Закон за развитие и устройство на българското черноморско крайбрежие глава първа общи положенияДата19.07.2018
Размер186.46 Kb.
ТипЗакон


Проект 20.09.05 г.


ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕ И УСТРОЙСТВО НА БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ

ГЛАВА ПЪРВА


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1)С този закон се уреждат обществените отношения, свързани с развитието и устройството на Черноморското крайбрежие:

1. реда и условията за определяне на териториалния обхват на крайбрежната плажна ивица;

2. изискванията, правилата и нормите за устройство, ползване и опазване на крайбрежните зони;

3. правомощията и координацията на дейността на централните и териториалните органи на изпълнителната власт при осъществяване на държавната политика за развитие и устройство на черноморското крайбрежие

4. взаимоотношенията на органите по т. 3 с физическите и юридическите лица – собственици, ползватели и концесионери, както и с неправителствените организации.

(2) Законът не се прилага за пристанищата.

Чл. 2. Основните цели на закона са:

1. създаване на условия за интегрирано и устойчиво развитие, устройство и опазване на територията на Черноморското крайбрежие;

2. осигуряване на свободен обществен достъп до морския бряг;

3. рационалното използване, съхраняване и опазване на природните ресурси;

4. предотвратяване и намаляване замърсяването на територията и акваторията;

5. защитата на морския бряг от ерозия, абразия и свлачищни процеси ;

6. възстановяване и опазване на естествения ландшафт и културно-историческо наследство.

Чл.3. Черноморското крайбрежие обхваща:

1. територията на всички общини, граничещи с Черно море и/или с вътрешните, свързани с морето езера;

2. част от акваторията на Черно море с ширина до 200 метра, включваща вътрешните морски води, определена със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България.

Чл. 4. (1) Крайбрежната плажна ивица е изключителна държавна собственост и представлява съвкупност от морските плажове и прилежащата им акватория.

(2) Публична държавна собственост, която не може да бъде обявена за частна, са:


 1. брегоукрепителните и брегозащитни съоръжения, изградени в имоти - публична държавна собственост;

 2. прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони;

 3. пясъчните дюни.

(3) Границите на морските плажове и на обектите по ал.2 се определят чрез преки геодезически измервания и се отразяват в кадастралната карта и имотния регистър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър и в акта за изключителна държавна собственост по реда на Закона за държавната собственост.

(4) За морските плажове и за обектите по ал.2 се изработват специализирани карти, регистър и информационна система по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър. Условията и реда за изработването и поддържането на специализираните карти, регистъра и информационната система се определят с Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл.5. (1) Всички граждани имат право на свободен и безплатен достъп до морския бряг, както и право на свободно ползване на морските плажове и на територията на обектите по чл.4, ал.2.

(2) Правата по ал.1 се осигуряват в съответствие с предвижданията на:

1. устройствените планове, включително на парцеларните планове за изграждане на техническата инфраструктура обслужваща териториите по ал.1;

2 схемите по чл.24, ал.1, т.2 .

(3) Ограничение на правата по ал.1 се допуска само в случаите, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, охраната и контрола на държавната граница, както и при опасност за здравето и живота на гражданите.

Чл.6. (1) Физическите и юридическите лица имат право на информация относно предвижданията на устройствените планове и инвестиционните дейности, осъществявани на територията на Черноморското крайбрежие. Информацията се предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация и Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

(2) Актовете и действията на централните и местните органи на изпълнителната власт, свързани с развитието и устройството на Черноморското крайбрежие са публични и не представляват класифицирана информация с изключение на тези, които са свързани с националната сигурност и отбраната на страната.
ГЛАВА ВТОРА

КРАЙБРЕЖНА ПЛАЖНА ИВИЦА. ПОЛЗВАНЕ
Чл. 7. (1) Морските плажове, заедно с прилежащата им акватория с широчина, определена със специализираната схема по чл.24, ал.1 се предоставят за ползване чрез концесия, при условията и по реда на Закона за концесиите. Широчината на прилежащата акватория не може да бъде повече от 200 м.

(2) Концесията по ал.1 може да включва и обекти по чл.4, ал.2


(3) В случаите, когато няма предоставена концесия, обектите по ал.1 се управляват от съответния областен управител.Областният управител може да предоставя ползването на обектите по ал.1 във връзка с осигуряване на задължителните дейности по морските плажове. Договорът се сключва за срок до влизане в сила на концесионен договор за съответния обект, но не повече от 3 години.

Чл.8. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството:

1. извършва подготвителните действия и внася в Министерския съвет предложения за предоставяне на концесии за обектите по чл.7;

2. организира процедурите за определяне на концесионер;

3. сключва концесионни договори от името на държавата;

(2) За срока на концесията за обектите по чл.7, ал. 1 концесионерът заплаща годишно концесионно възнаграждение, което се определя въз основа на методика, приета с постановление на Министерски съвет.

(3) При предоставяне на концесия върху обектите по чл.7 не по-малко от 30 на сто от концесионното възнаграждение се заплаща от концесионера на общината по местонахождение на обекта на концесия. Размерът на концесионното възнаграждение за общината се определя с решението на Министерския съвет по чл.7, ал.1 от Закона за концесиите


ГЛАВА ТРЕТА


ЗОНИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНОУСТРОЙСТВЕНА ЗАЩИТА
Чл.9 (1) На територията на Черноморското крайбрежие са създават следните зони:

1. зона “А” с режим на особена териториално устройствена защита;

2. зона “Б” със специфични характеристики на територията и специален режим за опазване на териториалните и акваториални ресурси.

(2) Зоните по ал. 1 не включват съществуващи урбанизирани територии, чиито граници са определени с влязъл в сила подробен устройствен план, до влизане в сила на този закон.


Чл. 10 (1) Зона “А” обхваща следните територии:

1. крайбрежната плажна ивица и територията на обектите по чл.4, ал.2;

2. части от земеделските и горските територии, прилежащи на крайбрежната плажна ивица и на обектите по чл.4, ал.2 с широчина 100 м, измерена по хоризонтала;

3. части от земеделските и горските територии, прилежащи на морския бряг с широчина 50 м, измерена по хоризонтала.

4. защитените територии по чл. 5, т.1, 2 и 4 от Закона за защитените територии, граничещи с морския бряг.

(2) В зона А се забранява:

1. строителството на плътни огради ;

2. поставянето на трайни ограждения, ограничаващи свободния достъп до крайбрежната плажна ивица;

3. търсенето, проучването и добива на подземни богатства, включително прокарването на сондажи и добива на инертни материали;

4. заустването на непречистени отпадъчни води.

5. употребата на продукти за растителна защита и минерални торове с изключение на регистрираните биологични продукти за растителна защита и торове.

(3) Върху морските плажове се допуска:

1. поставяне на преместваеми обекти за здравно обслужване, със санитарно – хигиенно предназначение, за търговско обслужване на плажуващите и за поддържане на морските плажове;
2. поставяне на преместваеми съоръжения със спортно-развлекателно предназначение и за водно-спасителна дейност;

3. изграждане на техническа инфраструктура, необходима за използване на обектите по т.1 и 2;

4. изграждане на брегоукрепителни и геозащитни съоръжения;

5. реализиране на ландшафтноустройствени и паркоустройствени мероприятия;

6. изграждане на пристани за спортни и туристически нужди и за обслужване дейността по стопанския риболов с местно значение;

7. изграждане на техническа инфраструктура за нуждите на националната сигурност и отбраната на страната;

8. реставриране с цел експониране, поддържане и опазване на обектите на културно-историческото наследство;
9. изследвания, свързани с опазване на околната среда.

(4) Обектите по ал.3, т.1 и 2 върху морските плажове могат да заемат общо:

1. за морски плажове с площ до 40 дка – до 2 на сто от площта, но не повече от 400 кв.м;
2. за морски плажове с площ над 40 дка – до 1 на сто от площта.

(5) В териториите по ал.1, т. 2 и 3 се допуска:

1. строителство на обекти за хранене, за спорт, за развлечения, и на обекти с лечебно- оздравително предназначение, при спазване на следните нормативи за всеки поземлен имот:

а) плътност на застрояване (П застр.) – до 20 на сто;

б) интензивност на застрояване (К инт.) – до 0.5;

в) минимална озеленена площ (П озел.) – най-малко 70 на сто от които 50 на сто за дървесна растителност;

г) височина на застрояване - до 7, 5 м от котата на средното ниво на прилежащия терен за съответната ограждаща стена до котата на пресечната линия с покривната плоскост - при сграда със стрехи; до котата на горната повърхност на корниза - при сгради с корнизи; до котата на най-високата точка на ограждащите стени - при сгради без корнизи и без стрехи.

2. прокарване на елементи на техническата инфраструктура.

Чл.11. (1) Зона “Б” обхваща земеделските и горските територии с широчина 2 км от границата на зона “А”.

(2) В зона Б се забранява:

1.изграждане на депа и други съоръжения и инсталации за третиране на битови и опасни отпадъци;

2. заустване на непречистени отпадъчни води;

3. използване на продукти за растителна защита от първа категория на употреба;

4. нощуване и паркиране извън определените за това места;

5. развитие на нови производства, отделящи замърсяващи вещества, съгласно изброените в Приложение № І на Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване.

Чл. 12.(1) В Зона “Б” се допуска създаване на нови или разширяване границите на съществуващите курортни територии в населените места и курортите, както и строителство на обекти със спортно, туристическо или развлекателно предназначение, при спазване на следните нормативи за всеки поземлен имот:

1. плътност на застрояване (П застр.) – до 30 на сто;

2. интензивност на застрояване (К инт.) – до 1,5;

3. минимална озеленена площ (П озел.) – най-малко 50 на сто, от които 50 на сто за дървесна растителност.

(2)Създаването на нови или разширяване границите на съществуващи курорти и/или курортни територии в зона “Б” се допуска при спазване изискванията на наредбата по чл.13, ал.1 от ЗУТ.

Чл.13. (1) С цялостен подробен устройствен план, предвиждащ създаване на нови урбанизирани територии /изграждане на нови и разширение на съществуващи населени места и/или селищни образувания/ могат да се определят точните граници на зони “А” и “Б”, в съответствие с изискванията на чл.10, ал.1 и чл.11, ал.1, като широчината на зона “А” може да се намали до:

1. 30 м. при равен терен - за териториите, прилежащи на крайбрежната плажна ивица;

2. 50 м. при стръмен терен - за териториите, прилежащи на крайбрежната плажна ивица;

(2) При определяне на предназначението и режима на устройство и застрояване на поземлените имоти с плановете по ал.1, се спазват показателите и условията за съответните зони, съгласно чл.чл. 10,11 и 12.

Чл. 14. (1) Разрешения за строеж в курортните комплекси и курортните територии на населените места се издават при наличие на необходимата техническа инфраструктура, за енергоснабдяване, за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, както и за събиране и обезвреждане на битови отпадъци.

(2) При липса на техническа инфраструктура по ал.1, същата може да бъде изградена по реда и при условията на чл. 69 от Закона за устройство на територията.

Чл. 15. (1) До морските плажове и обектите по чл.4, ал.2, държавата и общините, в съответствие със Закона за пътищата, осигуряват транспортни връзки с републикански и/или местни пътища, както и пешеходни и велосипедни алеи .

(2) Обектите за транспортна връзка и за пешеходно движение се определят с подробен устройствен план за съответната територия на общината.

(3) Собствениците на недвижими имоти, през които подробния устройствен план предвижда преминаване на обект за пешеходно движение учредяват право на преминаване в полза на съответната община по реда на чл. 192 от Закона за устройство на територията в 3-месечен срок от влизане в сила на плана.

(4) При отказ на собствениците да учредят право на преминаване в срока по ал.3 имотът, или част от него се отчуждава в полза на съответната община при условията и по реда на Закона за общинската собственост. Отчужденият имот става публична общинска собственост.

Чл. 16. В периода от 1 май до 15 октомври не се допуска извършване на строителни и монтажни работи в курортните територии на населените места и курортните комплекси по Черноморското крайбрежие. Изключение се допуска само за неотложни аварийни ремонтни работи.

Чл. 17. (1) Инвестиционните проекти за допустимите по този закон обекти, попадащи в зони “А” и “Б” се приемат от общинския експертен съвет по устройство на територията, след което се одобряват от главния архитект.

(2) В състава на съвета по ал. 1 задължително се включват представители на регионалните служби на министерство на околната среда и водите и министерство на земеделието и горите, представители на съответната област, по един представител на Съюза на архитектите, Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране в България и представители на общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината по чл.5,ал.4 от ЗУТ.

Чл. 18. Разрешенията за строеж за допустимите по този закон обекти, попадащи в зони “А” и “Б” се издават от главния архитект на общината при наличие на приет инвестиционен проект по реда на чл. 17, ал. 1, след провеждане на съответните процедури по Закона за опазване на земеделските земи и по Закона за горите, при условията и по реда на глава осма от ЗУТ.

Чл. 19. Промяна на предназначението на земеделски земи и на гори и земи от горския фонд с цел разширяване на урбанизирани територии и/или за застрояване на отделни или група поземлени имоти, се допуска само, ако това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за територията на съответната община по чл.3, т.1 и одобрен по реда на ЗУТ подробен устройствен план /ПУП/.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УСТРОЙСТВО НА КРАЙБРЕЖИЕТО
Чл. 20. Черноморското крайбрежие е със статут на територия с особена териториалноустройствена защита.

Чл.21. (1). Устройството и развитието на Черноморското крайбрежие се извършват въз основа на:

1.Националната стратегия за регионално развитие на Република България, Областните стратегии за развитие на области Добрич, Варна и Бургас, Регионалните планове за развитие на Североизточен и Югоизточен райони за планиране и Общинските планове за развитие на общините по чл.3, т.1 , съгласно Закона за регионалното развитие;

2. специализирана устройствена схема за територията на Черноморското крайбрежие;

3. общи устройствени планове за териториите на общините по чл.3, ал.1, както и за части от тях;

4. подробни устройствени планове на общините по чл.3,ал.1 за:

а/съществуващи урбанизирани територии;

б/ нови урбанизирани територии, предвидени по съответния ОУП, включващи територии от зони “А” и “Б”


5. специализирани планове за земеделските земи, горите и земите от горския фонд, защитените територии и зони и нарушените територии, които се изработват и приемат по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, Закона за горите и Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие;

(2) Плановете по ал.1, т. 3- 5 съдържат правила и нормативи за прилагането им.

(3) Предвижданията на плановете по ал.1, т. 3 и 4 задължително се съобразяват с документите по ал.1, т.1.


Чл.22. (1) Устройствените схеми и общите устройствени планове по чл. 21 и техните изменения се одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на съответния общински съвет при условията и по реда на Закона за устройство на територията
(2) Устройствените схеми и планове по чл. 21 подлежат на екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. Екологичната оценка се изработва като част от съответната схема или план.

Чл. 23. С устройствената схема за Черноморското крайбрежие се определят : 1. общата структура на територията и устройствените изисквания към развитието на територията и акваторията;

 2. териториите за извършване на стопанска дейност;

 3. обектите на техническата инфраструктура с национално и регионално значение;

 4. мероприятията за опазване на околната среда и за изследване на природните ресурси;

 5. общия режим за използване на водните, горските, поземлените и рекреационните ресурси;

 6. териториите и акваториите с ограничителни режими на устройство и застрояване.

Чл. 24. С общите устройствени планове на общините по чл.3, ал.1, както и с правилата и нормативите за тяхното прилагане се определят:

 1. пределно допустимите рекреационни капацитети на курортните населени места и селищни образувания, курортите, вилните селища и зоните за отдих;

 2. необходимите мероприятия за брегозащита, саниране, възстановяване и подобряване естетическите качества на териториите, мерките за опазване и възстановяване на характера на ландшафта и на паметниците на културно-историческото наследство;

 3. териториите и зоните, в които не се допуска ново строителство и разширяване строителните граници на съществуващите урбанизирани територии;

 4. устройствените правила и норми за застрояване на съществуващи и бъдещи урбанизирани територии.

 5. границите на крайбрежната плажна ивица;

 6. границите на зоните по чл.9 и чл.11;

 7. урбанизираните, земеделските, горските, защитените и нарушените територии и защитените зони;

 8. териториите със защитни и рекреационни гори, както и териториите, които ще се устроят като крайбрежни паркове и градини;

 9. територии и участъци от акваторията със статут на паметници на културно-историческото наследство;

 10. границите на териториите с ограничителен режим, подчинен на изисквания, свързани със сигурността и отбраната на страната, включително охраната и контрола на държавната граница;

 11. специфичните изисквания, правила и норми за устройство на територията и акваторията.

Чл. 25. (1) Към подробните устройствени планове по чл.21, ал.1, т.4 се изработват специализирани схеми за:

1. прилежащата на морските плажове акватория;

2. преместваемите обекти и съоръжения върху територията на морските плажове.

(2) Със схемите по ал.1, т.1 се определят следните зони: 1. за санитарна охрана и къпане;

 2. за развитие на водни спортове;

 3. за подводна археология и подводен туризъм;

 4. за разполагане на пристани, яхтени пристанища и други съоръжения, свързани с туристическата функция на крайбрежието и стопанския риболов;

 5. за извършване на дейности, свързани с националната сигурност и отбрана.

(3) Одобряването на схемите по ал.1 се извършва по реда на чл.56, ал.2 от ЗУТ.

ГЛАВА ПЕТА

АДМИНИСТРАТИВНО -НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 26. За нарушаване на разпоредбите на чл.10, ал. 2, чл.11, ал. 2, чл. 12, чл. 13, чл.16, чл.19 и § 3 от Преходните и заключителните разпоредби физическите или юридическите лица се наказват с глоба, съответно имуществена санкция от 5000 до 10000 лева, ако не подлежат на по-тежко наказание.

Чл. 27. (1) Физическо лице, което пречи на свободния достъп и/или преминаване до морски плаж или определя такси за това, се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., а при повторно нарушение – до 12000 лв.

(2) На юридическо лице, което пречи на свободния достъп и/или преминаване до морски плаж или определя такси за това, се налага имуществена санкция от 6000 до 12 000 лв., а при повторно нарушение – до 24 000 лв.

Чл. 28. Актовете за установяване на административните нарушения по този закон се съставят от длъжностни лица на областните администрации на областите, граничещи с Черноморското крайбрежие, наказателните постановления се издават от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице, а обжалването и изпълнението им се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания .


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1.По смисъла на този закон:

1. “Акватория” са вътрешните морски води и териториалното море, съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.


3. “Влажни зони” са области като блата, тресавища, торфени блата или вода независимо дали са естествени или изкуствени, постоянни или временни, с вода, която е статична или течаща, прясна или солена, включително области с морска вода, чиято дълбочина при отлив не превишава шест метра.

4. “Интензивност на застрояване” (К инт.) на урегулиран поземлен имот е отношението на разгънатата застроена площ (сбор от застроената площ на всички етажи на основното и допълващото застрояване на и над терена) спрямо площта на имота, изразено в абсолютно число.5.”Задължителни дейности върху морския плаж” са дейностите по осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, за здравно и медицинско обслужване и за санитарно-хигиенно поддържане на морския плаж.

6. “Морски бряг” е тясна ивица от земната повърхност на контакта и взаимодействието между сушата и морето. Състои се от подводна и надводна част и се характеризира с разнообразен напречен профил, развит непосредствено до бреговата линия, навътре във водата и сушата.

7. “Морски плаж” е обособена част от крайбрежната плажна ивица, покрита с пясък, чакъл и/или други седиментни образувания с предназначение за отдих, спорт и развлечения.

8. “Плътност (процент) на застрояване “е отношението на сбора от застроените площи на основното и допълващото застрояване спрямо площта на имота, изразено в процент.

9. “Преместваем обект” е обект, който не е трайно свързан с терена .

10. “Процент на озеленяване на поземлен имот (П озел.)” е отношението на площта под естествена растителна покривка спрямо площта на целия имот.

11. “Устройство на Черноморското крайбрежие” са дейности по използването, опазването и застрояването на територията и използването и опазването на акваторията в съответствие с устройствените схеми и планове, както и свързаните с тях дейности по опазването на околната среда и по използване на природните ресурси и други материални обекти.

12. “Устойчиво развитие” е развитие, отчитащо изискванията за опазване на околната среда, което е в състояние да задоволи настоящи и бъдещи потребности на обществото.

13. “Цялостен ПУП “– подробен устройствен план за територия, която да е функционално и структурно обособена с устройствени зони, конкретизиращи устройството и застрояването й, чиито граници са определени с общ устройствен план и с решение на съответния Общински съвет .

14.”урбанизирана територия” – териториите на населените места и селищните образувания, както и отделни поземлени имоти извън тях, с променено предназначение на земята по реда на ЗОЗЗ и ЗГ, чиито строителни граници са определени с устройствен план.

15.” вилни зони” са територии определени със строителни граници и предназначени за индивидуален отдих и временно обитаване.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. До разработването и влизането в сила на акваториално-устройствените раздели на съответните общи устройствени планове, наличието на условия за осъществяване на дейностите по чл.21, ал.1 се установява с процедура по оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционните предложения или екологична оценка на устройствен план по Закона за опазване на околната среда, както и по реда и при условията на Закона за водите.

§ 3. Ръководителите на търговските дружества и предприятия на територията на Черноморското крайбрежие, които при производствената си дейност отделят вредни вещества, включени в Приложения I и II на Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване, предприемат необходимите мерки за ограничаване на отделянето им в съответните норми, като разработват съответни програми, които представят за утвърждаване в Министерството на околната среда и водите, включително чрез заявленията за издаване на комплексни разрешителни, не по-късно от една година от влизането на закона в сила.


§ 4. Действащите общи устройствени планове, в обхвата на които попадат устройствените зони по този закон, се привеждат в съответствие с изискванията на чл.10, 11 и 21, в срок до 2 години от влизането му в сила.


§ 5. /1/ Забраните по чл.10, ал.2 и чл.11, ал. 2 не се отнасят за законно изградените обекти, както и за одобряване на инвестиционни проекти по действащи ПУП.

(2) Незаконно изградените обекти на територията на морските плажове и на обектите по чл.4, ал.2, т.1 се премахват от лицата, които са ги изградили в едномесечен срок от влизане в сила на закона, като строителните площадки се рекултивират от тях след премахването на обектите.

(3) След изтичане на срока по ал.2 обектите се премахват от органите на Дирекцията за национален строителен контрол при условията и по реда на Закона за устройство на територията в 6-месечен срок.

§ 6 Одобряването на плановете по чл.21, т. 4 се довършва по досегашния ред, ако към датата на влизане на закона в сила плановете са внесени за съобщаване, приемане и одобряване по реда на чл.128 от Закона за устройство на територията .

§ 7. Изпълнението на този закон се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

§ 8. Границите на зона “А” и зона “Б” определени в чл.10 и чл.11 се отразяват върху картите на възстановената собственост, създадени по реда на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд в шестмесечен срок от влизане в сила на закона.§9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница