Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден наДата18.01.2017
Размер131.93 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 7/4/2013


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по руска филология

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1 Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Превод за европейските институции

Превод за европейските институции / Превод и интеркултурна комуникацияОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с назването на дисциплината по учебния план>


Приложни аспекти на преводната теория

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Избираем

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС 'магистър'

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


1

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


І

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


2

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Гл. ас. д-р Юлиана Чакърова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите курса ще са запознати с:

 • различните гледни точки и основания за класификация на процедурите и трансформациите в процеса на превода;

 • начините за прилагане на трансформациите;

 • възможни решения на проблеми от лексико-семантичен, идиоматичен, граматичен, стилистичен и прагматичен характер;

 • критериите за професионална оценка на превод.

ще могат ...


 • да прилагат транслатологичния инструментариум при анализ и оценка на превод;

 • да анализират трудностите в изходния текст и потенциалните проблеми при превода;

 • да идентифицират основните лексико-семантични, граматични, фразеологични прагматични и стилистични трансформации в преведен текст и да коментират уместността на прилагането им;

 • да определят нивото на еквивалентност, постигнато в даден превод.


10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно – лекции; интерактивни занятия; дискусии, работа по групи

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


 • теоретични знания, придобити в предлагания в програмата курс „Теория и методология на превода”;

 • знания и умения по практически превод, придобити в предходното бакалавърско ниво (филологическа или чуждоезикова педагогическа специалност) и/или в практиката;

 • основни лингвистични знания и лингвистична терминология;

 • ниво на владеене на първия/основния чужд език в профила на студента – минимум В2 според Европейската езикова рамка;

 • ниво на владеене на английски (когато не е основен за профила на студента) – минимум А1 с цел разбиране на общия контекст;

 • високо ниво на владеене на родния език.

Необходими предходни курсове:

Увод в езикознанието

Съвременен английски / италиански / немски / руски / френски език (в зависимост от езика / езиците на специализация в програмата)

Необходими едновременни курсове:

Практикум по езика на специализация

Редактиране на текст

Интеркултурна комуникация


12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът има за цел да изгради умения за критически анализ на извършен превод и идентифициране в процеса на превода на конкретни теоретични положения, като систематизирано представи по-подробно и чрез конкретен материал техниката на превода, класификацията на извършваните в процеса на превода процедури и трансформации. По този начин той служи като продължение на основния теоретичен курс в програмата – „Теория и методология на превода”. За илюстрация и паралел с българския са избрани предимно примери за превод от един език от друго езиково семейство – английски (най-общия чужд език с оглед на цялостния профил на студентите в програмите и водещ в профила на езиците, от които се извършва превод) и един родствен (руски).

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Литература2

Основна литератураБиблиография

Учебници и монографии 1. Алимов В. В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации. Москва, “Либроком”, 2009. 160 с.

 2. Алимов В. В. Художественный перевод: практический курс перевода. Москва, “Academia”, 2010.

 3. Алимов В. В. Интерференция в переводе. Москва, “КомКнига”, 2011. 232 с.

 4. Алимов В. В., Артемьева Ю. В. Художественный перевод. Москва, “Академия”, 2010. 256 с.

 5. Алимов В. В. Теория перевода. Пособие для лингвистов-переводчиков. Москва, “Либроком”, 2013. 240 с.

 6. Архипов, А. Ф. Письменный перевод с немецкого языка на русский язык. Москва, “КДУ”, 2011. 336 с.

 7. Бархударов, А. С. Язык и перевод. Москва, “Международные отношения”, 1975, 240 с.; “ЛКИ”, 2008.

 8. Васева, Ив. Теория и практика перевода. София, “Наука и изкуство”, 1982. 254 с.

 9. Виноградов, В. С. Перевод. Романские языки. Общие и лингвистические вопросы. Москва, “КДУ”, 2009. 238 с.

 10. Влахов, С., Флорин, С. Непереводимое в переводе. Москва, “Международные отношения”, 1980/1986; “Р. Валент”, 2006/2012.

 11. Влахов, С., Флорин, С. Непреводимото в превода. София, 1988.

 12. Глазкова, М. Ю.; Стрельцов, А. А. Перевод официально-деловой документации (с английского на русский и с русского на английский). Москва, “МарТ”, “Феникс”, 2011.

 13. Дзенс, Н. И.; Перевышина, И. Р. Теория перевода и переводческая практика с немецкого на русский и с русского на немецкий. Москва, “Антология”, 2012. 560 с.

 14. Казакова, Т. А. Translation Techniques. EnglishRussian. Москва, “Союз”, 2000.

 15. Комиссаров, В. Н. Лингвистика перевода. Москва, “Международные отношения”, 1980, 167 с.; “Либроком”, 2009, 176 с.

 16. Комиссаров, В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Москва, “Высшая школа”, 1990. 253 с. Онлайн версия:

<http://www.classes.ru/grammar/43.Teoriya_perevoda_Lingvicticheskiye_aspekty/> (30.03.2013).

 1. Латышев, Л. К. Курс перевода: Эквивалентность перевода и способы ее достижения. Москва, “Международные отношения”, 1981.

 2. Латышев, Л. К. Технология перевода. Москва, “Академия”, 2007. 320 с.

 3. Ликоманова, И. Преводът между теорията и практиката. София, УИ “Св. Климент Охридски“, 2002. 128 с.

 4. Нелюбин, Л. Л. Введение в технику перевода. Москва, “Флинта”, “Наука”, 2009.

 5. Рецкер, Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Москва, “Международные отношения”, 1974. 216 с.

 6. Соколова, Г. Г. Пособие по переводу с русского языка на французский. “Либроком”, 2013. 162 с.

 7. Томанова, С. Междуезиково взаимодействие в превода (от руски на български и от български на руски език). Благоевград, УИ „Неофит Рилски”, 2009.

 8. Andrews, E.; Maksimova, E. A. Russian Translation: Theory and Practice. New York, “Routledge”, 2010.

 9. Chamizo-Dominguez, P. J. Semantics and Pragmatics of False Friends. Routledge, 2010. 200 p.

 10. Faini, P. Tradurre. Manuale teorico e pratico. Roma, “Carocci”, 2008.

 11. Gile, D. Basic Models for Interpreter and Translator Training. “John Benjamins Publishing Company”, 2011.

 12. House, J. Translation Quality Assessment: Linguistic Description versus Social Evaluation // Meta: journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal, vol. 46, No 2, 2001, p. 243–257. Abstract online: <http://id.erudit.org/iderudit/003141ar> (30.03.2013).

 13. Munday, J. Evaluation in Translation. Critical Points of Translator Decision-Making. New York, “Routledge”, 2012.

 14. Newmark, P. A Textbook of Translation. New York, “Prentice-Hall International”, 1988.

 15. Venuti, L. Translation Changes Everything. “Routledge”, 2012. 278 p.

 16. Wolf, U. False Friends. Transl. by S. Bernofsky. “Ugly Duckling Presse”, 2011.

Речници и справочници

 1. Англо-русский и русско-английский словарь ложных друзей переводчика. Сост. В. В. Акуленко, С. Ю. Комиссарчик, Р. В. Погорелова, В. Л. Юхт. Москва, 1969.

 2. Борисова, Л. И. Ложные друзья переводчика (Общенаучная лексика. Английский язык). Учебное пособие по научно-техническому переводу. Москва, 2002.

 3. Готлиб, К. Г. М. Немецко-русский и русско-немецкий словарь “ложных друзей переводчика”. Москва, 1972/ 1985.

 4. Зинкевич, А. В. Учебный болгарско-русский словарь ложных лексических параллелей. Минск, 2003.

 5. Краснов, К. В. Англо-русский словарь “ложных друзей переводчика”. English-Russian Dictionary of “False Friends”. Москва, 2004.

 6. Муравьев, В. Л. Ложные друзья переводчика (русско-французский). Москва, 1985.

Уебграфия

Учебници и монографии 1. Паршин, А. Теория и практика перевода (Учебное пособие) // <http://teneta.rinet.ru/rus/pe/parshin-and_teoria-i-praktika-perevoda.htm> (30.03.2013).

 2. Manfredi, M. Translating Text and Context: Translation Studies and Systemic Functional Linguistics // <http://amsacta.cib.unibo.it/2393/1/Manfredi_2008_Monografia.pdf> (30.03.2013).

Речници и справочници

Преводни


 1. Eurodict.com // <http://www.eurodict.com/> (30.03.2013).

 2. WordReference.com. Online Language Dictionaries // <http://www.wordreference.com/> (30.03.2013).

 3. Онлайн речник БМСОФТ // <http://www.rechnik-bg.com/index_ru.php> (30.03.2013).

 4. Translation Engines // <http://www.dmoz.org/Science/Social_Sciences/Linguistics/Translation/Tools/Translation_Engines/> (30.03.2013).

 5. Google Translate // <http://translate.google.com/#> (30.03.2013).

Тълковни

 1. AskOxford.com. Oxford Dictionaries // <http://www.askoxford.com/dictionaries/?view=uk> (30.03.2013).

 2. Oxford English Dictionary // <http://www.few.vu.nl/~bvhoute/english/> (30.03.2013).

 3. The Free Dictionary by Farlex // <http://www.thefreedictionary.com/> (30.03.2013).

 4. Canoonet. Deutsche Wörterbücher und Grammatik // <http://www.canoo.net/> (30.03.2013).

 5. Lexilogos. Dictionnaire français // <http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm> (30.03.2013).

 6. Dizionario Italiano // <www.dizionario-italiano.it> (30.03.2013).

 7. Руски речници в сайта ГРАМОТА.РУ // <http://www.gramota.ru/> (30.03.2013).

 8. Езикови ресурси и терминологични речници на сайта на ГДПП // <http://ec.europa.eu/translation/bulgarian/bulgarian_en.htm> (30.03.2013).

 9. Терминологична база от данни IATE // <http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load > (30.03.2013).

Допълнителна литература

Библиография

 1. Бютнер, У.; Иванова, Л. Техники на превода. Велико Търново, 1980.

 2. Васева, Ив. Стилистика перевода. София, 1989.

 3. Гавриленко, Н. Н. Понять, чтобы перевести. Перевод в сфере профессиональной коммуникации. Москва, “Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова”, 2010.

 4. Езикови проблеми на превода. <Славянски езици>. Сб. статии. Съставители М. Иванова, М. Лилов. София, “Наука и изкуство”, 1985. 182 с.

 5. Езикови проблеми на превода.. <Английски език>. Сб. статии. Съст. А. Данчев. София, 1986.

 6. Езикови проблеми на превода. <Руски език>. Сб. статии. Съставител Ив. Васева. София, “Наука и изкуство”, 1987. 219 с.

 7. Изкуството на превода. София. Т. 1. 1976, Т. 2. 1977, Т. 3. 1978, Т. 4.1980.

 8. Ликоманова, И. Славяно-славянският превод. Лингвистичен подход към художествения текст. София, УИ “Св. Климент Охридски”, 2007. 302 с.

 9. Любимов, Н. Книга о переводе. Москва, “Б.С.Г.-Пресс”, 2011.

 10. Шевчук, В. Н. Электронные ресурсы переводчика. Москва, “Либрайт”, 2010.

 11. Chamiso, P. J.; Nerlich, B. False Friends: Their Origin and Semantics in Some Selected Languages // Journal of Pragmatics, 34 (2002): 1833–1849.

 12. Nida, E. Towards a Science of Translating. Leiden, “Brill”, 1964.

 13. Nida, E., Taber, Ch. The Theory and Practice of Translation. Leiden, “Brill”, 1969.

 14. Samuelsson-Brown, J. A Practical Guide for Translators. 5th ed. Bristol – Buffalo – Toronto, 2010.

Уебграфия

 1. Новков, М. Преводът като ритуал, преводачът като жрец // Словеса. <http://www.slovesa.net/index.php?id=352> (30.03.2013).

 2. Заметки о переводе (онлайн статии) //

<http://www.lingvoda.ru/transforum/translation_essays.asp> (30.03.2013).

 1. Мир переводов и переводчиков // Раздел компании переводческих услуг “ТрансЛинк” (статии, линкове към речници, международен етикет). <http://www.t-link.ru/ru/extra/> (30.03.2013).

 2. (По)етика на превода (за фр. теоретик на превода А. Мешоник) // в. “Култура”, бр. 17, 1.05.2009. Онлайн версия: <http://www.kultura.bg/bg/article/view/15608> (30.03.2013).

 3. False Friends / falsche Freunde // About.com (2013). German language. <http://german.about.com/library/weekly/aa030199.htm> (30.03.2013).


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Лекции

Семинари


Лекциите са допълнени с мултимедийни презентации; на семинарните занятия се предлагат самостоятелни задачи, както и работа на студентите в екип и взаимен анализ на резултатите на отделните групи, след което резултатите се обобщават от преподавателя.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Текущо оценяване от работа по време на занятията и изпит, който се състои в конкретен анализ на приложените процедури и трансформации в избран от студента преведен текст Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Български

17.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително18.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл. ас. д-р Юлиана Чакърова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина3

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


 1. Стратегия и техника на превода.

 2. Процедури при превода.

 3. Терминът трансформация в контекста на транслатологията. Основание за използването му, цел на прилагането на трансформациите.

 4. Класификация на трансформациите. Класификационни параметри.

 5. Лексико-семантични трансформации. Предаване на безеквивалентна лексика.

 6. Проблеми при предаването на идиоми при превода. Класификация и отношението ѝ към предаването им в преводния текст.

 7. Граматични трансформации.

 8. Стилистика на превода. Стилистични фигури и предаването им при превода.

 9. Стратегии при превода на игра на думи.

 10. Параметри за анализ на превод. Илюстрация прилагането на параметрите при анализ на откъси.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


Мултимедия

Интернет (речници, бази от данни, автоматични преводачи)1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Дългият списък със заглавия рефлектира опита за баланс между значими, достъпни, нови и налични на петте езика в програмата заглавия, както и заглавия на български (за да са достъпни за разбиране за всички). Новите издания от последните 5 години (включването на които е задължително според акредитационните изисквания) са маркирани в жълто.

3 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 18 януари 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница