Програма за дисциплината: лозарство І ва част включена като задължителна в учебния планДата13.01.2018
Размер111.04 Kb.
#45321
ТипПрограма

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО - ГРАДИНАРСТВО

утвърждавам:


ректор:

/ДОЦ. Д-Р д. гРЕКОВ/

учебна програма

за дисциплината: ЛОЗАРСТВО І-ВА ЧАСТ
включена като задължителна в учебния план
НА специалността: АГРОНОМСТВО (ТРОПИЧНО И СУБТРОПИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ)

област: 6. АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА


професионално направление: 6. 1. РАСТЕНИЕВЪДСТВО
за образователно - квалификационна степен БАКАЛАВЪР
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

kатедра лозарство

Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на КС на катедра Лозарство, с протокол № 2 от 31.1. 2008 г.


Пловдив, 2008 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Код

Водещ

преподавателОсновна

форма на


контрол

Хорариум

Кре-

ди-


ти


Аудиторна

заетост


Извънаудиторна

заетост


Всичко

Лекции

Упраж-нения

Учебни

ПрактикиДруги форми03.05.02.

доц. д-р А. Иванов

Писмен изпит или тест

30

30

10

55

125

5.0

II. АНОТАЦИЯ


Теоретичната предпоставка за рентабилно отглеждане на лозовата култура и прилагането на високоефективни технологии в страните с тропичен и субтропичен климат е доброто познаване на биологичните особености на лозовото растение. Във връзка с това в курса по Лозарство І-ва част в подходящ обем се разглеждат въпросите за биологичните особености на лозата, нейните изисквания и реакции към екологичните условия. Специално внимание се отделя и на въпросите свързани с екофизиологията на лозата. В процеса на обучение студентите получават знания върху основните начини за размножаване в т. ч. и биотехнологичните методи. Получените знания за органографията, морфологията, физиологията и екологичните изисквания на лозовото растение ще послужат като основа за избора на най-подходящите места за създаването на нови лозови насаждения, в районите с умерен, тропичен и субтропичен климат.
III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

III. 1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ – 60 часаIII. 1. 1. ЛЕКЦИИ – 30 часа


Тема І. Цел и съдържание на курса по лозарство. Произход и разпространение на лозата. Състояние, тенденции и перспективи за развитието на гроздопроизводството в страните с умерен, субтропичен и тропичен климат.

2 часа

Тема IІ. Класификация и обща биологична характеристика на семейство Vitaceae, род vitis. Класификация на културните сортове. Еколого-теографски групи. Класификация на сортовете според направлението на използването им.

2 часа

Тема IIІ. Корен. Функции. Видове корени. Морфология и анатомия. Физиологични особености на корена: коренообразуване и растеж на корена. Корелация между развитието на кореновата система и надземната част на лозата.

2 часа

Тема IV. Леторасти. Морфология и анатомичен строеж на лозовия летораст. Дорзовентрален строеж на леторастите. Характеристика на колтуците и мустаците. Физиологични особености на леторастите. Биологични и екологични фактори, влияещи върху растежа и узряването на леторастите. Зависимости между растежа и саморегулацията при лозата. Транспирация и фотосинтеза. Химичен състав на леторастите и многогодишните надземни части и неговото изменение през едногодишния цикъл.

2 часа

Тема V. Лист. Морфология на листа. Анатомични и физиологични особености на листа. Химичен състав на листа и неговото изменение.

1 часа

Тема VI. Пъпки. Генезис на пъпките. Видове пъпки по произход и местоположение. Влияние на биологичните, екологичните и агротехническите фактори върху родовитостта на пъпките. Устройство на зимно око. Покой на пъпките и различие в протичането му в зоната на умерения, тропичния и субтропичен климат. Фактори за регулиране покоя на пъпките при лозата.

2 часа

Тема VIІ. Съцветие и цвят. Генезис на съцветията. Морфология и анатомия на лозовия цвят. Физиологични особености. Цъфтеж и оплождане.

2 часа

Тема VIIІ. Грозд, зърно и семена. Органография и анатомия.

1 часа

Тема ІX. Биологични цикли в развитието на лозата в тропичните, субтропичните и извънтропичните растително-географски зони. Годишен биологичен цикъл. Покой на пъпките. Видове покой. Фактори, които го обуславят и позволяват получаване на 2, понякога до 3 реколти в годината. Роля на инхибиторите за навлизане на пъпките в покой. Фази на вегетационния период.

2 часа

Тема X. Влияние на околната среда върху развитието и плододаването на лозата и качеството на гроздето. Влияние на климатичните условия. Влияние на температурата, влажността, светлината. Фактори обуславящи климата и тяхното отражение върху лозата: географска ширина, надморска височина, релеф, големи водни басейни и гори. Микроклимат в лозовите насаждения.

4 часа

Тема XI. Влияние на екологичните и почвени условия върху направленията на гроздопроизводството. Райони и подрайони на лозарството в България, страните извън тропика (Европейските страни) и страните с тропичен и субтропичен климат с развито лозарство.

2 часа

Тема XIІ. Повреди и физиологични болести, причинявани от неблагоприятните условия на външната среда. Повреди от ниски температури през зимата. Използване на криопротекторни средства за борба срещу ниските температури. Повреди от късни пролетни и ранни есенни мразове. Повреди от суша и слънчев пригор. Аномалии в образуването на гроздовете. Средства за борба с тези повреди.

4 часа

Тема XIIІ. Размножаване на лозата и производство на лозов посадъчен материал. Генеративно размножаване. Получаване на семената, стратификация и сеитба. Вегетативно размножаване. Размножаване на лозата чрез отводи, размножава чрез зрели резници, зелени резници и тъканни култури. Ускорено размножаване на лозата чрез присаждане. Присаждане на място на зряло и зелено.

4 часа

III. 1. 2. ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ - 30 часа1. Схема на ботаническо описание на лозовите сортове и подложки. Кратка ботаническа, агробиологична и технологична характеристика на основните десертни, безсеменни директни и подложкови сортове лози.

4 часа

2. Кратка ботаническа, агробиологична и технологична характеристика на основните сортове за производство на вина, конячни дестилати и шампански виноматериали

4 часа

3. Запознаване с надземните части на лозата. Стъбло и многогодишни разклонения. Морфологичен строеж на лозовия летораст. Пъпки, видове пъпки. Плодни звена - чепове, стрелки, плодни пръчки и смесени плодни звена. Групиране на резитбите в зависимост от типа на плодните звена. Приложение на различните системи на резитби при отделните

4 часа

4. Резитба на зряло. Общи принципи и правила. Формировки с къси плодни звена: Чашовидна формировка, Кордон Роая, Вертико.

4 часа

5. Формировки със смесени плодни звена: Казнав, Приземен Гюйо/ оригинален и подобрен/. Високостъблени формироввки със смесени и дълги плодни звена: Видоизменен Мозер, Омбрела, Силвоз.

4 часа

6. Резитба на маточник. Нарязване, сортиране и съхранение на подложковия материал. Събиране на резници за калеми и съхраняване. Размножаване на лозата чрез отводи.

4 часа

7. Изваждане, сортиране и съхраняване на присадени, вкоренени лози.

4 часа

8. Окачествяване на бели вина

2 часа

III. 2. ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ - 65 часа

III. 2. 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА - 10 часа


1. Беритба и окачествяване на винено и десертно грозде

4 часа

2. Ботаническата, агробиологическата и технологичната характе-ристика на лозовите сортове - винени и десертни, отглеждани в България и страни от тропика, субтропика и извънтропичните райони.


3 часа

2. Резитба на зряло

3 часа

III. 2. 1. КОНСУЛТАЦИИ 25 часа

III. 2. 2. ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ 30 часа

IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТОЛекциите се извеждат в аудитория с възможност за използване на помощни нагледни материали: табла, диапозитиви, мултимедия.

Упражненията се извеждат в учебно-опитната база на катедра Лозарство в с. Брестник и в лабораториите на катедрата.

Семестъра се заверява в съответствие със Закона за висшето образование и правилника на АУ, при условие, че студентът е посещавал редовно лекциите и упражненията, и е показал добра степен на усвояване на преподавания материал.

Изпита е писмен или тест, като оценката се уточнява след провеждане на събеседване.

Оценяването е по шестобалната система.
V. Изпитна ПРОГРАМА
Изпитна програма по дисциплината

за студентите от специалност АГРОНОМСТВО (ТРОПИЧНО И СУБТРОПИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ)при Аграрен Университет - Пловдив,

окс “Бакалавър”, редовна форма на обучение, 2007/2008 учебна година


1. Цел и съдържание на курса по лозарство. Произход и разпространение на лозата. Състояние, тенденции и перспективи за развитието на гроздопроизводството в страните с умерен, субтропичен и тропичен климат.

2. Класификация и обща биологична характеристика на семейство Vitaceae.

3. Корен. Функции. Видове корени. Морфология и анатомия. Физиологични особености на корена: коренообразуване и растеж на корена. Корелация между развитието на кореновата система и надземната част на лозата.

4. Леторасти. Морфология и анатомичен строеж на лозовия летораст. Дорзовентрален строеж на леторастите. Характеристика на колтуците и мустаците. Физиологични особености на леторастите. Биологични и екологични фактори, влияещи върху растежа и узряването на леторастите. Зависимости между растежа и саморегулацията при лозата. Транспирация и фотосинтеза. Химичен състав на леторастите и многогодишните надземни части и неговото изменение през едногодишния цикъл.

5. Лист. Морфология на листа. Анатомични и физиологични особености на листа. Химичен състав на листа и неговото изменение.

6. Пъпки. Генезис на пъпките. Видове пъпки по произход и местоположение. Влияние на биологичните, екологичните и агротехническите фактори върху родовитостта на пъпките. Устройство на зимно око. Покой на пъпките и различие в протичането му в зоната на умерения, тропичния и субтропичен климат. Фактори за регулиране покоя на пъпките при лозата.

7. Съцветие и цвят. Генезис на съцветията. Морфология и анатомия на лозовия цвят. Физиологични особености. Цъфтеж и оплождане. Милерандаж и фактори, които го обуславят и възможности за регулирането му.

8. Грозд, зърно и семена. Органография и анатомия.

9. Биологични цикли в развитието на лозата в тропичните, субтропичните и извънтропичните растително-географски зони. Годишен биологичен цикъл. Покой на пъпките. Видове покой. Фактори, които го обуславят и позволяват получаване на 2, понякога до 3 реколти в годината. Роля на инхибиторите за навлизане на пъпките в покой. Фази на вегетационния период.

10. Влияние на околната среда върху развитието и плододаването на лозата и качеството на гроздето. Влияние на климатичните условия. Влияние на температурата, влажността, светлината. Фактори обуславящи климата и тяхното отражение върху лозата: географска ширина, надморска височина, релеф, големи водни басейни и гори. Микроклимат в лозовите насаждения.

11. Влияние на екологичните и почвени условия върху направленията на гроздопроизводството. Райони и подрайони на лозарството в България и Гърция.

12. Повреди и физиологични болести, причинявани от неблагоприятните условия на външната среда. Повреди от ниски температури през зимата. Повреди от късни пролетни и ранни есенни мразове. Повреди от суша и слънчев пригор. Аномалии в образуването на гроздовете. Средства за борба с тези повреди.

13. Размножаване на лозата и производство на лозов посадъчен материал. Генеративно размножаване. Получаване на семената, стратификация и сеитба. Вегетативно размножаване. Размножаване на лозата чрез отводи, размножава чрез зрели резници, зелени резници и тъканни култури. Ускорено размножаване на лозата чрез присаждане. Присаждане на място на зряло и зелено.

14. Ботаническа характеристика на основните сортове за подложки, производство на десертно грозде и вина.VI. ЛИТЕРАТУРА

А. Основна


1. Лозарство - Д. Брайков, С. Панделиев, Л. Машева, Ц. Миевска, А. Иванов, В. Ройчев, П. Ботянски, Академично издателство – Аграрен Университет, Пловдив, 2005

2. Лозарство с ампелография – Д. Бабриков, Д. Брайков, С. Панделиев, София , 2000.

3. Ръководство за упражнения по лозарство - Л. Машева, Ц. Миевска, А. Иванов, В. Ройчев, П. Ботянски, П. Кировски - Академично издателство – Аграрен Университет, Пловдив, 2004
Б. Допълнителна

1. Бабриков Д., Л. Радулов, Д. Брайков, Сл. Йонев, Сл. Панделиев - Резитба на лозата и прогнозиране на добивите, Пловдив, 1989.

2. Ни­ков М.- 150 съ­ве­та за ло­за­ря, Зе­миз­дат, Со­фия, 1992.

3. Ни­ков М., З.Зан­ков, Л.Ра­ду­лов, Б.Ка­ра­дим­чев. Про­из­вод­с­т­во на де­сер­т­но гроз­де. Зе­миз­дат, Со­фия, 1990.

4. Спи­са­ние "Ло­зар­с­т­во и ви­нар­с­т­во".

5. Спи­са­ние “Рас­те­ни­евъд­ни на­уки”.

2008, Пловдив СЪСТАВИЛ:

Доц. д-р А. Иванов


Ръководител катедра:

Доц. Д-р В. РОЙЧЕВ
Декан на ЛГФ:

Доц. д-р А. Иванов

Каталог: cntnr -> uchebni programi -> lozarstvo
uchebni programi -> Лекции Упражнения, семинари
lozarstvo -> Програма за дисциплината ампелография включена като задължителна в учебния план на
lozarstvo -> Програма за дисциплината лозарство I част включена като задължителна в учебния план на
lozarstvo -> Програма за дисциплината лозарство включена като задължителна в учебния план на
lozarstvo -> Програма за дисциплината: лозарство ІІ ра част включена като задължителна в учебния план
lozarstvo -> Утвърждавам: ректор: /доц д-р Димитър Греков
lozarstvo -> Програма за дисциплината ампелография включена като задължителна в учебния план на
lozarstvo -> Програма за дисциплината селекция на трайните култури включена като задължителна в учебния план на
lozarstvo -> Програма за дисциплината: лозарство включена като задължителна в учебния план
lozarstvo -> Програма за дисциплината лозарство II част включена като задължителна в учебния план на


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница