За извършен одит за законосъобразността на определянето и отпусканетостраница1/3
Дата13.10.2018
Размер339.18 Kb.
  1   2   3
ОДИТЕН ДОКЛАД

0000000111


за извършен одит за законосъобразността на определянето и отпускането
от министъра на финансите на допълнителна бюджетна субсидия на партиите,
към които независимите народни представители в 41-то Народно събрание
са декларирали принадлежност, за периода от 05.07.2009 г. до 30.06.2011 г.,
в рамките на мандата на 41-то Народно събрание


октомври 2011 г.

Настоящият одитен доклад е издаден с Разпореждане № 228 от 31.10.2011 г. на председателя на Сметната палата и е окончателен.СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на съкращенията

3

Терминологичен речник

4

Част първа
ВЪВЕДЕНИЕ

5

І. Основание за извършване на одита

5

ІІ. Цел на одитната задача

5

ІІІ. Обхват на одитната задача

5

Част втора
КОНСТАТАЦИИ

5

І. Определяне размер на държавната субсидия на политическите партии
или коалиции, съгласно разпоредбите на Закона за политическите партии

5

ІІ. Определяне на начин за предоставяне на средства за субсидиране на
Партиите и коалициите

6

ІІІ. Определяне на ред за субсидиране при промяна на членския състав на
парламентарни групи на политическите партии, към които независимите
народни представители в 41-то Народно събрание са декларирали
принадлежност

8

ІV. Анализ за съответствие на извършената дейност по разпределяне на
държавната субсидия на политическите партии и коалиции с определения
ред от министъра на финансите

9

V. Анализ на определената и отпусната от министъра на финансите
допълнителна бюджетна субсидия на партиите, към които независимите
народни представители в 41-то Народно събрание са декларирали
принадлежност

11

Част трета
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

16

Част четвърта
ПРЕПОРЪКИ

16

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

ЗДБРБ

Закон за държавния бюджет на Република България

ЗПП

Закон за политическите партии

ЗСП

Закон за Сметната палата

МФ

Министерство на финансите

ЦИК

Централна избирателна комисия

ПОДНС

Правилник за организацията и дейността на Народното събрание

СГС

Софийски градски съд

ПП

Политическа партия

БСДП

Българска социалдемократическа партия

БСП

Българска социалистическа партия

БСД

Български социалдемократи

ГЕРБ

Граждани за европейско развитие на България

ДПС

Движение за права и свободи

ДСБ

Демократи за силна България

ДСХ

Движение за социален хуманизъм

ЕСИ

Европейска сигурност и интеграция

ЗС “Ал. Стамболийски”

Земеделски съюз “Александър Стамболийски”

КПБ

Комунистическа партия на България

НДСВ

Национално движение за стабилност и възход

НЗ

Нова зора

ОЗ

Обединени земеделци

РДП

Радикалдемократическа партия в България

РЗС

Ред, законност и справедливост

СДС

Съюз на демократичните сили

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

име на парламентарна група

името на парламентарна група повтаря името на партия или коалиция, както е била регистрирана в Централната избирателна комисия за изборите за 41-во НС (чл. 15 от ПОДНС)независим народен представител

народен представител, напуснал или изключен от парламентарна група, става независим народен представител и не може да бъде приет за член на друга парламентарна група (чл. 16, ал. 5 от ПОДНС)

Част първа

ВЪВЕДЕНИЕ
І. Основание за извършване на одита

Одитът се извършва на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за Сметната палата и Решение на 41-то Народно събрание от 02 септември 2011 г. за възлагане на одит на Сметната палата на Република България и Заповед № ОП-1 от 09.09.2011 г. на председателя на Сметната палата.


ІІ. Цел на одитната задача

Да се предостави на Народно събрание независима и обективна оценка за законосъобразността на определената и отпуснатата от министъра на финансите допълнителна бюджетна субсидия на партиите, към които независими народни представители са декларирали принадлежност, за периода от 05.07.2009 г. до 30.06.2011 г., в рамките на мандата на 41-то Народно събрание.


ІІІ. Обхват на одитната задача

В обхвата на изпълнението на одитната задача са включени:а) определяне и отпускане на държавна субсидия на политическите партии или коалиции, които са регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в избори, участвали са в последните парламентарни избори и имат избрани народни представители;

б) начинът на предоставяне на средствата за субсидиране на партиите и коалициите, определен от министъра на финансите;

в) определяне и отпускане на допълнителна бюджетна субсидия на партиите, към които независими народни представители в 41-то Народно събрание са декларирали принадлежност.
Част втора

КОНСТАТАЦИИ
І. Определяне размер на държавната субсидия на политическите партии или коалиции, съгласно разпоредбите на Закона за политическите партии (ЗПП).

1. Общата сума, предвидена за субсидиране на политическите партии и коалиции, се определя ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България в зависимост от броя на получените действителни гласове на последните парламентарни избори, като за един получен глас се предвижда субсидия в размер 5 на сто от минималната работна заплата за страната за текущата календарна година (а от 01.01.2011 г. - определена към 30 септември на предходната година, съгласно чл. 27, ал. 1 от ЗПП).

Държавна субсидия се отпуска ежегодно и на партиите, които не са представени в Народното събрание, но са получили не по-малко от едно на сто от всички действителни гласове на последните парламентарни избори (чл. 26 от ЗПП).

Минималната работна заплата за страната през одитирания период е 240 лв.

Субсидията за един глас е 12 лв. годишно.

2. ЦИК обявява1 резултатите от изборите за 41-то Народно събрание, произведени на 5 юли 2009 г., съобразно получените гласове от страната и чужбина за партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите по пропорционалната система.

Общият брой на действителните гласове, по обявените от ЦИК окончателни резултати е 4 226 194 гласа. От тях, на парламентарно представените партии и коалиции - 3 893 286 гласа и на извън парламентарно представени партии - 265 265 гласа общо.

В изпълнение на Решение № 2 от 16 февруари 2010 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 10 от 2009 г. ЦИК намалява2 по партии и коалиции подадените за тях действителни гласове с 18 358 гласа или те стават 4 207 836 гласа общо3.

Решението на Конституционния съд влиза в сила от датата на неговото постановяване, съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 4 от Закона за Конституционния съд, тъй като решава спор за законност на избор на народни представители.

От всички действителни гласове (4 207 836), след решението от 16.02.2010 г. на Конституционния съд на Република България, гласовете на:а) парламентарно представените партии и коалиции са 3 875 002 гласа общо;

б) извън парламентарно представените партии са 265 233 гласа общо.

3. Държавната субсидия се отпуска ежегодно на четири равни транша от централния бюджет за финансиране на политическите партии или коалиции, които са регистрирани в ЦИК за участие в избори, участвали са в последните парламентарни избори и имат избрани народни представители (чл. 25, ал. 1 от ЗПП). Всяка политическа партия получава своята част от годишната държавна субсидия на четири части, платими съответно до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 20 декември на съответната година (чл. 28, ал. 1 от ЗПП).

Общата сума, предвидена в бюджета, се разпределя пропорционално на получените действителни гласове от всяка партия или коалиция (чл. 25, ал. 2 от ЗПП).

Държавната субсидия, отпускана на всяка коалиция се разпределя между съставляващите я партии според коалиционно споразумение. При липса на коалиционно споразумение или промяна на членския състав на парламентарните групи на политическите партии или коалициите, образувани в резултат на последните парламентарни избори, държавната субсидия се разпределя, като се предоставя на политически партии, учредени преди парламентарните избори, които имат съдебна регистрация и сформирана парламентарна група, или на политически партии, към които независимите народни представители декларират принадлежност. Министерство на финансите превежда дела от субсидията за всяка партия в посочена от нея сметка (чл. 25, ал. 3 от ЗПП).


ІІ. Определяне на начин за предоставяне на средства за субсидиране на партиите и коалициите

Разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от ЗПП възлага на министъра на финансите да определи начинът за предоставянето на средствата за субсидиране на партиите и коалициите.

1. От министъра на финансите ежегодно (в рамките на мандата на 41-то Народно събрание) са издавани заповеди на основание на чл. 27, ал. 2 от ЗПП. Контролът по изпълнението на заповедите е възложен на директорите на дирекции „Държавни разходи” и „Държавно съкровище” към Министерство на финансите.

Към всички заповеди на министъра на финансите е приложен образец на две декларации, с които народният представител следва да декларира правно значими обстоятелства за разпределянето на субсидията:а) чрез декларация приложение № 1, народният представител декларира от листата на коя коалиция е избран в резултат на проведените парламентарни избори, както и принадлежността си към съответната политическа партия;

б) чрез декларация приложение № 2, независимият народен представител декларира принадлежност към посочена от него политическа партия. Тази декларация се представя в МФ чрез ръководителя на политическата партия, отговаряща на изискванията на ЗПП, към която народният представител декларира принадлежност.

2. Във всички заповеди на министъра на финансите е определен срок4, в който:а) партиите, притежаващи регистрация в ЦИК за участие в избори, които са участвали в последните парламентарни избори самостоятелно и имат избрани народни представители, следва писмено да заявят пред МФ получаването на субсидия. Заявлението следва да бъде подписано от техните законни представители и към него трябва да се представят: заверен препис от решението на Софийския градски съд (СГС) за вписване на партията в регистъра на политическите партии; съдебно удостоверение за актуално състояние на обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на политическите партии, издадено не по-късно от тридесет дни преди датата на подаване на заявлението; копие от удостоверението, издадено от ЦИК за регистрация за участие в последните парламентарни избори; декларация за наличието или липсата на промяна в членския състав на парламентарните групи на политическите партии или коалициите, съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗПП, в т.ч. за декларирана от независимите народни представители принадлежност към политическата партия с приложени декларации (приложение № 2); номера на банковата сметка, по която да бъде преведена дължимата държавна субсидия и удостоверение от обслужващата банка, че титуляр на посочената банкова сметка е съответната партия.

б) законните представители на партиите, участвали в последните парламентарни избори в състава на коалиция, която има регистрация в ЦИК за участие в проведените парламентарни избори, в които са участвали и имат избрани народни представители, следва писмено да заявят получаването на държавната субсидия и да представят в МФ (освен документите по б. „а”) и актуално коалиционно споразумение за разпределение на определената по реда на чл. 25, ал. 2 от ЗПП субсидия между партиите, съставляващи коалицията.

в) законните представители на партиите, участвали в последните парламентарни избори в състава на коалиция, която има регистрация в ЦИК за участие в проведените парламентарни избори в които са участвали и имат избрани народни представители, но съставляващите я партии не са сключили коалиционно споразумение, следва писмено да заявят пред МФ, че разпределението на субсидията ще бъде извършено съобразно чл. 25, ал. 3 от ЗПП. Към заявлението следва да се представят (освен документите по б. „а”) и декларации (приложение № 1) от народните представители, избрани от листите на коалицията, за принадлежност към съответната партия.

В заповедите е предвидена неблагоприятна последица5, като държавната субсидия не се превежда, докато съответната партия или всички партии от състава на коалиция не изпълнят изискванията за предоставяне на изискуемите се документи.

3. От извършената проверка на представените документи от МФ6 в Сметната палата се установи, че:

а) законните представители на всички партии, притежаващи регистрация в ЦИК за участие в избори, които са участвали в последните парламентарни избори самостоятелно и имат избрани народни представители, са заявили писмено пред МФ получаването на субсидия в определения от министъра на финансите срок и са представили изискуемите се документи;
б) от законните представители на партиите от състава на коалиция “Коалиция за България” са представени през одитирания период заявления за получаване на субсидия в определения от министъра на финансите срок.

в) от законните представители на две политически партии (СДС и БСДП) от състава на коалиция „Синята коалиция” са представени в определения срок в МФ документите за 2009 г., с изключение на коалиционното споразумение за разпределение на определената по реда на чл. 25, ал. 2 от ЗПП субсидия между тях, което е представено на 30.11.2009 г.

От останалите политически партии (ПП "ДСБ"; ПП "ОЗ" и ПП "РДП") от състава на коалицията не са представени документи в определения срок 15.09.2009 г. От ръководителите на тези политически партии документите за 2009 г. са представени на 30.11.2009 г. с коалиционно споразумение, подписано на 27.11.2009 г.

През 2010 г. и за 2011 г. срокът за представяне на документите в МФ е спазен.

Не са представени всички необходими документи в МФ към заявленията за получаване на субсидия през одитирания период, от политическите партии съставляващи коалиция „Синята коалиция”, както следва:

През 2009 г. (от 05.07.2009 до 31.12.2009 г.) от:

ПП „ДСБ”, ПП „БСДП” и ПП „РДП” копие от удостоверението на ЦИК за регистрация за участие в изборите (от ПП „РДП” е представено извлечение от електронната страница на ЦИК).

ПП „ОЗ” е представено удостоверение за това, че е клиент и поддържа посочен номер на банкова сметка. Не е заявено изрично, субсидията да се превежда по тази банкова сметка.

През 2010 г. от:

ПП “ДСБ” и ПП “ОЗ” не е представено коалиционно споразумение.

ПП “БСДП” не е представено копие от удостоверението от ЦИК за регистрация за участие в изборите.

ПП “ОЗ” не са представени декларация за наличие/липса на промяна на членския състав на партия/ коалиция, на основание чл. 25, ал. 3 от ЗПП и номер на банкова сметка.

Не е предоставена от МФ, в срока по чл. 28, ал. 1 от ЗПП (30 септември), държавната субсидия на коалиция „Синята коалиция” за трето тримесечие на 2009 г., поради липса на представено коалиционно споразумение за нейното разпределение между съставляващите я партии. Това е в съответствие с разпоредбата на чл. 25, ал. 3 от ЗПП и изискванията на т. 6.2 във връзка с т. 9 от Заповед № ЗМФ-1148 от 01.09.2009 г. на министъра на финансите.

Коалиционното споразумение е представено на 30.11.2009 г., а държавната субсидия за трето тримесечие на 2009 г. е предоставена от МФ на 01.12.2009 г.7За одитирания период на 2009 г. и за 2010 г. не е прилагана предвидената в заповедите на министъра на финансите неблагоприятна последица, да не се превежда държавната субсидия, докато съответната партия или всички партии от състава на коалиция не изпълнят изискванията за предоставяне на правно значимите документи в министерството8.
ІІІ. Определяне на ред за субсидиране при промяна на членския състав на парламентарни групи на политическите партии, към които независимите народни представители в 41-то Народно събрание са декларирали принадлежност

При промяна на членския състав на парламентарните групи на политическите партии или коалициите, образувани в резултат на последните парламентарни избори, държавната субсидия се разпределя, като се предоставя на политически партии, учредени преди парламентарните избори, които имат съдебна регистрация и сформирана парламентарна група или на политическите партии, към които независимите народни представители декларират принадлежност чрез декларация по образец приложение № 2.

Основните положения, които оказват влияние при разпределянето на допълнителната субсидия, при промяна на членския състав на парламентарни групи на политическите партии, от заповедите на министъра на финансите през одитирания период са:

а) когато народни представители са напуснали правоимащата политическа партия и парламентарната й група и се определят като независими, размерът на субсидията на парламентарно представената партия или коалиция, определена на основата на получените действителни гласове, не се променя;

б) субсидията на партията, отговаряща на изискванията на ЗПП, към която независимите народни представители са декларирали по съответния ред принадлежност се увеличава пропорционално, съобразно ежегодно определяния от министъра на финансите среднопретеглен размер на тримесечната бюджетна субсидия за един народен представител.

в) за независимите народни представители, които не са декларирали в срок принадлежността си към съответната политическа партия, бюджетна субсидия не се дължи.
ІV. Анализ за съответствие на извършената дейност по разпределяне на държавната субсидия на политическите партии и коалиции с определения ред от министъра на финансите

1. Бюджетната субсидия на политическите партии и коалиции, които са регистрирани в ЦИК за участие в избори, участвали са в последните парламентарни избори и имат избрани народни представители се разпределя от дирекция “Държавни разходи” в Министерство на финансите.

1.1. От дирекция “Държавни разходи” се изготвя вътрешен документ с наименование “Начин на разпределението на държавната субсидия за политическите партии (ПП) и коалиции за ... тримесечие”, който съдържа:


Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница