Програма за опазване на биоразнообразието Министерство на околната среда и водите съдържание резюме на плана за управление 6


Речник на използваните термини и съкращениястраница22/22
Дата28.09.2016
Размер1.32 Mb.
ТипПрограма
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Речник на използваните термини и съкращения
Абиотичен


отнасящ се до неживата природа (температура, светлина и др.);
Ареал

област на географско разпространение на живи организми (вид, род, семейство и т.н.) или определен тип биотични съобщества;
Асоциация

съвкупност от разнородни популации с название от доминиращ вид или видове, основна класификационна единица на растителната покривка;БАН


Българска академия на наукитеБДЗП


Българско дружество за защита на птиците
Безпокойство

резултата от различни човешки дейности върху дивите животни, изразяващ се в уплашено, възбудено или раздразнено състояние и невъзможност да осъществяват присъщите им поведенчески действия в заетата от тях зона. Води до отрицателен за животното резултат - от изменения в поведението до напускане на естествения му район на обитаване;
Биом

област или група области (природно – климатична зона), които имат характерни климатични или други физически условия, необходими за развитието на приспособените към тях растения и животни и комплексите от тях; крупно системно-географско подразделение в пределите на дадена географска зона;
Биотичен

отнасящ се до живите организми и живата природа;
Бракониерство

нарушаване на законовите норми за опазване на природните ценности с цел лично облагодетелстване; включва всички форми на посегателства към всички типове природни ценности, включително:

  • Убиването, улавянето, преследването и нараняването на диви животни, вземане, пренасяне и превозване на намерени ранени и убити животни или разпознаваеми части от тях, събиране на яйца и индивиди, търговия с диви животни.

  • Престой или движение на лица на територията на местността с извадени от калъф и сглобени гладкоцевни и нарезни пушки, огнестрелно оръжие с автоматична и полуавтоматична стрелба.

Бракониерството представлява престъпление по Наказателно-процесуалния кодекс с изключение на маловажните случаи, които се считат за административни нарушения;БШПОБ


Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразиетоДВ


Държавен вестник
Дива природа

участък от природата, който не е нарушен от дейността на човека, естествен ландшафт с характерни диви растения и животни и съобщества от тях;
Екологичен коридор

територия, която осигурява връзката на популации, съобщества, екосистеми или местообитания и осигурява безпрепятствената миграция на индивиди и генетичен материал;
Екологична сукцесия

последователна естествена смяна на една екосистема с друга под въздействието на фактори, които съществено изменят или разрушават първоначалната и се създават условия за развитието на друга екосистема, по-приспособена към новите условия;
Екосистема

естествена единица, единен природен комплекс, органична съвкупност от неживата среда (грунд, вода, въздух) с обитаващите я живи организми; открита и относително стабилна във времето и пространството система, функционираща като единно цяло и осъществяваща кръговрата на веществата и енергията на заетата от нея площ;ЕС


Европейски съюз
Застрашен таксон

таксон, чиято численост на популациите и област на разпространение намаляват по начин, по който в определен обозрим период може да престане да се среща в дадения район (локално застрашен), в страната (национално застра-шен) или на планетата (глобално, световно застрашен); съще-ствуват подробни международно признати класификации на степените на застрашеност и критериите на определянето им;
Защитен таксон

таксон, поставен под режим на опазване със закон или друг нормативен документ, за който се забраняват всички действия, които могат да нанесат вреди на индивидите, на гнездата или леговищата им, на местата, които те обитават, включително безпокойство, вземане на намерени мъртви индивиди, пренасяне и т.н.;ЗЗТ


Закон за защитените територии (1998 г., обн. ДВ бр. 133 от 11.11.1998 г.; изм. ДВ бр. 98 от 12.11.1999 г.; изм. и доп. ДВ бр. 28 от 4.04.2000 г.; изм. ДВ бр. 48 от 13.06.2000 г.)ЗТ


Защитена територия
Климакс


последен, относително устойчив стадий на естествено развитие на растителното съобщество и на екосистемата като цяло, който най-пълно съответства на екологичните условия в дадената местност в съответния период;
Консервацион-но значим

вид или друг таксон, съобщество, екосистема, природно местообитание, признати в научно издание за застрашени в някаква степен или притежаващи съществена екологична роля (напр. включени в национални или международни червени книги или списъци, в приложения към конвенции или директиви и други подобни документи);
Mасовa проявa

организирана културна, спортна или с обществен характер дейност с участието на група хора надвишаваща 50 човека;МВР


Министерство на вътрешните работиМО


Министерство на отбраната
Мониторинг

продължително във времето еднотипно проследяване състоянието на даден показател, фактор, структура и т.н. с цел оценка, прогнозиране, контрол и въздействие за тяхното оптимизиране; система за наблюдения;МОСВ

Министерство на околната среда и водите на България
Орнитологично важно място

природозащитно значима територия или акватория, определена по международно признати цифрови критерии на BirdLife International и включена в световната мрежа от такива места; местата са признати като елементи на европейските екологични мрежи по Директивата за птиците и директивата за хабитатите; в България има 50 ОВМ, идентифицирани и обект на мониторинг от Българското дружество за защита на птиците;ПДК

Пределно допустима концентрация
Поддържащи и възстановителни дейности

комплекс от мерки и действия, които целят осигуряването на условия за поддържане настоящото състояние на дадени компоненти на природната средата или възстановяване на желано предишно тяхно състояние (напр. възстановяване на увредени находища на растителни видове и местообитания на животински видове; паша; рекултивация на ерозирани участъци чрез зачимяване или затревяване);
Популация

съвкупност от индивиди на даден вид, обединени от генетично родство, взаимни връзки и обитаващи определена територия или акватория, отнасящи се към една или няколко граничещи екосистеми; индивидите от популацията се характеризират с еднотипни външни признаци, сходни адаптации, единна специфична реакция спрямо средата; популацията се характеризира със своя демографска и териториална структура, специфичен тип динамика на числеността си, общо биологично сигнално поле, които като цяло обезпечават популационното единство, самостоятелното й съществуване и развитие и съответните взаимодействия с останалите елементи на обитаваната среда;

Природно

местообитание

естествени или близки до естествените сухоземни или акваториални области, характеризиращи се със специфични географски, абиотични и биотични особености; типовете екосистеми, отличаващи се с определена хомогенност, характерен облик и относително еднообразни условия;
Програма “CORINE biotopes”

общоевропейска програма за събиране, координиране и осигуряване на постоянна информация за състоянието на околната среда и природните ресурси в Европа; в България функционира от 1994 г., природозащитно значимите места са идентифицирани в 141 сайта;
Режим на опазване

съвкупността от разрешени и забранени действия за дадена територия, определени от закона и целите, функциите и предназначението на въпросната територия;
РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите (към МОСВ)

Рядък таксон

таксон, чиято численост на популацията е сведена до минимум или има силно разпръснато разпространение; една от категориите застрашени таксони, напоследък избягвана поради трудности в категоричното й определяне и припокриване с другите;

Сайт

в CORINE Biotopes Project – място, район, територия от особена природозащитна ценност, определена на базата на международно признати критерии;

Съобщество

система от съвместно живеещи в границите на определено пространство организми, представени от своите индивиди и популации; може да се разглежда като съставено от расти-телно (фитоценоза) и от животинско (зооценоза) съобщества;
Таксон

наименование на класификационните единици, отразяващи мястото в системата на даден организъм (основни таксони – форма/вариетет, подвид, вид, род, семейство, разред, клас, тип, царство);
Управление

единен и научно обоснован комплекс от мерки, целящ постигане на определените по закон цели, функции и предназначение на защитената територия (включително охрана, контрол, преки природозащитни действия на терена, регулиране на ползванията, природозащитно образование и осведомяване на обществеността и т.н.);
Уязвим таксон

една от категориите застрашени таксони, отнасяща се до таксони, чиито екологични и биологични особености обуславят рязко влошаване на състоянието на популациите им дори при еднократни или незначителни изменения на средата или човешки въздействия;
Хабитат


виж Природно местообитание;
BirdLife International

международна природозащитна организация, представляваща федерация от национални природозащитни организации на над 100 страни в целия свят, обединени от общи подходи, при-родозащитни програми и взаимно подпомагане, включително финансово; създадена през 1927 г., с над 2 млн. члена, представител за България е Българското дружество за защита на птиците; главната задача е опазването на природата чрез опазване на редките видове, природно ценните места (територии и акватории) и местообитанията, както и устойчиво използване на природните ресурси, природозащитно образование и възпитание;

Библиографска справка

Александрова, К., 1967. Кефаловите риби в езерата по българското Черноморие. - Изв. на НИИРСО, Варна, т.VIII: 263-294.


Бондев, Ив.; С.Симеонов , 1979. Влияние на замърсяването върху динамиката на висшата блатна растителност в местностт "Пода" край Бургас. - сп. "Екология", 5, БАН, 1979: 3-9.
Бондев, Ив.; С.Симеонов , 1981. Възстановяване на растителната покривка в събирателните езера в местността "Пода" край Бургас след пускането на биологично пречистени отпадъчни води в тях. - сп. "Екология", 9, БАН, 1981: 28-35.
Велчев,В., П.Василев. 1976. Еколого-биологично и фитоценологично проучване на пясъчната лилия (Pancracium maritimum L.) в района на Созопол. - Фитология, 5: 3-20.
Воденичаров, Д., 1962. Принос към водорасловата флора на България. IV. - Изв. на Бот. Инст., X: 145-159.
Воденичаров, Д.; Ст.Драганов;Д.Темнискова, 1971. Флора на България. I Водорасли. - София.
Вълканов, А., 1936. Бележки върху нашите бракични води. 2. Опит за тяхното хидрогеографско и биоложко проучване. - Год.Соф.Унив., т.3: 209-341.
Вълканов, А., 1936. Бургаските блата. - Рибарски преглед, N5: 69-71.
Върбанов, В., 1934. Някои редки видове за нашата фауна и грижи за тяхната закрила - Ловец, N11: 5-6.
Георгиев, Ж., 1967. Видов състав на ихтиофауната на българските черноморски езера. - Изв. на НИИРСО, Варна, т. VIII, 221-228.
Георгиев, Ж., 1976. Птиците на Черноморието между Бургас и Варна. - В: Сухоземна фауна на България. С., БАН: 261-286.
Димов, И., 1967. Сезонна и годишна динамика на биомасата на зоопланктона в някои езера по българското черноморско крайбрежие. - Изв. на НИИРСО, Варна, т.VIII: 157-176.
Иванов, К.; А.Рождественски; А.Сотиров; Д.Воденичаров, 1964. Езерата в България. - Публ. Инст. по Хидрол. и Метереол., София, XVI, 242 с.
Карапеткова, М.; М.Живков, 1995. Рибите в България. - Изд.“Гея-Либрис”: 247 с.
Консулов, С., 1912. Материали за изучаване фауната на България. Rotatoria. - Год.Соф.Унив., /1911-1912/.
Константинов, Г., 1935. Блатата Мандра и Вая. - Рибарски преглед, N9: 131-132.
Костадинова, И. 1997 (съст.) Орнитологично важни места в България. БДЗП, Природозащитна поредица. Книга 1, София, 1-176.
Кънева-Абаджиева, В.; Т.Маринов, 1967. Динамика на зообентоса в нашите крайморски езера за периода 1964 - 1966 г. - Изв. на НИИРСО, Варна, т. VIII: 177-196.
Лимонов, П., 1938. Рибното богатство на бургаските блата (сладководните риби в тях). - Рибарски преглед, N2: 22-23.
Михайлова, М., 1961. Хидробиологични изследвания върху Мандренското езеро във връзка с рибностопанското му използване. - Год.Соф.Унив., т.53, 1: 57-122.
Найденов, В., 1967. Хидробиологични изследвания върху водоемите в южното Черноморие и Странджа в България. I. Cladocera, Calanoida, Cyclopoida. - Изв. на Зоол. Инст., XXIV: 57-95.
Национален план за приоритетни действия по опазване на най-значимите влажни зони на България. - МОС, 55 с.
Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Основни доклади.- том I, 1993: 663.
Нечаев, А., 1938. Особености на Мандренското блато в хидрологично и риболовно отношение. - Рибарски преглед, N5: 72-73.
Петков, П., 1921. Принос към изучаване българските Odonata. - Год. на Соф. Унив., II, Физико-математически факултет., XV-XVI, 1918-1919 - 1919-1920: 1-39.
Петрова, В., 1967.Сезонна и годишна динамика на фитопланктона в българските крайморски езера с рибостопанско значение. - Изв. на НИИРСО, Варна, т.VIII: 131-156.
Простов, А., 1964.Изучаване на орнитофауната в Бургаско. - Изв. на Зоол.и-т с музей, БАН, 15: 5-68.
Простов, А.; Д.Смилова, 1983. Орнитологичната колекция на отдел "Природа" при Окръжна дирекция "Културно-историческо наследство"-Бургас. - Орн. инф.бюл., N13-14: 14-30.
Рождественски, А., 1967. Промени в хидрологичния и хидрохимичния режим на по-важните в риболовно отношение български езера край Черно море. - Изв. на НИИСО, Варна, т.VIII: 93-130.
Симеонов, С., 1984. Динамика на флората и растителността в местността "Пода" край гр.Бургас. - "Странджанско-Сакарски сборник" - том II, кн.I, 1984: 228-230.
Симеонов, С., 1985. Видов състав на водораслите във водните резервоари на местността "Пода" до Бургас - Фитология (София), 29: 45-48.
Симеонов, С.; Т.Мичев; Д.Нанкинов. 1989. Фауна на България. Т.20 Aves. Ч. I. С., БАН.
Цветков, Л., 1955. Хирономидната фауна на българските черноморски езера. - Изв. на Зоол. Инст., IV: 214-249.
Червена книга на НР България .1985. Т. 1 Растения. БАН, 1-447.
Червена книга на НР България, 1985. Т. 2. Животни. БАН, 1-183.
Шкорпил, К., 1926. Опис на старините в Черноморската област - изд. на Народния музей.
Шкорпил, К., 1931/32. Археологически бележки за Черноморското крайбрежие - Известия на бълг. арх. и-т; т.6.
A management plan for a protected wetland of international importance: Palude Brabbia. - By; Fabio Casale, LIPU, Bruxelles, 5 October 1994.
Cruz-Pizaro, L., 1993. Function of zooplankton in lake ecosystems. - In: Salanki, J., P. Biro (eds.), Limnological bases of lake management, Proceed. ILEC/UNEP Int. Training Course, Tihany, Hungary, 11 - 23 Oktober, 1993: 41-59.
De Bernardi, R., 1993. Biomanipulation in conservation and manegement of lakes. - In: Salanki, J., P. Biro (eds.), Limnological bases of lakes management, Proceed. ILEC/UNEP Int. Training Course, Tihany, Hungary, 11 - 23 October, 1993: 161-171.
Draganov, St., M.Stoyneva, J.Boyadjiev, 1994. Bulgarian Botanical Nomenclature and Terminology.- Ann. Univ.Sof.:
European guidelines for the preparation of Site management plans for protected and managed natural and semi-natural areas. - A format for a site management plan, Twinning Group of Eurosite, 1992.
Interim Management Plan for the Wicklow Mountains National Park. - By: P. Warner; Period of the plan: 30/04/91 to 31/12/93.
G. Toth, L., J. Padisak, 1982. Attempt at a multifactor estimation of the eutrophication of the Tihany area of Lake Balaton. I. Introductory, considerations, methods, algological indices. - Bot. Kozlem, 69 (1 - 2): 71-84.
Olrik, K., 1994. Phytoplankton. - Ecology. Ministry of the Environment, Danmark. Danish Environmental Protection Agency.
Petkoff, St., 1919. Materiaux pour la flore algologigue du littoral bulgare de la mer Noire. - Sp. BAN, XVIII, 8: 25-135.

Site management planning for conservation. - Proceedings of the Training Course, Gdansk, Poland, 09 - 15 April 1994.


Tucker G.M.;M. F. Heath, 1994. Birds in Europe. Their Conservation Status. BirdLife Conservation Series No. 3, Cambridge, 1-600.


Каталог: nnps -> files
files -> Република българия министерство на околната среда и водите
files -> Наредба №6 от 23. 10. 2003 г за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини
files -> Общи положения
files -> Закон за лова и опазване на дивеча Обн., Дв, бр. 78 от 26. 09. 2000 г., изм., бр. 26 от 20. 03. 2001 г., бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 79 от 16. 08. 2002 г кн. 10/2000 г., стр. 87; кн. 9/2002 г., ст
files -> Световното наследство днес и утре с младите хора
files -> План за действие за опазването на сухоземните костенурки в българия
files -> Law for the biological diversity
files -> Издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на околната среда и водите, обн., Дв, бр. 80 от 18. 09. 2001 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница