Семинар по „Сигурност на хидротехническите съоръжения, София 2003 г. Участие с доклад на 21 конгрес по големите язовири, Монреал 2003 гДата05.03.2018
Размер101.62 Kb.
ТипСеминар
АВТОБИОграфия
на доц. д-р инж. Димитър Тошев

Дата на раждане : 22.10.1945г., с.Желен, окр. Софийски
Националност: Българин
Професия: Строителен инженер, доктор, доцент
E-mail: d_toshev_fhe@uacg.bg
Образование:

 • 1959-1964г., Строителен техникум “Христо Ботев” – София;

 • 1964-1969г., ВИСИ, Специалност ХМС, София;

 • 1983г., Кандидат на техническите науки – тема “Изкуствена инфилтрация и динамика на подземните води при изкуственото им подхранване, София.


Международен опит:

 • Белгия, Държавен университет в г. Гент, 1981, специализация - 4 месеца.

 • Обмен на опит в Технически Университет – Будапеща, 1980.

 • Алжир, Национален институт за хидравлични изследвания, 1989-1991, 4 месеца.

 • Участие с доклад на Първа международна конференция “Ненаситени почви”, Париж, 1995 г.

 • Участие с доклад на Международна Дунавска конференция, Мамая, Румъния, 1995г.

 • Участие в “ІV международна работна среща по числен анализ на язовирни стени”, Мадрид, 1996 г.

 • Обмен на опит в Строителен технологичен университет – Братислава, 2001г.

 • Обмен на опит в Технически университет – Виена, 2003 г.

 • Доклад на Българо-Австрийски семинар по „Сигурност на хидротехническите съоръжения”, София 2003 г.

 • Участие с доклад на 21 конгрес по големите язовири, Монреал 2003 г.

 • Доклад на Втори Българо-Австрийски семинар на тема „Хидротехническо строителство и околна среда”, София 2005 г.

 • Участие в Годишно събрание на МКГЯ, Сеул 2004 г.

 • Обмен на опит в Технически университет в Подгорица, Черна гора 2006 г.

 • Участие в 22 конгрес по големите язовири, Барцелона 2006 г.

 • Обмен на опит в Университет „Св. Св. Кирил и Методи” – Скопие, 2007 г.

 • Участие в Годишно съвещание на МКГЯ, Санкт Петербург, 2007 г.

 • Доклади на Трети Българо-австрийски семинар по язовирни стени, София, октомври 2007 г.

 • Председател на организационния комитет на 76-то Годишно съвещание на Международната комисия по големите язовири, София, 2-6 юни 2008 г.

 • Доклади на Международен симпозиум по „Експлоатация на язовирите”,
  София, 4 юни 2008 г.

 • Доклади на Международна конференция „Строителство на сгради и съоръжения”, Варна, 12-14 септември 2008 г.

 • Участие в 23 конгрес по големите язовири, Бразилия, 2009 г.


Области на професионална компетентност:

 • Хидротехнически съоръжения

 • Филтрация и устойчивост на бетонни и насипни язовирни стени

 • Филтрационни и статически изследвания, анализ на напрегнатото и деформирано състояние на язовирни стени и ХТС, хвостохранилища и други инженерни съоръжения (санитарни депа, насипища, открити рудници, сгуроотвали).

 • Експлоатация на язовирни стени, водостопански системи и хвостохранилища.

 • Депониране на индустриални и битови отпадъци – хвостохранилища, сгуроотвали и депа за твърди битови отпадъци.

 • Оценка на въздействието върху околната среда.

 • Миграция на замърсители в почвата от санитарни депа и хвостохранилища.

 • Екрани от почвени и полимерни материали.

 • Изкуствена инфилтрация и динамика на подземните води.Научна продукция – над 75 публикации в наши и чужди издания и участия в научни форуми
Ползване на чужди езици – английски, френски и рускиЛицензиран експерт по ОВОС – компоненти “води” и “отпадъци”.
Членство в научни, академични и технически съвети:

 • Специализиран научен съвет по водно строителство при ВАК.

 • Научен съвет на Хидротехническия факултет.

 • Академичен съвет на Университета по архитектура, строителство и геодезия.

 • Факултетен съвет на Хидротехническия факултет при УАСГ

 • Експертен съвет при Национален фонд “Технически науки” при Министерство на образованието и науката.

 • Лицензионна комисия към Дирекция за независим строителен контрол.

 • Член на технически комитет „Сигурност на язовирите” към Международната комисия по големите язовири (ICOLD).


Членство в професионални общности:

 • International Commission on Large Dams (ICOLD) - Председател на Български национален комитет по големите язовири.

 • International Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering (ISSMFE).

 • Българско дружество по земна механика и фундиране.

 • Научнотехнически съюзи по водно дело.

 • Камера на инженерите в инвестиционното проектиране.


Професионален опит:

2009-1987:

 • Доцент в Хидротехнически факултет, София.

 • Ръководител катедра “Хидротехника”.

 • Лекционни курсове по дисциплините “Хидротехнически съоръжения (Язовири)” , “Хвостохранилища, сгуроотвали и хидротранспорт” и “Насипни язовирни стени” .

 • Лекционни курсове “Tailings Dams, Slag Ponds and Hydrotransport” и “Dams – Special Constructions”.

 • Ръководител на екипи за изготвяне на “Анализ на резултатите от техническата експлоатация и оценка на техническото и експлоатационното състояние” на:

- язовирни стени “Йовковци”, “Асеновец”, “Огняново”, “Мандра”, “Студена”, “Камчия”, “Ясна поляна”, “Ново Паничарево”, “Хр.Смирненски”, „Дяково”, „Жребчево”, „Пясъчник”, „Суходол-2”, „Мрамор”, „Мърчаево”, „Сеславци”, Техническо водоснабдяване на АЕЦ “Козлодуй” и др.

- хвостохранилища “Кремиковци”, “Росен”, “Медет”, “Голям Буковец”, “Малко Търново”, „Лъки”, „Рудозем-2” и др. • Участие в екологични проекти за:

- Третиране на нефтени отпадъци в окислителни езера на Нефтохим Бургас

 • Консервация на депо за фосфогипс, гр. Димитровград

 • Изследвания за сигурността и технологията на запълване на сгуроотвал “Искрица” на ТЕЦ “Марица изток 3”.

 • Ръководител на екип за филтрационни и статически изследвания за възстановяване на катастрофиралата язовирна стена “Зейзун” – Сирия.

 • Ръководител на екипи за филтрационни, статически и динамически анализи на хидротехнически съоръжения в България (повече от 50 язовирни стени и хвостохранилища) и в чужбина: Сирия (10 обекта), Алжир (3 обекта – язовирни стени “Мексена”, “Бухалуфа” и “Крамис”), Нигерия и Либия – по една язовирна стена.

 • Идеен проект за отбиване на водите на р.Гашня по време на изграждане на язовир “Цанков камък”.

 • Гл.проектант на проект за преливно съоръжение на ез. Дуранкулак, реализирано през 2000 г.

 • Експерт за изготвяне на ОВОС за ПАВЕЦ “Чаира”, язовир”Яденица”, язовир “Луда Яна”, каскада “Горна Арда”, язовирна стена “Цанков камък” и др.

 • Експерт за изготвяне на ОВОС за защита на брега на р. Дунав от ерозия, абразия и свлачищни процеси – втора зона, финансиран от ЕБВР.

 • Експерт по ОВОС за санитарни депа за твърди битови отпадъци гр. София, Пловдив, Шумен, Малко Търново, Своге и др.

 • Участие в проекти финансирани от Европейската банка за реконструкция и развитие за оценка на състоянието на околната среда на територията на ТЕЦ Марица изток-2 и на прилежащия сгуроотвал (замърсяване на въздуха и на водите).

 • Рецензент на проекти за Каскада “Горна Арда”, Корекция на р. Искър в района на летище “София”, Реконструкция на язовирна стена “Бели Искър”, Язовир “Цанков камък”, Укрепване на брега на р.Дунав и др.

 • Гл.проектант на проект за надуваеми язове на р. Струма в чертите на гр.Перник.

 • Гл.проектант на Работен проект за възстановяване на конструктивната сигурност на бързотока на язовирна стена “Копринка”.

 • Гл.проектант на “Възстановяване на основната стена на х-ще”Кремиковци” след наводненията през август 2005 г.

 • Ръководител колектив по „Комплексен анализ на техническото състояние и инженерната сигурност на двойния канал и останалите ХТС за техническо водоснабдяване на АЕЦ „Козлодуй”, 2005-2006 г.

 • Гл.проектант на Геоложки проучвания и филтрационни и стабилитетни изследвания за стабилизиране на контрадига „Факийска” при яз. „Мандра”, 2005 г.

 • Гл.проектант на „Работен проект за отвеждане на водите на р. Рибница”, гр.Рудозем, 2006 г.

 • Гл.проектант на съоръжения за отвеждане на водите от Манастирско дере извън хвостохранилище „Бухово”, 2007 г.

 • Главен проектант на работен проект „Преустройство на бързотока и трамплина на преливника на яз. „Камчия”, 2007 г.

 • Обработка на резултатите от техническата експлоатация и анализ на състоянието на стената и съоръженията на хвостохранилище „Лъки-2”, 2007 г..

 • Изготвяне на технически паспорти на хвостохранилища „Лъки-1” и „Лъки-2”, 2008г.

 • Проучване и анализ на техническото и експлоатационното състояние на язовири „Суходол-2”, „Мрамор”, „Мърчаево” и„Сеславци”, 2009 г.

 • Техническа помощ и подпомагане на функции по осигуряване на техническата експлоатация на язовир «Мандра», 2009 г. .1987-1973:

 • Преподавател в катедра “Хидротехника” по дисциплините “Хидротехнически съоръжения (язовири) и “Водно строителство”;

 • Специализация по динамика и замърсяване на подземните води в Държавен университет гр. Гент, Белгия;

 • Защита на дисертация на тема “Изкуствена инфилтрация и динамика на подземните води при изкуственото им подхранване, София, 1983;

 • Автор на том “Филтрационни изследвания” на Съвместен Българо-Румънски проект за хидровъзел на р.Дунав (ХТК “Никопол – Турну Мъгуреле”);

 • Участие във “Филтрационни изследвания за двоен канал и брегова помпена станция” на АЕЦ “Козлодуй;

 • Създател на Лаборатория за моделиране на филтрационни процеси при катедра “Хидротехника”;

 • Ръководител на учебно-изследователска лаборатория към катедра “Хидротехника.


1873-1969:

 • Проектант в ИПП “Водпроект”;

 • Създател на лаборатория за филтрационни изследвания на хидротехнически съоръжения.Тошев'>Д.Тошев'>Издадени учебници и учебни помагала:

 • Патоков Ив., Ив.Папазчев, Л.Шейтанова, Д.Тошев. Язовирни стени от местни материали. Водовземни и облекчителни съоръжения. София, 1999 г. (учебник).

 • Папазчев Ив, Хр.Абаджиев, Л.Шейтанова, Д.Тошев. Ръководство за проектиране на хидротехнически съоръжения. София, 1991.

 • Шейтанова Л., И.Игнатов, Д.Тошев, Р.Николаева. Ръководство за проектиране по водно строителство.


Научни разработки през последните години:

 • Числено моделиране на филтрационни и стабилитетни проблеми при язовирни стени от местни материали с отчитане на нелинейното поведение на насипа. МОНТ, 1998г.

 • Съвместно депониране на сгуропепелина и гипс от сероочистваща инсталация на ТЕЦ “Марица изток 2”. ЦНИП при УАСГ, 2001 г.

 • Числено моделиране на нелинейни деформационни характеристики на насипни язовирни стени. ЦНИП при УАСГ, 2004 г.

 • Оценка на въздействието на гипс от СОИ при депонирането му на сгуроотвал “Искрица”.

Участие в създаване на нормативни документи:

 • Наредба Nо 11 от 6 ноември 1998 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на съоръжения и инсталации за обезвреждане на битови отпадъци. ДВ бр.152.

 • Наредба Nо 12 от 6 ноември 1998 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци. ДВ бр. 152.

 • Наредба Nо 13 от 6 ноември 1998 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци. ДВ бр.152.

 • Правилник за техническа експлоатация на язовирни стени и съоръжения към ВЕЦ, ТЕЦ и АЕЦ. НЕК, 2002г.

 • Наредба за проектиране и изграждане на енергийни обекти, 2005 г.


Научни публикации в периода 1998-2009 г.:


 1. Тошев Д., Р.Николаева. Управление на водохранилища към ТЕЦ. VІ-та международна конференция по опазване на езерата и водохранилищата. Копенхаген, 1998.

 2. Toshev, D., V. Tashev, T. Cholakov, Il. Gulemetov. Behaviour of Earthfill Dam on Soft Clay Foundation. Int. Symposium ICOLD. Antalya, 1999.

 3. Тошев Д., В.Ташев. Филтрация и напрегнато състояние на язовирни стени с отчитане на напрегнатото състояние на насипа. Научна сесия “50 години Хидротехнически факултет”, 1999.

 4. Тошев Д. и кол. Земна стена върху слаба основа. Научна сесия “50 години Хидротехнически факултет”, 1999.

 5. Toshev D., V. Tashev, D. Kisliakov, M. Guirguinova, T.Cholakov. Numerical Analysis of Embankment Dams. Годишник на УАСГ, 2001.

 6. Toshev D. Deposition of Wastes from Thermal Power Stations. 12Th Danube-European Conference, Passau, May 2002.

 7. Тошев Д., В. Велева, И. Паскалева. Оценка на сеизмичната сигурност на хвостохранилища в процес на консервация. Седми български национален конгрес по язовирно строителство, Семково, 2002.

 8. Тошев Д. Изследване на филтрация през намити отпадъци от топлоелектрически централи. Юбилейна научна конференция 60 години УАСГ, том.7, София, 2002.

 9. Тошев Д., М. Маврова-Гиргинова, Ал.Трайков. Сеизмичен анализ на варианти за реконструкция на язовирна стена “Бели Искър”. Юбилейна научна конференция 60 години УАСГ, том.7, София, 2002.

 10. Тошев Д., Т. Чолаков. Върху слягането на каменнонасипни язовирни стени в период на експлоатация. Юбилейна научна конференция 60 години УАСГ, том.7, София, 2002.

 11. Toshev D., V. Veleva, Iv. Pascaleva. Evaluation of Seismic Safety of Tailings Dam in Process of Conservation. 21-th congress on large dams. Montreal, June 2003.

 12. Toshev D. Safety of Hydraulic Structures – Bulgarian Experience. Bulgarian-Austrian Seminar on Safety of Hydraulic Structures. Sofia, 2003.

 13. Тошев Д. Незавършено строителство и рехабилитация на язовирни стени у нас. Втора научно-практическа конференция по актуални проблеми на строителството с международно участие. София, януари 2004.

 14. Тошев Д. Устойчивост на насипни стени върху слаба основа. Трета национална конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения, Пловдив - октомври 2004 г.

 15. Тошев Д., Т. Чолаков. Изследване на конструктивни решения за възстановяване на язовирна стена “Зейзун” – Сирия. Трета национална конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения, Пловдив - октомври 2004 г.

 16. Тошев Д., В. Захариева, Т. Чолаков. Приложение на ГИС при мониторинг на сложни хидротехнически обекти. Осми национален конгрес по язовирно строителство, юни 2005.

 17. Тошев Д., Т. Чолаков, Г.Георгиев. Провеждане на високите води през преливника на язовира “Камчия. Осми национален конгрес по язовирно строителство, юни 2005.

 18. Тошев Д. Състояние на язовирните стени в Р България. Булаква, бр. 3/2005.

 19. Тошев Д. Язовирите и наводненията. Енергетика, бр.7, 2005.

 20. Toshev D., Tzv. Barbusheva. Rehabilitation of Eleshnitsa Uranium Tailings Pond. Second Bulgarian-Austrian Seminar on Hydraulic Engineering and Environment, Sofia, 2005.

 21. Тошев Д. Провеждане на високи води при язовирите, проблеми и поуки от тях. Научнотехническа конференция „Язовирите и наводненията”, Дни на водата, София, 2006 г.

 22. Toshev D. Behavior Identification and Assessment of Hydraulic Structures Safety. Int.Conf. on Civil Engineering Design and Construction. Varna, 2006.

 23. Назърски Д., Д. Тошев, В. Ташев, Б. Петров. Проблеми на рехабилитацията на фугите и облицовката на преливника на стената на язовир „Ивайловград”. Юбилейна научна конференция 65 години УАСГ, София, май 2007.

 24. Тошев Д. Нов подход при оценка на сигурността на хидротехническите съоръжения. Юбилейна научна конференция 65 години УАСГ, София, май 2007.

 25. Тошев Д. Насипните язовирни стени в България – настояще и перспективи. Водно дело, 5/6 2007.

 26. Toshev D, T.Cholakov, M.Baramova. Reconstruction of Zeizoun Dam – Syria. Third Bulgarian Austrian Seminar “Embankment Dams and Dikes, Sofia, October 2007.

 27. Toshev D, T.Cholakov. Numerical Analyses for Zeizoun Dam Reconstruction. Third Bulgarian Austrian Seminar “Embankment Dams and Dikes, Sofia, October 2007.

 28. Тошев Д. Нов подход при оценка на сигурността на хидротехническите съоръжения. БУЛАКВА, бр.2, 2007.

 29. Тошев Д., Приложение на географските информационни системи при експлоатация на хидротехническите съоръжения. Водно дело, брой 1 / 2, 2007.

 30. Kazakov B., N. Lisev, Kr. Daskalov, D. Toshev, T. Cholakov. Improvement of the hydraulic performance of flood evacuation structures of Kamchia dam. International Symposium on Operation, rehabilitation and up-grading of dams, Sofia, 2008.

 31. Toshev D., C. Kolev. Estimation of deposit intensity of the bulgarian dams in comparison with the world results. International Symposium on Operation, rehabilitation and up-grading of dams, Sofia, 2008.

 32. Atanasova I., V. Veleva, Z. Karaivanova, D. Toshev. Rehabilitation of disposal sites for tailings from the yield and dressing of minerals. International Symposium on Operation, rehabilitation and up-grading of dams, Sofia, 2008.

 33. Toshev D. Dams in Bulgaria: past, present and future. The International Journal on HYDROPOWER&DAMS, v.15, issue 2, 2008.

 34. Toshev D., P. Nikiforov. Financing dams for water supply in Bulgaria. The International Journal on HYDROPOWER&DAMS, v.15, issue 2, 2008.

 35. Назърски Д., Д. Тошев, Б. Петров, И. Дойков. Проучване на показателите на бетона от язовирна стена „Чаира”. Международна научна конференция „УАСГ 2009”.

Надзор в проектирането

 • Корекция на р.Искър в района на летище София, ЛИНК-КОНТРОЛ ООД, 2002 г.

 • Надграждане на хвостохраниилище „Челопеч”,2008 г.

Надзор в строителството

 • Рехабилитация на хвостохранилище “Елешница”, C&E, 2003 – 2005 г.

София, 30.06.2010 г. Подпис:

Page of

Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница