Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на


Описание на основните сезонни дейностистраница11/30
Дата30.07.2018
Размер2.17 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   30

6.6. Описание на основните сезонни дейности

6.6.1. За ИХБ


Дейността на ИХБ не е сезонна в смисъла, в който е прието да се разглежда. Трябва да се отбележат обаче следните особености:

 • Дейността, свързана с покупка и продажба на акции, не е регулярна (в смисъл ежемесечна). ИХБ купува акции, когато възникне изгодна възможност за инвестиране. По същия начин дружеството продава свои участия – когато повече няма интерес в даденото дружество и/или получава изгодно предложение от потенциален инвеститор;

 • Приходи от дивиденти се получават веднъж годишно, след провеждане на редовните годишни общи събрания на акционерите на дъщерните дружества и в случай, че се разпределя печалба;

 • Приходите от лихви зависят от финансиране на дъщерните дружества чрез заеми и сроковете на заемите;

 • Приходите от услуги зависят от възникване на необходимост от предоставяне на съответните услуги.


6.6.2. За дружествата от групата на ИХБ


Дейността на повечето дъщерни дружества от групата на ИХБ не е сезонна.

Сезонен характер като цяло има единствено дейността на Дунав турс АД, асоциирано дружество. Туристическият сезон е от месец април до месец октомври включително, условно разделен на три периода – предсезон, активен (главен) сезон и следсезон. Дунав турс се стреми към увеличаване заетостта на легловата база по време на, пред и след активния туристически сезон, в т.ч. чрез използване на някои от корабите като хотели извън сезона, както и увеличаване броя на круизите чрез организиране на допълнителни пътувания около коледните и новогодишни празници.

През 2008 г. КРЗ Порт – Бургас АД започна кампания по обработка на зърнени товари. През 2009 г. товарите от хранителен произход представляваха 20% от обработените товаропотоци в пристанището и сезонният характер на годишната реколта от зърнени храни оказа частично влияние върху приходите на дружеството. Тъй като в резултат на направените инвестиции през 2010 г. зърнените храни вече представляват около 35% от обработените в КРЗ Порт – Бургас товари, то сезонният характер на годишната им реколта повлия значително върху реализацията. В същото време с изграждането и експлоатацията на новия зърнен терминал в бъдеще, наличието на голям складов ресурс ще намали сезонния характер на обработката на зърнените храни. Практически зърнени храни се експедират през цялата календарна година. Сезонността се свързва преди всичко с началото на реализиране на отделните реколти, които традиционно са в периода 20 юни – 2 юли.

Пристанище Одесос ПБМ АД все още не обработва товари със зърнени храни през кей. Със закупуване на специализирана машина за целта, дейността му в известна степен ще стане зависима от сезонния характер на годишната реколта от зърнени храни, респ. от обработката им като корабни товари.


6.7. Описание на суровините и материалите от съществено значение за дейността, тяхната наличност и дали цената им е променлива

6.7.1. За ИХБ


Основната дейност на ИХБ е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в други дружества. В този смисъл не може да се говори за суровини и материали.

ИХБ придобива участия в други дружества, като няма ограничение в отраслова и териториална принадлежност. Също така ИХБ може да придобива участия в съществуващи дружества, както и да инвестира в нови дружества.


6.7.2. За дружествата от групата на ИХБ


Морски транспорт

Проблемът със суровините и материалите не касае пряко дейността на ИХБ Шипинг Ко ЕАД като мениджър, освен в аспект, че качеството на използваните части, материали и оборудване, както и качеството на самото строителство на корабите се отразява впоследствие при експлоатацията на плавателните съдове и влияе на финансовите резултати на корабособствениците и оператора.

Поддръжката на корабите, включително доставка на резервни части, подмяна на палубен и машинен инвентар, снабдяване с вода за работата на системните механизми и за хигиенно-битови нужди, смазочни материали и др. са за сметка на корабособственика.

Предимствата на корабите на ИХБ са, че са нови и имат по-ниски експлоатационни разходи.Корабостроене и кораборемонт

При строителство на кораб Булярд КИ ЕАД използва над 10 000 позиции материали и оборудване.

Основните суровини и материали в корабостроенето са металите - листова и профилна стомана, тръби, стомана в различни конфигурации, медни кабели, корабна боя, обшивки, изолации, мебели и други. Оборудването включва главен двигател, дизел генератори, гребни винтове, рулеви машини, топлообменници, компресори, помпи, кранове, механично и спасително оборудване и др.

След присъединяването на България към Европейския съюз фирмите доставчици се разделят на три основни групи - от страни членки на ЕС, страни извън ЕС и от България. По-голямата част от оборудването се доставя от страни в ЕС - главни двигатели, дизел-генератори, гребни винтове, рулеви машини, топлообменници, компресори, помпи, кранове, механично и спасително оборудване и пр., а също така и малка част от материалите - листова и профилна стомана, тръби и др.

От страни извън ЕС са доставени главните двигатели на кораби с номера 458 и 459, дизел-генераторите на обекти 457, 101, 102, 103, основната част листова и профилна стомана, а също и тръби по ГОСТ стандарт. Рискови са доставките на основно оборудване (особено главни двигатели), предимно от страни извън ЕС (основно Русия и Япония).

След проблемите с доставките през 2009 г., през 2010 г. световната криза направи производителите на тежко корабно оборудване (главно двигатели и дизел-генератори) по-гъвкави към клиентите с цел удовлетворяване на техните изисквания. Към момента основното оборудване за строящите се обекти (вкл. главни двигатели) е доставено в Булярд КИ ЕАД.

От местни производители се закупуват изделия по проектна документация на Булярд КИ - люкови закрития, котли, отливки и изковки, съдове под налягане, част от листовата и профилна стомана. Правят се доставки и от магазинната мрежа.

Дейността на корабостроителницата е подвластна на тренда на цените на материалите и оборудването. След драстичен ръст до средата на 2008 г., през 2009 г. дизеловото гориво поевтиня с 29%, тежкото корабно гориво има 14% ръст, листовата стомана и профилите показаха 36-40% понижение, а тръбите - 12-16%. През 2010 г. цените тръгнаха нагоре - дизеловото гориво поскъпна с 35% спрямо 2009 г., тежкото корабно гориво – с 65%, листовата стомана и профилите показаха 7-10% ръст, а тръбите – 12-16%.

Възходящата тенденция се запази и през 2011 г. От началото на годината дизеловото гориво отбеляза 15%-тен ръст, тежкото корабно гориво – 40%, листовата стомана – поскъпна между 5-7% в зависимост от марката и сертификата на материала, профилите – 9%, а тръбите – 12%. За второто шестмесечие се очаква поскъпване на металите средно с около 8%, на дизеловото гориво – между 5-10%, а на тежкото корабно гориво – с около 15-20%.

Още в края на 2008 г. ръководството на Булярд КИ взе спешни мерки и индексира цените за доставка на ламарина за кораби 101, 102 и 103, което частично компенсира загубите по сключените преди това договори на висока цена. Продължилата през 2009 г. тенденция към спад направи възможно предоговаряне на цените с някои доставчици в посока намаляване и отложено плащане на материалите. За съжаление, цените на голяма част от оборудването се запазиха високи. През 2011 г. те бележат ръст между 7-20%, в зависимост от страната производител, доставчика, вложените материали за изработка на изделията и изискуемия сертификат.

След изключителния спад на цените на всички видове транспортни услуги през 2009 г. и до средата на 2010 г., през второто шестмесечие на 2010 г. и изминалия период на 2011 г. се наблюдава ръст на цените в сектора между 8-20%. За второто шестмесечие на годината се прогнозира ново 20%-но увеличение.

Промените в бранша през последните две години бяха съпроводени със затруднено финансиране от някои корабособственици на кораби със започнал строеж. Влоши се паричният поток на Булярд КИ. Осигури се банково финансиране за доставката на материалните пакети на кораби 101, 102 и 103. В същото време липсата на финансиране за клиентите на някои от проектите за строителство в Булярд КИ доведе до канцелиране на договори за строителство, а оттам - и на договори за доставка на поръчано вече оборудване и заплащане на неустойки по тях.

Булярд КИ сключва корабостроителните договори в съотношение на валути евро/щатски долар, относително съответстващо на съотношението, в което се договорят основните материали и оборудване за всеки нов кораб. За корабите, които се строят по лиценза на IHI Marine United Inc, Япония, цените на оборудването са в японски йени при цени на корабите в щатски долари. През 2009 г. дружеството сключи банкови договори за хеджиране на някои експозиции във валути, различни от EUR.

С оглед компенсиране на годишното инфлационно увеличение на цените, при договарянето Булярд КИ ЕАД се стреми да съчетава доставките за даден кораб с тези по следващите кораби, залегнали в стапелния график. Това позволява постигане на по-ниско ценово ниво поради по-големия обем на доставката и запазване на цената за по-късни доставки.Пристанищна дейност

От съществено значение за дейността на всяко пристанище са ритмичното осигуряване с горива и безаварийното подаване на електрическа енергия. Тенденцията от 2009 г. и 2010 г. към непрекъснат ръст на енергийните източници повлия негативно и върху пристанищната дейност. Неблагоприятно се отразиха и промените в цените на пренасяните стоки. През 2009 г. намаляха търсенето на метални изделия и респективно цените на товаро-разтоварните услуги за тях на вътрешния и на международния пазар. Негативната тенденция на свиване на тези товаропотоци продължи и през 2010 г. От началото на 2011 г. започна раздвижване на пазарите за скрап и товаропотоците от метали отбелязват 34% ръст спрямо предходната година, като очакванията са търсенето поне да запази нивото си до края на годината.

Част от товарозахватните уреди и инвентар (сапани, въжета, куки), за които в КРЗ Порт - Бургас има методика и е въведена технология за изпитание, се изработват от техническия му персонал. Товарозахватните уреди и инвентар, с които работи Одесос ПБМ, се закупуват изцяло от вносители и/или дистрибутори със съответните придружаващи сертификати за годност и безопасност. Проблемът с транспорта и доставката на горива, необходими за функциониране на подемно-транспортната техника в Одесос ПБМ е сведен до минимум, тъй като те се зареждат от обект, намиращ се на територията на пристанището, който се стопанисва от лицензиран търговец с добри пазарни позиции.

Машиностроене: Металорежещи машини

Организацията по обезпечаване дейността на дружествата Машстрой АД, ЗММ Сливен АД и ЗММ Нова Загора АД с необходимите суровини, материали и стоки се осъществява на база утвърдени процедури за работа на дружествата по системата ISO 9001:2008 и правила на ЗММ България холдинг АД.

Основните суровини и материали от съществено значение за дейността са:


 • Чугунени отливки – основен доставчик е Леярмаш АД (дружеството е в групата на ЗММ България холдинг АД), разчита се и на алтернативни доставчици за по-малогабаритните детайли;

 • Стомани – различни видове – обикновена стомана 45, легирани нисковъглеродни и високовъглеродни стомани, от които се правят зъбни колела и валове. Доставките са предимно от страни извън Европейският съюз (Русия и Украйна) чрез български фирми вносители и дистрибутори. Поради налагане на износни мита и квоти за внос за ЕС, има известни затруднения с доставките от тези страни – неритмичност на доставките и увеличение на цените. Търсят се варианти за внос от Турция, но там стои проблемът с квотите за ЕС и качеството. През годините цените имаха противоречиви тенденции. През 2008 г. цените на металите рязко се повишиха. Стоманите и чугунът поскъпнаха над 25%. Процентът на увеличение за различните стомани е различен. Най голямо бе завишението на Ст45 - 34%. В края на 2008 г. и през 2009 г. има спад в цените в резултат на голямото предлагане на тези суровини. В началото на 2010 г. цените бяха относително стабилни, но през последното тримесечие се наблюдава ръст от около 20%. В началото на 2011 г. ръстът е около 18% при цената на стоманата, а за ламарината между 20-23%. По обобщена оценка за периода до края на 2011 г. се очаква плавно повишение на цените на суровините и материалите не само заради търсенето, а и заради необходимостта от допълнитетелно технологично време, за да бъдат доставени от чужбина;

 • Прецизни с висока точност лагери, внос от Германия, Швеция и Япония – има алтернативни доставчици и цените ежегодно растат най-малко с темпа на инфлацията. През 2011 г. сроковете на доставка са чуствително увеличени вследствие на нарасналото търсене. Предвид това са взети адекватни мерки чрез дългосрочно планиране на потребностите и доставките. Предприети са мерки за балансиране на заявките между отделните доставчици, както и известно презапасяване;

 • Окомплектоващи изделия и кооперирани доставки - двигатели, окомплектовка, инструменти. Цените им следват движението на цените на основните суровини, материали, ел. енергия и др. Зъбните колела, които се използват за металорежещите машини, се произвеждат от ЗММ Нова Загора АД - те са основен продукт на дружеството.

Около 60% от доставчиците са преки производители, останалите 40% - търговски фирми.

Машиностроене: Металолеене

Основните суровини и материали, които използва Леярмаш АД, са метали – чугун, фуранова смола и катализатор, пясък, шамот, огнеупорни глини, бои, феросплави, горива, набивна маса и модификатор и други метали.

Основни доставчици на суровини и материали са от страната. Изборът на доставчик се осъществява съгласно процедурите по ISO 9001:2008 и критериите: цена, начин на плащане и качество на предлагания продукт.

През 2009 г. са внасяни основно фуранова смола, циркониева и графитна боя. През 2010 г. и шестмесечието на 2011 г. за нуждите на производството е внасян само кварцов пясък.

От съществено значение за дейността на Леярмаш АД има цената на основните материали за формовъчния и топилния процес - свеж чугун, чугунени и стоманени отпадъци, навъглеродител, скрап, фуранова смола. За изминалото шестмесечие на 2011 г. цените на свежия чугун са нарастнали с 10-12%, а на скрапа - с 20-23% спрямо средните цени за същия период на 2010 г. Наблюдава се ръст и при цените на другите материали в сравнение със същия период на миналата година - фуранова смола – 4,120 лв. за тон (ръст 30.4%), чугунени отпадъци - 640 лв. за тон (ръст 31%), феросилиций – 3,150 лв. за тон (ръст 70.8%), стоманени отпадъци – 530 лева за тон (ръст 10.4 %), навъглеродител – 1,200 лв. за тон (ръст 59%).

Най–сериозни затруднения Леярмаш АД изпитва с доставката на скрап. Причините са няколко - липса на чугунен скрап в страната, лошото качество на този, който може да се намери, и искането на доставчиците за плащане при доставка. Качеството на отливаната продукция зависи от качеството на скрапа. За да намали зависимостта от скрап, през 2007 г. дружеството започна производство на отливки с висок процент нов чугун (до около 48.3% през 2007 г., около 59% за 2008 г.). Поради финансови затруднения и режим на икономии, през 2009 г. процентът намаля до 15%, за да достигне едва 5% през 2010 г. През първото шестмесечие на 2011 г. той е до 2%, което се дължи и на малкия обем произведени отливки за износ от сферографитен чугун, в които се влага по голямо количество нов чугун. Усилията на дружеството ще са насочени към завишаване процента на използвания нов чугун с цел да се ограничи проблема със скрапа и цената му.Машиностроене: Електрически машини

Суровините и материалите със съществено значение за производствената дейност на Елпром ЗЕМ АД са: черни метали - стомана електротехническа студеноизтеглена, тънколистна, двойно лакирана динамоламарина, валова стомана, тънколистна и дебелолистна ламарина, чугунени отливки; цветни метали - медни проводници, медни шини, алуминиеви сплави, електроизолационни материали (всички видове изолационни ленти, стъклотекстолити, импрегнационни лакове, стиролни грундове, бои и др.), търкалящи лагери (съчмени и ролкови).

През 2008 г. имаше ръст в цените на основните суровини и материали, използвани от дружеството, средно с около 22.6%, в т.ч. електротехническа ламарина - 30%, меден проводник - 18%, алуминий - 15%, дебелолистна ламарина - 25%, валова стомана - 25%. При изолационните материали няма промяна.

През 2009 г. тенденцията се обърна - спадът е около 23.6%, в т.ч. електротехническа ламарина - 18%, меден проводник - 20%, алуминий - 20%, дебелолистна ламарина - 30%, валова стомана - 30%.

През 2010 г. нараснаха цените на основните суровини и материали, като тенденцията е достигане на равнищата им от 2008 г. Увеличението е както следава: електротехническа ламарина двойно лакирана - около 20%; черни метали, дебелолистна ламарина – около 30%; тънколистна ламарина – драстичен ръст около 50%; валова стомана – около 22%; меден изолиран проводник – около 30%, алуминий – около 28%. Изменението в цената на лагерите е несъществено, а цената на изолационните материали е без промяна.

През първата половина на 2011 г. ръст в цените на материалите, които са от съществено значение за производствената дейност на Елпром ЗЕМ АД, имаше при медната шина, чиято покупната цена се повиши с близо 16% в началото на 2011 г., а в средата на март 2011 г. се наблюдава ново поскъпване с близо 3%. Цената на алуминия от началото на 2011 г. отчита скок от 14%. Към момента при изкупните цени на двойно емайлирания меден проводник се наблюдава спад от порядъка на 7%. Спад в цената с около 4% има и при валовата стомана. Няма съществени вариации в цените на черните метали, електротехническата стомана, лагерите и основните изолационни материали. Очакванията за второто полугодие на 2011 г. е за запазване на текущите ценови нива.

Дружеството не е зависимо от доставчиците си, поради наличието на алтернативни варианти на вътрешния и външен пазари. Въпреки това през 2011 г. продължава активното търсене на нови партньори, предлагащи по-добри условия за сътрудничество.

Мебелно производство

Основна суровина в производството на Августа мебел АД е дървесината - масивна и дървесни плоскости. Дървесината се доставя в суров вид под формата на дъски и се суши в собствени сушилни. Материалите, които се използват, са мебелен обков и масивни кантове, химикали – бои, лакове и лепила и материали за опаковка велпапе и хартия ТОЦ. 90% от доставчиците са директни производители.

Фурнирите и МДФ се внасят и няма проблем с наличността и доставките им. Масивната дървесина – топола, иглолистна, както и ПДЧ, са от български производители. За материали от страната е необходима предварителна заявка и доставка от 15 дни. Зимният период обикновено е съпроводен с трудности с наличността и доставките. Проблеми има с качеството на дървесината и растящите й цени.

Цените на суровините и материалите в бранша не са постоянни. Тенденцията е към постоянно нарастване. През 2009 г. ръстът е до 3%, най-съществен при масивната дървесина. През 2010 г. бяха увеличени цените на някои от основните материали – МДФ с дебелина от 12 до 25 мм – от 4 до 10%, ПДЧ с дебелина 30 мм – 20%, ел.енергия – 7.9%, горива - 23%.

През 2011 г. се сбъднаха очакванията от края на 2010 г. за нов ръст в цените на масивната дървесина, МДФ, ПДЧ, велпапе за опаковка, ел.енергията и горивата. Само за първото шестмесечие увеличението по отделни видове материали е: ел.енергия – 6.4%, вода – 17.5%, велпапе – 22%, карбамидно лепило – 33.3%, ПДЧ – 9%, МДФ – 7%, лакове – 7%, разредител – 29% и др. Предвижданията са ръстът на цените да продължи във връзка с очакваното поскъпване на ел. енергията от юли 2011 г.

Речни круизи

Основните консумативи за корабите на Дунав турс са: • Гориво – което е борсова стока и основно разходно перо с около 16% дял в експлоатационните разходи. С цел оптимизиране и по-точно планиране на разходите, през 2010 г. дружеството сключи договор с фирма за доставка на гориво при фиксирана цена за определен период и определено количество.

Поради високата цена на горивото от началото на 2011 г., Дунав турс прекрати този договор. Ежеседмично се следят борсовите котировки на горивото и при достигане на подходяща цена ръководството на дружеството може да договори отново доставка на определено количество от него с възможност да променя цената при достигане на определен марж. В момента инфлационният риск се поделя с чарьорите чрез клауза за цената на горивото в действащите договори;

 • Консумативи за хотелската част – свързани са с ежедневното почистване на кабините, пране, гладене. Дружеството е договорило снабдяването с професионални препарати за пране, избелване и омекотители за вода. Доставките са при заявка;

 • Консумативи за палуба, мостик, машинно отделение – бои, шкурки, корабни въжета, дребни инструменти и др. Доставят се при заявка. Сключен е дългосрочен договор за зареждане на бои на преференциални цени.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница