Пълномощно долуподписаният, с егн притежаващ документ за самоличност № издаден от на г., валиден до с постоянен адрес в качеството си на акционер в “енергони” адДата11.06.2018
Размер37.52 Kb.
#73720
ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният, ...................................... .... .... .............................., с ЕГН .........................., притежаващ документ за самоличност № ........................, издаден от .............................. на ...................... г., валиден до ......................, с постоянен адрес ...................... ....... ..... ............................, в качеството си на акционер в “ЕНЕРГОНИАД, учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 200124320, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4 (наричано по-долу за краткост Дружеството), притежаващ .......................... (…………………………) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:

............................................................................, с ЕГН ............................, притежаващ документ за самоличност № ........................., издаден от .............................. на ........................ г., валиден до ........................, с постоянен адрес ......................... ..... ................................, да ме представлява на общо събрание на акционерите в Дружеството на 04.05.2015 г. от 11:00 часа на адрес: София 1784, ул. “Боян Дамянов“, № 7, ет. 1, офис 3, а при липса на кворум – 18.05.2015 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:

  1. Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение:

ОСА освобождава от длъжност Михаил Георгопападакос.
  1. Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение:

ОСА избира нови членове на СД на дружеството, съобразно предложения на акционерите.
  1. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на „Енергони“ АД.

Проект на решение:

ОСА избира нови седалище и адрес на управление на дружеството, съобразно предложения на акционерите.
  1. Разни.


Предложения за решения:
По точка 1 от дневния ред да гласува по следния начин: ......................................
По точка 2 от дневния ред да гласува по следния начин: .......................................
По точка 3 от дневния ред да гласува по следния начин: .....................................
По точка 4 от дневния ред да гласува по следния начин: .....................................

Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговсия закони не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.


Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител/ Authorizer: ........................................ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният, ........................................ ...................................., с ЕГН .................... ........, притежаващ документ за самоличност № ........................., издаден от .............................. на ......................... г., валиден до .........................., с постоянен адрес ........................................................., в качеството си на ..........................................., представляващ .........................................., с ЕИК ....................., със седалище и адрес на управление в гр. ............... ..... .... ..... ......, притежаващо .................... (……….………………) броя обикновени поименни акциис право на глас от капитала на “ЕНЕРГОНИ АД, учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 200124320, със седалище и адрес на управление : гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4 (наричано по-долу за краткост Дружеството), на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:

....................................................................., с ЕГН ............................, притежаващ документ за самоличност № ......................., издаден от .............................. на ..................... г., валиден до ...................., с постоянен адрес ......................... .... .... .... ........................., да ме представлява на общо събрание на акционерите в Дружеството на 04.05.2015 г. от 11:00 часа на адрес: София 1784, ул. “Боян Дамянов“, № 7, ет. 1, офис 3, а при липса на кворум – 18.05.2015 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:

  1. Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение:

ОСА освобождава от длъжност Михаил Георгопападакос.
  1. Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение:

ОСА избира нови членове на СД на дружеството, съобразно предложения на акционерите.
  1. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на „Енергони“ АД.

Проект на решение:

ОСА избира нови седалище и адрес на управление на дружеството, съобразно предложения на акционерите.
  1. Разни.


Предложения за решения:
По точка 1 от дневния ред да гласува по следния начин: ......................................
По точка 2 от дневния ред да гласува по следния начин: .......................................
По точка 3 от дневния ред да гласува по следния начин: .....................................
По точка 4 от дневния ред да гласува по следния начин: .....................................

Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговсия закони не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.


Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител/ Authorizer: ........................................
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница