Решение № г на Изпълнителния Директор на Столичен Автотранспорт еад документация


Забележка: Снемането на размер се извършва на адрес на Възложителя и е за сметка на Изпълнителя!страница4/22
Дата21.01.2018
Размер4.63 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Забележка: Снемането на размер се извършва на адрес на Възложителя и е за сметка на Изпълнителя!
Пълното описание на изискванията към възлите и детайлите за автобусите, обект на настоящата поръчка е дадено в приложената към настоящата документация „Техническа Спецификация” по съответната обособена позиция. В случай на възникнала необходимост от доставки на възли и детайли за автобуси, извън изброените в Техническата спецификация по съответната обособена позиция, Възложителят си запазва правото да направи допълнителна заявка в рамките на 10% от стойността на договора за обществена поръчка, при единична стойност, от която се приспада търговската отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта.


  1. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.


  1. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - На основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 3, буква „б” от ЗОП настоящата обществената поръчка се възлага чрез открита процедура по реда на чл. 133 от ЗОП и съгласно ППЗОП.


  1. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4.1. Срок за изпълнение – една година от датата на сключване на договора или до достигане на общата стойност по договора, което от двете събития настъпи по-бързо.

4.2. Доставката ще се изпълнява на партиди, по конкретни заявки на Възложителя, до обектите на Възложителя, както следва: Автобусно поделение „Земляне” – гр. София, ул. „Житница” № 21; Автобусно поделение „Малашевци” – гр. София, ул. „Резбарска” № 11; Автобусно поделение „Дружба” гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков” № 7, придружени със сертификат за качество. Приемането и предаването става с двустранен приемо-предавателен протокол. Преминаването на риска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ става след приемане на доставките. Рискът при транспортирането до мястото на доставка е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
  1. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ, ФИНАНСИРАНЕ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 2 013 000 (два милиона и тринадесет хиляди) лв без ДДС общо за 6-те обособени позиции или както следва:


Прогнозна стойност за Обособена позиция № 1 - „ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ ЗА АВТОБУСИ BMC” – 390 000 лв. без ДДС;

Прогнозна стойност за Обособена позиция № 2- „ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ ЗА АВТОБУСИ MAN” - 493 000 лв. без ДДС;

Прогнозна стойност за Обособена позиция № 3- „ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ ЗА АВТОБУСИ MERCEDES 950 000 лв. без ДДС;

Прогнозна стойност за Обособена позиция № 4 - „ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ ЗА АВТОБУСИ TEDOM”– 100 000 лв. без ДДС;

Прогнозна стойност за Обособена позиция № 5 - „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМОБИЛНИ СТЪКЛА” – 50 000 лв. без ДДС;

Прогнозна стойност за Обособена позиция № 6 - „ДОСТАВКА НА ПЛОСКИ СТЪКЛА” - 30 000 лв. без ДДС.
Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, описани в техническата спецификация за съответната обособена позиция вид и обхват, включително, но не само всички разходи за материали, изработка, опаковка, доставка, транспортни, товарно-разтоварни дейности и други разходи.

Финансирането на поръчката е със средства на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

Плащанията по договора ще се извършват по банков път по банкова сметка на Изпълнителя, посочена в договора, в 30 - дневен срок от получаването на доставката, след представяне на оригинална фактура, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството, приемо-предавателен протокол, подписан в 2 (два) екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последяващи промени в банковата сметка, в срок до 5 дни, считано от датата на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, ще се счита, че плащанията са надлежно извършени.


6. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

В предметния обхват на настоящата обществена поръчка има 6 обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - „ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ ЗА АВТОБУСИ BMC”;

Обособена позиция № 2- „ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ ЗА АВТОБУСИ MAN”;

Обособена позиция № 3- „ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ ЗА АВТОБУСИ MERCEDES”;

Обособена позиция № 4 - „ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ ЗА АВТОБУСИ TEDOM”;

Обособена позиция № 5 - „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМОБИЛНИ СТЪКЛА”;

Обособена позиция № 6 - „ДОСТАВКА НА ПЛОСКИ СТЪКЛА”.
ВАЖНО: Възложителят допуска подаване на оферти по една или повече от обособените позиции, по преценка на участника, като максималният брой позиции, по които може да се подава оферта съвпада с общия брой позиции от предмета на поръчката (шест обособени позиции).
7. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците.


8. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Прогнозната стойност на доставката, предмет на настоящата поръчка е 2 013 000 (два милиона и тринадесет хиляди) лв без ДДС общо за 6-те обособени позиции. Срокът за изпълнение на поръчка е една година от датата на сключване на договора или до достигане на общата стойност по договора, което от двете събития настъпи по-бързо по съответната обособена позиция.

Предвид това обстоятелство, и естеството на доставките позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с предварителна покана или без предварителна покана, следователно безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура.

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства.

С цел да се осигури максимална публичност, да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура.
ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНяване на ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИТЕ - (приложими за всички обособени позиции)

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта в настоящата процедура се опрпеделя въз основа на критерия за възлагане: „оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка”.


Критерий за оценка при избор на изпълнител на обществената поръчка е “Икономически най-изгодна оферта”. Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка - Кn, получената като сума от индивидуалните оценки по посочените показатели.

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. Участникът, класиран от комисията на първо място, се предлага за изпълнител на обществената поръчка.

Комплексна оценка К се изчислява по следната формула:

Кn = K1+K2+К3, където:

Кn е сборът от оценките по показателите, съгласно таблица № 1.

К1 – Оценка по показател „Срок за доставка“

К2 – Оценка по показател „Срок за отстраняване на рекламация”

К3 – Оценка по показател „Обща цена за изпълнение”

Показатели за оценкаТаблица №1по

ред

Показатели

за

оценка на офертите

Формули

за

оценка

Тежест

на

показателя, точки

К1.

Срок за доставка, където:


Tmin – най-кратък срок от всички оферти

Tn – срок на n – то предложение
х 30 =........т.

30 т.


К2.

Срок за отстраняване на рекламация където:


Рmin – най-кратък срок от всички оферти

Рn – срок на n – то предложение
х 20 =........т.

20 т.


К3.

Обща цена за изпълнение, където:

Цmin – най-ниската цена от всички оферти

Цn – цена на n – то предложениех 50 =........т.

50 т.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница