Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вакстраница1/5
Дата19.07.2018
Размер440 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4   5


СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО ОТРАСЛОВА И ФИРМЕНА ИКОНОМИКА ПРИ ВАК

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО -СОФИЯ

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА"

Бисер Христов Петков

ФЮЧЪРСНАТА ТЪРГОВИЯ -
ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ
НА БОРСОВИТЕ ПАЗАРИ В БЪЛГАРИЯ


АВТОРЕФЕРАТ
на дисертация за присъждане на образователна
и научна степен "доктор"

София, 2010 г.СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО ОТРАСЛОВА И ФИРМЕНА ИКОНОМИКА ПРИ ВАК

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО -СОФИЯ

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА"

Бисер Христов Петков

ФЮЧЪРСНАТА ТЪРГОВИЯ -
ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ
НА БОРСОВИТЕ ПАЗАРИ В БЪЛГАРИЯ


АВТОРЕФЕРАТ
на дисертация за присъждане на образователна
и научна степен "доктор" по научна специалност 05.02.18. Икономика и управление (Търговия)

Научен ръководител:проф. д.ик.н. Цветан Константинов Йончев

Рецензенти:проф. д.ик.н. Николинка Сълова

доц. д-р Янко Коралиев

София, 2010 г.

Дисертационният труд е в обем 234 страници основен текст и 8 страници приложения. Основният текст включва увод, четири глави, заключение и списък на използваната литература от 151 източника. В основния текст са включени 18 фигури и 12 таблици.

Дисертационният труд е обсъден на заседание на катедра "Икономика на търговията" при Университета за национално и световно стопанство - София, и е насочен за защита в Специализирания научен съвет по отраслова и фирмена икономика при ВАК.

Авторът на дисертационния труд е главен асистент в катедра "Икономика на търговията" при Университета за национално и световно стопанство - София.

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 8.04.2010 г. от 13 часа в зала 2032-А на УНСС - София, на заседание на Специализирания научен съвет по отраслова и фирмена икономика при ВАК. Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Научни съвети и конкурси" в УНСС - София.


І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

AКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА


Изграждането на ефективно функционираща пазарна икономика e сред най-важните стратегически цели за Република България на настоящия етап от нейното развитие. Постигането на тази цел предполага, изисква и се основава главно на развитието на пазарите в техния пълен обхват и на търговията във всички нейни форми, вкл. на фючърсната търговия.

За изминалите години на преход в основни линии беше създадена пазарната инфраструктура на българската икономика, но към настоящия момент тя не може да се счита за пълна и завършена. Отделни сегменти на финансовия пазар са все още неразвити, а други на практика липсват. Българската икономика не може да се квалифицира като ефективно функционираща пазарна икономика, без да са развити и пазарите на деривати, в т.ч. фючърсните пазари. Социално-икономическата значимост на фючърсните пазари се определя от жизненоважните функции по осигуряване на механизъм и средства за трансфер на ценовия риск и ефективното разпределение на ресурсите в икономиката.

Съвременната пазарна среда се характеризира с висока степен на риск. Стопанските субекти са изправени пред необходимостта от използване на пазарни механизми за управление на риска, които им позволяват да изберат предпочитаното от тях равнище на риск. Фючърсните пазари улесняват оптималната алокация на риска в икономиката, като предлагат на икономическите агенти пазарен механизъм за защита от нежелания ценови риск. В страните, които са завършили своя преход към пазарна икономика и нямат функциониращи фючърсни пазари, особена актуалност придобива въпросът как да се осигури достъп на местните стопански субекти до услугите на фючърсните пазари: чрез създаване на собствен фючърсен пазар или чрез улесняване на участието на функциониращите високоликвидни фючърсни пазари в други страни?

Съвременната борсова търговия е преди всичко търговия с фючърсни контракти. Стоковите борси в развитите страни обикновено изпълняват ролята на платформи за търговия с фючърсни контракти. Лицензираните стокови борси в България продължават да функционират единствено като спот пазари на стоки. Липсата на срочен борсов пазар в качеството му на същински борсов пазар се оценява като съществен проблем за националния борсов пазар със стоки в България1. Въвеждането на фючърсен пазар на стоковите борси е въпрос на стратегически избор за посоката и перспективата пред тяхното бъдещо развитие. Фючърсната търговия е основна насока за усъвършенстване на борсовия механизъм и повишаване на ефективността на борсовия пазар в България.


ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ
И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДИСЕРТАЦИЯТА


Обект на изследване в дисертационния труд са стоковите борси в страните с развита пазарна икономика с присъщата им фючърсна търговия и състоянието на борсовия пазар със стоки в Р България като основа за възникване и развитие на фючърсна търговия със стоки. Движещ мотив за този изследователски интерес е разбирането, че фючърсната търговия плътно се доближава до класическата икономическа концепция за свободната конкуренция. Развитите фючърсни пазари отговарят в много голяма степен на изискванията за висока ликвидност, сигурност (интегритет) и ефективност и могат да се приемат за синоним на перфектен пазар. Не на последно място фючърсната търговия представлява обект на научен интерес като форма на търговия и пазарна организация.

Предмет на изследването в дисертационния труд са съществуващите двупосочни взаимовръзки между характеристиките и начинът на функциониране на базовия спот пазар като необходимо условие за съществуването на производния фючърсен пазар и въздействията, които на свой ред функциониращият фючърсен пазар оказва върху базовия спот пазар.

Извън обхвата на настоящото изследване остава борсовата търговия с опции, която е другият основен компонент на съвременната срочна борсова търговия. Поради отсъствието на настоящия етап на функциониращи срочни борсови пазари у нас се анализират потенциалните ефекти, които бъдещото им възникване и развитие биха оказали върху функционирането на съществуващите борсови пазари. Предпоставките и условията за възникване и развитие на фючърсни пазари са разгледани общо, докато анализът на функционирането на съществуващите борсови пазари и оценките на потенциалните ефекти от фючърсната търговия върху тяхното бъдещо развитие се ограничават до борсовите пазари със стоки.Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница