Програма за управление на отпадъците на Община Опака 2016-2020 г. 6 I участие на Община Опака в Регионално сдружение за управление на отпадъците 6


V.3.3. Най-важните изводи и препоръка от анализите, съотносими към Подпрограматастраница9/43
Дата15.08.2018
Размер6.93 Mb.
#79196
ТипПрограма
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   43

V.3.3. Най-важните изводи и препоръка от анализите, съотносими към Подпрограмата

 • Необходимо е осигуряване на финансови средства за доизграждане на регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово/Бяла и в частност на Площадка за открито компостиране без принудителна аерация;

 • Доставени са съдовете за разделно събиране на рециклируеми отпадъци и специализирано превозно средство за обслужването им за Община Опака. Системата за разделно събиране на рециклируеми материали ще бъде изградена и ще започне да фукционира след въвеждане в експлоатация на регионална система за управление на отпадъците за регион Борово / Бяла и/или на части от нея;

 • След изграждане и въвеждане в експлоатация на Регионална система за управление на отпадъците за регион Борово / Бяла ще се прилага йерархията за управление на отпадъците – ще се увеличи дела на оползотворените отпадъци за сметка на намаляването на обезвредените посредством депониране такива;

 • След изграждане и въвеждане в експлоатация на Регионална система за управление на отпадъците за регион Борово / Бяла (в частност – Площадка за открито компостиране) ще се постигнат националните цели за предотвравяне депонирането на биоразградими отпадъци на ниво регион, което ще допринесе за намаляване с 50% на отчисленията по чл.64 ЗУО и респективно до намаляване на финансовата тежест за населението на Община Опака, което заплаща такса битови отпадъци.

V.3.4. Ключови резултати, които се очаква от изпълнението на Подпрограмата и ще спомогнат за постигане на съответната стратегическа цел на ПУДО 2014-2020 г.

Резултатите, които се очакват от изпълението на Подпрограмата са: • Намаляване количеството биоразградими отпадъци, постъпващи за обезвреждане;

 • Увеличаване количеството на разделно събраните и оползотворени битови отпадъци, в т.число биоотпадъци;

 • Увеличаване периода на експлоатация на регионално депо за неопасни отпадъци за регион Борово / Бяла;

 • Намаляване на парниковите газове, отделяни в атмосферата в следствие обезвреждането чрез депониране на биоразградими отпадъци;

 • Постигане на целите по чл.31, ал.1 ЗУО.

Изпълнението на Подпрограмата ще постигне като резултат и намаляване изземването на суровини от природата и на замърсяването на околната среда от неконтролираното изхвърляне на отпадъци, създаването на нови работни места и др.

Като резултат от изпълнението на Подпрограмата за неселението на Община Опака ще се намалят разходите за управление на отпадъците – намаляване на отчисленията по чл.64 ЗУО (елемент на план-сметката за приходите, от които се финансират разходите за управление на битови отпадъци).V.3.5. Наличие на други дейности и мерки, включени в други Подпрограми на общинската ПУО, които допълват и подпомагат изпълнението на оперативата цел на програмата

Съгласно текстовете на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците за постигане на целите за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци кметът на общината като неразделна част от програмата за управление на отпадъците включва мерки за постигане на целите по чл.31, ал.1 ЗУО. Горепосочените мерки следва да включват най-малко:1. поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците, събирани чрез общинските системи за разделно събиране, както и изчисление на броя на домакинствата и на населението на всяка община, обслужвани от общинската система за разделно събиране;

2. разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците от обществени зелени площи, паркове и градини;

3. план за изграждане на съоръженията за оползотворяване на биоотпадъците, когато такива са предвидени на територията на общината, съгласно решението по на ОС на РСУО в т.ч. определяне на местоположението, необходимия капацитет и технология за третиране;

4. насърчаване компостирането на място;

5. повишаване информираността на населението за ползите и изискванията за разделното събиране и оползотворяване на биоотпадъците.

В настоящата Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци, в т.число биоотпадъците са предвидени мерки, които условно могат да бъда класифицирани като инвестиционни мерки и неинвестиционни мерки. Инвестиционните мерки включват доизграждането на всички инсталации/съоръжения, които са елементи на регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе).В настоящата Подпрограма не са включени „неинвестиционни“ мерки, които имат пряка връзка с постигане на набелязаните цели на настоящата Подпрограма, но тъй като имат хоризонтален характер и допринасят за постигането на няколко цели са описани в други Подпрограми, както следва:

Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците, включваща следните мерки:

 • Осъществяване на информационни кампании за насърчаване на населението да събира разделно отпадъците и за активно предоставяне на информация за битовите отпадъци, в т.число разделното събиране и оползотворяване на биораградимите отпадъци;

 • Актуализация (при необходимост) на общинска наредба по чл.22 ЗУО със специални разпоредби и изисквания за разделно събиране и оползотворяване на рециклируемите отпадъци;

 • Разработване на общинска / регионална програми за управление на отпадъците (и при небходимост – актуализацията им), в които да се идентифицират специфичните мерки на местно/регионално ниво за достигане на целите за рециклиране на битовите отпадъци.

Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на административния капацитет на Община Опака по управление на отпадъците

 • Обучение и подобряване административния капацитет за управление на отпадъците на общинско ниво;

 • Разработване и внедряване на електронни информационни системи в областта на управлението на отпадъците (например получаване на инфомация в реално време по отношение на количеството отпадъци, приети за третиране в регионалната сиситема; отчитане изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци и др.).

Подпрограма с мерки за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани на отпадъци

 • Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в община Опака (и на ниво регионална система) съгласно Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, 2012 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА БИОРАЗГРАДИМИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, В Т.ЧИСЛО ЗА БИООТПАДЪЦИТЕ


Стратегическа цел

Оперативна цел

Дейности (мерки)

Бюджет хил. лв.

Източници на финансиране

Срок на реализация

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

Отговорна институция

Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани

и оползотворени отпадъци и

намаляване на риска за околната среда от

депонираните отпадъциДостигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци
Изпълнение на проект за Площадка за компостиране на биоразградими отпадъци
Бюджет на община Опака (и останалите общини в РСУО за регион Борово / Бяла)

ПУДООС


2018

Площадката за компостиране на биоразградими битови отпадъци е изградена

Изградена площадка за компостиране

РСУО Борово /

Община Опака

Поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците, събирани чрез общинските системи за разделно събиране

Общински бюджет (за финансиране дейностите по събиране и транспортиране до инсталация); Оборудването е доставено по ОПОС 2007-2013 г.

2018

Изградена система за разделно събиране на битови биоотпадъци

Брой разположени съдове за разделно събиране на биоотпадъци и рециклируеми опадъци


РСУО Борово /

Община Опака

Закупуване и инсталиране на компостери за домашно компостиране
ОПОС, ПУДООС, отчисления по чл.64 от ЗУО, общински бюджет

2020

Закупени и раздадени на гражданите компостери за домашно компостиране

Количество биоотпадъци, отклонени от централизираното компостиране на Рег.система за управлене на отпадъците Борово / Бяла

РСУО Борово /

Община Опака

Проучване и съставяне на пълна информация на обектите на територията на гр. Опака, които генерират по-големи количества хранителни биоотпадъци и на зелените площи в населените места, от които се генерират по- големи количества зелени отпадъци, както и за потенциалните общински площи (зелени системи, инфраструктурни строежи, кариери, гори и пасища др.), в които може да се използват произведените продукти от биоотпадъците
Общински бюджет

2017

Изготвени списъци с информация

Община Опака разполага с информация за източниците и количествата на хранителни биоотпадъци и зелени отпадъци

Община Опака

V.4. ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Подпрограмата набелязва конкретен план за действие за изпъленение на Специфична цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната средаV.4.1. Национални цели и посока на развитие в разглежданата област

Отпадъците от строителството и разрушаването във висока степен подлежат на рециклиране и повторна употреба. Така от проблем за околната среда те могат да се превърнат в ресурс. Това е основен подход в устойчивото управление на отпадъците, наложен от активната политика на ЕС в това направление.

Според РДО до 2020 г. подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване следва да се увеличи най-малко до 70% от общото им тегло, като се изключват незамърсени почви, земни и скални маси от изкопи в естествено състояние. Същите амбициозни цели се заложиха в националното законодателство, което определи поетапно по години целите за рециклиране и друго оползотворяване, за да се достигне крайната цел през 2020 г.:


 • до 1 януари 2016 г. – най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците;

 • до 1 януари 2018 г. – най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците;

 • до 1 януари 2020 г. – най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците.

V.4.2. Най-важните резултати, които Община Опака е постигнала и ще надгражда

На територията на община Опака няма инсталации / съоръжения за третиране на строителни отпадъци (депа за инертни отпадъци, площадки за оползотворяване на строителни отпадъци).

Общинска администрация Опака ще развива дейността си по управление на строителните отпадъци, генерирани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, включваща:


 • Одобряване на Планове за управление на строителни отпадъци;

 • Осъществяване на контрол по изпълнение на ПУСО;

 • Разработване на ПУСО – за общински обекти, при принудително премахване на строежи;

 • Организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община в съответствие с наредбата по чл.22 ЗУО;

 • Влагане в строежите на рециклирани строителни материали или на третирани строителни отпадъци за материално оползотворяване в обратни насипи – в случаите, когато Община Опака е възложител на СМР за проекти, финансирани с публични средства.

V.4.3. Най-важните изводи и препоръка от анализите, съотносими към Подпрограмата

 • На територията на община Опака няма изградени мощности за третиране на строителни отпадъци;

 • Общинска администрация Опака осъществява дейности по разработване, одобряване и контрол по изпълнението на Планове за управление на строителни отпадъци, в предвидените в ЗУО и Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали случаи;

 • Община Опака е отговорна за организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на нейна територия в съответствие с наредбата по чл.22 ЗУО;

 • Възлагането на обществени поръчки ще е съобразено с изискването за влагане в строежите на рециклирани строителни материали или на третирани строителни отпадъци за материално оползотворяване в обратни насипи.

V.4.4. Ключови резултати, които се очаква от изпълнението на Подпрограмата и ще спомогнат за постигане на съответната стратегическа цел на ПУДО 2014-2020 г.

Резултатите, които се очакват от изпълението на Подпрограмата са: • Увеличаване на дела на раздено събраните и оползотворени строителни отпадъци в съотвествие с йерархията на управление на отпадъците;

 • Предотвратяване образуването на замърсени със строителни отпадъци, генерирани от домакинствата, площи на територията на община Опака.

V.4.5. Наличие на други дейности и мерки, включени в други Подпрограми на общинската ПУО, които допълват и подпомагат изпълнението на оперативата цел на програмата

В настоящата Подпрограма не са включени „неинвестиционни“ мерки, които имат пряка връзка с постигане на набелязаните цели на настоящата Подпрограма, но тъй като имат хоризонтален характер и допринасят за постигането на няколко цели са описани в други Подпрограми, както следва:Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците, включваща следните мерки:

 • Осъществяване на информационни кампании на населението по отношение организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на община Опака (урежда се с текстовете на наредбата по чл.22 ЗУО);

 • Актуализация (при необходимост) на общинска наредба по чл.22 ЗУО наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на своя територия, разработена съгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси;

 • Разработване на общинска / регионална програми за управление на отпадъците (и при небходимост – актуализацията им), в които да се идентифицират специфичните мерки на местно/регионално ниво за достигане на целите за рециклиране на битовите отпадъци.

Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на административния капацитет на Община Опака по управление на отпадъците

 • Обучение и подобряване административния капацитет за управление на отпадъците на общинско ниво.


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ


Стратегическа цел

Оперативна цел

Дейности (мерки)

Бюджет хил. лв.

Източници на финансиране

Срок на реализация

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

Отговорна институция

Цел 2:

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъциДостигане на

целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сградиПрилагане на контрол за изпълнение изискванията на ЗУО относно стр. отпадъци и Наредбата за строителните отпадъци
Общински бюджет на Община Опака

2016 – 2020 г.

Осъществен контрол за изпълнение изискванията на

ЗУО относно строителните отпадъци и Наредбата за строителните отпадъциСпазени са всички изисквания на ЗУО относно строителните отпадъци и Наредбата за строителни отпадъци

Община ОпакаОдобряване на Планове за управление на стр. отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали –(Изготвяне на ПУСО и отчети за тях – за обекти общинска собственост и при принудително премахване на строежи)
Общински бюджет на Община Опака

2016 – 2020 г.

Получаване на информация по отношение на строителните отпадъци, които се очаква да се генерират на територията на община Опака

Брой изготвени и одобрени ПУСО;

Брой изготвени отчети на ПУСООбщина ОпакаОрганизиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на община Опака в съотвествие с наредбата по чл.22 ЗУО
Общински бюджет на Община Опака

2016 – 2020 г.

Получаване на достоверна информация по отношение на генерираните количества строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата;

Повишаване на контрола по управлението на стр. отпадъци от домакинствата;

Предотвратяване замърсяването на площи със стр. отпадъци


Количество строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата – оползотворени или обезвредени

Община ОпакаВключване в тръжните документи за строителство за сгради, пътища и строителство, реконструкция и основен ремонт на др.строежи на изискването за влагане в строежите на рециклирани стр. материали
Общински бюджет на Община Опака

2016 – 2020 г.

В строителството на сгради се влагат рециклирани строителни материали

2016 - 1% 2017 -2019- 1,5%, 2020 - 2%

Община Опака


V.5. ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Подпрограмата набелязва конкретен план за действие за изпъленение на Специфична цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната средаV.5.1. Национални цели и посока на развитие в разглежданата област

Обезвреждането на отпадъците следва да бъде извършвано без риск за човешкото здраве и околната среда. Настоящата част на Подпрограмата предоставя рамката за вземане на решения за бъдещото планиране при осъществяване на дейности по закриване и рекултивация на депа за отпадъци на територията на община Опака и за управлението на дейностите по обезвреждане в съответствие с възприетите в ЕС практики и стандарти.
Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   43
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница