Тези нови постановки определиха мисията на пътническите превози в настоящия моментстраница1/10
Дата06.11.2017
Размер2.17 Mb.
#33961
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
УВОД
Събитията след 1989г. в страните с централно планирана икономика в Източна Европа доведоха до рязко влошаване на икономическата ситуация в тях. Тези страни изживяха сурова рецесия, която се характеризира с висока инфлация, фалит на държавни предприятия, голяма безработица, рязко спадане на търговията, преструктуриране на икономиката и сериозни проблеми в платежните баланси.

От една изградена централизирана система за организация на превозите се премина към пълна либерализация на транспортния пазар без да са създадени условия за равнопоставеност и лоялна конкуренция между основните видове транспорт. Утвърдиха се някои тенденции в развитието на железопътните и автомобилни превози, които оказват определено негативно влияние, както върху икономическото състояние на транспортните фирми, така и на качеството на транспортното обслужване.

Изход от това положение се търси в цялостното структурно, законодателно и технологично преустройство на железопътния транспорт. Железопътният транспорт се нуждае от нови търговски ориентирани управленски структури по подобие на тези в конкурентните видове транспорт. Географското разположение на страната, преминаването на пет Трансевропейски коридори през територията й, водената политика на хармонизиране на законодателството и участие в европейските структури, определят до голяма степен етапите за развитие на железопътните превози. Те трябва да бъдат съобразени с развитието на Европейската железопътна система и принципи за преструктуриране на железниците заложени в Директива 91/440 на ЕС.

Тези нови постановки определиха мисията на пътническите превози в настоящия момент:ПРОВЕЖДАНЕ НА АКТИВНА ТЕХНОЛОГИЧНА И ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА ЗА ЗадоволЯване потребностите на клиентите от бърз, безопасен и удобен железопътен пътниЧески транспорт ЧРез повишаване ефективността и каЧеството на обслужване в условията на Валутен борд и структурно преустройство на НК “БДЖ” И В СЪОТВЕТСТВИЕ С изискванията на ПЛАН - ДОГОВОРА С ДЪРЖАВАТА.

При преструктурирането на икономиката, в т.ч. и на железниците от важно значение е да се определи бъдещият им статут и новите принципи на взаимоотношения с основния им акционер - държавата. Принципите, на които трябва да се изграждат отношенията между държавата и железниците са следните:

-международната интеграция на железопътната система;

-инвестиционната политика и критериите за инвестиране;

-прозрачност при счетоводното разделяне на експлоатацията от инфраструктурата и отделните бизнес-дейности;

-финансовата отговорност на държавата за инфраструктурата;

-технологичното и финансово преструктуриране;

-стратегията за управлението на железниците;

-независимост на управлението;

-договори за обществени услуги;

-лоялни и равнопоставени условия на конкуренция;

-отношенията с клиентите.

В съответствие с европейското законодателство за железниците през месец май 1995г. беше приет от 37-то Народно събрание на Република България Закон за Българските държавни железници.

Със Закона БДЖ се преобразуваха от държавна фирма в Национална компания „Български държавни железници" със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. З от Търговския закон. Дейността на БДЖ се основава на принципите на търговското право с ясно дефиниране на правата и задълженията на държавата и БДЖ.

Съгласно Закона управлението на БДЖ се осъществява от държавата, представлявана от Министъра на транспорта и съобщенията. Той назначава Управителен съвет и Контролен съвет на БДЖ за срок от 5 години. С членовете на УС и КС и с Генералния директор на НК"БДЖ" Министърът на транспорта и съобщенията сключва договори за управление.Управителният съвет утвърждава годишните планове на БДЖ, разработва програма за развитието на железопътната инфраструктура, разработва договорите между държавата и БДЖ за железопътната инфраструктура и за задължителните обществени услуги, обсъжда годишния счетоводен баланс на БДЖ. Контролният съвет е контролен орган и упражнява контрол по спазването на нормативните актове и на финансовата дисциплина, по опазването на имуществото, дава заключение по годишния счетоводен баланс.

Цялостната дейност на БДЖ се организира, ръководи и контролира от Генерален директор, който се назначава от Министъра на транспорта и съобщенията по предложение на Управителния съвет. Той провежда кадровата и търговската политика на поделенията, осъществява оперативното управление на превозния процес и се отчита за своята дейност пред УС и МТС в съответствие с договора за управление.

Контролът по безопасността на движението и държавният контрол по техническата експлоатация се осъществява от Министъра на транспорта чрез Държавна железопътна инспекция на базата на нормативна уредба.

Законът и европейското законодателство изискват счетоводно разделяне на експлоатационната дейност, включително задължителните обществени услуги и други търговски дейности и на железопътната инфраструктура.

Във връзка с това на 15 ноември 2000 г. 38-то Народно събрание прие закон за Железопътния транспорт. Образува се НК “ ЖП инфраструктура” със статут на държавно предприятие по чл.62, ал.3 от Търговския закон. Национална компания “ЖП инфраструктура” е правоприемник на НК “БДЖ” в частта й, която се отнася до железопътната инфраструктура и еднолично търговско дружество БДЖ-ЕАД, с държавно имущество, което е правоприемник на НК “БДЖ” в частта й, която се отнася до железопътните превози на пътници и товари.

Законът влиза в сила от 01.01.2002 г.


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница