преминават установени прагови стойности и във всеки отделен случай за период, с продължителност по-малка от един час и общо по-малко от половината от периода на прогнозата, в течение на който се очакват измененията. Ако се очаква временните изменения да са с продължителност един час или повече, се използва индикатора на промяна “BECMG” в съответствие с т. 1.3.3 или периодът се разделя в съответствие с т. 1.3.5.

1.3.5. Когато се очаква определени преобладаващи метеорологични условия да се променят съществено и повече или по-малко комплексно към други условия, периодът на валидност се разделя на самостоятелни периоди чрез съкращението “FM”, непосредствено следвано от четирицифрена група в цели часове и минути UTC, отразяваща очакваното време на промяна. Отделеният период, следващ съкращението “FM” е самостоятелен и всички метеорологични условия, описани след съкращението заменят прогнозираните, предшестващи съкращението.
1.4. Използване на групата за вероятност
Вероятността за достигане на алтернативни стойности на един или повече от прогнозираните елементи се указва при необходимост чрез групата за вероятност, която включва: съкращението “PROB”, следвано от десетки процента и периода време, в течение на който се очаква/т алтернативната/ите стойност/и. Информацията за вероятността се поставя след прогнозирания/ите елемент/и и е следвана от алтернативната стойност на елемента или елементите. Вероятността за прогнозата на временни флуктуации на метеорологичните условия при необходимост се указват чрез съкращението “PROB”, следвано от вероятността в десетки процента, поставена преди индикатора на промяна “TEMPO” и съответната група за времето. Вероятността за алтернативна стойност или изменение по-малка от 30% се счита за незначителна и не се указва. Вероятността за алтернативна стойност или изменение от 50% за авиационни цели не се разглежда като вероятност, а вместо нея в подобни случаи при необходимост се използват индикаторите “BECMG” или “TEMPO” или чрез разделяне на периода на валидност и съкращението “FM”. Групата за вероятност не се използва като определящ елемент за индикатора на промяна “BECMG” и за съкращението “FM”.
1.5. Брой на групите за промяна
Броят на групите за промяна и вероятност трябва да се свежда до минимум и обикновено не е по-голям от пет.
1.6. Разпространение на TAF
Прогнозите TAF и техните корекции се разпространяват до международните банки данни – OPMET, и до центровете за обслужване на спътниковата комуникационна система на AFS, определени от РАНС.

В съответствие с изискванията на РАНС:

а) периодите на валидност на 9-часовия TAF са 00-09, 03-12, 06-15, 09-18, 12-21, 15-00, 18-03 и 21-06, а на 24-часовия 00-00, 06-06, 12-12 и 18-18;

б) 9-часовият TAF се разпространява 30 минути, а 24-часовият – 6 часа преди срока на валидност.


2. Критерии при изготвяне и разпространение на прогнози за кацане

2.1. Формат на прогнозите за кацане
Последователността на елементите, терминологията, мерните единици и скали в прогнозата за кацане са еднакви с използваните в сведението, в което тя е включена и е в съответствие с Таблица 1.2. и 1.3.
2.2. Включване на информация за метеорологичните елементи

2.2.1. Основни правила
Тренд-прогнозата включва очаквани значими промени на един или повече от следните елементи:

- приземен вятър;

- видимост;

- метеорологични явления;

- облачност.

В тренд-прогнозата се включват само елементите, за които се очакват значими промени.

При очаквани значими промени на облачността се включват всички групи за облаци, включително за слоеве и масиви, за които не се очакват изменения.

При очаквана значима промяна на видимостта се включва и явлението, което причинява намалението на видимостта.

Когато не се очакват значими промени на метеорологичните елементи в близките два часа, се използва терминът "NOSIG".
2.2.2. Приземен вятър
Тренд-прогнозата отразява значимите промени на приземния вятър, когато се очаква да достигнат или преминат през следните прагови стойности:

а) промяна на средната посока на приземния вятър с 60° и повече, като при това средната скорост преди и/или след промяната е 10 възела или повече;

б) промяна на средната скорост на приземния вятър с 10 възела или повече;

в) промяна на приземния вятър, при която се превишават важни стойности от оперативно значение. Такива прагови стойности се определят от ДП „РВД” и заинтересованите оператори, като се отчитат изменения на вятъра, които изискват промяна на използваната/ите писта/и за излитане и кацане или са свързани със стойности на гръбния и напречен вятър, спрямо използваната писта за излитане и кацане, превишаващи оперативните граници на ВС, които са типични за даденото летище.


2.2.3. Видимост

Тренд-прогнозата отразява подобрение или влошаване на видимостта при достигане до или преминаване през една или няколко от следните стойности: 150, 350, 600, 800, 1500 или 3000 m.

В случай на изпълнение на значителен брой полети по правилата за визуални полети към горния списък се прибавя и стойността 5000 m.
2.2.4. Метеорологични явления
2.2.4.1. Тренд-прогнозата отразява начало, край или промяна в интензивността на едно или повече (най-много три) от следните метеорологични явления или техни комбинации:


 • преохладен валеж;

 • умерени или силни (включително краткотрайни) валежи;

 • прашна буря;

 • пясъчна буря;

- други метеорологични явления, дадени в т 4.2.3. на Приложение 1, само ако се очаква, че те ще доведат до значителни изменения на видимостта.

2.2.4.2. Тренд-прогнозата отразява начало или край на едно или повече (най-много три) от следните метеорологични явления или техни комбинации:

 • ледени кристали;

 • преохладена мъгла;

 • ниско носещ се прах, пясък или сняг;

 • прашна, пясъчна или снежна виелица;

 • гръмотевична буря (с или без валеж);

 • шквал;

 • фуниевидни облаци (торнадо или смерч).

2.2.4.3. Когато се очаква край на някое метеорологично явление се използва съкращението “NSW”.
2.2.5. Облачност

Тренд-прогнозата отразява:

- промяна на височината на долната граница на облачния слой с количество BKN или OVC, при която се достига до или преминава през една или повече от следните стойности: 30, 60, 150, 300 или 450 m (100, 200, 500, 1000 или 1500 ft).

- промяна на количеството облачност от SKC, FEW или SCT, при която нараства към BKN или OVC или от BKN или OVC да намалява към SKC, FEW или SCT при долна граница под 450 m (1500 ft), а така също и когато се очаква да падне под или да се повиши над 450 m (1500 ft).

Когато не се очакват купесто-дъждовни облаци и облаци под 1 500 m (5 000ft) или под най-голямата минимална секторна височина (която от двете е по-голяма), но съкращенията “CAVOK” и “SKC” не са подходящи, се използва съкращението “NSC”.
2.2.6. Вертикална видимост

Тренд-прогнозата отразява промени на вертикалната видимост, когато достигне до или премине през една или повече от следните стойности: 30, 60, 150 или 300 m (100, 200, 500 или 1000 ft).


2.2.7. Допълнителни критерии

Освен изброените в т. 2.2.2. – 2.2.6, могат да се въведат и допълнителни критерии, съгласувани между метеорологичните власти и заинтересованите оператори, при които измененията отговарят в най-голяма степен на оперативните минимуми на летището.


2.3. Групи за изменения

2.3.1. Когато се очаква промяна на метеорологичен елемент, в тренд-прогнозата се използват индикаторите на промяна “BECMG” и “TEMPO”.

2.3.2. Индикаторът на промяна “BECMG” се използва при очаквани изменения на метеорологичните условия, при които се достигат или преминават установени прагови стойности с постоянна или променлива скорост.

Когато промяната се очаква да започне и да завърши напълно през периода на тренд-прогнозата, началото и краят на промяната се указва със съкращенията “FM” и “TL” съответно, следвани от групите за времето в часове и минути.

Когато промяната се очаква да започне с началото през периода на тренд-прогнозата и да завършат преди края на този период, се използва съкращението “TL” и съответната група за времето.

Когато промяната се очаква да започне през периода на тренд-прогнозата и да завършат с края на този период, се използва съкращението “FM” и съответната група за времето.

Когато промяната се очаква да започне в определено време от периода на тренд-прогнозата, се използва съкращението “AT” и съответната група за времето.

Когато периодите на промяна и на тренд-прогнозата съвпадат или не се знае времето на промяната, се използва само индикатора на промяна “BECMG” без допълнителни пояснения.2.3.3. Индикаторът на промяна “TEMPO” се използва при очаквани временни флуктуации на метеорологичните условия, при които се достигат или преминават установени прагови стойности и във всеки отделен случай, за период, с продължителност по-малка от един час и общо по-малко от половината от периода, през който се очакват измененията.

Когато се очаква временните флуктуации на метеорологичните условия да започнат и да завършат напълно през периода на тренд-прогнозата, началото и краят на периода се указва със съкращенията “FM” и “TL” съответно, следвани от групите за времето в часове и минути.

Когато се очаква временните флуктуации на метеорологичните условия да започнат с началото през периода на тренд-прогнозата и да завършат преди края на този период, се използва съкращението “TL” и съответната група за времето.

Когато се очаква временните флуктуации на метеорологичните условия да започнат през периода на тренд-прогнозата и завършат с края на този период, се използва съкращението “FM” и съответната група за времето.

Когато периодите на временните флуктуации на метеорологичните условия и на тренд-прогнозата съвпадат, се използва само индикатора на промяна “TEMPO” без допълнителни пояснения.
2.4. Използване на групата за вероятност
Групата за вероятност (съкращението “PROB” и неговите атрибути) не се използва в тренд-прогнозата.
3. Критерии при изготвяне и разпространение на прогнози за излитане

3.1. Формат на прогнози за излитане
Форматът на прогнозата за излитане се съгласува между ДП „РВД” и съответния оператор.

Последователността на елементите, терминологията, мерните единици и скали в прогнозите за излитане са еднакви с използваните в сведенията за наблюденията.


3.2. Корекции на прогнозите за излитане
Критериите за издаване на корекции на прогнозите за излитане за посока и скорост на вятъра, температура и атмосферно налягане и други елементи от оперативно значение се съгласуват между ДП „РВД” и заинтересованите оператори и съответстват на критериите за издаване на специални сведения за летището, според Приложение 1, раздел 1, т. 3.1.
4. Прогнози по маршрута

Прогнозите по маршрута и корекциите към тях се изготвят във форма на явен текст със съкращения.

Последователността на елементите, терминологията, мерните единици и скали в прогнозите по маршрута се договарят между ДП „РВД” и заинтересованите оператори.

В прогнозите по маршрута не се използва кодовата дума “CAVOK”.


5. Критерии при изготвяне и разпространение на зонални прогнози за полети на малки височини

5.1. Формат и съдържание на зонални прогнози във форма GAMET
Зоналните прогнози за полети на малки височини във форма GAMET съдържат две части:

Част І – метеорологични явления по маршрута, представляващи опасност за полетите на малки височини, използвани при издаването на информация AIRMET;

Част ІІ – допълнителна информация, необходима за полетите на малки височини.

Зоналните прогнози във форма GAMET при необходимост съдържат следната информация в посочения ред (вж. примера в Таблица 3.4):

а) индикатор за местоположението на органа за ОВД, обслужваща РПИ, за който се отнася зоналната прогноза за полети на малки височини;

б) идентификатор на съобщението, използвайки съкращението “GAMET”;

в) група за дата – час, указваща периода на валидност в UTC;

г) индикатор на местоположението на метеорологичната служба, издаваща съобщението, следван от тире, за да се раздели уводната част от следващия текст;

д) на нов ред – наименованието на РПИ или негов подрайон, за който се издава зоналната прогноза за полети на малки височини;

е) на нов ред – индикатор за начало на първата част на зоналната прогноза, използвайки съкращението “SECN І”;

ж) средна скорост на приземния вятър над обширна област, превишаваща 60 km/h (30 възела);

з) приземна видимост над обширна област под 5000 m, включително метеорологичното явление, което причинява намалението на видимостта;

и) значими метеорологични явления, включително гръмотевични бури и силни пясъчни и прашни бури (с изключение на явления, за които е издадено съобщение SIGMET);

й) закрити планини;

к) обширни области с плътна или разкъсана облачност с височина на долната граница под 300 m (1 000 ft) над повърхността на земята (AGL) или над средното морско ниво (AMSL) и/или възникване на купесто-дъждовни облаци (CB) или мощни купести облаци (TCU) с указване на височината на долната и горната граница; в случая терминът “обширна област” се използва при пространствено покритие над 75% от засегнатата област;

л) обледяване (с изключение на възникващо в конвективните облаци или силно обледяване, за което вече е издадено съобщение SIGMET);

м) турбулентност (с изключение на възникващо в конвективните облаци или силна турбулентност, за която вече е издадено съобщение SIGMET);

н) планинска вълна (с изключение на силна турбулентност, за която вече е издадено съобщение SIGMET);

о) съобщения SIGMET относно РПИ или негов подрайон, за който е валидна зоналната прогноза;

п) на нов ред – индикатор за начало на втората част на зоналната прогноза, използвайки съкращението “SECN ІІ”;

р) барични системи, фронтове и характеристики на въздушните маси и тяхното очаквано преместване и развитие;

с) средна скорост на приземния вятър над обширна област под 60 km/h (30 възела);

т) вятър и температура във височина най-малко за следните височини: 600, 1500 и 3000 m (2000, 5000 и 10000 ft);

у) приземна видимост над обширна област над 5000 m и повече, включително метеорологичното явление, което причинява намалението на видимостта;

ф) информация за облачност, която не е включена в б. „к”, с указване на количество, тип и височина на долна и горна граница над повърхността на земята (AGL) или над средното морско ниво (AMSL);

х) становище относно очаквани опасни метеорологични явления за следващ период на валидност;

ц) височина на ниво 0° над повърхността на земята (AGL) или над средното морско ниво (AMSL), ако то е по-ниско от горната граница на въздушното пространство, за което е валидна прогнозата;

ч) прогноза на най-ниската стойност на QNH в течение на периода на действие;

ш) температура на повърхността на морето и състояние на морето, ако се изисква от РАНС;

щ) местоположение на вулканично изригване, съпровождано с появяването на облаци от вулканична пепел, които могат да повлияят на полетите на ВС, названието на вулкана и времето на неговото първо изригване, ако е известно.

Букви „ж” – „о” и „р” – „щ”, когато са приложими, се включват в зоналната прогноза GAMET на нов ред и съдържат информация за местоположението (позовавайки при възможност на географска ширина и дължина и/или международно известни точки или географски особености) и при необходимост за ниво. В случаите, когато не се очаква възникване на опасни явления или те са вече включени в съобщение SIGMET б. „ж” – „о” не се включват в зоналната прогноза. Когато не се очаква възникване на опасни явления за полети на малки височини и няма приложими съобщения SIGMET, терминът “HAZARDOUS WX NILL” замества б. „ж”- „о”.

Видимостта и височината на долната граница на облачността във втората част може да се дава във форма на категории – видимост/долна граница.

При предоставяне на комбинирана информация облачност/видимост, тя е във форма на категории – видимост/долна граница и се осигурява от добре определени подобласти и/или маршрутни отсечки. Границите на подобластите и/или маршрутните отсечки, за които се предоставят прогнози в съкратена форма за полети на малки височини се публикува в AIP. За всяка подобласт и/или маршрутна отсечка, се указва височината, за която се отнася информацията за долната граница.

Категориите – видимост/долна граница, при използването им в прогнозите за полети на малки височини, са следните:

O – видимост, равна или по-голяма от 8 km и с височина на долната граница на облачността равна или по-голяма от 600 m (2 000 ft);

D – видимост, равна или по-голяма от 5 km, но по-малка от 8 km и с височина на долната граница на облачността равна или по-голяма от 300 m (1 000 ft) или височина на долната граница на облачността равна или по-голяма от 300 m (1 000 ft), но по-малка от 600 m (2 000 ft) с видимост равна или по-голяма от 8 km;

M – видимост, равна или по-голяма от 1,5 km, но по-малка от 5 km и с височина на долната граница на облачността равна или по-голяма от 150 m (500 ft) или с височина на долната граница на облачността, равна или по-голяма от 150 m (500 ft), но по-малка от 300 m (1 000 ft) с видимост равна или по-голяма от 5 km;

X – видимост, по-малка от 1,5 km и височина на долната граница на облачността по-малка от 150 m (500 ft).

Категорията – видимост/долна граница в прогнозата за подобласт се отнася за преобладаващите условия в съответната подобласт. Информацията за облачността се отнася за облачност с покритие BKN или OVC.

Когато прогнозата за полети на малки височини се предоставя във форма, различна от GAMET и характерните съкращения на ИКАО не са приложими, зоналните прогнози за полети на малки височини при необходимост се допълват с английски явен текст със съкращения.5.2. Корекции на зонални прогнози във форма GAMET
Когато метеорологичното явление, представляващо опасност за полети на малки височини, включено в зоналните прогнози GAMET, не е възникнало или вече не се прогнозира в периода на валидност на прогнозата, се издава корекция GAMET AMD, изменяща само съответния метеорологичен елемент.

При съществуване на автоматизиран брифинг, коригираната прогноза своевременно заменя старата.

Категориите – видимост/долна граница в зонални прогнози за полети на малки височини също подлежат на корекции.
5.3. Разпространение на зоналните прогнози за полети на малки височини
Зонални прогнози за полети на малки височини, подготвени за издаването на информация AIRMET се обменят между метеорологичните служби, отговорни за издаването на полетна документация за полети на малки височини в съответния РПИ с период на валидност 6 часа с начало 0600 и 1200 UTC с допълнителни периоди при необходимост, за да се покрият часовете с полети и за да бъдат на разположение на потребителите за целите на планирането – 3 часа преди началото на периода им на валидност.

Таблица 3.1

ЖЕЛАТЕЛНА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА ТОЧНОСТ НА ПРОГНОЗИТЕ


Елемент за прогнозиране

Желателна за експлоатацията точност на прогнозите

Относителен дял, %

Летищна прогноза

Посока на вятъра

 30°

80 % от случаите

Скорост на вятъра

 9 km/h (5 вьзела) до 46 km/h (25 възела)

 20% над 46 km/h (13 m/sec, 25 възела)80 % от случаите

Видимост

 200 m до 700 m

 30% между 700 m и 10 km80 % от случаите

Валеж

Наличие или отсъствие

80 % от случаите

Количество на облаците

 2/8

70 % от случаите

Височина на облаците

 30 (100 ft) m до 120 m (400 ft)

 30% между 120 m (400 ft) и 3 000 m (10 000 ft)70 % от случаите

Температура на въздуха

 1°

70 % от случаите

Прогноза за кацане

Посока на вятъра

 30°

90 % от случаите

Скорост на вятъра

 9 km/h (5 вьзела) до 46 km/h (25 вьзела)

 20% над 46 km/h (25 възела)90 % от случаите

Видимост

 200 m до 700 m

 30% между 700 m и 10 km90 % от случаите

Валеж

Наличие или отсъствие

90 % от случаите

Количество на облаците

 2/8

90 % от случаите

Височина на облаците

 30 m(100 ft) до 120 m (400 ft)

 30% между 120 m (400 ft) и 3 000 m (10 000 ft)90 % от случаите

Прогноза за излитане

Посока на вятъра

 30°

90 % от случаите

Скорост на вятъра

 9 km/h (5 възела) до 46 km/h (25 възела)

 20% над 46 km/h (25 възела)90 % от случаите

Температура на въздуха

 1°

90 % от случаите

Стойност на налягането (QNН)

 1 hPa

90 % от случаите


Зонални и маршрутни прогнози


Температура на въздуха във височина

 3°(средно за 900 km/500 NM)

90 % от случаите

Вятър във височина

 28 km/h (15 възела) до полетно ниво 250

 37 km/h (20 възела) над полетно ниво 25090 % от случаите

Значими метеорологични явления по маршрута и облаци

Наличие или отсъствие

80 % от случаите

Местоположение:  100 km/60 NM

70 % от случаите

Вертикално развитие

70 % от случаитеТаблица 3.2

Шаблон за летищна прогноза в кодова форма TAF
Ключ: М- задължително включване, част от всяко съобщение

С- условно включване, зависи от метеорологичните условия или метода на наблюдение

О- опционално включване (незадължително)

Елементи специфицирани в глава 5

Описание

Шаблон

Примери

Идентификатор за типа на съобщението (М)

Тип на прогнозата (М)

ТАF или TAF AMD или TAF COR

TAF

TAF AMD


Идентификатор за местоположение (М)

Индикатор за местоположение (М)- ICAO

nnnn

YUDO1

Дата и време на издаване на прогнозата (М)

Дата и време на издаване на прогнозата в UTC (М)

nnnnnnZ

160000Z

Идентификатор за липсваща прогноза (C)

Идентификатор за липсваща прогноза

NIL

NIL

Край на “TAF” ако прогнозата е загубена (липсва)

Дата и период на валидност на прогнозата (М)

Дата и период на валидност на прогнозата в UTC (М)

nnnnnn

160624

080918


Идентификатор за отменена прогноза (C)

Идентификатор за отменена прогноза (C)

CNIL

CNIL

Край на “TAF” ако прогнозата е отменена

Приземен вятър (М)

Посока на вятъра (М)


nnn или VRB2

24015KMH

(24008KT)

VRB06KMH

(VRB02KT)

19022KMH

(19011KT)


00000KMH

(00000KT)

140P199KMH

(140P99KT)


12012G35KMH

(12006G18KT)

24032G54KMH

(24016G27KT)Скорост на вятъра (М)

[P]nn[n]

Значителни вариации на скоростта на вятъра (С)2

G[P]nn[n]

Единици на измерване (М)

KMH (или KT)

Видимост (М)

Преобладаваща видимост (М)

nnnn

CAVOK


0350 CAVOK

7000


9000

9999


Време в момента (явление) (С) 4,5


Интензивност на метеорологичното явление (С)6

- или +

-

RA HZ


+TSRA FG

-FZDZ PRFG


+TSRASN
-SNRA FG

Характеристики и тип на метеорологичното явление (М)7

DZ или RA или SN или SG или PL или DS или SS или FZDZ или FZRA или SHGR или SHRA или SHSN или TSGR или TSGS или TSPL или TSRA или TSSN

IC или FG или BR или SA или DU или HZ или FU или VA или SQ или PO или

FC или TS или BLDU или BLSA или BLSN или DRDU или DRSA DRSN или FZFG MIFG или PRFGОблачност (М)8

Количество облачност, долна граница или вертикална видимост (М)

FEWnnn или SCTnnn или BKNnnn или

OVCnnn


VVnnn или VV///

SKC или NSC

FEW010 VV005 OVC020 VV/// NSC SKC

SCT005 BKN012

SCT008 BKN025CB


Тип на облачността (С)4

CB

-
Температура (О)9

Име на елемента (М)

ТХ

ТХ25/13Z TN09/05Z

TX05/12Z TNM02/03Z


Максимална температура (М)

[M}nn/

Време на наблюдение на прогнозираната максимална температура (М)

nnZ

Име на елемента (М)

TN

Минимална температура (М)

[M}nn/

Време на наблюдение на прогнозираната минимална температура (М)

nnZ

Очаквани значителни промени на eдин или по-вече елемента през периода на валидност (С)4,10

Индикатор за промяна или индикатор за вероятност (М)11

PROB30[TEMPO] или PROB40[TEMPO]

BECMG или TEMPO или FMTEMPO 1518 250070G100KMH;

(TEMPO 1518 250035G50KT);

TEMPO 1214 17025G50KMH 1000 TSRA SCT010CB BKN020;

(TEMPO 1214 17012G25KT 1000 TSRA SCT010CB BKN020);


BECMG 1011 00000KMH 2400 OVC010;

(BECMG 1011 00000KT 2400 OVC010);

PROB30 1214 0800 FG;

BECMG 1214 RA;

TEMPO 0304 FZRA;

FM1030 SN TEMPO 1215 BLSN;

PROB40 TEMPO 0608 0500 FG;

FM 1230 15015KMH 9999 BKN020 BKN100;

(FM 1230 15008KT 9999 BKN020 BKN100);
BECMG 1820 8000 NSW NSC;

BECMG 0608 SCT015CB BKN020;Период от време на прогнозираната промяна (М)

Nnnn

Вятър(С)4

nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]KMH

или VRBnnKMH

(или nnn[P]nn[G[P]nn]KT

или VRBnnKT)Преобладаваща видимост(С)4

nnnn

CAVOK

Интензитет на метеорологичните явления (С)6

- или +

-

NSW

Характеристики и тип на метеорологичните явления (С)4,7,10

DZ или

RA или


SN или

SG или


PL или

DS или


SS или

FZDZ или

FZRA или

SHGR или

SHGS или

SHRA или

SHSN или

TSGR или

TSGS или

TSPL или

TSRA или

TSSN


IC или FG или

BR или SA или

DU или HZили

FU илиVA или

SQ или PO или

FC или TS или

BCFG или

BLDU или

BLSA или

BLSN или

DRDU или

DRSA или

DRSN или

FZFG или

MIFG или

PRFG

Количество и долна граница на облачността или вертикална видимост (С)4

FEWnnn или

SCTnnn или BKNnnn или OVCnnnVVVnnn

rли VV///SKC

rли


NSC

Тип облачност(С)4

CB

-

Забележки: 1. Фиктивен идентификатор за местоположение.

 2. Включва се в съответствие с т. 1.2.1.

 3. Включва се в съответствие с т. 1.2.1.

 4. Включва се когато е приложимо.

 5. Една или повече, но не повече от три групи, в съответствие с т. 1.2.3.

 6. Да се включва когато е приложимо в съответствие с т. 1.2.3. Няма идентификатор за “умерен” интензитет.

 7. Метеорологечните явления да се включват в съответствие с т. 1.2.3.

 8. Не по-вече от 4 слоя облачност; в съответствие с т. 1.2.4.

 9. Включва се съгласно регионалното аеронавигационно споразумение;

 10. Включва се в съответствие с т. 1.3 до т. 1.5.


Таблица 3.3
ГРУПИ ЗА ПРОМЯНА В ЛЕТИЩНАТА ПРОГНОЗА В КОДОВА ФОРМА TAF


Идикатор за промяна или време

Период от време

Значение

FM

nhnhnmnmизползва се за обозначаване на значителни промени на повечето метеорологични елементи с начало в nhnh часа и nmnm минути (UTC);

всички елементи дадени преди “FM” се включват и след “FM”

( т.е те се заместват с онези следващи съкращението “FM)

BECMG

n1n1n2n2


промяната се прогнозира да започне в n1n1 часа (UTC) и да завърши в n2n2 часа (UTC);

след “BECMG” се включват само тези елементи, които се променят;

периодът от време n1n1n2n2 обикновено не трябва да превишава 2 часа и в някои случаи да не е по-голям от 4 часа

TEMPO

n1n1n2n2


използва се за прогнозиране на временни флуктуации на метеорологични елементи започващи в n1n1 часа (UTC) и завършващи n2n2 часа (UTC);

след “TEMPO”” се включват само елементите, чиито флуктуации се прогнозират;

перодът от време на всяка флуктуация е не по-голям от 1 час и общо сумата от периодите на всички флуктуации е по-малка от половината от периода на прогнозата n1n1n2n2

PROBnn


-

n1n1n2n2

вероятност за поява ( в % ) на алтернативна стойност на прогнозирания елемент или елементи ;

nn приема стойности 30 или 40;

включва се непосредствено преди алтернативната стойност;


-

TEMPO

n1n1n2n2


вероятност за поява на временни флуктуации


Таблица 3.4

ПРИМЕР ЗА ЗОНАЛНА ПРОГНОЗА GAMET

YUCC GAMET VALID 220600/221200 YODO

ANSWELL FIR/2 BLW FL100

SECN I

SFC WSPD: 10/12 65 KMHSFC VIS: 06/08 3000M BR OF N51

SIGWX: 11/12 ISOL TS

SIG CLD: 06/09 OVC 800/1100 FT AGL N OF N51 10/12 ISOL TCU 1200/8000 FT AGL

ICE: MOD FL050/080

TURB: MOD ABV FL090

SIGMETS APPLICABLE: 3, 5

SECN II

PSYS: 06 L 1004 HPA N5130 E010000 MOV NE 25 KT WKNWIND/T: 200 FT 270/70 KMH PSO3 5000 FT 250/80 KMH MSO2 10000 FT 240/85 KMH

MS11


CLD: BKN SC 2500/8000 FT AGL

FZLVL: 3000 FT AGL

MNM QNH: 1004 HPA

SEA: T15 HGT 5M

VA: NIL
СЪДЪРЖАНИЕ: ЗОНАЛНА ПРОГНОЗА ЗА ПОЛЕТИ НА МАЛКИ ВИСОЧИНИ, ИЗДАДЕ-

НА ЗА ПОДРАЙОН ДВЕ НА ANSWELL (фиктивно) РПИ ПОД ПОЛЕТНО

НИВО 100 ОТ МЕТЕОРОЛОГИЧНА СЛУЖБА “YUDO”; СЪОБЩЕНИЕТО

Е ВАЛИДНО ОТ 0600 ДО 1200 UTC НА 22 ОТ МЕСЕЦА.

ЧАСТ І:

СКОРОСТ НА ПРИЗЕМ-НИЯ ВЯТЪР МЕЖДУ 1000 И 1200 UTC 65 KM/H;
ПРИЗЕМНА ВИДИМОСТ: МЕЖДУ 0600 И 0800 UTC 3000 М НА СЕВЕР ОТ 51° С.Ш. – ДИМКА;
ЗНАЧИМИ МЕТЕОРОЛО- МЕЖДУ 1100 И 1200 UTC ИЗОЛИРАНИ ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИ БЕЗ

ГИЧНИ ЯВЛЕНИЯ ГРАД;


ЗНАЧИМА ОБЛАЧНОСТ МЕЖДУ 0600 И 0900 UTC ПЛЪТНА ОБЛАЧНОСТ С Д. ГР. 800, Г.ГР. 1100 FT

AGL СЕВЕРНО ОТ 51° С.Ш.; МЕЖДУ 1000 И 1200 UTC ИЗОЛИ-

РАНИ МОЩНИ КУПЕСТИ ОБЛАЦИ С Д.ГР. 1200 И Г.ГР. 8000 ФУТА AGL

ОБЛЕДЯВАНЕ: УМЕРЕНО МЕЖДУ ПОЛЕТНИ НИВА 050 И 080;

ТУРБУЛЕНТНОСТ: УМЕРЕНА НАД ПОЛЕТНО НИВО 090 (ПОНЕ ДО ПОЛЕТНО НИВО 100);

СЪОБЩЕНИЯ SIGMET: 3-О И 5-О СЪОБЩЕНИЕ СА ПРИЛОЖИМИ В ТЕЧЕНИЕ НА СРОКА НА

ПРОГНОЗАТА И СЪОТВЕТНИЯ РАЙОН;
ЧАСТ ІІ:

БАРИЧНИ СИСТЕМИ: В 0600 UTC НИСКО НАЛЯГАНЕ 1004 HPA В ТОЧКАТА 51,5° С.Ш. И 10.0

И.Д., ОЧАКВА СЕ ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЕВЕРОИЗТОК СЪС СКОРОСТ

25 ВЪЗЕЛА И ОТСЛАБВАНЕ;

ВЯТЪР И ТЕМПЕРАТУРА: НА ВИСОЧИНА 2000 FT AGL - ПОСОКА 270°, СКОРОСТ 70 KM/H,

ТЕМПЕРАТУРА 3° С; ВИСОЧИНА 5000 FT AGL - ПОСОКА 250°,

СКОРОСТ 80 KM/H, ТЕМПЕРАТУРА -2° С; ВИСОЧИНА 10000 FT

AGL - ПОСОКА 240°, СКОРОСТ 85 KM/H, ТЕМПЕРАТУРА -11° С;

ОБЛАЧНОСТ: РАЗКЪСАНИ СТРАТОКУМУЛУСИ С Д.ГР. 2500 FT И Г.ГР. 8000

FT AGL;


MIN. QNH: 1004 HPA;

МОРЕ: ТЕМПЕРАТУРА НА ПОВЪРХНОСТТА 15° С; СЪСТОЯНИЕ – 5 МЕТРА;ВУЛКАНИЧНА ПЕПЕЛ: ОТСЪСТВАКаталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница