Закон за биологичното разнообразие зз защитена зона от екологична мрежа Натура 2000


“Мадарски скални венци” - Обявена със Заповед №РД-535/12.07.2007г. на МОСВстраница7/12
Дата17.08.2018
Размер3.54 Mb.
#80675
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Мадарски скални венци” - Обявена със Заповед №РД-535/12.07.2007г. на МОСВ

Защитената местност е обявена със Заповед № РД-535/12.07.2007г. на МОСВ за опазване на  карстови скални венци, местообитания на петрофилни и защитени животински видове; находища на редки и защитени растителни видове. Намира се на територията на две общини, в землищата на с. Мадара, община Шумен; с. Кюлевча, с.Калугерица и с. Каспичан, община Каспичан, област Шумен с обща площ 3191,336 ха в ДГФ на СИДП ТП „ДЛС Паламара”. Защитената местност е част от територията на Националния историко-археологичен резерват “Мадара”. Стопанисва се и се охранява от ТП „ДЛС Паламара”, под контрола на РИОСВ-Шумен.

 

“Див  рожков” - Обявена със Заповед № РД-521/12.07.2007г. на МОСВ

Обявена за Защитена местност със Заповед № РД-521/12.07.2007г. на МОСВ след прекатегоризиране на Буферната зона на ПР “Патлейна”, обявена със Заповед №578/17.06.1986г на КОПС и площ  72,7 ха. Целта е съхраняване на естественото находище на растистителния вид Урумово лале, български ендемит, включен в “Червената книга” на Р. България. Стопанисва се и се охранява от СИДП ТП „ДГС Преслав”, под контрола на РИОСВ-Шумен.


“Конски кестен” - Обявена със Заповед № РД-512/12.07.2007г. на МОСВ

Обявена за Защитена местност със Заповед № РД-512/12.07.2007г. на МОСВ след прекатегоризиране на Буферната зона на ПР “Дервиша”, обявена със Заповед №578/17.06.1986г на КОПС и площ  57,4 ха. Прекатегоризиране на буферна зона обявена със Заповед № 578/17.06.1986г на КОПС в ЗМ.


На територията на Защитените местности са забранени дейности, противоречащи на изискванията за опазване на обекта, предмет на защита: забележителен ландшафт, местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества.
ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

“Скока” - Обявена със Заповед № РД-314/30.05.2006г. на МОСВ

Природната забележителност е обявена с цел опазване на характерен ландшафт, включващ скални венци, водопад, забележителни карстови и скални образувания, най характерното, от които е “Софрата”. Обявена е със Заповед № РД-314/30.05.2006г. на МОСВ с площ 111,0350 ха в ДГФ на СИДП ТП „ДГС Смядово” - гр. Смядово, в землището на с. Веселиново, община Смядово. Стопанисва се и се охранява от ТП „ДГС Смядово”, под контрола на РИОСВ-Шумен.
На територията на Природната забележителност се забраняват дейности, които могат да нарушат естественото й състояние или да намалят естетическата й стойност.

Защитени територии /ЗТ/ в Област Търговище
ЗАЩИТЕНИ  МЕСТНОСТИ - /ЗМ/
“Урумово лале” - Обявена със Заповед № РД-957/25.07.2003г. на МОСВ

Защитената територия заема каменист, силно варовит стръмен склон от ДГФ на СИДП ТП „ДГС Търговище”, землище с. Пайдушко, община Търговище, с площ 12 ха, обявена като Природна забележителност със Заповед №853/10.08.1983г. на КОПС. Прекатегоризирана е в Защитена местност със Заповед № РД-957/25.07.2003г. на МОСВ. Под защита е естествено находище на растистителния вид Урумово лале, представен в трите му форми - жълта, пъстра и червена. Последната форма е представена от единични екземпляри. Видът под защита е български ендемит, застрашен от изчезване и включен в “Червената книга” на България. Стопанисва се и се охранява от ТП „ДГС Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен.


“Игликина поляна” - Обявена със Заповед № РД-955/25.07.2003г. на МОСВ

Намира се в м. ”Кайрака” на нелесопригодна площ, ДГФ на СИДП ТП „ДГС Търговище”, землище гр. Търговище. Обявена като Природна забележителност е със Заповед №448/25.04.1984г. на КОПС с площ 9,2 ха. Със Заповед № РД-955/25.07.2003г. на МОСВ е прекатегоризирана в Защитена местност. Целта за обявяване е защита на естественото находище на лечебна иглика, растителен вид с ограничителен  режим на ползване с цел запазване като генетичен фонд на вида и осигуряване естественото му възпроизвеждане. Целогодишно е обект на неорганизиран туризъм, поради красивата природа, съчетание на защитения обект с ограждаща го смесена широколисна гора и близостта с гр. Търговище. Стопанисва се и се охранява от ТП „ДГС Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен. 


“Петка балкан” - Обявена със Заповед № РД-959/25.07.2003г. на МОСВ

Със Заповед №215/05.04.1979г. на КОПС, защитената територия е обявена като Природна забележителност. Прекатегоризирана е в Защитена местност със Заповед №РД-959/25.07.2003г. на МОСВ. Целта за обявяване е за съхранение на вековна  церова гора в м. ”Бабаконду” в ДГФ на СИДП ТП „ДГС Търговище”, землище с. Братово община Търговище. Стопанисва се и се охранява от ТП „ДГС Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен


“Божур поляна” - Обявена със Заповед № РД-315/30.05.2006г. на МОСВ

Защитената местност е обявена със Заповед № РД-315/30.05.2006г. на МОСВ в землищата на с. Вардун и с. Стража, община Търговище с цел опазване находище на червен божур и лечебна иглика. Естественото находище заема площ от 18,07ха в ДГФ на СИДП ТП „ДГС Търговище”, местността ”Парка”. Стопанисва се и се охранява от  ТП „ДГС Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен.


“Римският мост” – Обявена със Заповед № РД-961/25.07.2003г. на МОСВ

Със Заповед №3817/28.08.1975г. на МГОПС, защитената територия е обявена като Историческо място с площ 0.1 ха. Прекатегоризирана е в Защитена местност със Заповед № РД-961/25.07.2003г. на МОСВ. Целта за обявяване е за опазване на територия с характерен ландшафт в ДГФ на СИДП ТП „ДГС Омуртаг”, землище с.Стеврек, община Антоново. Стопанисва се и се охранява от ТП „ДГС Омуртаг”, под контрола на РИОСВ-Шумен. 


На територията на Защитените местности са забранени дейности, противоречащи на изискванията за опазване на обекта, предмет на защита: забележителен ландшафт, местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества.
ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ - /ПЗ/
“Коня” и “Водопада Боаза”-  Обявени със Заповед № 97/13.03.1978 г. на КОПС

Природните забележителности са обявени със Заповед № 97/13.03.1978г. на КОПС. Намират се в живописната м. “Боаза”, образувана от коритото на р. Врана, живописно прорязваща склоновете на Преславската планина, дял от Източна Ст. планина. ПЗ “Коня” е скално образувание – голина, наподобяващо изображение с форма на кон, намиращо се в близост до главен път Варна-София, на площ от 0,3 ха в ДГФ на СИДП ТП „ДГС Търговище”, землище гр. Търговище. ПЗ “Водопада” също се намира в близост до главен път Варна-София и е малък водопад, образуващ се от излизащ на скалната повърхност малък подземен приток на р. Врана, с площ от 0,1 ха в ДГФ на СИДП ТП „ДГС Търговище”, землище с. Пайдушко, Община Търговище. ПЗ се стопанисват  и охраняват от ТП ДГС „Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен.


“Дервентска пещера” Обявена със Заповед № 534/25.09.1978 г. на КОПС

Дервентската пещера е обявена за природна забележителност със Заповед № 534/25.09.1978 г. на КОПС, с площ 5,07 дка. Намира се на склоновете на Преславската планина, дял от Източна Стара планина в Пролазкия пролом в землище с. Пролаз, Община Търговище, държавна публична собственост. Пещерата е една от малкото в този край, известна освен с големината си и с богатството на ексцентричните образувания на хелектитите и дендритите, змиевидните извивки на преградите на синтровите езерца с пещерни бисери в тях и масивните сталактити, осеяни с червеникавокафяви до розови и млечнобели кристали. Прилепите са основните видове в пещерната фауна, достигащи десетки броя. Пещерата е местообитание на особен вид малък бръмбър, родственик на вида Светломразец. Дервентската пещера е недостатъчно проучена.


“Гърбавата чешма” Обявена със Заповед № 1187/19.04.1976 г. на МГОПС

Защитената територия е обявена като природна забележителност със Заповед №1187/19.04.1976 г. на Министерство на горите и опазване на природната среда (МГОПС), с площ 0,20ха в ОГФ на Община Антоново. Представлява скално варовиково  образувание с височина 3 и повече метра и дължина около 10м, образувано от отлагането на варовик от течащата силно варовита вода. Стопанисва се и се охранява от община Антоново, под контрола на РИОСВ-Шумен.


“Костадин тепе” – Обявена със Заповед № 1635/27.05.1976 г. на КОПС

Обект на защита е скалното образувание в ОГФ на Община Антоново, в землището на с. Малоградец, община Антоново. Обявено е за защитена територия със Заповед №1635/ 27.05.1976г. на КОПС, с площ 50,75 дка. Представлява останки от укрепление, свързано с легенда и като такова би представлявало интерес за историко-археологическия институт. Стопанисва се и се охранява от община Антоново, под контрола на РИОСВ-Шумен.


На територията на Природните забележителности се забраняват дейности, които могат да нарушат естественото им състояние или да намалят естетическата им стойност.

по ред

Наиме-нование

Категория

Собственост и стопанисване

Терито-рия

/хектари/

Попада в територ. обхват на следните общини

Приет план за управление

1.

Букака

Резерват

Държавна собственост, Стопанисва се от ТП ДГС „Шумен”

63,04 ха

ДГФ на ТП ДГС „Шумен” – гр. Шумен

Не


2.

Патлейна

Поддържан резерват

Държавна собственост. Стопанисва се от ТП ДГС „Преслав”

37,8 ха

ДГФ на ТП ДГС „Преслав” – гр. Велики Преслав

Не

3.

Дервиша

Поддържан резерват

Държавна собственост. Стопанисва се от ТП ДГС „Преслав”

10,6 ха

ДГФ на ТП ДГС „Преслав” – гр. Велики Преслав

Не

4.

Моминград

Поддържан резерват

Държавна собственост. Стопанисва се от ТП ДГС „Върбица”

6,0 ха

ДГФ на ТП ДГС „Върбица” – гр. Върбица

Не

5.

Шуменско плато

Природен парк

Държавна собственост. Стопанисва се от ТП ДГС „Преслав”, ТП ДГС „Шумен” и Община Шумен

3929,9 ха

ДГФ на ТП ДГС „Преслав” и ТП ДГС „Шумен” и общински фонд на Община Шумен

Да

6.

Каньона

Защитена местност

Държавна частна, държавна публична, общинска публична собственост. Стопанисва от община Каспичан

17,58 ха

Поземлен фонд на с. Каспичан, община Каспичан

Не

7.

Могилата

Защитена местност

Държавна публична собственост. Стопанисва се от ДП „Кабиюк”, землище с.Коньовец, община Шумен

47,5 ха

Поземлен фонд на ДП „Кабиюк”, с. Коньовец, община Шумен

Не

8.

Марашка кория

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от община Шумен

26,87 ха

Поземлен фонд на с. Мараш, община Шумен

Не

9.

Чибуклията

Защитена местност


Държавна собственост. Стопанисва се от ТП ДЛС „Паламара” – с. Венец


31,80 ха

ДГФ на ТП ДЛС „Паламара” – с. Венец

Не


10.

Дъбовете

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от община Шумен

1,29 ха

Поземлен фонд на с. Илия Р. Блъсков, община Шумен

Не

11.

Находище на блатно кокиче - Калпунар

Защитена местност

Смесена собственост – държавна и частна. Стопанисва се от ПК „Вр. Долина”, с. Кочово

12 ха

Поземлен фонд на землище с. Кочово, община Велики Преслав

Не

12.

Находище на блатно кокиче – с.Осмар

Защитена местност

Смесена собственост – държавна и частна. Стопанисва се от ЗКПУ „Орало”, с. Осмар

19 ха

Поземлен фонд на землище с. Осмар, община Велики Преслав

Не

13.

Червен божур

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от ТП ДГС „Върбица”

12,0525ха

ДГФ на ТП ДГС „Върбица” – гр. Върбица

Не

14.

Челеклията

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от ТП ДГС „Смядово”

22,4248 ха

ДГФ на ТП ДГС „Смядово” – гр. Смядово

Не

15.

Дебелеца

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от ТП ДГС „Смядово”

28,8754 ха

ДГФ на ТП ДГС „Смядово” – гр. Смядово

Не

16.

Мадарски скални венци

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от ТП ДЛС „Паламара”

3191,336 ха

ДГФ на ТП ДЛС „Паламара” – с. Венец

Не

17.

Див рожков

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от ТП ДГС „Преслав”

72,7 ха

ДГФ на ТП ДГС „Преслав” – гр. Велики Преслав

Не

18.

Конски кестен

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от ТП ДГС „Преслав”

57,4 ха

ДГФ на ТП ДГС „Преслав” – гр. Велики Преслав

Не

19.

Урумово лале

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от ТП ДГС „Търговище”

12 ха

ДГФ на ТП ДГС „Търговище” – гр. Търговище

Не

20.

Игликина поляна

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от ТП ДГС „Търговище”

9,2 ха

ДГФ на ТП ДГС „Търговище” – гр. Търговище

Не

21.

Петка балкан

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от ТП ДГС „Търговище”

5,4 ха

ДГФ на ТП ДГС „Търговище” – гр. Търговище

Не

22.

Божур поляна

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от ТП ДГС „Търговище”

18,07ха

ДГФ на ТП ДГС „Търговище” – гр. Търговище

Не

23.

Римският мост

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от ТП ДГС „Омуртаг”

0.1 ха

ДГФ на ТП ДГС „Омуртаг” – гр. Омуртаг

Не

24.

Скока

Природна забележителност

Държавна собственост. Стопанисва се от ТП ДГС „Смядово”

111,0350 ха

ДГФ на ТП ДГС „Смядово” – гр. Смядово

Не

25.

Коня

Природна забележителност

Държавна собственост. Стопанисва се от ТП ДГС „Търговище”

0,3 ха

ДГФ на ТП ДГС „Търговище” – гр. Търговище

Не

26.

Водопада Боаза

Природна забележителност

Държавна собственост. Стопанисва се от ТП ДГС „Търговище”

0,1 ха

ДГФ на ТП ДГС „Търговище” – гр. Търговище

Не

27.

Дервенска пещера

Природна забележителност

Държавна собственост. Стопанисва се от Община Търговище

1,0 ха

Държавна публична собственост. Стопанисва се от Община Търговище

Не

28.

Гърбавата чешма

Природна забележителност

Държавна собственост. Стопанисва се от Община Антоново

0,20 ха

ОГФ на Община Антоново

Не

29.

Костадин тепе

Природна забележителност

Държавна собственост. Стопанисва се от Община Антоново

5,0 ха

ОГФ на Община Антоново

Не


Информация за по-важни дейности, свързани със Защитените територии в региона, контролиран от РИОСВ - гр. Шумен

През 2014 г. от направление „БРЗТЗСР" са извършени 30 бр. проверки в защитени територии.

Във връзка с осигуряване на пожарната безопасност в ЗТ- изключително държавна собственост са ревизирани оборудваните противопожарни депа. В срок е изготвен План за противопожарно устройство за 2014 г. на Защитените територии - изключително държавна собственост на територията на РИОСВ Шумен - Резерват "Букака" и Поддържаните резервати "Патлейна", „Дервиша" и "Моминград". Издадени са и заповеди за гасачески групи и дежурства в пожароопасния период за ЗТ. През отчетния период, както и през предходните години на територията на РИОСВ Шумен не са възниквали пожари в Защитени територии и в съседство с тях в ДГФ.

В изпълнение на одобрен План за дейности в ЗТ- изкл. държавна собственост бяха изработени противопожарни и указателни табели за поставянето им по границите на ЗТ.

Проведоха се комисии на терен относно състоянието на находищата на блатно кокиче в с. Осмар и с. Кочово, община Велики Преслав.

Със Заповед № РД –87/ 04.02.2014 г. на Министъра на околната среда и водите е отменена Заповед № РД – 528/ 02.07.2012 г. на МОСВ за предоставена безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за проект „Дейности за устройство и управление на Поддържани резервати в обхвата на РИОСВ – гр. Шумен” с бенефициент РИОСВ – гр. Шумен, поради нестартирали дотогава дейности по изпълнение на проекта.


Биоразнообразие

Биологичното разнообразие е многообразието на всички живи организми във всички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, на екосистемите и процесите, протичащи в тях. Биологичното разнообразие е част от националното богатство и опазването му е задължение с приоритетна значимост. Същността на приоритетите по опазване на биологичното разнообразие могат да се систематизират главно в няколко аспекта:

1. Опазване на местообитания по типова характеристика и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни и животински видове, представителни за РБългария и Европа, нормативно уредено в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

2. Законът за лечебните растения (ЗЛР), подзаконовите нормативни документи – Нaредби и Заповеди към него на МОСВ, уреждат опазването и регулират ползването на редица лечебни, редки и застрашени растения за добиване на билки, както изкупуването и търговията с тях.

Квотите /пределно допустимите количества/ за лечебни растения под специален режим на ползване от естествени находища за добиване на билки, както изкупуването и търговията с тях, се определят ежегодно със Заповед на министъра на околната среда и водите.

По отношение Националната стратегия за опазване и ползване на лечебните растения и ангажиментите на Общините да извършат приблизителна оценка на ресурса лечебни растения от земи общинска собственост за добив на билки, извършеното от Общините е незадоволително. Необходимо е общинските администрации да предприемат действия за изготвяне на приблизителна оценка на ресурса лечебни растения и представянето й, оформена като предварителен проект, за съгласуване в РИОСВ. Същият проект, съгласно чл.50, т.3 от ЗЛР, е необходимо да се включи в раздел “Лечебни растения” към Общинските програми за опазване на околната среда. Осъществена е добра координация и взаимовръзка с Регионалната дирекция по горите /РДГ/, Държавните ловни стопанства /ДЛС/, Държавните горски стопанства /ДГС/ и Общините в дейността и действията по прилагане и спазване на ЗЛР на територията на РИОСВ Шумен.

Провеждането на работни съвещания с еколозите на Общините, представители на ДГС/ ДЛС и РДГ в обхвата на РИОСВ- гр. Шумен през предходните години, както и оказаното ни своевременно съдействие при необходимост от ОД на МВР- гр. Шумен и Търговище се утвърди като форма на взаимодействие с обмяна на информация и методична помощ с цел осъществяване на ефективен контрол.

През годината се акцентира върху контрол, изразен в проверки на място по вековни дървета, защитени територии, преписки на ИН, попадащи в защитени зони и билкозаготвителни пунктове.

Както през 2013 г., така и през отчетната 2014 г. в периода на пролетните официални и църковни празници, проверките на цветните пазари, както и теренни проверки и наблюдения на територията на ПП „Шуменско плато" не констатираха продажба на застрашени и защитени диворастящи растителни видове.

През 2014г. по сигнали на граждани за онлайн търговия със защитени видове се извършиха 2 бр. проверки, при които птиците обект на търговия не бяха открити в домовете на лицата предлагащи ги за продажба. На едното лице, пуснало обява за продажба на ястреб, бе съставен АУАН на база снето му сведение от служители на ОДМВР “Търговище” допълнителни самопризнания от негова страна за това, че е притежавал, отглеждал и пуснал за продажба птицата. При съвместна проверка със служители на ОДМВР “Шумен” на другото лице, предлагащо за продажба бухал с малки, бе установено, че същото не е притежавало птица от този вид.

При извършване на проверките на билкозаготвителните пунктове, бяха установени три незаконни билкозаготвителни пункта, като в единия в противоречие със Заповед № РД-83/ 03.02.2014 г. на МОСВ за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2014 г., бе добито количество от лечебното растение „пролетен горицвет”, което впоследствие бе конфискувано и предадено за компостиране.

В резултат от извършени проверки на вековни дървета с цел определяне състоянието им, от регистъра на вековните дървета /ВД/ е смъкнато от отчет 1 бр. ВД, за което е издадена заповед на МОСВ.

Издадени са 3 бр. регистрационни карти за видове по чл.90 от Закона за биологичното разнообразие.

Експерт от направлението взе участие в 38-то среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви птици, съвместно с БДЗП. Преброяването се извърши в рамките на 2 дни, като обхвана 4 бр. язовира: яз. Тича, яз. Фисека, яз. Съединение и яз. Ястребино. При направените наблюдения се установи, че видовото разнообразие на водолюбивите птици е по-малко в сравнение с това отчетено в предходната година, като същото се установи и по отношение на числеността на видовете спрямо 2013 г., като причина за това е, че водното ниво на почти всички обходени водоеми е паднало, като някои от язовирите са полупресъхнали. Друга причина е и сравнително топлата зима у нас, поради което зимуващите водолюбиви птици са все още на север от нашата страна, където температурите са по-ниски.

През годината експерти от направлението участваха в мониторинг на кафява мечка в района на Стара планина – ДПП „Българка”, гр. Габрово и в района на Родопите, гр. Смолян;

В Спасителен център за диви животни, гр. Ст. Загора са изпратени 30 бр. птици и 5 бр. сухоземни костенурки от видовете Шипоопашата костенурка (3 бр.) и Шипобедрена костенурка (2 бр.) в Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни, фондация „Геа Челониа” – с. Баня, общ. Несебър.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница