Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013)страница7/11
Дата02.02.2018
Размер1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4. Действия, предприети от Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие

Съгласно Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, Регионалният съвет за развитие обсъжда и одобрява годишните доклади за наблюдението на изпълнението на регионалния план за развитие.

През 2011 г. бяха организирани и проведени четири заседания на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, от които три съвместни с Регионалния координационен комитет.

В заседанията на РСР на СЦР са участвали представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от петте области в Северен централен район и представители на организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище - лично или с упълномощени представители.

В Регионалния съвет са представяни и обсъждани предложения, становища, препоръки, доклади и оценки и са взети решения по тях.

През 2011 г. РСР на СЦР обсъди и одобри Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на регионалния план за развитие на Северен централен район за 2010 г.

Одобрена бе Междинна оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район 2007-2013 г., която прави преглед и оценка на първоначалните резултати от изпълнението на плана за периода 2007 – 2009 г., оценка на изпълнението на целите и оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси, оценка на институционалната организация и капацитета за изпълнение на РПР и препоръки за актуализацията на Регионалния план.

РСР на СЦР обсъди и съгласува Проектите на актуализирани документи за изпълнение на Стратегията за развитие на Област Велико Търново 2010-2015 г., Областната стратегия за развитие на Област Разград 2009-2013 г. и Областната стратегия за развитие на Област Силистра 2010-2013 г. на основание на чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за регионалното развитие.

В изпълнение на чл. 49, т. 15 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, Регионалният съвет за развитие на Северен централен район прие Годишна индикативни програми (ГИП) за дейността си през 2012 г.

През 2011 г. бе извършено анкетно проучване сред членовете на РСР на СЦР във връзка с разработването на Национална стратегия за регионално развитие за новия програмен период след 2014 г. и представен анализ на обобщените резултати.

Като част от действията, свързани с усъвършенстване дейността на Регионалния съвет и осигуряване ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР, на проведените през 2011 г. заседания на РСР на СЦР бяха представени и обсъдени:

√ Междинна оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на Област Силистра 2005-2015 г.;

√ Анализ на въздействието на оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. върху развитието на Северен централен район;

√ Информация относно представените годишни доклади за наблюдение на изпълнението на общинските планове за развитие на общините на територията на СЦР;

√ Стратегията на ЕС за Дунавския регион и значимите за Северния централен район проекти;

√ Проект на социално-икономически анализ на настоящата ситуация пред регионалното развитие и териториалното сближаване на България.4.1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни.

През периода се проведоха три заседания на Регионалния координационен комитет, на които представителите на Управляващите органи на оперативните програми представиха за обсъждане актуална обобщена информация по отношение изпълнението на съответните оперативните програми и програмите за териториално сътрудничество на ниво Северен централен район. С оглед на това, че основните финансови инструменти за постигане на целите и приоритетите на регионалния план са именно оперативните програми, периодичното подготвяне от членовете на РКК, представянето и обсъждането на информация относно хода на операциите, има голямо значение за процеса на наблюдение на изпълнението на РПР на СЦР. На териториалното ниво район от ниво 2 е възможно в голяма степен да бъде оценено какво е реалното въздействие на оперативните програми върху икономическото и социалното развитие, подобряването на услугите, предоставяни от техническата инфраструктура и опазването на околната среда и същевременно да бъде съпоставен на място ефектът от изпълнението на конкуриращите се проекти.

Всеки месец Секретариатът на РСР изготвя и предоставя на областните управители на областите от Северен централен район справки за изпълнените и текущите проекти по оперативните програми и програмите за териториално сътрудничество на територията на района. Тези справки са изготвени въз основа на публикуваната в ИСУН информация за проектите на територията на СЦР и въз основа на предоставените от членовете на РКК тримесечни и годишни справки за напредъка по изпълнението на операциите по съответните програми.

Секретариатът на РСР изготвя и електронни бюлетини с информация относно възможностите за финансиране на проектни предложения, като по този начин се подпомага дейността на областите и общините в Северен централен район, с оглед ефективно използване на възможностите за финансиране на проекти, свързани с развитието на района.4.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие на Северен централен район през 2011 година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми.

Изпълнението на регионалните планове е свързано с изпълнението на общинските планове за развитие (ОПР) на общините и на областните стратегии за развитие на областите. В Секретариата на РСР на СЦР постъпиха общо 19 бр. годишни доклади за наблюдението на изпълнението на Общинските планове за развитие на общините в СЦР за 2011 г. (от общо 36 общини), предоставени от областните администрации на областите в СЦР. В повечето от годишните доклади е направен преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ОПР през 2011 г., както и мерките за преодоляването им. Най-общо проблемите са свързани с намалените общински бюджети и недостатъчните финансови ресурси, които не са позволили да се реализират част от заложените дейности в ОПР. Отчита се и недостатъчна координация на механизмите и действията на местната власт, бизнеса и гражданското общество, както и недостатъчен административен капацитет. Набелязани са и мерки за преодоляване на проблемите. Необходимо е да продължи работата по изпълнение на приоритетите и проектите в ОПР, като се анализират и приоритизират конкретни мерки и дейности за преодоляване на негативните последици от икономическата и финансовата криза и за постигане на устойчиво развитие. Поставените стратегически цели, приоритети, мерки и дейности трябва да са реално постижими и обвързани с конкретни програми за финансиране на проектите. Необходимо е да се изгради ефективна система за наблюдение, чрез която да се гарантира надеждна информация за разработване на годишните доклади, междинна и последваща оценка. За преодоляване на проблемите, в някои общини са създадени и функционират работни групи за координация и контрол по реализирането на актуализирания документ за изпълнението на ОПР.4.3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район.

С цел осигуряване на информация и публичност относно работата на Регионалния съвет и на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район, преди всяко заседание на РСР на СЦР и РКК се изготвя проект на съобщение до медиите, който след одобряване от членовете, се предоставя за разпространение. След всяко заседание, одобрените и приети протоколи от заседанията на РСР и РКК се изпращат до всички членове на Съвета.

Осигурена е своевременна и пълна информация и публичност в процеса на актуализиране и изпълнение на РПР на СЦР 2007-2013 г. и на областните стратегии за развитие на областите от СЦР. Предоставена е обобщена информация за процеса на актуализация на общинските планове за развитие на общините от СЦР и са направени препоръки за своевременното им актуализиране.

4.4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на Регионалния план за развитие на Северен централен район със секторните политики, планове и програми.

РСР участва в процеса на наблюдение на изпълнението на оперативните програми чрез определени от него представители в комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.

В състава на Регионалния координационен комитет (РКК) към РСР на СЦР, освен представителите на Управляващите органи на оперативните програми, са включени и представители на Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. С цел осигуряване на информация и постигане на съответствие, както между проектни предложения по програмите за териториално сътрудничество (трансгранично, транснационално и междурегионално), така и между тези проекти с проекти по други програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, които се осъществяват на територията на района, в състава на РКК бе включен и представител на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Членовете на РКК към РСР на СЦР представят за обсъждане актуална обобщена информация по отношение изпълнението на съответните оперативните програми и програмите за териториално сътрудничество на ниво Северен централен район. Това от своя страна подпомага процеса на наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие като цяло и допринася за постигане на съответствие на плана със секторните политики, планове и програми.

4.5. Мерки за прилагане принципа на партньорство.

В процеса на наблюдение, при изпълнението на РПР, Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.

През 2011 г. е осъществена добра координация и взаимодействие между членовете на РСР, членовете на РКК и Секретариата на РСР. Подобрено е взаимодействието с централните и териториалните структури на изпълнителната власт при изпълнението на решенията на РСР.

С проведените съвместни заседания на РСР и РКК е подобрена координацията между областите, общините, министерствата и социално-икономическите партньори за ефективно и ефикасно провеждане на държавната политика на територията на района, посредством адекватно планиране, изпълнение, наблюдение и оценка на стратегическите и планови документи на национално, регионално и местно нива, касаещи регионалното развитие и опазването на околната среда в СЦР.4.6. Резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на 2011 година.

През 2011 г. отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северен централен район – Русе” разработи Доклад за наблюдение и контрол при прилагането на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013 г.) и на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЦР (2010-2013 г.), включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана. Докладът е в съответствие със Становище по ЕО № 4-2/2005 на Министъра на околната среда и водите и Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № ЕО-4/2010 на Министъра на околната среда и водите.


5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението

Наблюдението на изпълнението на регионалния план за развитие на Северен централен район има за цел да установи в каква степен е постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана и доколко е необходимо да се актуализира стратегията за развитие на района в съответствие с новите реалности в областта на регионалната политика.

Изпълнението и напредъкът по реализацията на стратегическите цели и приоритети, са определени на база на комплекс от индикатори за наблюдение, част от които са посочени в стратегическата част на действащия РПР и АДИ на РПР на СЦР 2011-2013, а друга част са определени допълнително така, че да може да се оцени въздействието върху региона в резултат на изпълнението на плана.

Оценено е изпълнението на целите и приоритетите за развитие на СЦР в социално-икономическата област, инфраструктурата и предоставяните от нея публични услуги и околната среда.

Направен е анализ на приноса на оперативните програми като основен финансов инструмент за постигане целите и приоритетите на регионалния план. Най-висока е концентрацията на договорените ресурси за изпълнение на мерки и дейности по приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда” и приоритет 2 „Подобряване на техническата инфраструктура и обновление на градската среда”, в чиито обхват попадат основните инфраструктурни проекти, както и тези, свързани с развитието на екологичната, техническата и социалната инфраструктура, опазването на околната среда и градското развитие.

Делът на използваните към 31 март 2012 г. ресурси от всички договорени средства по оперативните програми в СЦР е 24,28 %. Най-висок е процентът на усвояване на договорените ресурси по приоритет 4 (59,63 %), следват приоритет 2 (31,65 %) и приоритет 3 (17,91 %). Най-нисък е процентът на усвояване на договорените средства по приоритет 1 (14,29 %) на АДИ на РПР на СЦР.Общият напредък по изпълнението на приоритетите на АДИ на РПР на СЦР се определя като напредък с бавни темпове, тъй като районът продължава да изостава по основни социално-икономически показатели от средните за страната. По всяка една от целите е констатиран известен напредък, като по-съществени положителни промени се наблюдават в областите, обхванати от приоритет 4 „Подобряване качеството на социалния капитал”, приоритет 2 „Подобряване на техническата инфраструктура и обновление на градската среда” и приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, където изпълнението на мерките може да бъде определено като активно.

Предвид относителния дял на договорените към 31 март 2012 г. средства по ОП – 39,11 %, може да бъде направен извод, че е налице потенциал за реализиране на мерките за развитие на района, по-специално тези по приоритет 2 на Стратегическа цел 2, както и мерките по приоритети 3 и 4 на Стратегическа цел 3. Най-голямо предизвикателство и през 2011 г. остава реализацията на мерките, свързани с технологичното развитие и иновациите по специфична цел 1.1, приоритет 1 на Стратегическа цел 1, за които е констатиран напредък с бавни темпове и са необходими допълнителни и целенасочени усилия за изпълнение на планираните мерки.

Предвид размера на договорените средства по оперативните програми (ЕС и национално съфинансиране) за изпълнението на проекти през 2011 г. към 31.03.2012 г. – 720 279 608,75 лв. (368 273 116,10 евро), може да бъде направен и извода, че общият размер на средствата за реализация на РПР на СЦР за периода до 2013 г. няма да достигне този, определен в индикативната финансова таблица в плана, т. е. изпълнението на плана е напълно финансово осигурено.

В заключение, направеният анализ на изпълнението на РПР на СЦР показва, че определената в него рамка на политиката за регионално развитие в СЦР като цяло се изпълнява чрез инструментите на политиката за сближаване и съответното национално съфинансиране. Същевременно е необходимо да продължат усилията за по-конкретно адресиране на бъдещите мерки към специфичните икономически и социални проблеми на района, в контекста на общите структурни предизвикателства пред развитието. Необходимо е и допълнително усъвършенстване на координационните механизми, свързани с реализацията на политиката за регионално развитие, включително по-ефективно използване на правомощията на РСР, свързани с идентифициране на проблемите на СЦР и тяхното адресиране чрез съответните финансови инструменти.

Необходимо е да се насочат действия за увеличаване на конкурентните предимства на района и преодоляване на вътрешнорегионалните различия и ключови дефицити в социалната и техническата инфраструктурата и развитието на човешкия потенциал.

От значение за реализация на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие е и ефективното осъществяване на регионална координация при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, оказващи въздействие върху развитието на района. Чрез подобряване на регионалната координация при изпълнението на ОП, РСР могат да допринесат за повишаване ефективността на европейската регионална политика и по-добро усвояване на фондовете на ЕС.

Необходимо е най-вече да се подобрят механизмите за координация и взаимодействие на регионално ниво, както и да се делегират повече правомощия за определяне на приоритетните проекти.

За подобряване на резултатите от наблюдението, е необходимо обвързване на системата за наблюдение на изпълнението на плановите документи за регионално и местно развитие със системата за наблюдение на изпълнението на оперативните програми, с цел по-точна оценка на въздействието на всяка от програмите върху промените в икономическото, социалното и инфраструктурното развитие на районите и общините в страната

Необходимо е Регионалният съвет, на свои заседания да продължи дейността по обсъждането на инициативи и схеми, свързани с устойчивото интегрирано регионално развитие, както и предложения за тяхното разработване, които да подпомагат изпълнението на РПР на СЦР за периода до 2013 г., а също така и да се набележат мерки за подобряване на регионалната координация между секторни политики, програми и проекти за развитие.

В процеса на наблюдение, РСР следва по-активно да привлича участието на органите на централната и местната власт, на физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на регионалния план за развитие. Необходимо е също така да се търсят по-ефективни начини и форми за осигуряване на необходимата и надеждна информация за осъществяване на процеса на наблюдение на изпълнението.ІІ. ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (2007-2013), ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА
Докладът по наблюдението и контрола при прилагането на Регионалния план за развитие (РПР) на Северен централен район (СЦР) (2007-2013 г.) и на Актуализирания документ за изпълнение (АДИ) на РПР на СЦР (2011-2013 г.) се разработва в съответствие със Становище по ЕО № 4-2/2005 на Министъра на околната среда и водите и Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № ЕО-4/2010 на Министъра на околната среда и водите.
1. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 4-2/2005 год. на Министъра на околната среда и водите

Регионалният план за развитие на Северния централен район (2007-2013 г.) и Aктуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2011-2013 г.) не включват конкретни проекти за реализиране и не съдържат конкретни инвестиционни намерения и собствени бюджети.

Мерките, заложени в Становище по ЕО № 4-2/2005 г. на Mинистъра на околната среда и водите, са отразени в РПР на СЦР и в Актуализирания документ за изпълнението му чрез включването им в стратегическата част на документите в рамките на приоритети и специфични цели.

1.1. Да се изготвят устройствени схеми и планове с цел решаване на определени екологични проблеми в общините Свищов, Севлиево, Горна Оряховица, Троян и Априлци /мярка 1 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

Тази мярка не може да се прилага пряко чрез регионалните планове за развитие, тъй като те не съдържат устройствени схеми. Разработването на устройствените схеми се урежда със Закона за устройство на територията.

В Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие (РПР) на Северен централен район (СЦР) за периода 2011-2013 г. липсва текст, който да изразява планови намерения за изготвянето на устройствени схеми и планове за решаването на съществуващи екологични проблеми в някои конкретни общини от региона. Предполага се, че реализирането на специфичните цели на приоритет 3 „Осигуряваване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчивото управление на околната среда” от Актуализирания документ за изпълнение на РПР на Северен централен район и очакваните положителни резултати, ще окажат своето непосредствено влияние в тази насока.

През 2011 г. по схема BG161PO001-1.4.07 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР) са сключени 6 бр. договори за изпълнение на проекти за изработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на градовете Силистра, Габрово, Русе, Велико Търново, Разград и Свищов, с период на изпълнение 2011-2013 г., на обща стойност 3 481 829,00 лв.

По две схеми BG161PO001-1.4.02 и BG161PO001-1.4.05 „Подкрепа за подобряване на градската среда” по ОПРР се изпълняват 8 бр. проекти за подобряване на физическата среда в градовете, центрове на общини: Горна Оряховица, Разград, Русе, Велико Търново, Габрово, Лясковец, Свищов и Севлиево на обща стойност 37 575 210,91 лв., като БФП е 36 738 954,55 лв. и са реално изплатени 18 855 580,99 лв. или 51,32 % към 31.03.2012 г. От тях през 2011 г. е приключен един проект „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих – Централна градска градина” на Община Русе на обща стойност 9 235 112,04 лв., като БФП е 8 402 125,68 лв. и са реално изплатени 7 858 556,23 лв. от нея.

Реализирането на проектите ще подпомогне изпълнението на тази мярка, тъй като ще допринесе за решаване на екологични проблеми в 9-те големи градове, в това число на градовете Свищов, Севлиево и Горна Оряховица.1.2. Да се разширят програмите за газифициране. При развитие на енергийната инфраструктура да се даде приоритет на използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) /мерки 2 и 5 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./

Мерките са отразени в стратегическата част на действащия РПР на СЦР от 2005 г. - Цел 2. Балансирано и устойчиво развитие на територията, Приоритет 1 „Доизграждане, реконструкция и модернизация на базисната техническа инфраструктура”, мярка: Използване на възобновяеми енергийни източници и в Приоритет 2 „Развитие на градските центрове”, мярка: Газифициране на големи населени места в СЦР към същата цел.

В стратегическата част на Актуализирания документ на РПР на СЦР са залегнали мерки, свързани с подобряването на качеството на въздуха на територията на района, като:

● Приоритет 2 „Подобряване на техническата инфраструктура и обновление на градската среда”, специфична цел 2.1. „Доразвиване на базисната инфраструктура” – тя е насочена към газификация и ВЕИ, с цел подкрепа на усилията за разширяване и изграждане на нови газопреносни мрежи и използване на потенциала на региона за изграждане на инсталации за производство на енергия от ВЕИ. За реализацията на тази мярка ще се търси финансова подкрепа по линия на ОП „Регионално развитие 2007-2013”.

За периода 2008-2011 г. продължава газификацията в градовете Велико Търново, Русе, Севлиево и други. Много промишлени обекти се газифицирани, като успоредно върви и битовата газификация. Извършени са предварителни дейности по изграждане на газопровод Добрич – Силистра, на обща индикативна стойност 25 млн. лв., с индикативен период на изпълнение м. юли 2012 г. – м. юли 2013 г. В процес на подготовка е проект за изграждане на първи етап на газоразпределителната мрежа на гр. Силистра.

През м. март 2012 г. е въведен в експлоатация фотоволтаичен парк с обекти в с. Самоводене и в гр. Златарица, област Велико Търново, изпълнен от високотехнологичните корейски компании SDN Company Ltd и Националната електрическа компания на Корея KOSEP, като са инвестирани общо 150 млн. лв. Очаква се емисиите на вредните газове да бъдат намалени с около 26 хил. тона годишно. През 2011 г. е реализиран проект на български инвеститор за изграждане на фотоволтаична централа в с. Владислав, Община Стражица.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница