Работници, които умират всеки ден поради професионални заболявания


Съгласно физиологичните норми за ръчна работа с тежести на лица от 15 достраница5/7
Дата18.12.2018
Размер1.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Съгласно физиологичните норми за ръчна работа с тежести на лица от 15 до

18 години не се възлага редовна ръчна работа с тежести. Допустимото теглото на тежестта при единично вдигане и пренасяне е: за младежи на възраст от 15 до 16 г - 15 кg, на възраст от 16 до18 години – 20 кg, а за девойките съответно 8 кg и 10 кg. За жените нормата е 15 кg при пренасяне на товара на 2 m, за мъжетe - 50 кg при пренасяне на 2 m и 30 кg при пренасяне на 30 m

Професионален и здравен риск при работа с ръчни инструменти

Трудовият травматизъм, причинен от работа с ръчни инструменти е сред водещите. Една от основните причини е самочувствието на българина, че без никаква предварителна подготовка би могъл да работи с всякакъв ръчен инструмент.

Други причините са:


 • неизправни инструменти;

 • неправилна експлоатация;

 • лоша организация на работата;

 • липса на обучение и инструктаж;

 • отсъствие или неизправност на защитните съоръжения – предпазни

екрани, амортисьори;

 • отсъствие или неизправност на личните защитни средства – маски, очила,

ръкавици

 • нарушение на правилата и инструкциите при работа

При механичните инструменти преобладават механични увреждания: удар,

натъртване, пробождане, порязване, разкъсване. При електрическите – поражения от електрически ток, ставни увреждания. Инструментите, работещи с вибрации поразяват ставите, нервната система, увреждат вестибуларния апарат.Професионален и здравен риск при работа с видеодисплей. Операторът, работещ с видеодисплей е изложен на много рискове, свързани с работната среда и оборудването. Основен риск представляват лъченията, статичното електричество. Зрителният нерв е силно натоварен от блясъка, отражението и трептенето от екрана Някои печатащи устройства са източник на шумове над допустимите норми. Работната поза натоварва гръбначните мускули. Най–честите увреждания са свързани с намаляване на зрението, увреждане на нервната и половата системи.

Специална наредба регламентира изискванията към работното място, обзавеждането, микроклимата, функционалния режим на труд и почивка.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ:

Проверете знанията си като решите тест № 4Литература:

 1. Младенов Т. и колектив, Наръчник по здравословни и безопасни условия на труд, ИК „Труд и право”, София 2005 г.

 2. Миленкова А. , Здравословни и безопасни условия на труд , „Нови знания”, София 2005 г.

 3. ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд

 4. КОДЕКС на труда 

 5. НАРЕДБА № 12 от 30 декември 2005г. за осигуряване на  здравословни  и  безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи

 6. НАРЕДБА № 15 за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

 7. НАРЕДБА № 16 за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

 8. НАРЕДБА № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

 9. НАРЕДБА № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

 10. НАРЕДБА № 8 за хигиенните изисквания към работните места за работа с видеодисплеи

 11. НАРЕДБА №9 на МЗ за здравно – хигиенните изисквания при използването на персонални кумпютри в обучението и извънучебните дейности на учениците


1.6.1 НАЧИНИ И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ФАКТОРИ
Дългогодишният опит и добрите практики показват, че при търсене на начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори има една обща методика.

 • работещият да се изведе извън вредната и опасна работна среда –автоматизация на опасните процеси;

 • подходящи архитектурно – строителни мероприятия;

 • технологичното оборудване да се комплектова със защитни и предпазни съоръжения;

 • конструирането да се съобрази с ергономичните изисквания;

 • работните места да се предпазят с нарочни специални средства;

 • вредните и опасни вещества да се заменят с безопасни;

 • подбор на персонала;

 • специални лични предпазни средства и работно облекло;

 • подходящ физиологичен режим на труд и почивка;

 • обучение и инструктаж на работещите за безопасна работа и прилагане на добри практики.

Мерки за подобряване на производствения микроклимат

Прегряващите и охлаждащи условия на труд могат да бъдат отстранени чрез:

 • използване на машини, съоръжения и технологии отделящи минимално количество влага и топлина в работните помещения (реконструкция и модернизация);

 • ефективна изолация и херметизация на машинте и съоръженията, отделящи топлина или студ (нагревателни пещи, хладилни камери)

 • автоматизиране и дистанционно управление на процесите със значително топлоотделяне или охлаждане;

 • извеждане на съоръженията, отделящи топлина или студ в отделни помещения;

 • използване на средства за колективна защита (надеждна вентилация, душиране с топли и студени въздушни душове, фургони за работещите на открито) ;

 • използване на лични предпазни средства (термооблекло, термоботи, ръкавици, филцови шапки, шапки ушанки)

 • медико – профилактичен подбор (не се допускат да работят в такива условия хора с определени заболявания, които могат да засилят под въздействието на високите или ниски температури);

 • периодични медицински прегледи;

 • осигуряване на подходящ хранителен и питеен режим, приемане на течности (минерална вода, топли напитки);

 • физиологичен режим на труд и почивки (редуване работа при определените температурни условия в затоплени или охладени помещения)

За поддържане на нормативната влага в помещенията се монтират климатични

инсталации, водни душове.

За избягване на течението на вратите на производствените помещения се монтират завеси, ползват се фотоклетки, изграждат се предверия, работните места се оформят в зони, където скоростта на въздуха е най-ниска.

Предпазване от въздействието на производствените прахове В зависимост от производствата се прилагат различни ефективни мероприятия. Херметизиране на производствата и транспорта се прилага в циментовото, текстилното, мелничарското производство. Замяна на сухите с мокри методи на производства – при добив на строителни материали, руди, въглища.

Най-универсалното средство е вентилацията. Тя може да е централна или локална – над работното място (аспирация). Такива има над шмиргели, работното място на заварчика, дърводелеца, шлайфиста

Работещите в прашни производства ползват специални работни облекла, маски, противопрашни очила и шапки.

Необходимо е редовно почистване на утаения на пода и по повърхността на съоръженията и осветителните тела прах, а за работещите трябва да се осигури топъл душ.Защита от производствен шум. Грижата за избягване или намаляване на производствения шум започва още с архитектурно – строителните работи. Във връзка с излъчваните нива на шума се планират отделните помещения и работни места, създават се шумозаглушителни зони, ползват се специални шумопоглъщащи и шумоизолиращи

строителни материали.

Когато машините отделят силен шум, те се капсуловат с шумогасящи устройства или за работниците се осигуряват кабини за дистанционно управление.

Средствата за индивидуална защита са няколко вида. Външните антифони (наушници) са самостоятелни или вградени в каски. Вътрешните антифони закриват външния слухов канал или прилягат към него. Те са твърди, еластични и влакнести; за еднократно или многократно ползване. В практиката се ползват и противошумни шлемове.Защита от вибрации Методиката на определяне на ефективни мероприятия е познатата ни от другите рискове.

 • архитектурно – строителни мероприятия, които предотвратяват разпространението на вибрациите;

 • монтиране на оборудването върху специален фундамент;

 • ръчните машини и инструменти, източници на наднормени стойности на вибрации, се комплектоват с виброгасящи ръкохватки;

 • частите на вибрационното оборудване, които са в контакт с ръцете се изработват с ергономична форма, осигуряваща оптимално мускулно напрежение;

 • правилно конструктивно оформяне и монтиране на работните места в различните транспортни средства (под, седалки, лостове) с цел максимално амортизиране на вибрациите;

 • използване на лични предпазни средства – виброизолиращи ръкавици, обувки и подложки

Защитата от йонизиращи лъчения включва: устройства за дистанционно управление, херметизиращи и ограждащи устройства, вентилация, автаматичен контрол и сигнализация, защитни покрития, знаци за безопасност и сигнализация, лични предпазни средства (престилки, очила, шлемове), намалено работно време,

периодичен медицински контрол.Защита от нейонизиращи лъчения При наличие на електростатични полета се ползват някои от посочените технически решения: заземяване на металните и токопроводими части на машините, ползване на токопроводими подови настилки, ползване на йонизатори или неутрализатори, поддържане на висока влажност на работната среда, използване предупредителна сигнализация или блокировка, използване на токопроводими обувки и облекла.

За ограничаване въздействието на електромагнитните полета, по пътищата за движение на хора и транспорт, работодателят изгражда постоянни или временни заземени екраниращи устройства

При електрически и магнитни полета се ползват предпазни екрани под формата на навеси, прегради, козирки.

Специално трябва да се отбележи, че за работещите в условия на лъчения и полета е необходим отговорен подход към обучението и инструктажа за безопасни методи на работа.


ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ:

Посочете средствата за защита и ограничаване действието на вредните производствени фактори показани на фигурите.
Фиг. 1 Фиг. 2


Фиг. 3 Фиг. 4Фиг. 5 Фиг. 6Фиг. 7 Фиг. 8

1.6.2 НАЧИНИ И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ФАКТОРИ ПРИ НЯКОИ ДЕЙНОСТИ


Ръчни операции при механична обработка на материалите. Безопасната работа с ръчни ивструменти изисква добра организация и хигиена на работното място, изправни инструменти, спазване технологията на работа, ползване на специално работно облекло и лични предпазни средства.

Инструментите, с които се работи трябва да са подходящи и изправни и да не създават професионален риск. Най-общите изисквания към тях са: • чуковете да имат изпъкнало чело, да не са подбити, да нямат

пукнатини и да са здраво закрепени към дръжките;

 • пробоите, центрите и секачите да нямат пукнатини и подбитости;

 • секачите да са с дължина не по-малко от 150 mm;

 • дръжките на ръчните инструменти да са гладки и да са изработени от

жилав и твърд материал;

 • дължината на дръжката на чука да е от 300 до 400 mm за шлосерските

и 450 – 900 mm за ковашките, в зависимост от теглото.

Да не се работи с инструменти (пили, ножовки и др.), които имат заострени краища за набиване на дръжки и са без тях!

В помещения с взривоопасна среда (газово заваряване) да се използват инструменти, които не допускат образуване на искри.

За извършване на различни видове операции се ползва подходящо работно облекло и обувки, които да защитават от стружки и метален прах: ръкавели, ръкавици, очила, маски.

За безопасността при работа от изключително значение е закрепването на детайлите, заготовките, обработващите инструменти. Те трябва да са осигурени срещу самоотвиване. Освобождаването на детайлите и заготовките да се извършва посредством подходящи инструменти.

Работното място трябва да е почистено от стружки, масло, излишни материали. Детайлите и заготовките да се съхраняват в съответните палети или опаковки.

Почистването на стружките да става само с магнитни четки или друг спомагателан материал!

Ръчни операции при работа с тежести. Поради подценяване на риска при ръчни операции с тежести често се получават травматични увреждания. Най- доброто средство за защита от рисковете при работа с тежести е използването на механизирани средства за товаро – разтоварни дейности: колички, транспалетни колички, телфери, електро - и мотокари, кранове.

Специална наредба (Наредба №16 от 31.05.1999 г) регламентира физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести. Работодателите са длъжни да предприемат необходимите мерки за избягване на ръчната работа с тежести , а когато това е практически невъзможно, да предприемат организационни мерки и осигурят използването на необходимите средства и оборудване за ограничаване риска от увреждания. Основните мероприятия, които трябва да се реализират за това са: • информиране на работещите за съществуващите рискове;

 • обучение и инструктаж за правилна и безопасна работа;

 • оценка на физическата годност, работоспособността и здравето на

извършващите ръчни работи с тежести;

 • недопускане на ръчна работа с тежести на бременни и родилки до 6

ия месец, както и на лица от 15 до 18 годишна възраст;

 • спазване на физиологичните правила за максимален товар, разстояние,

височина .

Добрата техника на ръчна работа с тежести намалява риска.Тя включва някои основни правила, които трябва да се знаят • използване по възможност на помощни технически средства;

 • подходящо работно облекло и обувки, колан, накитници;

 • разклащане на товара преди неговото вдигане, за да се определи теглото му;

 • не се опитвай да повдигнеш товар, ако се съмняваш в собствените си сили;

 • при вдигането тежестта трябва да е плътно доближена до тялото, като теглото и се разпределя между двете ръце;

 • да се държи гърбът изправен, във вертикално положение;

 • да не се вдига товар по-ниско от коленете и по-високо от раменете;

 • да си убеден в надеждното захващане и опората преди вдигане на тежестта;

 • вдигането да се извършва в умерен темп;

 • тежките тежести да се вдигат от двама работещи;

 • да се правят почивки между отделните вдигания или вдигането на тежести да се сменя с по-лека работа;

 • ръчната работа с тежести да се извършва след период на вработване


Работа с видеодисплей. Все повече работни места включват работа с видеодисплей и познаването на рисковете и правилата за безопасна работа е от важно значение за съхранение здравето и работоспособността на работещите. Специална наредба регламентира хигиенните изисквания към работата с видеодисплей. Съгласно нейните разпоредби площта на едно работно място не трябва да е по-малко от 4,5 m2 , а минималната му кубатура 13 m3. Подът на помещението трябва да е антистатичен. На прозорците да има завеси или щори, за да се избегне директен блясък или отражение от екрана Препоръчва се компютрите да са разположени така, че да се избегне облъчването на работещия от задната част на друг компютър

Работното място трябва да осигури достатъчно пространство за работещия и удобна работна поза без напрежение. Работната маса да има дължина не по-малко от 1,20 m и ширина минимум 0,80 m. Столът да е с възможност да се регулира, за да се осигури максимално най-добро разположение спрямо дисплея. Пространството под стола да позволява свободно движение на краката и удобна работна поза, да е с възможност за подвижност на седалката, облегалката и опората на краката.

Екранът трябва да осигурява подходящ контраст. Препоръчва се разстоянието от клавиатурата до очите да е 45 – 50 cm , а от очите до екрана 50 – 70 cm. Височината на знаците на екрана трябва да е по голяма от 4,1 mm, изображението да е стабилно без трептене. Изборът на печатащите и други периферни устройства трябва да е съобразен с допустимото ниво на шум за работните помещения – 55 dB.

На работещите с видеодисплей се полага почивка от 15 min на всеки 45 min работа. Работодателят трябва да осигурява медицински преглед и очила.Колективни и лични предпазни средства срещу поражения от електрически ток. За да се предотвратят трудовите злополуки от електрически ток е необходимо:

 1. Устройството и експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения, пусковите механизми, проводниците, машините и апаратите да отговарят на изискванията, посочени в правилниците и инструкциите по безопасност на труда

 2. Металните корпуси на машините и апаратите да бъдат заземени или занулени

 3. Да се извършва системен контрол за изправността на електрическите съоръжения, инсталациите и проводниците.

 4. Тоководещите части да се изолират и ограждат, за да се избегне допир с тях

 5. Да се познават изискванията и правилата за безопасна работа с електрически ток

 6. Да се ползват лични защитни средства при работа с електрически ток

Електрическото съпротивление на човека е сравнително малко. За да се осигури безопасност на труда при работа с електрически ток е необходимо то да се увеличи. Това става чрез защитни средства и инструменти, които не допускат прминаване на опасни токове през човешкото тяло. Като средства за колективна защита се ползват: изолационни оперативни щанги,изолационни измервателни щанги, преносими заземления, ограждения, изолационни подставки, предпазни екрани, диелектрични килимчета. Работниците трябва да ползват диелектрични ръкавици, диелектрични галоши, очила.

Защитните средства са стандартни и са предназначени за определено напрежение. Ползването им при други напрежения носи сериозни рискове. Допълнителни рискове се получават и при неправилно ползване и съхранение на тези средства, което налага системен контрол за съхранението и изправността им.


ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ

По–долу ще видите конспектирана информация от работник при прочит на „Основни правила за безопасна работа с ръчни електрически инструменти.”

Опитайте се да съставите текст по конспекта. Тъй като съставяте правила, старайте се да сте максимално ясни, точни, да определяте какво, кой, кога, защо, къде, колко, как

На страница „Ресурс” ще намерите автентичния текст


До работа – обучен, инструктиран

Заповед за подръжка;изолация, здравина корпус, ръкохватки, щепселни съединения

Документиране проверка и ремонт

Начало – проверка

Стандартни, изправни

Кабел до 6 м изключение 30 м

Кабел без прекъсване, притискане, огъване

Подходящ контакт – близо

Да не се блокира лостчето на прекъсвача

Неизправни щепсели, нестандартно удължаване или удължители –НЕ

Да не се преотстъпват

Край или спиране на тока – изключване

На височина до 2,5 м

Забрана издърпване проводник вместо щепсел

Ремонт - правоспособен

Работно облекло и ЛПЧ


Литература:

 1. Младенов Т. и колектив, Наръчник по здравословни и безопасни условия на труд, ИК „Труд и право”, София 2005 г.

 2. Миленкова А. , Здравословни и безопасни условия на труд , „Нови знания”, София 2005 г.

 3. ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд

 4. НАРЕДБА № 12 от 30 декември 2005г. за осигуряване на  здравословни  и  безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи

 5. НАРЕДБА № 15 за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

 6. НАРЕДБА № 16 за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

 7. НАРЕДБА № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

1.7 ЗАЩИТНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ
1.7.1 МЕХАНИЧНА ОБЕЗОПАСЕНОСТ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ

Работно оборудване е всяка машина, апарат, инструмент, инсталация, устройство, уредба или съоръжение, използвани при работа. „Използване на оборудването” е всяка дейност, свързана с работното оборудване, като пускане, спиране, експлоатация, транспортиране, ремонт, изменение, обслужване, поддържане, почистване..

Механична опасност е общото наименование за всички физични фактори, които пораждат нараняване, вследствие на механично действие на машинни части, инструменти, обработвани детайли или изхвърлени твърди или течни материали. Тя се обуславя от формата на машината, нейното местоположение, маса, устойчивост, скорост, механична якост. Най-честите наранявания са: премазване, удар, омотаване,

отрязване, пробождане, затрупване, охлузване, увличане или захващане.

Нормативните изисквания за осигуряване на механична обезопасеност на работното оборудване се отнасят за:


 • съществените изисквания към машините;

 • минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при използване на работното оборудване;

 • общи изисквания за проектиране и изработване

За осигуряване на безопасната им работа машините и съоръженията се комплектоват или в тях се вграждат специални технически средства. Към тези средства спадат: ограждащи, предпазни, ограничителни и блокиращи устройства, средства за сигнализация, защита, дистанционно управление и др.

Механичните защитни ограждения осигуряват защита посредством физическа преграда. В зависимост от конструкцията преградата може да се нарича капак, кожух, екран, врата, ограда, тунел и др. Изработват се от метал, дърво, пластмаса. Могат да бъдат подвижни и неподвижни, плътни и мрежести. Често се съчетават с блокировка и заключване.

Зъбните и ремъчни предавки се ограждат с капаци. Шмиргелът е съоръжен с екран. Захранващата зона на режещи и ударни машини имат тунелна защитна преграда

Под висящи транспортни ленти, конвейри и други машини с непрекъснато действие се поставят мрежи за предпазване от падащи материали. За осигуряване на безопасност за преминаване над машини за непрекъснат транспорт се правят проходни мостове, снабдени с предпазни парапети.

При карите трябва да е осигурена вертикална защитна преграда за водача, за да не падне товар върху него. Дистанционна защитна стена предпазва работниците от пръски горещ материал. В хранителната промишленост режещите, раздробяващи и смилащи машини имат капаци.

Ограждащите и предпазни устройства трябва да имат здрава конструкция, да не създават допълнителен риск, да не могат лесно да се премахват и преодоляват. Те трябва да са разположени на достатъчно разстояние от опасната зона и да не ограничават повече от необходимото наблюдаването на работния процес.

Когато защитната преграда е съчетана с блокиращо устройство, опасните функции на машината не могат да се изпълняват, докато защитната преграда не е затворена. Ако защитната преграда се отвори, докато се изпълняват опасните функции, се дава команда за спиране. Когато преградата е затворена опасната функция е възможна, но самото затваряне не предизвиква тяхното включване.Блокировъчните устройства се използват при оборудване или части от него когато трябва:

 • да се изключи погрешна манипулация;

 • да се предотвратят аварийни ситуации поради неправилен ход на оборудването, неспазване на определената последователност и т.н.;

 • да се предотврати при опасност достъпът на работещия в опасната зона;

 • да се предотврати умишленото премахване на защитните устройства и механизми.

Електромеханични защитни устройства Тази категория обединява

широко разнообразие от защитни средства. Основните сред тях са:Устройства за контрол с две ръце – те са защитни средства главно за оператори на машини, които са директно изложени на опасности. За разлика от защитните врати, създаващи преграда между оператора и опасността, тези устройства заставят оператора да държи и двете си ръце върху контролното устройство, докато машината изпълнява потенциално опасни движения. Тези устройства намират най-голямото си приложение в хидравличните, механичните и пневматични преси.

Аварийни стопове стоп-бутони. Те осигуряват следните обезопасяващи функции:

 • спиране на машините чрез незабавно изключване на захранването;

 • регулируем процес на спиране на машините

Оптоелектронните защитни устройства стават все по-популярни през

последните години. Техният принцип на работа е прост  – когато човек/операторът/ влезе в опасната (защитена) зона, елекрически сигнал изключва захранването на машината и по този начин се предотвратяват инциденти. Много често режимът „стоп” се комбинира със светлинен и звуков сигнал.


Средства за безопасност, чувствителни към налягане

      Това са устройства, идентифициращи присъствието на човек в опасната зона около машината. Принципът на работа е следният: при навлизане в опасната зона, работникът упражнява натиск върху пластини и те активират защитните релета на съответния защитен контролер, което, на свой ред, води до спиране на машината.Устройства и уреди, предпазващи от претоварване и разрушаване конструкцията на оборудването Това са различните видове крайни изключватели,

предпазни вентили, клапани и др. За да работят надеждно те трябва да се проверяват и настройват в определените сроковеУстройства за закрепване, пренасяне и направляване на товари, детайли, инструменти Най-често използваните приспособления с тази цел са куки, въжета, вериги, контейнери, кошове, палети .Товарозахващащите приспособления трябва да имат здраво закрепени към тях табели с отбелязани номер, товароподемност и дата на изпитване. На видно място върху палетите, кошовете и контейнерите се записват предназначението, заводския номер, собствена маса и максимална маса на товара.

Използване на приспособления и устройства за работа с режещи и пробождащи предмети и елементи За закрепване трябва да се използват сигурни захващащи устройства, разположени в безопасната зона на инструмента.

Приспособленията за механично закрепване на детайлите трябва да се затягат по посока, обратно на движението на инструмента. Електромагнитните патронници, електрозатегачите и електромагнитните маси да имат блокиращи устройства, които да изключват машините при прекъсване на токозахранването им. При закрепване на обработваните детайли в пневматични и хидравлични приспособления, да се предвиждат блокиращи устройства, които не допускат освобождаване на детайлите при падане на налягането.Ефективна спирачна система На всеки работен пост в зависимост от съществуващите опасности трябва да има командно устройство, което може да спре напълно и безопасно цялото работно оборудване или негова определена част. Устройството за спиране трябва да има предимство пред това за пускане.

Защитните кабини за предпазване на работниците от летящи късове трябва да бъдат направени от здрави стени и солиден покрив, които не могат д бъдат пробити.

Безопасна конструкция на машината, осигурена чрез безопасен дизайн, безопасни материали и безопасни технологии.

Дадена машина се счита за безопасна, когато е възможно при използването и по предназначение.да може да изпълнява своята функция, да бъде транспортирана, инсталирана, регулирана, поддържана, демонтирана и изваждана от употреба, без да причинява наранявания. или увреждания на здравето

Всички машини, пуснати на пазара след 23.04.2003 г. трябва да отговарят на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините.

Работното оборудване трябва да е изработено от такъв материал и с такава технологиия, че да се избегне всякаква експлозия, създадена от машината, течности, газове, пари (котли, тръбопроводи, газголдери, стерилизатори).

То трябва да е окомплектовано със средства, предотвратяващи възможността застрашеното лице да остане затворено в него (асансьори, кранове) или ако е невъзможно, със средства за повикване на помощ.

Части от машината, върху която е предвидено да стоят или се движват хора, трябва да изключват възможността от подхлъзване, загуба на равновесие или падане.

При необходимост работното оборудване трябва да е снабдено с местно осветление, като се изключва възможността за допир с тоководещи части.

Подходящ под, стълби, площадки, опори и предпазни устройства срещу падане от височина. Подовете на работните помещения трябва да не са хлъзгави, да нямат опасни неравности, наклони, препятствия и отвори. Парапетите, площадките и стълбите не трябва да имат остри ъгли, краища и ръбове. Стъпалата трябва да са осигурени срещу подхлъзване.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ

1. Какво означава работно оборудване?

2. Какви травми може да се получат при оборудване, което не е обезпечено срещу механична опасност?

3. За какво служат блокировките?

4. С какви приспособления се реализира защита от движещи се части на машините?

5. Как се защитават от експлозия апаратите, които работят с пара с високо налягане?

6. Избройте приспособления, които предпазват от механична опасност

1.7.2 ОБЕЗОПАСЯВАНЕ СРЕЩУ ОПАСНОТО И ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ТОК.
Опасностите при работа с електрическите уредби и съоръжения са свързани с


 • удар от електрически ток;

 • термични травми (изгаряния);

 • пожари и експлозии

Термичните травми (изгаряния) се получават от действието на температури от

порядъка на хиляди градуси, каквито се получават при късото съединение.Пожари и експлозии може да се получат когато

 • електрическа искра или волтова дъга възникнат в пожароопасна или взривоопасна среда;

 • претоварени, прегрети проводници са в контакт с леснозапалими или горими материали;

 • контакти, щепсели, щекери при лош контакт или претоварване и къси съединения се нагреят до недопустимо високи температури

Защита на електрическите инсталации от свръхток се реализира чрез апарати за максималнотокова защита. Ролята на тази защита изпълняват стопяеми предпазители и автоматични прекъсвачи. Изборът на апаратите се съобразява с параметрите на тока в защитавания участък. Тези параметри се означават върху апаратите за защита и електрическите табла. Подмяна на дефектирал апарат за защита става само при условие, че новият има същия номинален ток.

Честото изключване на апарати за защита скоро след включване на консуматорите е знак, че инсталацията се претоварва. Причината е или в завишаване броя на консуматорите, или в подмяна на консуматори с по-мощни.Не подсилвайте стопяемите предпазители! Никога не поставяйте апарати за защита с по-висок номинален ток! Това води до прегряване, пожар

Изключването на апарата веднага след включването му е признак за късо съединение в защитавания участък от инсталацията.Консуматорите трябва да се изключат и след подмяна на вложката да се включват последователно. Присъединяването на консуматорите отново към електрическите контакти трябва да става само в положение «изключено» на ключа на консуматорите. В противен случай може да възникне електрическа дъга, която да изгори ръката, която държи щепсела.Защита срещу директен и индиректен допир. Електрическите уредби, съоръжения, инсталации трябва така да се изпълнят, че да не позволяват включване на човешкото тяло или части от него в електрически вериги, които застрашават живота и здравето на обслужващия персонал или околните.

На фиг.1 е изобразен електромотор М, свързан в електрическата мрежа. L1, L2 и L3 са трите фазови проводника , а N е нулевият проводник. АВ е прекъсвач.

Р
аботник в позиция А е в директен допир, а този в позиция Б в индиректен.

Фиг.1

Защитата срещу директен допир се реализира по някой от начините:

1. разполагане на частите под напрежение на безопасни разстояния – например

проводниците на въздушните електропроводи;

2. защитни огради и прегради – в помещения, в които се разпределя електрическата енергия се използват плътни или мрежести прегради. Вратите на електрическите табла в трафопостовете се отварят само с помощта на специален ключ или инструмент;

3. защитни блокировки – изключват електрозахранването при отваряне на капаци, врати и др.;

4. безопасни свръхниски напрежения – до 24 V (променливи и постоянни)

Един от сигурните признаци за ефективност на защитата е измереното високо съпротивление на изолацията..Това налага периодичното и измерване, съгласно изискванията на правилниците.

Защитата при индиректен допир е защитата, с която се предотвратяват поражения от електрически ток поради възникване на опасни напрежения на частите, които нормално не се намират под напрежение. Най-често използваните мероприятия за защита срещу индиректен допир са: заземяване, зануляване, защитно изключване, защитно изолиране.

Заземяване. Металните нетоководещи части, корпусите на електрически двигатели и машини се свързват със земята посредством електропроводници и заземители. Целта е чрез сигурна връзка на защитаваното съоръжение със земята да се отклони токът, който би преминал през човешкото тяло. Заземителите могат да бъдат метални поцинковани плочи с размер 1000/1000/3 mm или стоманени тръби с дължина 2,5 – 3 m.

Зануляването представлява свързване на металните нетоководещи части на електрически двигатели, машини и съоръжения със заземения нулев проводник.Служи за автоматично изключване на електросъоръженията при повреждане на изолацията и пробив на корпуса. На фиг. 1 чрез проводника РЕ е реализирано заземяване.

Ако корпусът на електродвитателя попадне под напрежение, получава се късо съединение между фазовия и нулев проводник, протича силен ток, задейства се защитната апаратура (предпазител, реле) и електрическата верига се прекъсва. По този начин корпусът на електродвигателя престава да бъде под напрежение.

Еднофазните подвижни консуматори се зануляват посредством еднофазен контакт (тип Шуко) и съответния щепсел.

На нулевия проводник, който се използва и като защита не трябва да има монтирани прекъсвачи или предпазители.

В едно помещение електрическите консуматори магат да бъдат само занулени или само заземени, защото ако има допир на фаза до корпуса на една от електрическите машини, всички електрически консуматори в помещението ще бъдат под напрежение спрямо нулата.Защитното изключване осигурява автоматично изключване на захранващото напрежение чрез специално устройство при поява на опасно напрежение или ток на утечка поради повреда на изолацията.

Защитното изолиране осигурява отделяне на части под напрежение от частите, които подлежат на защита срещу индиректен допир с двойна или засилена изолация. Най-често срещаните уреди и съоръжения с усилена изолация са: телевизори, радиокасетофони, токоизправители, маши, сешоари, ръчни бормашини, ъглошлайфи.

!

Няма устройство, което да осигурява абсолютна защита срещу поражение с електрически ток. За да бъдете в безопасност винаги спазвайте всички правила за безопасна работа с електрическите уреди и съоръжения


ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ:

 1. Възможна ли е подмяна на един апарат за електрозащита с друг?

 2. Как може да разберем какъв е номиналният ток на апаратите за защита?

 3. Как да определим номиналния ток на стопяем предпазител?

4. Кога може да имаме поражение от индиректен допир?

5. Как се реализира защитата при индиректен допир?

6. Каква е целта на заземяването?

7. При занулена машина защо релето, предпазителят я изключват при риск?

8. Какво представляват заземителите?

9. Може ли едновременно в едно помещение електрическите консуматори да се

заземяват и зануляват?
Литература:


 1. Младенов Т. и колектив, Наръчник по здравословни и безопасни условия на труд, ИК „Труд и право”, София 2005 г.

 2. Миленкова А. , Здравословни и безопасни условия на труд , „Нови знания”, София 2005 г.

 3. Закон за здравословни и безопасни условия на труд

 4. НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините

1.8 СРЕДСТВА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД


1.8.1 ЗНАЦИ И СИГНАЛИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

За осигуряване безопасност на работното място се прилага предупредително маркиране, сигнализация, означения, поставяне на знаци, табели, надписи, които предупреждават, препоръчват, забраняват или указват. Знаците и сигналите за безопасност и противопожарна охрана се използват на работните места, където съществуват опасности, които не могат зда бъдат отстранени чрез технически средства, средства за колективна защита или други методи. При наличие на повече от една опасност се прилага комбиниране на знаците и сигналите. Работниците задължително се обучават за разпознаване на опасностите според маркиравката, знаците и сигналите и изискванията и условията към тяхното поведение. В обектите, където работят слепи хора, използваните знаци се дублират със звукови сигнали и словестни съобщения, а където работят глухи, звуковите сигнали и словестни съобщения се дублират с други знациЗнаци.В зависимост от изпълнението им знаците са:

● знаци – табели, които се поставят на подходящо място на височина и позиция така, че да се виждат добре и разбират;

● знаци – лепенки;

Основни елементи на знаците – табели за безопасност на труда са формата, цветът и графичният символ.Знаците са: забраняващи, предупреждаващи, задължаващи и указателни.

забраняващи – недопускащи поведение, което води до възникване или излагане на опасност; имат кръгла форма, черен графичен символ на бял фон, червена ограждаща линия;

предупреждаващи – съдържат предупреждение за опасност; имат триъгълна форма, черен графичен символ върху жълта повърхност и черна ограждаща линия

задължаващи – предписващи специфично поведение; имат кръгла форма и бял графичен символ върху синя повърхност

указателни – дават информация за аварийните изходи, местата за първа помощ, спасителни и противопожарни средства и маршрутите към тях; имат правоъгълна или квадратна форма и бял графичен символ върху червена повърхност.
За работните места, съдържащи опасни зони се поставят установените знаци за безопасност, указващи пътищата за движение в зоната и евакуация .

Транспортните маршрути се маркират с непрекъснати линии с бял или жълт цвят според цвета на настилката. Линиите са поставени така , че да е спазено необходимото безопасно разстояние между превозното средство, работниците и всеки обект, намиращ се в близост Чрез съответните задължаващи знаци се посочва използваният маршрут.

Знаците – лепенки се използват за означаване на съдове, контейнери и опаковки за съхраняване на опасни и противоопасни вещества и материали на работното място и на открити тръбопроводи, по коита те се транспортират. При означаване на складови площи за съхранение на опасни и противоопасни вещества, знакът – лепенка се поставя в близост до складовата площ или на вратата на склада

Предпазните табели служат да предупреждават за опасността от електрически ток. Поставят се на места, определени от действащите правила. Табелите се поставят и снемат от едно и също лице и не могат да се отстраняват самоволно.Светещите знаци се поставят, когато видимостта на знака – табела е затруднена, има повишена степен на опасност или е възникнала авария и необходимост от евакуация на хора. Те въвеждат забрани, предупреждения, задължения, дават указания за първа помощ, аварийни изходи, противопожарно оборудване.

Осветителните устройства на светещите знаци са под постоянен контрол, съоръжени са най-малко с две лампи и имат аварийно захранванеСигналите по вид са :звукови, сигнали, подавани с ръка, словестни съобщения.

Звуковите сигнали се използват за посочване на определена степен на съществуваща опасност (пренос на товари от кранове, висока температура, повишено налягане и др.) при възникнала аварийна ситуация (късо съединение в мрежата) и необходимост от езакуация на хората; когато другите знаци и сигнали за безопасност на труда и противопожарна безопасност не могат да бъдат подадени или възприети. Звуковият сигнал се подава на импулси с определена продължителност и интарвал между тях.. Той има ниво на звука, който позволява без да е излишно силен и болезнен, да се отличава от околния шум. Автоматичните регулиращи устройства трябва да осигуряват сигнализиране при излизане на процесите извън границите на регулиране, когато това създава опасност от злополука и аварии.

Сигналът за евакуация е продължителен и се отличава по времетраене от всички други сигнали.Сигналите, подавани с ръка, са положение или движение на ръцете, с което се дават инструкции за изпълнение на определени действия или маневри.Чрез тях се цели поведение на оператора, което да не създава риск за него и за околните. Лицето, което подава сигнал задължително има някакъв отличителен белег – сако, ръкавици, лента на ръката, палка. Скоростта на движение на ръцете определя и необходимата скорост за изпълнение на дадена операция.

Словестните съобщения са отделни думи, групи от думи, фрази или отделни кратки текстове, даващи указания за безопасни действия. Те са кратки, прости и ясни и осигуряват сигурна словесна връзка между говорител и слушател. При използване на словесни съобщения вместо или комбинирано със сигнали, се използват кодовите думи: старт, стоп, край, издигни, свали, назад, надясно, наляво, опасност, бързо.

Маркиране Всички машини трябва да бъдат маркирани трайно най-малко със следните данни:

 • име/наименование и адрес/седалище на производителя;

 • маркиронка за съответствие (за произведените след 23.04.2003 г.);

 • означение на серията или типа;

 • сериен номер;

 • година на производство.

Непосредствено до (върху) пусковите устройства (бутони, ръчки, лостове и пускатели)трябва да са поставени забележими, кратки и ясни предупредителни надписи на български език, табели и знаци.В случаите, когато машината е предназначена за експлоатация във взривоопасна среда, това трябва да е посочено на нея.

В зависимост от типа на машината може да е обозначено и теглото на машината. Когато машинна част трябва да се премести с повдигателно съоръжение по време на използване на машината, нейната маса също трябва да бъде означена трайно, четливо и недвусмислено.

Всяка нова машина трябва да се придружава с инструкция за експлоатация (на старите трябва да се разработи от работодателя),която съдържа:


 • условия за използване на машината;

 • обозначение на работните места, които могат да се заемат от оператора ;

 • указания за безопасно пускане, в действие, използване, преместване, монтиране, демонтиране, настройване и поддържане

В инструкцията трябва да се посочат начините, по които машината не трябва да се използва!

Оцветяване. Цветовото оформление на работните помещения и работните места се съобразява с принципите на ергономията и промишлената естетика.Неподвижните части на машините са в по-тъмни тонове, а подвижните – в по-светли. Шините за различните фази са оцветени в съответните цветове.

Тръбопроводите към компресорните инсталации и уредби се оцветяват според предназначението им и флуида, който транспортират.


ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ:

Обучението Ви по темата продължава с презентацията „Знаци”, която ще Ви помогне да разбирате езика на знаците за безопасност. Предвидена е възможност и за самоконтрол на усвоените знания. Не забравяйте, че това изисква коректност, самодисциплина, увереност в себе си.Успешна работа!


Литература:

 1. Младенов Т. и колектив, Наръчник по здравословни и безопасни условия на труд, ИК „Труд и право”, София 2005 г.

 2. Миленкова А. , Здравословни и безопасни условия на труд , „Нови знания”, София 2005

 3. НАРЕДБА № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана

1.9.1. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ МЕСНАТА ИНДУСТРИЯ
Въпросът за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията на месната промишленост има своята специфика предвид някои особености на производството. Преди всичко трябва да се отчете, че високите санитарно – хигиенни изисквания и изискванията към качеството на храните, трябва да се съчетават с тези за здравословни и безопасни условия на труд, което създава организационни, технически и финансови затруднения. Многобройни, малки по численост фирми, изградени често с остарели машини и съоръжения са ситуирани в неподходящи помещения. Биологичният риск съпътства целия производствен процес. Наличието на мокри, топлинни и охлаждащи технологични процеси е причина за висок травматизъм от падане и мокри хлъзгави пътища, изгаряния при варенето на колбаси и професионални заболявания за работещите в хладилните камери. Към всичко това трябва да се прибави ниската образователна и професионална подготовка на кадрите.

Голяма част от работодателите, решили трайно да се реализират в бранша ,

обновяват материалната база, модернизират и автоматизират производствените процеси и паралелно със съвременната оптимална организация на производството изграждат система за здравословни и безопасни условия на труд по европейските стандарти.

Основни опасности и рискове за здравето .При анализ на опасностите и рисковете в предприятията за преработка на месо се открояват следните:


 • опасност от подхлъзване и падане;

 • опасност от порязване, убождане;

 • наднормени стойности на шумови нива;

 • значително физическо натоварване, свързано с правостояща работна поза, процеси с предимно ръчна работа, товаро – разтоварни дейности, при процесите на обслужване на машините и съоръженията;

 • недостатъчно осветление по работните места;

 • недостатъчно или липсващо отопление, което създава охлаждащ микроклимат;

 • работни съоръжения и технологични процеси, генериращи неблагоприятни микроклиматични условия – охлаждане от хладилните камери, прегряване от варене на колбаси и топене на мас;

 • опасност от изгаряния в пароварилните камери, варилни казани и др., работещи с пара или гореща вода;

 • опасности, свързани с многократно повтарящи се еднообразни движения при обслужване на автоматични или полуавтоматични линии и машини.

Изграждането на система за безопасност и здраве изисква добро познаване на нормативната уредба, която определя правилата и нормите за нейното функциониране. Освен основните разпоредби като Кодекса на труда, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, процесите по осигуряване на живота и здравето на работещите в месопреработването се регламентират и от отраслови правила

Отрасловите правила за здравословни и безопасни условия на труд конкретизират изискванията, на които трябва да отговарят машините и съоръженията, за да се предотврати опасността от злополуки и увреждане на здравето на работниците и служителите, като се отчита отрасловата специфика. Те се издават от министъра на земеделието и храните. Такива правила се съдържат в Наредба №7/08-0402002 г. за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни

Правилата за специфични производства, отделни машини, съоръжения или работни места са задърлжителни условия и изисквания за работа, осигуряващи безопасни и здравословни условия на труд на работниците и служителите.Те се разработват и утвърждават от работодателите и не могат да противоречат на единните и отраслови правила.

Освен системата от правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се предвиждат и други изисквания 1. Задължителни изисквания към сградите, машините и съоръженията

 2. Инструктаж и обучение на работещите

 3. Определяне и прилагане на статута на правоспособността

 4. Предоставяне на специално и работно облекло и лични предпазни средства

 5. Предоставяне на безплатна храна и противоотрови

 6. Установяване на намалено работно време

 7. Ограничаване на продължителността на работата във вредна или опасна среда

 8. П
  редоставяне на допълнителен платен годишен отпуск

С
истемата за създаване на здравословни и безопасни условия на труд цели да се използват машини, материали и технологии, които не предпоставят риск за работещите. Това в повечето случаи е невъзможно и затова се налага да се прави оценка на риска, чрез която се определят вида и степента на опасностите на всяко работно място. На база оценката се планират мероприятия за намаляване и избягване на риска. Условията на риска обхваща : работните процеси, работното оборудване, работните помещения, работните места, елементите на условията на труд, организацията на труда, използването на суровини и материали, странични фактори, които могат да породят риск

Фонд Условия на труд към МТСП е разработил „Система за управление и наръчник по здравословни и безопасни условия на труд в предприятията от месната индустрия”. С материали от този наръчник е разработената презентация „Риск”, от която ще получите по–пълна представа за конкретни рискове на работни места и при извършване на определени работни операции в едно предприятие за производство на колбаси.Литература:

1. Система за управление и наръчник по здравословни и безопасни условия на труд в предприятията от местната индустрия, Министерство на труда и социалната политика. Фонд условия на труд, 2003 г.

1.10.1. ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА. ПРЕЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНИТЕ ОПАСНОСТИ НА ПОСОЧЕНО РАБОТНО МЯСТО.


Една от целите на провежданото обучение в курса „Здравословни и безопасни условия на труд” е всеки работещ да може да прецени рисковете на работното място и да планира мероприятия и поведение, които да съхранят живота, здравето и работоспособността му. Целта на това занятие е да се систематизират, обобщят и подчинят на конкретна цел знанията, които имате по темата”Условия на труд”

Може да работите сам или да съберете екип (което се препоръчва)

Оценете условията за безопасност на едно от работните места, където провеждате учебна практика, по отношение на здравословни и безопасни условия на труд. Посочете възможните опасности за работното място (характеристика),

избройте всички основни и спомагателни трудови дейности, мерките за обезопасяване. Всичко това ще Ви даде възможност да направите оценка за степента на риска на работното място и да препоръчате мероприятия за подобряване условията на труд на това работно място.

Когато работите по даден практически проблем е добре да следвате изпитана методика. Като начало е необходимо да знаете и да се съобразите с това, че има задължителни норми, създадени от компетентни органи, овластени за това и регулиращи процесите чрез нормативната уредба (закони, постановления, наредби, инструкции). Във времето, при прилагането на тези разпоредби, са създадени добри практики и има натрупан положителен опит, който е добре да ползвате. Но истинска ефективност се постига, когато проявите инциатива и творчество и не само адаптирате нормите и опита към конкретните условия, но и създадете нещо ново, което да отговаря най-пълно и точно на икономическите, технически и организационни условия на вашия обект. При това бихте могли да се възползвате от разработените и познати техники за творчество (брейнсторм, синергетика, емпатия, „да превърнем вредата в полза” и др.).

Многостранното познаване на проблема е от изключителна важност и затова се препоръчва създаване на екипи за работа и разширяване на участието на други групи хора, имащи отношение към темата, чрез анкети, интервюта, наблюдения и обсъждане.

Представянето в таблична форма на резултата се препоръчва заради систематизацията, краткостта, яснотата, четивността.

Крайният продукт на занятието представете за преценка и оценка в посочения по-долу табличен вид.

За Ваше улеснение от страница „Ресурс” може да ползвате: Анкетна карта за определяне мненито на работниците и служителите във връзка с условията на труд в предприятието, Таблица «Опасни и вредни производствени фактори» и Мерки за безопасност на работното мястоРазполагате с два учебни часа. Разпределете времето и задачите.

ПРИЯТНА И УСПЕШНА РАБОТА!

ОЦЕНКА НА РИСКА НА РАБОТНО МЯСТО /ДЕЙНОСТ


А. Характеристика на работното мястоБ.Работна дейностВ. Персонал, изложен на опасност:Г. Мерки за осигуряване безопасност на работното място

1.Осигуряване на безопасно и ергономично технологично оборудване

Документи за съответствие


2. Осигуряване на безопасност при технологичните процеси

3. Оптимална организация на трудовия процес


4. Осигуряване безопасност на средата и помещенията


5. Осигуряване на ефективни средства за колективна защита6. Осигуряване на ефективни лични предпазни средства7. Санитарно – битово обслужване


8. Медико – профилактични дейности

9. Обучение


10. Инструктаж

Д. Оценка на риска

1.За учениците незначителен/ малък/ среден/ голям

2. За други външни лица незначителен/, малък/ среден/ голям

Е. Действия, които трябва да се предприемат (Препоръки)Оценката е направена от............................................ Длъжност...................................
Подпис...................................... Дата....................................Литература

1.Система за управление и наръчник по здравословни и безопасни условия на труд в предприятията от местната индустрия; Министерство на труда и социалната политика; Фонд условия на труд; 2003 г.

1.11.1. РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ
В рамките на 20 часа усвоявахте знания и овладявахте умения, които трябва да Ви помогнат да формирате самостоятелно поведение, за да съхраните здравето и работоспособността си в условията на трудовия процес. Чрез казусите по-долу имате възможност да проверите знанията си в областта на трудовото право и условията на труд и умението да работите с нормативни документи.

Казусите са взети от Интернетстраницата на Министерството на труда и социалната политика, рубриката „Въпроси и отговори”. Този сайт ще Ви бъде полезен за в бъдеще. Там може да ползвате нормативни актове, да задавате въпроси, да откривате отговори на вълнуващи Ви въпроси. Демократичното общество непрекъснато осъвършенства правилата, регулиращи трудовите взаимоотношения. Умението да се формулира въпрос, да се намира актуална информация и правилно да се тълкува, е от изключителна важност за всеки.

На страницата „Ресурс” ще намерите информация как да работите с казусите.

Опитайте сами, на база знанията и уменията, които имате, да отговорите на въпросите. Проверка на верността на отговорите си ще откриете на адреса на МТСП.

Разбира се и на страницата на нашия курс .

Приятна и успешна работа!И не всичко наведнъж!
ВЪПРОС 1

В предприятието ни има специално работно облекло и ЛПС-каски, които някои от работниците не носят, макар че са им раздадени и са преминали през инструктаж. Може ри ръководителят на обект да не ги допусне до работа и да не им се плаща за това време трудово възнаграждение, докато не почнат да използват ЛПС? Може ли да се позовем на чл. 199 от КТ?.
ВЪПРОС 2

Бремена съм и работих в офис при t 390 С, в резултат на което получих обезводняване и нарушаване функцията на вестибуларния апарат. Имам ли основание да поискам обезщетение ?
ВЪПРОС 3

Каква трябва да е температурата в закрито помещение? Какви права има работника при температури от 40 гр.в шивашка фирма. Моля за отговор!Чакат го близо 700 жени. БЛАГОДАРЯ ВИ!
ВЪПРОС 4

Г-н Мирославов, въпросът ми е колко дни отпуска се полагат по закон за лице, което е задочен студент, за една учебна година. Благодаря предварително за отговора, ще чакам отговора Ви.
ВЪПРОС 5

Натрупани дни платен годишен отпуск от последните няколко години могат ли да бъдат изплатени на служителбез той да напуска фирмата?

ВЪПРОС 6

Здравейте!
Въпросът ми е следният:
Колко пъти работодателят има право да отказва ползването на платен годишен отпуск?
Искам да ползвам отпуск от миналата и от тази година(общо 10дни), но ми беше отказано. Сега мисля да си подам отново молба (един месец предварително) за 10 дни през м.Октомври. Имат ли право да ми откажат пак? В какъв срок след молбата

ВЪПРОС 7

При започване на нова работа мога ли да напусна старата, без да работя едномесечното предизвестие, в случай, че старият работодател не желае да ме освободи веднага по взаимно съгласие?
ВЪПРОС 8

Колко дни се ползва отпуск по майчинство - платен и колко дни - неплатен ?
ВЪПРОС 9

Имам ли право на годишен платен отпуск без да съм си прекъсвала трудовия стаж и съм на ново работно място, и от седем месеца работя на новото място.
ВЪПРОС 10

Имам стаж по специалността, на която съм назначена. Длъжна ли е фирмата да ми начислява допълнително за прослужено време.
ВЪПРОС 11

Мога ли да работя на две места по трудов договор и от двете ли ми правят удръжки ?
ВЪПРОС 12

Освободена съм по чл.328 ал.1 т.1 от КТ. Какви обезщетения трябва да ми се изплатят? Моля Ви за бърз отговор. Благодаря предварително
ВЪПРОС 13

Здравейте, искам да попитам има ли право работодателят да ми откаже неплатен отпуск. И ако пусна молба за напускане по време на неплатен отпуск, има ли право работодателят ми да прекрати отпуската?
ЛИТЕРАТУРА

 1. Костова Здравка доц., Как да учим успешно. Иновации в образованието, „Педагог”, 1998 г.

 2. Таков Кристиан, Как се решава трудовоправен казус, „Сиби”
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница