Програма за дисциплината: специална фитопатология включена като задължителна в учебния планДата21.02.2018
Размер94.61 Kb.
ТипПрограма


АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО - ГРАДИНАРСТВО

утвърждавам:
ректор:

/ДОЦ. Д-Р д. гРЕКОВ/
учебна програма

за дисциплината: специална фитопатология
включена като задължителна в учебния план
НА специалността: АГРОНОМСТВО (ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО)
област: 6. АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
професионално направление: 6. 1. РАСТЕНИЕВЪДСТВО
за образователно - квалификационна степен БАКАЛАВЪР
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

kатедра фитопотология

Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на КС на катедра

фитопатология, с протокол № от 15.02. 2008 г.

Пловдив, 2008 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Код

Водещ

преподавател


Основна форма на контролХорариум

Кре-

дити
Аудиторна

заетост


Извънаудиторна

заетост


Всичко

Лекции

Упражнения

Учебни

практики


Други форми03.05.01.

Проф. Г.Нешев

Писмен изпит

15

30

7

48

100

4.0


II. АНОТАЦИЯ

Учебната програма по специална фитопатология е предназначена за студентите от специалността Агрономство (лозаро-градинарство) към Факултета по Лозаро-градинарство. Включените в нея лекции и лабораторни упражнения ще дадат основни знания върху признаците на по-важните болести по селскостопанските култури, особеностите на причинителите им и борбата с тях. Системата на изучаване на болестите е подчинена на стопанската класификация, т.е. на ботанико-стопанското групиране на културите – болести по житните, зърнено-бобовите, зеленчуковите и овощните култури, лозата, тютюна, картофите и др. В системата от мероприятия за борба с болестите по отделните култури се включват както общо агротехнически, така и специфични мерки в зависимост от биологичните особености на културата и на отделните патогени.По време на лабораторните занятия студентите ще се запознават с признаците на отделните болести като прилагат микроскопския и макроскопски методи. Освен това, една част от упражненията и учебните практики ще се провеждат при полски условия.

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
III. 1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ – 45 часа

III. 1. 1. ЛЕКЦИИ – 15 часа

1. Болести по зърненожитните култури – 1 час – твърда(мазна, миризлива) главня по пшеницата, праховита главня по пшеница обикновена главня по царевица.

2.Болести по зърненожитните култури- 1 час- черна (стъблена) ръжда по пшеницата, жълта ръжда по пшеницата, кафява ръжда по пшеница, брашнеста мана по пшеница, ленточна болест по ечемика, мораво рогче.

3. Болести по зърнено-бобовите култури- 1 час- обикновена мозайка по фасула, бактериен и ореолов пригор по фасула, ръжда по фасула, антракноза по фасул.

4. Болести по картофите2 часа –обикновена мозайка, черна шарка и къдравост, листно завиване, прашеста краста, мана, сухо гниене и черен струпей.

5. Болести по тютюна – 1 час- обикновена мозайка, бронзовост, пръстеновидна некроза, див огън, сечене на разсад, чернилка, мана, брашнеста мана, черно кореново гниене.

6. Болести по домати и пипер – 2 часа – обикновена (тютюнева) мозайка, краставично-мозаична вироза, бронзовост, столбур по домати и пипер, бактериално изсъхване, картофена мана, фитофторно гниене, брашнеста мана по домати и пипер, кафяви и бели петна, втрънчване по пипер, мана по пипер, вертицилийно увяхване по пипер.

V7. Болести по тиквовите култури- 1 час – обикновена мозайка, зелена мозайка, бактериоза, мана, брашнеста мана, антракноза.

8. Болести по лука и зелевите култури – 1 часмана по лук, шийно гниене по лук, бяло гниене по чесън, черно гниене, гуша по зеле, мана по зеле.

9. Болести по костилковите овощни видове – 2 часа- шарка по слива, къдравост по праскова, мехурки по слива, червени листни петна по слива, ранно кафяво гниене, бяла ръжда по череша и вишня, ръжда.

10. Болести по семкови овощни видове 1 час –брашнеста мана по ябълка, струпясване по ябълка и круша, ръжда по семковите, късно кафяво гниене.

11. Болести по лозата и ягодата- 1 час – късовъзлие, бактериен рак, мана, брашнеста мана, сиво гниене.

12. Болести по цвекло, слънчоглед и памук – 1 час- церкоспороза и брашнеста мана по цвекло, мана и склеротийно увяхване по слънчоглед, бактериоза и вертицилийно увяхване по памук.
III. 1. 2. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ - 30 часа

1. Болести по зърнено-житните култури- I част – 2 часа

2. Болести по зърнено-житните култури – II част – 2 часа

3. Болести по зърнено-бобовите култури -2 часа

4. Болести по картофите – I част -2 часа

5. Болести по картофите – II част – 2 часа

6. Болести по тютюн -2 часа

7. Болести по домати и пипер – I част – 2 часа

8. Болести по домати и пипер – II част -2 часа

9. Болести по тиквови, лук и зеле – 2 часа

10. Болести по костилковите овощни видове -2 часа

11. Болести по семкови овощни-2 часа.

12. Болести по лоза – 2 часа

13. Болести по цвекло,слънчоглед и памук – 2 часа

14. Упражнение – преговор – 2 часа

15. Упражнение – практически изпит – 2 часа


III. 2. ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ - 55 часа
III. 2. 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА - 7 часа
Учебните практики се извеждат при полски условия в края на летния семестър (май-юни)- и в началото на зимния семестър (септември-октомври). Тази организация на учебните практики дава възможност на студентите да се запознаят с болести, характерни за пролетно-летния сезон и за есента. Освен това под ръководството на преподаватели те събират болни листа, плодове и др., необходими за представяне на хербарий от 50 броя болни обекти.
III. 2. 8. самостоятелна подготовка – 28 часа

(вкл. КОНСУЛТАЦИИ)

III. 2. 9. ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ - 20 часа
IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

1. Лекциите се изнасят по класически начин, като се използуват съвременни технически средства (шрайбпрожектор, мултимедия, преносими компютри и др.)

2. В лабораторните упражнения студентите се запознават с конкретните болести от хербарийни материали, като ползуват определители, ръководства за упражнения, атласи и други материали.

3. Окончателното оценяване на знанията на студентите се извършва на базата на оценка от писмения изпит, проведен чрез теглене на билети, последван от устен ( при нужда от уточняване на оценката), от текущата оценка и пратктическия изпит от лабораторните упражнения и от качеството на представения хербаризиран материал. Студент, неположил успешно изпита от лабораторните упражнения не се допуска до теоритичен изпит.4. Заверката на лекциите се извършва съгласно общопприетите изисквания – редовно присъствие на лекциите и участие в учебния процес в лабораторните упражнения.
V. Изпитна ПРОГРАМА по дисциплината СПЕЦИАЛНА ФИТОПАТОЛОГИЯ за студентите от специалност АГРОНОМСТВО ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО при Аграрен Университет-Пловдив,окс “Бакалавър”, редовна форма на обучение, 2007/2008 учебна година

 1. Твърда главня по пшеницата.

 2. Праховита главня по пшеницата.

 3. Обикновена главня по царевицата.

 4. Стъблена ръжда по житните култури.

 5. Жълта ръжда по житните култури.

 6. Кафява ръжда по пшеницата (ръжта, ечемика, овеса).

 7. Брашнеста мана по житните култури.

 8. Ленточна болест по ечемика.

 9. Мораво рогче.

 10. Обикновена мозайка по фасула.

 11. Бактериен и ореолов пригор по фасула.

 12. Ръжда по фасула.

 13. Антракноза по фасула.

 14. Мозайка по картофите.

 15. Черна шарка и къдравост по картофите.

 16. Листно завиване по картофите.

 17. Столбур по картофите, доматите и пипера.

 18. Прашеста краста по картофите.

 19. Мана по картофите и доматите.

 20. Кафяви петна по картофите и доматите.

 21. Сухо гниене по картофите.

 22. Обикновена мозайка по тютюна.

 23. Бронзовост (пръстеновидна некроза) по тютюна.

 24. Див огън по тютюна.

 25. Сечене по тютюна.

 26. Мана по тютюна.

 27. Чернилка по тютюна.

 28. Брашнеста мана по тютюна.

 29. Черно кореново гниене по тютюна.

 30. Върхово гниене и листно завиване по доматите.

 31. Обикновена (тютюнева) мозайка и стрик по доматите.

 32. Нишковидни листа и жилкова некроза по доматите.

 33. Бронзовост по доматите.

 34. Бактерийно изсъхване по доматите.

 35. Бактерийно петносване по доматите.

 36. Фитофторно гниене (еленово око) по доматите.

 37. Брашнеста мана по доматите и пипера.

 38. Бели петна по доматите.

 39. Втрънчване по пипера.

 40. Мана по пипера.

 41. Обикновена мозайка по краставиците.

 42. Бактериоза (ъгловати петна) по краставиците.

 43. Мана по краставиците.

 44. Брашнеста мана по краставиците.

 45. Мана по лука.

 46. Гуша по зелето.

 47. Мана по зелето.

 48. Шарка по сливата.

 49. Къдравост по прасковата и Мехурки по сливата.

 50. Червени листни петна по сливата.

 51. Ранно и късно кафяво гниене по овощните култури.

 52. Бяла ръжда (цилиндроспороза) по черешата и вишнята.

 53. Ръжда по костилковите овощни видове.

 54. Брашнеста мана по ябълката.

 55. Струпясване по ябълката и крушата.

 56. Ръжда по семковите овощни видове.

 57. Бактериен рак по лозата и овощните култури.

 58. Мана по лозата.

 59. Брашнеста мана по лозата.

 60. Сиво гниене по гроздето.

 61. Бактериоза по памука.

 62. Мана по слънчогледа.VI. ЛИТЕРАТУРА


 1. Кръстев, Б., Л. Белева (1974). Фитопатология, Земиздат, С.

 2. Наков,Б., Ст.Каров, А. Попов, Г.Нешев (1994). Специална фитопатология, Academica Press, Пловдив

 3. Митов, Н. (1989). Фитопатология на тропика и субтропика. Земиздат, 287 с.

 4. Наков, Б., Ст.Каров, А. Попов, Г. Нешев (1999). Специална фитопатология, PSSA, C.

 5. Наков, Б. И др. (1993).Ръководство по специална фитопатология.

 6. Нешев, Г. (1993). Ръководство дза упражнения по фитопатология на тропика и субтроптика. Земиздат, С., 113 с.

 7. Тафраджийски, Иг. И др..(1991). Фитопатология

Б. Допълнителна 1. Еленков, Е. и Екатерина Харистова (1978). Болести и неприятели по нзеленчуковите култури.Хр.Г.Данов,

 2. Бобев, Св. (2000). Справочник нза болести по ктултурлните растения. PSSE, София.

 3. Харизанов, А. и др. (1994). Защита на лозата от болеслти и неприятели.

 4. Списък на разрешените препарати по растителна защита, 2008 г.

8 Февруари, 2008 г

СЪСТАВИЛ:

(проф.дсн Г.Нешев)


Ръководител катедра:

(Доц. Д-р м. накова)


Декан на ЛГФ:

(Доц. д-р А. Иванов )

Каталог: cntnr -> uchebni programi -> fitopatologia
uchebni programi -> Лекции Упражнения, семинари
fitopatologia -> Програма по дисциплината защита на декоративната растителност I. Извадка от учебния план на защита на декоративната растителност
fitopatologia -> Програма по дисциплината : Растителна защита
fitopatologia -> Програма за дисциплината: фитопатология включена като задължителна в учебния план
fitopatologia -> Факултет по растителна защита и агроекология утвърждавам: ректор: декан
fitopatologia -> Програма за дисциплината: специална фитопатология включена като задължителна в учебния план
fitopatologia -> Програма за дисциплината: Растителна защита (ФИтопатология) включена като задължителна в учебния план
fitopatologia -> Програма за дисциплината: обща фитопатология включена като задължителна в учебния план
fitopatologia -> Програма за дисциплината: фитопатология включена като задължителна в учебния план


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница