Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013)страница3/11
Дата02.02.2018
Размер1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Източник: НСИ

По данни на НСИ към 01.02.2011 г. населението в Северния централен район наброява 861 112 души. В сравнение с 2009 г. (914 939 души), в резултат на отрицателния естествен прираст и отрицателното външно миграционно салдо, броят на населението в района намалява с 53 827 души, или с 5,88 %. Тази тенденция е устойчива във времето, тъй като се наблюдава в последните шест-седем години.

При съпоставка с останалите райони от ниво NUTS 2, Северният централен район е на предпоследно място по брой на населението към 01.02.2011 г. (11,69 % от населението на страната), като изпреварва само Северозападния район.

И във вътрешнорегионален план за всички области в СЦР е характерна тази тенденция на намаляване броя на населението. С най-голям брой население 258 494 души е област Велико Търново (3,51 % от населението на страната и 30,02 % от населението на СЦР ), а на последно място е област Силистра със 119 474 души.

По отношение на възрастовата структура продължават неблагоприятните тенденции в развитието на демографските процеси. Остаряването на населението се задълбочава, като броят и относителният дял на лицата на възраст до 15 години непрекъснато намалява, а броят и делът на населението над 65-годишна възраст се увеличава.

Населението в трудоспособна възраст в Северния централен район към 01.02.2011 г. е 524 046 души, което представлява 60,86 % от населението на района и спрямо предходните години отбелязва намаление, което показва, че трудоспособното население напуска района и търси работа на други места.Продължава процесът на застаряване на населението, което естествено води до нарастване на показателя за неговата средна възраст.Таблица 9: Общ брой на населението и население под, във и над трудоспособна възраст за периода 2009-2011 година

Райони/области

Общ брой на населението

Под трудоспособна възраст

В трудоспособна възраст

Над трудоспособна възраст

2009 г.

България

7 563 710

1 009 038

4 773 929

1 690 743

Северен централен

914 939

122 924

572 312

219 703

Велико Търново

275 395

35 056

174 432

65 907

Габрово

130 001

16 157

77 339

36 505

Разград

132 740

20 762

83 833

28 045

Русе

249 144

32 492

157 418

59 234

Силистра

127 659

18 457

79 190

30 012

2010 г.

България

7 504 868

1 098 240

4 700 606

1 706 022

Северен централен

901 885

121 361

559 484

221 040

Велико Търново

271 400

34 887

170 432

66 081

Габрово

127 750

16 021

74 971

36 758

Разград

130 238

20 059

82 006

28 173

Русе

246 670

32 241

154 604

59 825

Силистра

125 827

18 153

77 471

30 203

2011 г.

България

7 364 570

1 039 949

4 576 904

1 747 717

Северен централен

861 112

112 253

524 046

224 813

Велико Търново

258 494

32 109

159 764

66 621

Габрово

122 702

14 530

70 647

37 525

Разград

125 190

18 710

77 856

28 624

Русе

235 252

30 096

143 724

61 432

Силистра

119 474

16 808

72 055

30 611

Източник: НСИ
Все още слабото оживление в икономиката, противоречивите сигнали за развитие на европейската икономика, продължаващият застой в сектора на строителството и бавното възстановяване на вътрешното търсене, предопределят състоянието на пазара на труда през 2011 г.

В сравнение с 2010 г., през 2011 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) за страната намалява с 0,7 процентни пункта.

За Северния централен район през 2011 г. коефициентът е със стойност под средната за страната, но в сравнение с 2010 г. бележи незначително нарастване с около 0,3 процентни пункта.

Във вътрешнорегионален план, икономическата активност в областите Велико Търново и Разград през 2010 г. отбелязва увеличение, докато в останалите области са наблюдава спад, но като цяло тя е под средната за България (51,3 %), като само в област Русе коефициентът от 50,1 % доближава този за страната.


Таблица 10: Коефициент на икономическа активност (%) на населението през периода

2007 – 2011 г.


Райони и области


2007

2008

2009

2010

2011

България

52,6

53,8

53,0

52,0

51,3

Северен централен район

50,2

50,2

49,3

47,4

47,7

Велико Търново

47,7

48,3

46,8

44,8

46,9

Габрово

51,4

53,2

49,7

48,3

47,2

Разград

48,2

47,7

48,4

47,6

48,8

Русе

53,2

52,1

53,4

51,3

50,1

Силистра

51,1

50,1

47,2

44,4

44,0

Източник: НСИ
По данни на Eвростат за 2011 г., коефициентът на заетост на населението на възраст от 15 до 64 години в Европейския съюз на 27-те страни-членки е 64,3 % (при 64,1 за 2010 г.).

Коефициентът на заетост за населението във възрастовия диапазон от 15 до 64 години през 2011 г. е 58,5 % за България, или с 1,2 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2010 г. (59,7 %).

През 2010 г. и 2011 г. коефициентът на заетост за населението на възраст от 20 до 64 навършени години на ниво ЕС-27 остава непроменен - 68,6 %. Спрямо 2009 г. коефициентът намалява с 0,4 %.

Коефициентът на заетост за населението на възраст от 20 до 64 навършени години (показател, включен в стратегия „Европа 2020”) за България е 63,9 % и намалява с 1,5 пункта в сравнение с 2010 г.

Коефициентът на заетост за страната през 2011 г. намалява с 0,7 процентни пункта в сравнение с предходната година и достига 45,6 %. Стойността му отново е най-висока в Югозападния район – 52,6 % и е значително по-висока от тези в останалите райони от ниво 2. На последно място отново е Северозападният район (38,9 %) със съществената разлика от 13,7 процентни пункта.

През 2011 г. равнището на заетост за Северния централен район е 41,5 %, което е по-ниско от средното за страната (46,3 %). В сравнение с 2010 г. коефициентът нараства с 0,4 процентни пункта.Във вътрешнорегионален план – с най-високо равнище на заетост се характеризира област Русе (44,2 %), а с най-ниско – област Силистра с 38,3 %.
Таблица 11: Коефициент на заетост по райони и области през периода 2007 - 2011 г.


Райони и области


2007

2008

2009

2010

2011

България

49,0

50,8

49,4

46,3

45,6

Северен централен район

44,9

45,9

45,2

41,1

41,5

Велико Търново

44,6

44,6

42,6

39,1

41,4

Габрово

50,7

52,1

47,6

43,3

42,5

Разград

36,9

40,6

39,7

36,9

38,9

Русе

47,1

47,8

50,5

45,9

44,2

Силистра

43,3

44,3

43,6

38,0

38,3

Източник: НСИ
Безработицата през 2011 г. остава значителна поради силно свитото търсене на работна сила и продължаващото освобождаване на персонал от отрасли и дейности, които по-късно бяха засегнати от икономическата криза, от малките и средни фирми, някои видове услуги и др. Същевременно преобладава предлагането на нискоквалифицирана работна сила. Нискоквалифицираните кадри са сред първите съкратени, но в началото на стопанското оживление за тях почти не се разкриват нови работни места.

Средногодишният коефициент на безработица в страната през периода 2006 – 2008 г. отчита трайна положителна тенденция на намаление, но за периода 2009 г. - 2011 г. нараства спрямо предходните години.

По данни на Евростат, и през 2011 г. отчетеният средногодишен коефициент на безработица в България (11,2 %) е по-висок от средния за Европейския съюз. Този коефициент през 2011 г. за Еврозоната (17 държави на Евросъюза) е 10,2 %, а за Евросъюза (ЕС-27) – 9,70 %.

През 2011 г. в почти половината от страните-членки на Европейския съюз средногодишният коефициент на безработица нараства спрямо предходната година. Най-голямо увеличение се наблюдава в: Гърция (с 5,1 процентни пункта), Хърватия (с 1,7 процентни пункта) и Испания и Кипър (с по 1,6 процентни пункта).

По данни на НСИ, през 2011 г. коефициентът на безработица за България е 11,2 %, с 1,00 процентни пункта по-висок от този за 2010 г.

В регионален аспект е налице съществена диференциация на заетостта и безработицата, които са в пряка връзка с икономическото развитие на районите и областите.

На територията на страната през 2011 г. равнището на безработица нараства в по-голямата част от областите спрямо предходната година.

През 2011 г. коефициентът на безработица за Северния централен район е 12,9 % (бележи нарастване спрямо 2010 г. с 1,4 процентни пункта) и продължава да е по-висок от средния за страната (11,2 %).Във вътрешнорегионален план се наблюдават различни тенденции в равнището на безработица. Спрямо 2010 г., през 2011 г. в областите Велико Търново и Разград коефициентът намалява, но въпреки това, в област Разград безработицата остава най-висока – 20,3 %. В останалите три области (Габрово, Русе и Силистра), равнището на безработица нараства, като най-съществено е нарастването в област Русе – с 5,1 процентни пункта. През 2011 г. в област Габрово е отчетен най-нисък относителен дял на безработица – 9,8 %.
Таблица 12: Коефициент на безработица за периода 2006-2010 г.

Райони и области

2007

2008

2009

2010

2011

България

6,9

5,6

6,8

10,2

11,2

Северен централен район

7,9

8,5

8,4

11,5

12,9

Велико Търново

7,5

7,8

9,0

13,1

11,7

Габрово

3,6

(2,0)

(4,4)

7,5

9,8

Разград

12,4

14,9

18,1

22,6

20,3

Русе

6,4

8,3

5,4

6,8

11,9

Силистра

11,2

11,6

7,6

11,4

13,0
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница