Утвърждавам, Заповед №1308/14. 09. 2017 г. Валери стояновстраница1/3
Дата30.07.2018
Размер0.66 Mb.
#77459
  1   2   3

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР ГАЧЕВ“ ПАЗАРДЖИК

гр. Пазарджик 4400, ул. “Веслец” № 26, тел.: 034/48 29 33, e-mail: d_gachev_school@abv.bgstraight connector 1УТВЪРЖДАВАМ,

Заповед №1308/14.09.2017 г.ВАЛЕРИ СТОЯНОВ

Директор СУ”Д.Гачев”


П Л А Н

за защита при бедствия на пребиваващите в

Средно училище

Димитър Гачев” - гр. ПазарджикУчебна 2017/2018 година


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Характеристика на района, в който се намира училището:

Училището е разположено на ул. „ВЕСЛЕЦ”N 26 на 2000 метра изток ./посока/ от центъра на града.

Вероятните опасности, които могат да възникнат в района са:


 • Земетресение;

 • Наводнение – от язовирите “Тополница”, “Белмекен” и „Батак+

- вследствие на проливни дъждове;

 • от снежни бури, поледици и обледявания;

 • от пожари;

 • от крупни промишлени аварии и изтичане на промишлени отровни вещества;

 • от аварии в АЕЦ и трансгранично заразяване;

епидемии, биологични вещества.

2. Строителна характеристика на училището /детска градина, обслужващо звено/

Обща площ/кв.м/18160 кв.м.…………………………………………………....…

Застроена площ /кв. м/ …2617…………………………………………………….

Незастроена площ /кв.м/ …15542………………………………………………....

Брой на сградите и етажност на всяка от тях …3бр.;Учебен корпус-4ет,физкултурен салон-1 ет;котелно помещение-1 ет.……...……………………

Степен на пожароопасност ………………………………………………..............

Тип строителство съгласно чл. 123 от Наредба № 5 от 21.05.2001 г.панелно …

Подземни етажи /брой, характеристика/ ………………………........……………

Полуподземни етажи /брой, характеристика/ ……………………....……………

Първи етаж/характеристика/12 кабинета и санитарен възел………...........……..

Втори етаж /характеристика/ …12 кабинета и санитарен възел………………....

Трети етаж /характеристика/ …12 кабинета и санитарен възел…………………

Четвърти етаж /характеристика/ …12 кабинета и санитарен възел……..………

Подпокривно пространство /характеристика/ ……………………............……....

Наличност на:

Скривалище /вместимост – брой хора/ …800………………………...…………..

Скривалището се ползва от: …………………………….…………………………

Противорадиационно укритие /вместимост – брой хора/ ………………………

Противорадиационното укритие се ползва от: …

Басейнът…не работи ………………………………..3. Училището /детската градина, обслужващото звено/ е разположено в близост до:

- ж.п. гара …………………………………………………………….....…………..

- Главен път с интензивно движение …Обходен път Пазарджик-Драгор…..…

- Язовир /заливна зона/яз.”Батак”,яз.”Тополница”яз.”Белмекен” ………………

- Речна заливна зона р.Марица,р.Тополница,р.Луда Яна ………………………

- други хидротехнически съоръжения …………………….....……………………

- Хвостохранилища …………………….....………………………………………..

- предприятия с рискови производства /взривоопасни, пожароопасни, произвежда-щи или работещи с промишлени отровни вещества, йонизиращи лъчения и др./

Други опасности:
4. Училището има общо личен състав: 570…………...……………….

От него персонал - 60; учители- 46 и друг персонал – 14;

Училището е на едносменен режим на работа с общ брой ученици – 570:

От тях деца – 71 в ПГ.

Следобедни занятия имат:

10 групи на ЦДО -270 ученици и 10 учители ЦДО.II . ЦЕЛИ НА ПЛАНА


1.Да извърши организация за работата и действия на ръководството , учителите,другия персонал и децата при възникване на бедствия, аварии и катастрофи / БАК/ застрашаващи живота и здравето им ,след извършване и оценка на обстановката , даденостите и категорията на децата .

2.Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на БАК

3.Запазване живота и здравето на децата и личния състав на детската градина.
III. ВЪЗМОЖНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА, ОБЩИНАТА, КМЕТСТВОТО И УЧИЛИЩЕТО И ПРОГНОЗА ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ
1. ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

Община Пазарджик попада в Средногорския сеизмичен район , който включва Маришката и Тунджанската сеизмични зони.

МАРИШКАТА зона обхваща средното течение на река Марица и районите на градовете Пазарджик , Пловдив и Димитровград . Огнището на най-очакваното земетресение има дълбочина 10 - 100 км и магнитут 7,1 - 7,5 по скалата на Рихтер . С най-висока интензивност е районът на гр. Пловдив - Чирпан - Първомай . Има сравнително висока повтаряемост на земетресенията с основни линии на разломите : Пазарджик - Пловдив; Димитровград - Чирпан ; Стара Загора - Твърдица ;

Друг сеизмичен район , който оказва влияние на общината е РИЛО-РОДОПСКИЯТ сеизмичен район , който включва Струмската , Местенската и Велинградската зони .

ВЕЛИНГРАДСКАТА зона обхваща горното течение на река Марица , района на Велинград и има дълбочина около 100 км. Максималното очаквано земетресение е със сила 7 - 8 степен по Рихтер . Основната линия на разлома е Велинград - Самоков , при което може да бъде разрушена язовирната стена на яз. ,, Белмекен ”.
2. НАВОДНЕНИЕ

Катастрофални наводнения са тези , при които водния стълб е с височина над 1 м. Наводнения с по-нисък воден стълб също са опасни за хората , животните и културните ценности .Катастрофални наводнения на територията на общината могат да се очакват от три язовира :

1/ яз. ,, БАТАК ” - с вместимост 310 млн. куб.м вода ;

2/ яз. ,, ТОПОЛНИЦА ” - с вместимост 137 млн. куб.м вода ;

3/ яз. ,, БЕЛМЕКЕН ” - с вместимост 144 млн. куб. м. вода ;

При разрушаване на язовирните стени / силно земетресение , проливни дъждове , терористични действия / се създава реална опасност за наводнение на 17 села и областния център Пазарджик с воден стълб около 4 метра .

Пристигането на водите от яз. ,, Тополница ” до първото населено място от общината - Юнаците и Драгор е 2ч. 40 мин. , до град Пазарджик - 3 час .

Пристигането на водите от яз. ,,Батак” до с. Братаница и с. Ляхово е 3 ч. , а до Пазарджик на 4 час .

Водите на яз. ,, Белмекен ” достигат до град Пазарджик на 4 час .

Заливната зона ще раздели общината на две части - северно и южно от река Марица , което налага да се обърне особено внимание на въпросите за своевременното оповестяване на населението, попадащо в зоната на катастрофално наводнение , за неговото разсредоточаване и евакуация .

Частични локални наводнения могат да се получат вследствие на поройни дъждове и бързо снеготопене от поречията на реките Марица , Тополница , Луда Яна , и от микроязовирите на територията на областта .
3. СНЕЖНИ БУРИ , ОБЛЕДЯВАНИЯ , ГРАДОНОСНИ БУРИ .
Ежегодно в зимния сезон се образуват дебели снежни покривки , преспи ,поледици и заледявания , които затрудняват движението на транспортните средства и парализират стопанския живот .

ОБЛЕДЯВАНЕТО прекъсва въздушните проводници , деформира и събаря носещите стълбове на електроснабдителната и свързочната мрежа .

ГРАДОНОСНИ БУРИ на територията на общината често се появяват в месеците май , юни, юли , август . Разразилите се бури нанасят огромни поражения върху реколтата , насажденията , електрозахранването . Възможни са пожари и частични наводнения .
4. ПОЖАРИ

Поведението на хората по време на пожар се обуславя от появата на опасни за здравето и живота им фактори . Населяващите високи и с големи размери сгради се изправят пред реална възможност да бъдат лишени от пътища за евакуация . Пребиваването на много деца в подобни сгради ,разликата във възрастта и непознаване на правилата за поведение и действие при пожар допълнително усложняват обстановката .

Появата на продукти на горене в местата , в които се намират децата ,оказва и определено психологично въздействие. Усещането им ,което се проявява със загуба на видимост, специфичен мирис , висока температура , и зараждащ се страх определя индивидуалното и колективно поведение на хората . Съзнанието се стеснява , губи се способността за правилно възприемане на ситуацията, а вниманието е приковано само от една мисъл - за самоспасяване. Често се прибягва към необмислени действия, а от всички възможни реакции по време на пожар най-рискована и вредна за безопасността на хората е паниката.

В повечето случай реакцията на неподготвените хора е стремително бягство ,пълна загуба на способността правилно да възприема обстановката и да се вземат точни решения , агресивност по отношение на близките хора с цел да бъдат преварени, изместени, отстранени .5. ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ
Авариите са внезапни технологични повреди на машини , съоръжения и агрегати , съпроводени със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес , с взривове, образуване на пожари ,замърсяване на околната среда , разрушения , жертви или заплаха за живота и здравето на населението .

За района на община Пазарджик сериозна опасност представляват вероятни аварии , свързани с изтичане на големи количества хлор , амоняк и други промишлени отровни вещества .


ХЛОРЪТ при обикновени условия представлява жълтозелен газ със специфична ,,задушаваща” миризма . Той раздразва както горните , така и по-дълбоките дихателни пътища . Може да причини оток на белите дробове . Отравянията с високи концентрации хлор могат да доведат до ,,мъченическа смърт”. Отравянията с по-малки концентрации водят до остри задгръдни болки ,парене и остри болки в очите със сълзоотделяне , появява се суха и мъчителна кашлица , често с пристъпи .

При налягане и охлаждане хлорът лесно се втечнява в тъмнозелена течност . За производствени нужди втечненият хлор се съхранява в стоманени бутилки или в цистерни . При производствени аварии бързо се изпарява и заедно с водните пари от въздуха ще образува бяла мъгла.ф Поради по-голямото си относително тегло ще се движи близо до земната повърхност и ще заема ниските места . Влажния хлор разяжда металите / освен оловото / . Добре се разтваря във вода .


АМОНЯКЪТ представлява безцветен газ с остра задушлива миризма .Два пъти е по-лек от въздуха . Амонякът раздразва предимно горните дихателни пътища . В по-големи концентрации възбужда централната нервна система и причинява гърчове , болки в очите , задушаване , силни пристъпи на кашлица , виене на свят , болки в стомаха и повръщане . В близките часове след отравянията , вследствие на сърдечна слабост , може да настъпи смърт. При попадане върху кожата амонякът предизвиква зачервяване , оток на кожата , червени петна и мехури .

При производствена авария първоначално, при изтичане на амоняка , той се изпарява бързо вследствие на повишената температура . Така например 15 тона амоняк се изпаряват за около 4 часа . С понижаване на температурата изпаренията намаляват . Парите на амоняка образуват бял облак с много голяма относителна плътност , който се издига на височина 20-30 метра . Вследствие на поетата влага от въздуха , облакът отново се спуска до нивото на земната повърхност . Разпространението на амонячния облак зависи от приземната метеорологична обстановка ( вертикална устойчивост на въздуха , посока и скорост на вятъра , температура и влажност на въздуха , валежи ) и релефа на местността . Водните завеси по пътя на амонячния облак намаляват неговото разпространение .6. РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ , вследствие авария в АЕЦ .

Обикновено когато говорим за авария в АЕЦ ние визираме нашата електроцентрала - ,,Козлодуй ” , забравяйки , че на северната ни граница има още една АЕЦ - Румънската ,,Черна вода ” и , че в Европа в момента работят около 100 атомни реактора .

Аварията в Чернобил доказа , че въпреки голямото разстояние , в резултат на въздушните течения част от радиоактивните частици достигнаха територията и на нашата страна .

7. ЕПИДЕМИИ

Преминаването на основните пътни и ж.п. артерии през територията на общината между Европа и Азия улесняват и създават предпоставки за възникване на масови епидемии по хората , животните и растенията .

Най-вероятни епидемии , които биха могли да възникват са от : холера , вирусен грип, антракс , ку-треска, хепатит по хората ; шап по говедата ; чума по свинете ;

Събитията след 11 септември 2001 г. налагат да преосмислим опасността от терористични актове и използване на биооръжието като средство за масово унищожение . Антраксът се превърна в биоагент номер едно , защото е много по евтин от другите видове оръжия , намира се и се пренася лесно , може да убие повече хора , отколкото терористичен акт . Причинителят е бацил , спорите на който загиват едва при температура 120 градуса за 2 часа . С такива условия човек рядко разполага . Заразяването не е трудно , а спорите лесно попадат в белите дробове и стомаха , предизвиквайки тежки , често фатални заболявания . Прахът може коварно да се разхвърля по набелязани обекти , да се разпраща с писма , колети и различни предмети .Възможно е да последват най-необичайни диверсии - например с детски играчки , предмети за тоалета , хранителни продукти .

Заболяването започва от 2 до 14 дни след заразяването . Възприемчиви са всички хора с изключение на преболедувалите . Когато засегне кожата , на инфектираното място се образува плътно червено петно . За ден-два то се увеличава и се оформя мехур , пълен с тъмно кървава течност. Мехурът сърби , пука се , на мястото му се образува язва , а тъканите наоколо се възпаляват . Странно и зловещо е , че мехурът и околността му не болят , което е важен диагностичен признак . Кожната форма е добрият вариант , защото бацилите не издържат на доксициклин и ципрофлоксацин . Обикновено оздравяват 9 от 10 болни . Ако спорите попаднат в белите дробове , се развива тежка пневмония . Лечението е проблематично , макар и не безнадеждно .
IV . ИЗВОДИ ОТ ВЕРОЯТНАТА ОБСТАНОВКА И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ , ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕЯ

Бедствията , авариите и катастрофите , които могат да ни сполетят в района в който живеем налагат :

1.Да познаваме техния характер и правилата за правилно поведение и действие ;

2.Да проиграваме периодично с целия личен състав действията при възникване на БАК;

3.Да познаваме сигналите за оповестяване и поддържаме в техническа изправност средствата за тяхното подаване .

4.Да поддържаме в изправност индивидуалните и колективни средства за защита и умеем да се възползваме от тях при необходимост .


V. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БАК .
В училището са изградени :

 1. Шаб за защита при бедствия , ( Щ )

1.1.Състав на ЩАБА / определя се със заповед на РЪКОВОДИТЕЛ на ЩАБ в зависимост от конкретните условия и възможности на училището съгласно Образец № 1 /.

РЪКОВОДИТЕЛ на Щаба е директорът на училището съгласно ,,Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия , аварии и катастрофи” / ПМС № 18 от 1998 г. /  1. Задачи на ЩАБА :

 • Да организира защитата на личния състав от БАК ;

 • Да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение ;

 • Да поддържа органите и групите в готовност за действия при БАК ;
 1. Гупа за наблюдение и оповестяване

2.1. Състав на групата / определя се със заповед на председателя на ПК в училището в зависимост от конкретните условия и възможности – образец №2/

2.2.Задачи на групата :

 • Да организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност от БАК в района на училището ;

 • Да обходи района на училището веднага след бедствие , авария или катастрофа;

 • Да информира своевременно ПК за възникнали промени в обстановката;
 1. Санитарен пост

3.1.Състав на поста / определя се със заповед на председателя на ПК от предварително обучени лица от персонала за оказване на първа медицинска помощ – образец № 2 /

3.2.Задачи на поста : • Да участва в провеждането на всички санитарни и противоепидемиологични мероприятия в училището;

 • Да подпомогне в реална ситуация изпратените медицински сили в усилията им за спасяване живота на пострадалите .
 1. Група за получаване и раздаване на индивидуалните средства за защита / ИСЗ /

4.1.Състав на групата / определя се със заповед на председателя на ПК – образец № 2/

4.2.Задачи на групата : • Да съхранява и обслужва наличните ИСЗ съгласно дадените указания ;

 • При недостиг на ИСЗ да направи заявка до общината за осигуряване на необходимите количества ;

 • Да води точен отчет на наличните и полагащите се ИСЗ ;

 • Да създаде необходимата организация за бързото получаване и раздаване на ИСЗ ;

 • Да изготвя списъци с размерите на необходимите ИСЗ , които да се актуализират в началото на учебната година ;

 • Да осигури подръчни средства за защита / памучно-марлени превръзки , кърпи / при липса на ИСЗ в общината .


5.Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита /херметизиране на помещения /.

5.1.Състав на групата / определя се със заповед на председателя на ПК – образец № 2 /

5.2 Задачи на групата :


   1. Ако има изградено защитно съоръжение / скривалище или ПРУ / да :

 • Поддържа изграденото защитно съоръжение съгласно инструкциите ;

 • Направи разчет и разпределение на децата за настаняване в помещенията на защитното съоръжение при необходимост .

 • Постави и следи за наличността на указателни табелки – образец № 12 ;

 • Подготвя в случай на необходимост защитното съоръжение за експлоатация ;

 • Следи за реда и дисциплината в защитното съоръжение , когато то се използва по предназначение ;

   1. Ако няма изградено защитно съоръжение , при необходимост да :

 • Определи подходящи за херметизиране помещения в сградата ;

 • Организира при необходимост бързото затваряне на вратите , прозорците и отдушниците в сградата ;

 • Раздаде предварително осигурените подръчни средства за херметизиране на помещенията – образец № 10 ;

 • Организира при необходимост бързото херметизиране на предварително определените помещения ;

 • Следи за реда и дисциплината в херметизираните помещения , когато те се използват по предназначение ;
 1. Група за противопожарна защита

6.1. Състав на групата / определя се съгласно инструкциите на ОУ ПБЗН и – Ръководител на ЩАБ образец № 2 /

  1. Задачи на групата - определят се съгласно инструкциите на ОУ ПБЗН

Дейността на комисията , съставът и задачите на групата за противопожарна защита , структурирането и разработването на план за действия при пожар в сградата на училището се съгласува с ПАБ . Същият е неразделна част от този план .
VI. ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ


 1. На постоянната комисия

1.1.Извършва се съгласно образец № 3.

Комисията се оповестява :

 • При опасност и критична ситуация , породена от бедствие , авария или катастрофа и пожар / т.е при реална обстановка /;

 • При провеждане на учение по плана на ЗБ за ЗНБАК ;

 • При проверка готовността на Щаба ;

 • По решение на Ръководителя на Щаба ;

1.2.Привеждане в готовност на Щаба

ЩАБА / съгласно образец № 1 / се събира на определеното място , анализира обстановката , внася корекции в зависимост от конкретната обстановка и се доуточняват : • Мероприятията за незабавно изпълнение ;

 • Редът за действия ;

 • Задачите;

 • Редът за обмен на информация ;

 • Съставът и задачите на органите и групите за взаимодействие и връзката с тях ;

2.На групите

2.1.Оповестяване на групите – извършва се съгласно образец № 4 ;

2.2.Привеждане в готовност на групите

Групите се събират в двора на училището / определеното място / , доуточняват се задачите , получават се видовете имущества – образец №13 .Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница