Чез разпределение българия” адстраница6/15
Дата30.07.2018
Размер2.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Технически данни:

1. Характеристики на работната средапо

ред

Характеристика

Стойност

1.1

Място на монтиране

На закрито

1.2

Максимална околна температура

+ 40°C

1.3

Минимална околна температура

Минус 5°С

1.4

Максимална средна околна температура за период от 24 ч.

+ 35°C

1.5

Относителна влажност (при 20°С)

До 90 %

1.6

Степен на замърсяване

3

1.7

Надморска височина

Дo 2000 m


2. Параметри на електроразпределителната мрежапо

ред

Параметър

Стойност

2.1

Номинално напрежение

400 / 230 V

2.2

Максимално напрежение

440 / 253 V

2.3

Номинална честота

50 Hz

2.4

Брой проводници в разпределителната мрежа

4 проводна мрежа

(L1, L2, L3, PEN)2.5

Схема на разпределителната мрежа

TN-C

3. Общи технически параметри и други даннипо

ред

Технически параметър

Изискване

Гарантирано предложение

3.1

Брой на полюсите

3
3.2

Обявено работно напрежение (Ue)

min 690 V AC
3.3

Обявена честота

50 Hz
3.4

Обявено импулсно напрежение (Uimp)

min 6 kV
3.5

Обявено изолационно напрежение (Ui)

min 690 V
3.6

Категория на приложение

A
3.7

Работна изключвателна възможност при късо съединение (Ics)

min 50% от Icu
3.8

Защита от свръхтокове

-

-

3.8.1

Тип и времетокова характеристика

Защитата от свръхтокове трябва да бъде от електронен тип с времетокова характеристика от показания по-долу вид:


3.8.2

Защита от претоварване

а) Диапазон на настройване IR=(min 0,5÷1)xIn
б) Условен ток на неизключване

Ind=1,05xIR във времеви интервал от 120 минути


в) Условен ток на изключване Id = 1,30xIR във времеви интервал до 120 минути
3.8.3

Защита от къси съединения

Токът на изключване Ii трябва да бъде фиксиран на една от стойностите или регулируем в диапазона препоръчително от min 4х In до 10х In
3.9

Степен на защита от проникване на твърди тела и вода съгласно БДС EN 60529 или еквивалентно/и

-

-

3.9.1

Клемни съединения

IP 20
3.9.2

Челна повърхност

IP 40
3.10

Аксесоари

а) Два комплекта разширители и удължител за свързване към шинна система от алуминиева шина с правоъгълно сечение
б) Два комплекта предпазни клемови капаци и изолиращи фазови сепаратори.
4. Триполюсни автоматични прекъсвачи НН с лят корпус, от 160 А ÷ 1250 А, с електронна защита, категория А

4.1 Триполюсен автоматичен прекъсвач НН с лят корпус, 1250 А, с електронна защита, кат. А

Номер на стандарта

Тип/референтен номер съгласно

каталога на производителя

20 17 6004

Да се посочи

Наименование на материала

Триполюсен автоматичен прекъсвач НН с лят корпус, 1250 А, с електронна защита, кат. А

Съкратено наименование на материала

Трип. авт. прек. НН, с ел. защита, 1250 А, кат. Апо

ред

Технически параметър

Изискване

Гарантирано предложение

4.1.1

Обявен ток (In)

1250 А
4.1.2

Обявена максимална изключвателна възможност при к.с. (Icu)

min 45 kA / 500 V
4.1.3

Работна изключвателна възможност при късо съединение (Ics)

Съгласно т. 3.7 и т. 4.5.2

Да се посочи


4.1.4

Ток на изключване на защитата от къси съединения (Ii)

Съгласно т. 3.8.3

Да се посочи


4.1.5

Време за изключване при Icu

max 0,030 s
4.1.6

Износоустойчивост

-

-

4.1.6a

Електрическа ( брой к.ц.)

min 500 бр.
4.1.6b

Механична (брой к.ц.)

min 2500 бр.
4.1.7

Максимални размери ВхШхД

(Дълбочината „Д” не включва лоста за управление)375х210х160 mm
4.1.8

Тегло, kg

Да се посочи
Наименование на материала: Вертикален предпазител-разединител НН 400 A, с триполюсно управление
Съкратено наименование на материала: ВПР НН, 400 А, 3-полюсно управление
Област: H – Трансформаторни постове Категория: 16 - Предпазители, основи за предпазители и предпазител-

разединители


Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да
Характеристика на материала:

Триполюсен предпазител-разединител с вертикална конструкция, с обявен работен ток 400 А, с общо управление на полюсите, за директен монтаж върху събирателни шини с междуосово разстояние 185 mm, за високомощни предпазители със стопяема вложка НН, система A (NH система), с характеристика gG, размер 2, съответстващи на БДС EN 60269-1 и БДС HD 60269-2.Използване:

Вертикалният предпазител-разединител е предназначен за включване, изключване, разединяване и защита на кабелни линии НН.


Съответствие на предлаганото изпълнение с нормативно-техническите документи:

Триполюсният вертикален предпазител-разединител за 400 А, с общо управление на полюсите

трябва да отговаря на приложимите български и международни стандарти или еквиваленти и на техните валидни изменения и поправки:


  • БДС EN 60947-1:2007 „Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 60947-1:2007)”; и

  • БДС EN 60947-3:2009 „Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 3: Товарови прекъсвачи, разединители, товарови прекъсвач-разединители и апарати комбинирани със стопяеми предпазители (IEC 60947-3:2008)”;

  • БДС EN 60269-1:2007 „Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 1: Общи изисквания (IEC 60269-1:2006)“;

  • БДС HD 60269-2:2013 „Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 2: Допълнителни изисквания за стопяеми предпазители, предназначени за използване от квалифицирани лица (стопяеми предпазители предимно за промишлено приложение). Примери за стандартизирани системи за стопяеми предпазители от A до K (IEC 60269-2:2013, с промени)“;

  • БДС EN 60664-1:2007 „Координация на изолацията за съоръжения в електроразпределителни мрежи за ниско напрежение. Част 1: Правила, изисквания и изпитвания (IEC 60664-1:2007)“;

  • БДС EN 60529+А1:2004 „Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999)“

и

да бъде оценен положително по реда и при условията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 182 от 6.07.2001 г., обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г. .....Изисквания към документацията и изпитваниятапо

ред

Документ

Приложение №

или текст

1.

Точно означение на типа, производителя и страната на производство (произход) и последно издание на каталога на производителя
2.

Техническо описание и чертежи с нанесени на тях размери
3.

Протоколи от типови изпитвания на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория – заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език
4.

Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 3 – заверено копие
5.

ЕО декларация за съответствие
6.

Декларация за съответствие на предлаганото изпълнение с изискванията на техническата спецификация на този стандарт за материал, вкл. на параграфи „Характеристика на материала” и „Съответствие на предложеното изпълнение с нормативно-техническите документи” по-горе
7.

Инструкции за транспортиране, складиране, монтиране, поддържане и експлоатация
Забележка: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език. (Каталозите и протоколите от проверките и изпитванията могат да бъдат и само на английски.)
Технически данни:

  1. Характеристики на работната средапо

ред

Наименование

Стойност

1.1

Място на монтиране

На закрито

1.2

Максимална т терминът е ачава:духа в околнромени:

кост еползван, не е уточнена и продължителността на експозиция на изпивания спвецимен на емпература на въздуха в околната среда+ 40°C

1.3

Минимална т терминът е ачава:духа в околнромени:

кост еползван, не е уточнена и продължителността на експозиция на изпивания спвецимен на емпература на въздуха в околната средаМинус 5°С

1.4

Максимална средна т терминът е ачава:духа в околнромени:

кост еползван, не е уточнена и продължителността на експозиция на изпивания спвецимен на емпература на въздуха в околната среда за период от 24 ч.+ 35°C

1.5

Относителна влажност (при 20°С)

До 90 %

1.6

Степен на замърсяване

3

1.7

Надморска височина

Дo 2000 m
  1. Параметри на електроразпределителната мрежата ННпо

ред

Наименование

Стойност

2.1

Номинално напрежение

400 / 230 V

2.2

Максимално напрежение

440 / 253 V

2.3

Номинална честота

50 Hz

2.4

Електроразпределителна мрежа

4 проводна мрежа

(L1, L2, L3, PEN)2.5

Схема на електроразпределителната мрежа

TN-C

3. Технически параметри и други даннипо

ред

Технически характеристики

Изискване

Гарантирано предложение

3.1

Обявено работно напрежение, Ue

min 690 (500) V AC
3.2

Брой на полюсите

3
3.3

Обявена честота

50 Hz
3.4

Категория по пренапрежение съгласно БДС EN 60664-1

IV
3.5

Обявено издържано импулсно напрежение, Uimp

8 kV
3.6

Обявено напрежение на изолацията, Ui АС

min 800 V
3.7

Обявен работен ток, Ie

400 А
3.8

Термичен ток със стопяема вложка, Ith

400 A
3.9

Условен ток на късо съединение (ефективна стойност) при 400 V АС

min 50 kA
3.10

Размер на стопяемите вложки

(съгласно серията БДС EN 60269)2
3.11

Максимален обявен ток на стопяемите вложки, In

400 A
3.12

Категория на приложение (при 400 V AC)

AC 22 B или по висока
3.13

Механична износоустойчивост, брой на комутационните цикли

min 800
3.14

Електрическа износоустойчивост, брой на комутационните цикли

min 200
3.15

Управление

Триполюсно (едновременно включване и изключване на трите полюса)
3.16

Основни размери:

-

-

3.16a

широчина

max 100 mm
3.16b

височина (измерена от края на клемните съединения)

680 mm - информативно
3.17

Разстояние между осите на събирателните шини

185 mm
3.18

Присъединяване към събирателните шини

Клеми за свързване без необходимост от пробиване на шините
3.19

Степен на защита срещу проникване на твърди тела и вода във вътрешността и допир до части под напрежение от лицевата страна съгласно БДС EN 60529+A1 или еквивалентно.

min IP20
3.20

Клемови съединения за токопроводимите жила на присъединяваните кабелни линии


Вертикалните предпазител- разединители трябва да бъдат съоръжени с V-съединителна арматура за свързване на токопроводими кабелни жила в диапазона най-малко от 35 mm2 re до 185 mm2 sm.
3.21

Маркировка

Вертикалните предпазител- разединители трябва да бъдат маркирани с информацията съгласно т. 5.2 от БДС ЕN 60947-3 или еквивалентно и инициалите „СЕ”.
3.22

Tегло, kg

Да се посочи


Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница