Становище ОтносноДата28.02.2018
Размер62.34 Kb.
#59725
ТипКонкурс
Становище

Относно: Конкурс за присъждане на академична длъжност професор в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Диференциални уравнения" 01.01.05

Изготвил: проф. Светослав Маринов Марков, дмн, Институт по Математика и Информатика на БАН

Настоящето становище се отнася до представените материали по конкурс за присъждане на академична длъжност „професор" в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Диференциални уравнения" 01.01.05 за нуждите на катедра "Математика" на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), обявен в ДВ, бр. 6 от 22.01.2013 г.


За участие в конкурса е допуснат като единствен кандидат доц. д-р Цанко Дончев Дончев.


  1. Кратки биографични данни: Доц. д-р Цанко Дончев Дончев е роден на 5.I.1957 в град Русе, където получава средно образование през 1977 г. завършвайки математическата гимназия "Баба Тонка", Русе. Висше образование завършва през 1984 г. във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Изследване на операциите", след което работи като асистент последователно във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1984 г. - 1985 г.) и в Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" (1988 г. - 2000 г.) След защита на дисертация на тема "Някои свойства на един клас диференциални включвания в банахови пространства" на 4.01.1993 г. му е присъдена научната степен "кандидат на математическите науки". От 2000 г. досега е доцент в катедра "Математика" на Факултета по транспортно строителство към Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ).
  1. Общо описание на представените материали. Доцент д-р Цанко Дончев Дончев участва в конкурса с едно Методическо пособие и 31 научни публикации от периода 2001 г. - 2013 г. От тях 28 статии са публикувани. Една от статиите [3] е публикувана електронно в сп. „Set-Valued and Variational Analysis”. За три статии [1], [2] и [4] са представени приемателни писма от съответните списания. От представените статии, 25 са публикувани в списания с импакт фактор. Всички публикации са по темата на конкурса.
  1. Учебно-преподавателска дейност. Доцент д-р Цанко Дончев Дончев е представил „Методическо пособие за решаване на задачи по висша математика”, съвместно с Пламен Паскалев и Капка Димитрова. Това пособие обхваща преподаван материал по линейна алгебра, аналитична геометрия и линейно оптимиране. Пособието съдържа кратко описание на теоретичния материал, 211 решени примери и 420 задачи за самостоятелна работа.

Съгласно удостоверение от Факултета по транспортно строителство към Университета по архитектура, строителство и геодезия учебната заетост на кандидата от 330 часа годишно е изпълнена напълно за 2011/2012 г. както и за зимния семестър на 2012/2013 г. Доц. Дончев понастоящем чете лекционни курсове по „Математика” част 1 и 2, „Приложна математика” и „Финансова математика”.


Научен ръководител е на двама докторанти: Qamar Din и Ammara Nosheen. Първият от тях е защитил на 27. 04. 2012 г. дисертацията си на тема "Discrete Approximations and Optimization of Evolution Inclusions and Equations".
От представените материали е ясно, че доцент Дончев има значителен преподавателски опит.


  1. Обща характеристика на научната дейност на кандидата. Научната дейност на доцент д-р Цанко Дончев Дончев е предимно в областта на диференциалните включвания -- една бързо развиваща се област от съвременната математика. На тази област са посветени статии [13--16], [18], [23], [26--30], в които се въвеждат разнообразни характеристики и се доказват практически важни свойства на диференциалните включвания. Прави много добро впечатление, че резултатите са публикувани в реномирани списания с висок импакт фактор. При това статиите са публикувани в различни списания, което говори за широк кръг от читатели, които са имали достъп до негови резултати. В по-късните си статии се правят обобщения на по-ранни изследваниоя. Ще спомена някои от статиите излезли през последните няколко години. Статия [7] е посветена на еволюционни включвания, дефинирани от хеми-непрекъснат и монотонен линеен оператор, и многозначно изображение, което е почти непрекъснато, с линеен ръст, чиито образи са затворени ограничени множества и за което съществува функция на Камке. В [11] се доказват различни варианти на теоремата на Филиппов-Plis за сингулярно смутени диференциални включвания, както и за еволюционни уравнения, като предположението за липшицова непрекъснатост на дясната страна е отслабено. В [5] е разгледан вариант на теоремата на Филиппов-Plis за случая на еволюционно включване, зададено от m-дисипативен линеен оператор и многозначно изображение, което е почти хеми-непрекъснато, удовлетворява едностранното условие на Peron, има линеен ръст и е с изпъкнали слабо компактни образи. В [3] се изучават диференциални включвания в крайномерно пространство при наличие на фазови ограничения, с почти полунепрекъсната отгоре дясна страна, коeто e с изпъкнали и компактни образи и удовлетворява едностранно условие на Перон. В [2] се разглежда еволюционно включване, зададено от m-дисипативен линеен оператор и хеми-непрекъснато отгоре многозначно изображение в банахово пространство с равномерно изпъкнало дуално пространство.

Друга тема от представените статии на доцент Цанко Дончев, е изследване на множеството от траекториите на сингулярно смутена управляема система, когато съответния малък параметър клони към нула. В [22] системата се задава с диференциални включвания, а фазовите променливи варират в банахово пространство. Получено е достатъчно условие за сходимост на множеството от траектории относно Хаусдорфова метрика. Подходът от [22] е приложен в [10] за случая на сингулярно смутено еволюционно включване. В [21] е разгледан модел на еволюционен процес, описан чрез параболично ЧДУ с максимуми.


Представени са три статии, посветени на общи свойства на диференциални включвания: В [31] се доказва, че почти всички многозначни непрекъснати функции с образи в крайномерно пространство са липшицово непрекъснати по отношение на функция на Камке. В [9] се доказва, че множеството от траекториите на диференциални включвания, чиято дясна страна е затворената обвивка на множеството от екстремни точки на едностраннo Kamke непрекъснато многозначно изображение с линеен ръст и изпъкнали компактни образи е гъсто в множеството от траектории на диференциални включвания, определено от това многозначно изображение. В [20] са разгледани диференциални включвания с едностранно липшицова дясна страна. Доказани са твърдения за съществуване на нули на дисипативни изображения, както и съществуване на неподвижни точки на свиващи многозначни изображения в банахови пространства.
В статия [12] се изучават диференциални включвания в крайномерно пространство с импулсни превключвания върху зададени повърхнини. При подходящи предположения се доказва, че схемата на Ойлер дава апроксимация от първи порядък. В [4] е получен подобен резултат за случая на обикновено импулсно диференциално уравнение със закъснение. Две статии са свързани с така наречените размити ("fuzzy") множества: Статия [8] е посветена на теорема за съществуване на решение на размити системи ОДУ. В статия [1] е доказана теорема за съществуване на решение на размито диференциално-интегрално уравнение с почти непрекъсната дясна част.
Прегледаните по-горе статии показват разнообразните интереси на автора и неговата способност да работи в нови бързо развиващи се направления.


  1. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата. Доц. Дончев е представил справка за 89 цитати, повечето от които са в международни списания. Голяма чяст от цитатите са по същество и принадлижат на световно известни специалисти като F. De Blasi, V. Gaitsgory, Jean-Paul Penot, M. Quincampoix, A. Teel, V. Veliov, P. Wolenski.
  1. Оценка на личния принос на кандидата. От всичките 31 публикации девет са самостоятелни, а 22 са в съавторство с известни български и чуждестранни математици. Определено считам, че участието на доцент д-р Дончев в съвместните публикации е равностойно.
  1. Общи впечатления от представените материали. За участие в конкурса доцент д-р Цанко Дончев е представил голям брой значителни научни резултати, имащи пряко отношение към тематиката на конкурса. Представените научни публикации характеризират кандидата като опитен високо-квалифициран специалист в областта на системите диференциални уравнения и диференциални включвания както в крайномерни, така и в безкрайномерни пространства. Освен представените научни публикации доцент д-р Цанко Дончев е представил и учебно пособие с много добро качество, което е принос към учебно-преподавателската дейност в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия.
  1. Критични бележки и препоръки. Нямам критични бележки към представените материали. Бих препоръчал на кандидата да поработи върху методическо пособие по диференциални уравнения и диференциални включвания. Убеден съм, че с неговия опит и познания ще се осъществи едно много полезно учебно пособие.Заключение. Доцент д-р Цанко Дончев е международно признат учен с богата научна и преподавателска дейност. Неговите преподавателски и изследователски качества не будят съмнение. Научните му изследвания са ценен принос в световната наука. Налице са отлични отзиви от известни учени за неговите научни резултати. Това ми дава основание да препоръчам на уважаемото Научно жури да предложи на Факултетния съвет да избере доцент д-р Цанко Дончев Дончев за „професор” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Диференциални уравнения" 01.01.05 за нуждите на катедра "Математика" на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия.
С уважение:

2.07.2013 г.София /проф. дмн С. Марков /
Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница