Съобщение за провеждане на консултацииДата22.10.2018
Размер95.4 Kb.
http://www.obshtina-smolyan.eu/proceduri/Procedure.doc
Съобщение за провеждане на консултации
На основание чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 18.10 – 02.11.2007г. се провеждат консултации по Екологичната оценка на проект за изменение на ТУП/ОУП на СТЦ „Перелик”. За повече информация: http://www.smolyan.com/ .......и link към информацията по-долу

Този текст следва да се постави на страницата на общината с линк към долното съобщения!
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТУП/ОУП НА СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР „ПЕРЕЛИК”
Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 18.10.2007г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка изменение на ТУП/ОУП на СТЦ „Перелик”.
Възложител на изменението на ТУП/ОУП е Община Смолян, с адрес: гр.Смолян гр.Смолян 4700, бул.„България”№12, лице за контакти: Диана Калайджиева, GSM 0888 81 22 42.
Органът, отговорен за одобряването, прилагането и финансирането на ОУП е Общинския съвет на гр.Смолян.

Главната цел на изменението на ТУП (ОУП) е “Създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие на туризма през всички сезони и комплексно устройство на туристическия център в единство с уникалната природна среда”.


Общият устройствен план за изменение на ТУП на СТЦ “Перелик” обхваща площ от 13705.4 ha и решава следните по-важни проблеми:

 • обвързва с подходяща инфраструктура съществуващите урбанизирани центрове по периферията на спортно-туристическата зона с планираните туристически ядра във високата част на територията;

 • в обхвата на целия курортно-туристически район се сформира една „Снежна дъга”, която интегрира ски-центровете Чепеларе и Пампорово с Перелик;

 • определя спецификата и разнообразието от услуги, които всяко от съществуващите и новопроектираните ядра ще притежава;

 • респектира носителите на природни и културни ценности, визуалните коридори и местата със специфични местообитания от национално и общоевропейско значение;

 • предлага подходи за оптимално и балансирано използване на туристическият потенциал на територията през всички сезони (опознавателни и специализирани маршрути, конна езда, планински велосипедизъм, разнообразни спортове и др.);

 • респектира съществуващата структура на съществуващите селищни образования и предлага оптимални устройствени параметри плътност, интензивност, етажност и височина на застрояване и съобразени с традицията облик, колорит и материали;

 • предлага подходящ и разнообразен транспортен достъп до зоните и обектите за отдих и спорт в зоната.

Спортно-туристически център „Перелик” има централно разположена ски-зона и периферно разположени ядра за настаняване, обслужване, спорт, атракции, културни обекти и разнообразни спортни и рекреационни дейности. Няма ясно изявен център, поради което е потърсено уравновесяване в пространствената схема чрез намиране на най-подходящите места за локализиране на новите ядра, с добра комуникационно-транспортно обвързване с главния изходен пункт – град Смолян и отдалечено от най-конфликтните и вече натоварени зони около курорт „Пампорово”.

При разработването на ОУП са запазени терените на защитените територии и зони – 177.8 ha, което съставлява 1.3% от общата планирана територия. От общо 13705.4 ha площ в границите на проекта се устройват 1012,04 ha, което представлява 7.38%. Като се има предвид, че част от тях фактически ще бъдат развити като терени за спорт и атракции и за паркови зони, следва че относителният дял на земите за промяна на предназначението, статута и функциите им ще е по-малък.

Капацитетът на зоната за ски-спорт е определен общо на 17 633 скиори, от които 15 % в зона А /Пампорово/, 30 % - в зона Б /Смолян-Стойките/, 42% - в зона С /Смолян-Мугла/ и 15 5 – в зона Д. Общо необходимата площ за изграждане на съоръжения за обслужване на ски-спорта в зоната е 618.1 ха, което съставлява 4.5% от общата площ на територията, предмет на ОУП.

По трудност, 17% от предложените писти са зелени, 45% - сини 28% - червени 10% черни писти, което отговаря на изискванията за ски курорт от такава величина.

Общият капацитет на ски-зоната определя и капацитетите на местата за настаняване и подслон в съседство, която се определя на около 27 000 места;

Развитието на СТЦ Перелик се базира на развитието на 4 устройствени зони с характеристики, както следва: • зона “А” – тук са съсредоточени важни функции за осъществяване на връзката между съседни урбанизирани територии – с гр. Смолян, с курорт «Пампорово», със с.Стойките и с централната ски зона на Спортно- туристически център «Перелик». Поради тази причина там са отредени най-големи площи за спорт и атракции, зони за подход към началните станции на съоръженията, буферни паркинги и обслужващи обекти. В границите на зона «А» са разположени туристически ядра Превала, Рахманинов мост и Белият камък. Общата площ на ядрото възлиза на 192.6 ha;

 • зона “В” – тук се отнасят ядрата при селата Стикъл, Гела и Солища, /обозначени като ядра Студената вода и Преслопа/ и териториите за разширение на последните с жилищни зони с малка етажност Жм, при показатели, предвидени с действащата нормативна уредба;

 • зона «С» - разположена е в югозападната част на планираната територия; освен съоръженията и площите за зимни спортове, свързващи урбанизираните територии се предвижда в северозападната част да се изгради конна база, от която да се развият основните маршрути за конна езда. Тя има връзка и с предвидена извън границите на разработката зона за северни дисциплини и необходимите обслужващи обекти. В тази част от територията е разположено голф игрище, в източната периферия на което преминават част от пистите, поради което площта му е редуцирана на 103.5 ha

 • зона “Д” – тази зона обхваща ядрото „Мусаята” и Спортно-туристическото ядро за еко пътеки, зимни игри, разходки с шейни и зимни спортове. Към ядрото се предвижда обслужващ център към станцията на съоръженията, с които се осъществява връзка със зоната при Перелик.

Изменението на ТУП на СТЦ «Перелик» предлага поетапно доизграждане на пътната мрежа, като се даде приоритет на участъците Смолян - Превала- Стойките, Стойките – Широка лъка – Стикъл и Солища и Смолян – Мугла, които са най-натоварени и осигуряват връзката към ски-зоната от север, както и достъпа до проектираните курортно–туристически ядра и зони. Предложената концепция и структура на локализиране на основните ядра и съоръжения в СТЦ «Перелик» налага подобряване на пътищата от РПМ и общинските пътища, които обслужват и захранват предвидените урбанизирани територии по периферията. Тяхната дължина в обхвата на разработката е около 62.8 km общински пътища и 19.8 km пътища от РПМ. Реконструкцията им е заложена в Общинския план за развитие 2007-2013 година, което е особено благоприятно от гледна точка етапността в реализирането на инвестиционните планове за тази територия.

Проблемите с паркирането се решават посредством буферни паркинги, предвидени при подходите към всяко едно от ядрата, където се очаква най-голямото натоварване, в близост до обслужващите зони и до началните станции на съоръженията за превозване на туристи и скиори. Те осигуряват общо около 7800 места за паркиране, разпределени както следва: ядро «Превала» общо 1800 места, ядро «Чаталовото» – 1240 места, ядро «Мусаята» 755 места, ядро «Малката река» 780 места, при с. Мугла 850 места, в ядро «Касъка» 425 места, ядро «Преслопа» 400 места, ядро «Студената вода» 420 места и ядро «Белият камък» 700 места.

По отношение водоснабдяването на зоната, предвид голямата надморска височина и малкия дебит на изворните и повърхностни води, плана предвижда осигуряването с необходимите количества вода да се извърши чрез изграждане на помпени станции и дълги напорни тръбопроводи.

Необходимо е да се изградят канализационни колектори, които да транспортират отпадните води от височини 2200м до приемливите 1000-1200м, където ще се ситуират пречиствателните съоръжения за отпадъчни води. Отвеждане на отпадните води ще се извърши в четири направления:

-от ядра “Касъка”, “Малката река”, “Мусаята” и “Мугла” към с.Мугла и изграждане на ПСОВ; -от ядра “Преслопа”, “Студената вода”, Гела, Стикъл и Солища към Широка лъка и изграждане на ПСОВ;

- от ядра северна част на “Превала”, “Еркюприя”, “Белия камък” и Стойките към с.Стойките и изграждане на ПСОВ;

-от ядра “Чаталово” и “Превала”-южна част към канализационната мрежа на гр.Смолян и ПСОВ-Смолян.

За нормално функциониране на стационарни и подвижни снежни оръдия за поддържане на снежна покривка в места, изложени на слънчева активност са необходими не по-малко от 2500 m3 свободни водни маси за денонощие за едно оръдие. Необходимото водно количество ще се осигури от предвидените за изграждане 9 водоема, разположени на територията на спортно-туристически център „Перелик”.

Събирането и транспортирането на битовите отпадъци и тези близки по състав до тях, могат да бъдат включени в съществуващата централизирана система за извозване на отпадъците на община Смолян, срещу съответното заплащане. Могат и да се извозват от собственика им до депото в местността „Теклен дол”, което е на 15 km от гр. Смолян. По данни на община Смолян общият обем на новото регионално депо за ТБО е с общ обем на запълване 526511 m3 и срок на експлоатация 30 години.
Проектът за изменение на ТУП/ОУП и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Община Смолян, бул. «България» №12, Дирекция “СИД и Е”, ет. ІV, стая 421, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.
Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17.00 часа на 02.11..2007г. Становища и мнения могат да се депозират на място в общината, по факс на номер 0301/62426, по електронна поща smol@abv.bg, или на пощенски адрес: Община Смолян, бул. «България” №12, ет. ІV, стая 421.

*** *** ***Обява за среща за обществено обсъждане на Екологична оценка
На основание чл.21, ал.2, т.2 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, Община Смолян
УВЕДОМЯВА
всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за Екологична оценка на Изменение на ТУП/ОУП на Спортно-туристически център „Перелик”. Срещата ще се проведе на 13.11.2007г. от 11.30 часа в Сградата на Община Смолян, стая №..., ет.2
За повече информация, тел............................Дияна Калайджиева

Това съобщение се публикува в страницата на общината след края на консултациите, т.е. на 05.11.2007г.!ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-СМОЛЯН

ОТНОСНО: Провеждане на консултации по Екологична оценка на Проект за изменение на ТУП/ОУП на СТЦ „Перелик”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на нормативната уредба на 18.10.2007г. Община Смолян е открила процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка (ЕО) на изменение на ТУП/ОУП на СТЦ „Перелик”. Крайният срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ЕО е 17.00 часа на 02.11.2007г.

Във връзка с изискванията на чл.20, ал.3 от гл.ІV от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр.57/2.07.2004г., изм. и доп., бр.3/10.01.2006г.) моля за Вашето становище по изготвената Екологична оценка на посочения по-горе устройствен план.Приложение: Доклад за Екологична оценка и нетехническо резюме
Вр.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН:

(Р. Янчевска)


17.10.2007г.

гр.Смолян
Това писмо следва да се изпрати на 05.11.2007г.!!!!

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-СМОЛЯН
ОТНОСНО: Провеждане на среща за обществено обсъждане на Екологична оценка на Проект за изменение на ТУП/ОУП на СТЦ „Перелик”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с изискванията на чл.21, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр.57/2.07.2004г., изм. и доп., бр.3/10.01.2006г.) Ви уведомяваме, че срещата за обществено обсъждане на Екологичната оценка на изменение на ТУП/ОУП на СТЦ „Перелик” ще се проведе на 13.11.2007г. от 11.30 часа в сградата на Община Смолян, стая №..., ет. №....
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН:

(.............................................)05.11.2007г.

гр.Смолян
Каталог: upload -> documents -> 2016
2016 -> До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа становище
2016 -> Държавна агенция по горите дирекция на природен парк „странджа” До мррб мосв
2016 -> Обяснителна записка
2016 -> Група за изследване и защита на прилепите национален природонаучен музей
2016 -> От д-р Николай Димитров Цанков херпетолог в Националния природонаучен музей към бан
2016 -> Министъра на околната среда и водите Комисия по околна среда към Народното събрание на р българия
2016 -> До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа” Становище
2016 -> На “Ресурс 1” ад за извършване на детайлно допроучване на волфрамово находище „Грънчарица”
2016 -> Българска Фондация Биоразнообразие (бфб) е приемник на Българо-Швейцарската програма
2016 -> Зелената фракция в европейския парламент


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница