Програма за опазване на биоразнообразието Министерство на околната среда и водите съдържание резюме на плана за управление 6страница1/22
Дата28.09.2016
Размер1.32 Mb.
#11035
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ "ПОДА"

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2002-2010

Април, 2002БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ
БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОразнообразието
Министерство на околната среда и водите

СЪДЪРЖАНИЕ


РЕЗЮМЕ на плана за управление 6

ЧАСТ 0: Въведение 7

0.1. Основание за разработването на плана 7

0.2. Процес на разработване – участници, обществени обсъждания 8

0.3. Предназначение и особености на плана 9

Част 1: Описание и оценка на защитената територия 10

Обща информация 10

1.0. Местоположение и граници 10

1.1. Площ 10

1.2. Фондова и административна принадлежност 10

1.3. Законов статут 11

1.4. Собственост 11

1.5. Управленска структура 11

1.5.1. Организационна структура и администрация 11

1.5.2. Персонал – функции 12

1.5.3. Материално - техническо обезпечаване 12

1.6. Съществуващи проектни разработки 13

1.7. Съществуващо функционално зониране и режими на обекта 13

Характеристика на абиотичните фактори 13

1.8. Климат 13

1.8.1. Фактори за формиране на местния климат 13

1.8.2. Елементи на климата 14

Таблица 1. Средномесечна температура за района на гр. Бургас 14

Таблица 2. Достигнати абсолютни минимални температури за района на гр. Бургас 15

Таблица 3. Годишно разпределение на фото-синтетичната активна радиация за района на гр. Бургас (приведените данни са Kcal/sm2 = 41.9 MJ/sm2) 15

1.9. Геология и геоморфология 16

1.9.1. Геоложки строеж, морфоструктури и морфометрия 16

1.9.2. Геоморфология на релефа 16

1.10. Хидрология и хидробиология 16

1.10.1. Хидрология и хидрография 16

1.10.2. Хидрохимия 17

1.11. Почви 18

1.11.1. Разпространение и характеристика на почвите 18

1.11.2. Почвени процеси 18

Биологична характеристика 18

1.12. Екосистеми и биотопи 18

1.13.Растителност 19

1.13.1. Класификация на растителността 19

1.13.2. Характеристика на горскодървесна растителност 20

1.14. Флора 20

1.14.1. Низши растения и гъби 20

1.14.2. Висши растения 21

1.14.2.1. Богатство на таксони и природозащитно значими таксони 21

1.14.2.2. Лечебни растения 22

1.15. Фауна 22

1.15.1. Безгръбначни животни 22

1.15.2. Риби 23

1.15.3. Земноводни и влечуги 23

1.15.4. Птици 23

Вид 25


Cygnus olor 25

Вид 26


1.15.5 Бозайници 27

Културна и социално-икономическа характеристика 28

1.16. Ползване на обекта и социално-икономически аспекти 28

1.16.1. Население и демографска характеристика 28

1.16.2. Селищна мрежа 28

1.16.3. Техническа инфраструктура, застроени площи, сгради 28

1.16.4. Селско стопанство 29

1.16.5. Горско стопанство 29

1.16.6. Лов, риболов, събиране на природни продукти 29

1.16.7. Туризъм, рекреация, спорт, услуги 29

1.16.8. Промишленост 30

1.16.9. Информираност на обществеността за обекта и отношение към него 30

1.16.10. Природозащитно образование 30

1.16.11. Научни изследвания 31

1.16.12. Досегашни преки дейности за опазване на защитената местност 31

1.17. Настоящо ползване на прилежащите територии 32

1.17.1. Население и демографска характеристика 32

1.17.2. Селищна мрежа, техническа инфраструктура, застроени площи, сгради 33

1.17.3. Селско стопанство 33

1.17.4. Горско стопанство 33

1.17.5. Лов, риболов, събиране на природни продукти 33

1.17.6. Туризъм, рекреация, спорт, услуги 34

1.17.7. Промишленост 34

1.17.8. Териториално планиране 34

1.17.9. Други 35

1.18. Културно-историческо наследство 35

1.18.1. История на прилежащите територии 35

1.18.2. История на “Пода” 36

1.18.3. Културно-исторически находки в защитената местност 37

1.19. Ландшафт 37

1.19.1. Структура на ландшафта 37

1.19.2. Естетически качества 38

1.20. Състояние на компонентите на околната среда 38

Първа оценка 39

1.21. Значение за биологичното разнообразие 39

1.21.1. Световно значение 39

1.21.2. Европейско значение 39

1.21.3. Национално значение 40

1.22. Значение за системата от защитени територии 40

1.23. Значение за хората, местните общности и обществото 41

Част 2: Цели 41

2.1. Идеални и дългосрочни цели 41

2.2. Заплахи и ограничения 43

2.2.1. Заплахи 43

2.2.1.1. Естествени заплахи 43

2.2.1.2. Предизвикани от човека заплахи 43

2.2.2. Ограничения 46

Втора оценка 47

2.3. Управленски цели 47

2.3.1. Управление на природните компоненти 47

2.3.2. Управление на посетителите 49

2.3.3. Образование и обучение 50

2.3.4. Партньори и местни общности 50

2.3.5. Функциониране на администрацията 51

Част 3: Зониране, режими и норми 52

3.1. Зона с висока консервационна значимост 55

3.2. Зона за свободен достъп 56

3.3. Туристическа зона 56

3.4. Зона за ограничаване на човешкото въздействие 57

Част 4: Програми и проекти 58

4.1. Управление на природните компоненти 58

4.1.1. Програма за екологичен мониторинг 58

4.2. Управление на посетителите 59

4.3. Образование и обучение 60

4.4. Партньори и местни общности 61

4.5. Функциониране на администрацията 61

5.0 Тригодишен план за действие по Плана за управление на ЗМ“Пода” 64

2001 64


4.1.1 . Програма за екологичен мониторинг 64

4.1.2 Програма за опазване и поддържане на местообитанията 64

4.1.3. Програма за опазване на видовете 64

4.2.1. Програма за развитие и поддържане на туристическата маркировка 64

4.2.2. Програма за мониторинг на туристите 65

4.2.3. Програма за обезпечаване и безопасност на туристическия поток 65

4.2.4. Програма за подобряване инфраструктурата на ПЗЦ”Пода” 65

4.3.1. Програма за образователни дейности 65

4.5.1. Програма за финансови механизми 66

4.5.2. Програма за развитие на човешките ресурси 66

4.5.3. Програма за обществена информация и връзки с обществеността 66

Речник на използваните термини и съкращения 67

Абиотичен 67

БАН 67


БДЗП 67

БШПОБ 68


ДВ 68

ЕС 68


ЗЗТ 68

ЗТ 68


МВР 69

МО 69


Библиографска справка 72ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение I (Таблици)
Таблица 1. Систематичен списък на видовете водорасли и тяхното разпространение в ЗМ "Пода" в точките на пробовземане (A - H).

Таблица 2. Структура на фитопланктона в защитена местност “Пода”.

Таблица 3. Флорен състав на защитена местност “Пода”.

Таблица 4. Геоелементен състав на флората на ЗМ "Пода" - гр.Бургас.

Таблица 5. Количество (N) и биомаса (B) на зоопланктона и зообентоса в защитена местност “Пода”.

Таблица 6. Систематичен списък на зоопланктонните и зообентосните организми и тяхното разпространение в защитена местност “Пода”.

Таблица 7. Списък на видовете безгърначни животни, обитаващи защитена местност “Пода”.

Таблица 8. Систематичен списък на видовете риби, обитаващи защитена местност “Пода” и прилежащите водни басейни.

Таблица 9. Качествен състав на храната при изследваните видове риби в ЗМ "Пода".

Таблица 10. Систематичен списък на видовете земноводни и влечуги, обитаващи защитена местност “Пода”.

Таблица 11. Списък на видовете птици установени в "Пода" до 31.12.2000 г.

Таблица 12. Природозащитен статус на видовете птици установени в "Пода.

Таблица 13. Систематичен списък на видовете бозайници, обитаващи защитена местност “Пода”.
Приложение II (Фигури)
Фиг.1. Географско местоположение на защитена местност "Пода" спрямо комплекса езера около Бургас.

Фиг.2. Граници на защитена местност “Пода”.

Фиг.3. Условно зониране на защитена местност "Пода".

Фиг.4. Динамика на нивата на подземните и повърхностни води в защитена местност "Пода".

Фиг.5. Разположение на пунктовете за пробовземане - (фитопланктон; зоопланктон; зообентос; ентомологични капани; рейки и пиезометри).

Фиг.6. Промяна в степента на обща минерализация на водоемите в защитена местност “Пода”.

Фиг.7. Хабитати в защитена местност "Пода" (по CORINE).

Фиг.8. Карта на растителността в защитена местност "Пода".

Фиг.9. Развитие на тръстиковите масиви на територията на защитена местност "Пода" (аеро-фотоснимка от 1965).

Фиг.10. Развитие на тръстиковите масиви на територията на защитена местност "Пода" (аеро-фотоснимка от 1978 г.).

Фиг.11. Развитие на тръстиковите масиви на територията на защитена местност "Пода" (аеро-фотоснимка от 1986 г.).

Фиг.12. Развитие на тръстиковите масиви на територията на защитена местност "Пода" (аеро-фотоснимка от 1995 г.).

Фиг.13. Разпространение на рибите в защитена местност "Пода".

Фиг.14. Минало и настоящо използване на територията на защитена местност "Пода".

Фиг.15. Дейности на БДЗП за проучване и опазване на защитена местност "Пода".

Фиг.16. Използване на земята в съседни територии на защитена местност "Пода".

Фиг.17. Територията на защитена местност "Пода" в миналото (карта - 1937 г.).

Фиг.18. Зониране на защитена местност "Пода".
Приложение III (Документи)
Заповед N 433/04.04.1989, издадена от бившия КОПС (ДВ 37/1989).

Акт № 2372/22.11.2001 за държавна собственост на Областния управител гр. Бургас


Каталог: nnps -> files
files -> Република българия министерство на околната среда и водите
files -> Наредба №6 от 23. 10. 2003 г за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини
files -> Общи положения
files -> Закон за лова и опазване на дивеча Обн., Дв, бр. 78 от 26. 09. 2000 г., изм., бр. 26 от 20. 03. 2001 г., бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 79 от 16. 08. 2002 г кн. 10/2000 г., стр. 87; кн. 9/2002 г., ст
files -> Световното наследство днес и утре с младите хора
files -> План за действие за опазването на сухоземните костенурки в българия
files -> Law for the biological diversity
files -> Издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на околната среда и водите, обн., Дв, бр. 80 от 18. 09. 2001 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница