Отчет на основните параметри на бюджетастраница16/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26

Програма № 10 „Защита на потребителите”Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

За постигане на целите на програмата продължават дейностите, насочени към изготвяне на законодателство за защита на потребителите, ефективно прилагане на законодателството за защита на икономическите интереси на потребителите, ефективно прилагане на изискванията за безопасност на стоките и услугите, предлагани на пазара и подобряване функционирането на системата за надзор на пазара.Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за предоставяните продукти/услуги

1. Изготвяне на законодателство за защита на потребителите и хармонизиране на българското законодателство за защита на потребителите с европейското. Участие в работни групи на Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз в процеса на преглед и изменение на законодателството за защита на потребителите на европейско ниво, и в работата на Комитета за административно сътрудничество между органите на страните-членки на ЕС, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на икономическите интереси на потребителите.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Във връзка с въвеждане на изискванията на Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползването на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна и за отмяна на Директива 94/47/ЕО на Съвета (OВ L 133 от 03. 02. 2009 г.) е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, обн. ДВ. Бр.18 от 1 март 2011 г.

С цел да се въведат в българското законодателство изискванията на Директива 2011/90/ЕС на Комисията от 14 ноември 2011 г. за изменение на част II на приложение I към Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в която са предвидени допълнителни допускания за изчисляване на годишния процент на разходите е започнала подготовка по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит.

Изготвена е и одобрена Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 01.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата.Участие в работни групи на Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз в процеса на преглед и изменение на законодателство за защита на потребителите на европейско ниво:

Участие в работните групи на ЕК в областта за защита на потребителите: Комитет за административно сътрудничество; Комитет по директива 2001/95/ЕО за обща безопасност на стоките; Комитет за финансова потребителска програма 2007-2013 г.; Работна група по политика за защита на потребителите (високо равнище), Европейска експертна група по потребителски пазари към Европейската комисия; Работна група по Директива 2008/48/ЕО за потребителския кредит за изменение на приложение I на директивата.

Участие в работна група „Защита на потребителите и информация” към Съвета на Европейския съюз и обсъждане на разпоредбите на проекта на нова директива за правата на потребителите.

Участие в проекти на Европейската комисия.

Одобрени проектни предложения от ЕК за участие на КЗП в изпълнението на проектите:

„Хармонизиране на информационната система за регистриране и събиране на потребителски жалби“ и „Последващи дейности при изграждането на европейски потенциал за правоприлагане в областта на интернет“.2. Контрол за спазване законодателството за защита на икономическите интереси на потребителите.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

За постигане високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите, съгласно нормативно уредените й контролни правомощия, от Комисия за защита на потребителите през 2011 г. са извършени общо 35 597 инспекции. За констатирани нарушения са съставени 3 683 акта за установяване на административни нарушения, въз основа на които са издадени 3 401 наказателни постановления. • Извършени са инспекции са по следните закони:

 • По Закона за защита на потребителите – 26 049 проверки, съставени 2308 акта за установяване на административни нарушения, издадени 2356 наказателни постановления;

 • По Закона за туризма – 8 359 проверки, съставени 1151 акта, издадени 1045 наказателни постановления;

 • По други закони от компетенциите на КЗП – 1 189 проверки, съставени 224 акта, издадени 211 наказателни постановления.

 • Реакции по постъпили жалби и сигнали на потребители

Установяването на степента на удовлетвореност на потребителите и развитието й във времето е сериозен индикатор за състоянието на пазара. За целта се анализират подадените жалби и сигнали, и заявленията за помирителни производства. През 2011 г. в Комисия за защита на потребителите са постъпили общо 21 845 жалби и сигнали, от които 2986 са насочени към други компетентни органи. Разгледани са 12 307 потребителски жалби за рекламации на стоки, от които 5 910 са удовлетворени.

 • Координиране действията по прилагане законодателството за защита на икономическите интереси на потребителите:

Сътрудничество с други органи и организации.

Комисията за защита на потребителите е контактна точка на Р.България по европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара „RAPEX”. Като контактна точка Комисията получава, обработва и изпраща уведомления (нотификации и реакции) по системата като за целта координира дейността на надзорните органи на национално ниво, събира и обработва информация от потребители, производители и контролни органи за стоки и услуги, които не отговарят на изискванията за обща безопасност. Взаимодействието между КЗП и институциите, имащи отношение по проблемите на потребителската защита и в частност по надзора на пазара се извършва на база двустранни споразумения помежду им.

Сътрудничество с Агенция “Митници”: За отчетния период в КЗП са постъпили 1 348 уведомления от Агенция „Митници” за стоки, за които съществуват основателни съмнения, относно тяхната безопасност, в т.ч. 1 324 от компетенциите на КЗП, останалите 24 бр. са разпределени за предприемане на действия по компетентност. По повод постъпилите уведомления, от КЗП са извършени 1 255 инспекции в 859 обекта на вносители. По 1 322 уведомления, стоките са получили режим „допускането за свободно обръщение е разрешено”, а по 2 уведомления - „допускането за свободно обръщение не е разрешено”.


 • Извънсъдебно решаване на потребителски спорове – помирителни производства:

През 2011 г. са образувани 1 063 помирителни производства, като само в 41 от случаите са постигнати споразумения. Много често търговците не се явяват и не изпращат представител, често не се явяват и представители на потребителски сдружения и сдруженията на търговците.

За периода са образувани 94 помирителни производства за нарушаване на законодателството за паричните преводи и електронните платежни документи. В 34 от случаите е постигнато споразумение. • Нелоялни търговски практики - През 2011 г. са разгледани 281 случая относно възможността за прилагане на нелоялни търговски практики. В 138 случая е установено наличие на нелоялна търговска практика. За нарушенията са съставени актове за установените административни нарушения и са издадени 133 заповеди за забрана прилагането на нелоялни търговски практики. В 143 от случаите произнасянето на Комисията е, че не е налице нелоялна търговска практика.

 • Неравноправни клаузи по потребителски договори–анализирани са 37 договора и Общи условия на потребителски договори с над 3 610 клаузи със съмнение за наличие на неравноправни клаузи, като по решение на КЗП 34 от тях са обявени за неравноправни.

 • Колективни искове

Заведени са 7 колективни иска за прогласяване на неравноправността, респективно нищожността на точки от Общи условия по договори или за забрана за бъдещото прилагане и преустановяване прилагането на нелоялни търговски практики.

3. Предоставяне на информация и съвети на потребителите и решаване на трансгранични потребителски спорове. (Европейски потребителски център).

За разясняване на съществени моменти от политиката за защита на потребителите на България и ЕС, Европейския потребителски център (ЕПЦ) в България е предприел следните действия през 2011 г.:

 • изпълнение на целите, поставени в Грантово споразумение № 2010 81 03 ЕПЦ България;

 • издадени брошури на следните теми: „Потребителски кредит. Вашите права в ЕС”, „Гаранции и рекламации в ЕС” и брошура с основна информация за ЕПЦ България;

 • подготвени прессъобщения по актуални потребителски теми, намерили широк отзвук в медиите. В резултат са дадени множество интервюта за радио и телевизионни програми, печатни издания (вестници, списания, онлайн медии и др.) и са публикувани над 90 статии;

 • разработен нов уеб сайт, изцяло в съответствие с препоръките и общите насоки на ЕК

 • обновена е единната електронна онлайн система, чрез която мрежата ECC-Net разглежда жалби;

 • участие в кампанията „Европа на колела”;

 • активно съдействие на национално и на европейско равнище, по отношение на правата на пътниците със самолет, механизмите за алтернативно разрешаване на спорове, механизмите за онлайн разрешаване на спорове и др.

През 2011 г. са получени 280 информационни запитвания по национални и по трансгранични въпроси. Разгледани са 610 жалби. От тях 361 на български потребители срещу търговци, регистрирани в други държави на ЕС, а 249 - от европейски граждани срещу български търговци. Повечето от случаите са разрешени успешно чрез консултация. В други случаи ЕПЦ се е намесил директно като е преговарял за защита на интересите и правата на потребителите, или е пренасочил жалбите към центровете в други държави.

4. Ефективен надзор на пазара на стоките, включени в обхвата за обща безопасност на стоките и участие в системата за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (РАПЕКС).

През 2011 г. в Комисията за защита на потребителите по системата RAPEX са постъпили 3 646 уведомления, 1600 нотификации, 2014 реакции и 32 сигнала за опасни стоки на Европейския пазар.

По система RAPEX са изпратени 296 уведомления за открити от КЗП опасни стоки - 205 нотификации, 91 реакции. Валидирани са общо 158 нотификации на КЗП.

В изпълнение на процедурните правила за координация между членовете на Съвета за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки, КЗП предоставя на съответните компетентните органи оригинал и превод на уведомленията – нотификация, реакция и друга информация, разменяна по системата RAPEX на: • Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;

 • Агенция “Митници” – по отношение на стоките от внос;

 • Министерство на здравеопазването;

 • Национална служба «Полиция» при Министерство на вътрешните работи.

Контрол върху безопасността на предлаганите стоки и услуги:

Извършени са общо 7 896 проверки. Съставени са 664 акта за установяване на административни нарушения, въз основа на които са издадени 667 наказателни постановления.

Издадени са 225 заповеди за забрана за реализация и незабавно изтегляне от пазара на 273 вида стоки, безспорно доказано, че представляват опасност за живота и здравето на потребителите.

За 117 вида стоки, представляващи сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите са издадени 81 заповеди за обнародване в Държавен вестник, касаещи забрана на вноса/износа, възмездното/безвъзмездното им пускане на пазара, изземването от потребителите и отправяне на предупреждения за рисковете, които стоката съдържа.

При 10 случая за доказано опасни стоки, са издадени 10 заповеди за унищожаване на 9 вида стоки.

Подробна информация за опасните стоки, както и за очакваните опасности при употребата им се публикува на Интернет страницата на КЗП. За откритите и доказано опасни стоки на българския пазар са информирани регионалните дирекции при КЗП, Агенция «Митници», неправителствените организации за защита на потребителите, Националното сдружение на общините в Р.България. • Защита на потребителите на туристическия продукт:

Приоритет на контрола във връзка със защита на икономическите интереси на потребителите при ползване на туристически услуги е извършването на проверки за качеството на предлагания туристическия продукт в туристическите обекти. През 2011 г. КЗП е извършила общо 8 359 инспекции по спазване изискванията на Закона за туризма в туристически обекти на територията на цялата страна. Съставени са 1 151 акта и са издадени 1 045 наказателни постановления. За предоставяне на туристически услуги в некатегоризирани туристически обекти и за извършване на туристическа дейност “туроператор” и „туристически агент” без удостоверение за регистрация са издадени 164 заповеди за налагане на принудителна административна мярка “временно затваряне на туристически обект”.

5. Информиране на представителите на бизнеса за техните задължения, произтичащи от законодателството за защита на потребителите.

Продължава тенденцията за по-голяма осведоменост на търговците по отношение на безопасността на стоките, по-често се следят публикуваните материали в интернет-страницата на КЗП и Държавен вестник. Ефективната работа с други контролни органи по получените сигнали на горещия телефон също води до намаляване броя на нарушенията в търговските обекти.6. Предоставяне на финансова помощ и подпомагане на сдруженията за защита на потребителите.

Поради липса на допуснати кандидати за участие в процедурата за предоставяне на финансови средства на сдруженията за защита на потребителите от държавата през 2011 г., стартиралата процедура е прекратена.7. Повишаване на информираността на потребителите за техните права и за тяхната роля в пазарната икономика.

Информирането и обучението на потребителите са сред основните приоритети в дейността на КЗП. За целта ведомството поддържа богат интернет-сайт, издава специализирани информационни материали, сътрудничи с медии и потребителски организации. Медийните изяви на КЗП през 2011 г. са съобразени с целите на програмата за защита на потребителите. Теми, по които КЗП присъства в медиите:  • ефективна защита на потребителите срещу сериозни рискове и заплахи, е една от експонираните теми при информационните кампании в помощ на потребителите. Многократно в печатните и електронни медии /предимно телевизии/ обществеността е запознавана с вида и съответната опасност на една значителна част от опасните стоки. КЗП системно е подавала информация за разкрити опасни стоки и услуги на българския пазар, както и на общия европейски, за които е уведомявана чрез системата RAPEX.

 • осигуряване по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики и други форми на злоупотреби. При констатиране на некоректни действия от страна на търговци в ущърб на икономическите интереси на потребителите – заблуждаваща информация, неспазване на поети ангажименти и пр. КЗП запознава потребителите с тази практика и ги информира за възможностите да защитят своите права в подобни ситуации, какъвто е случаят с туроператора „Алма тур”.

 • Сериозна кампания е проведена и относно правата на потребителите в електронна среда и за предпазване от възможни некоректни действия от страна на он-лайн търговци. През изминалата година силно нарасна интересът към сайтовете за колективно пазаруване. Това наложи да се разяснява на потребителите разликата между сайтовете за колективно пазаруване, които функционират като платформа, сайтовете за колективно пазаруване като посредник между доставчика и потребителя и сайтовете за колективно пазаруване в ролята на доставчик на стока или услуга. Това спомогна потребителите да осмислят причините за най-често възникващите проблеми при пазаруването от подобни сайтове: търговецът продава огромен брой ваучери, които след това не могат да бъдат обслужени и вторият, произтичащ от него – предоставяне на некачествена услуга, а в някои случаи и отказ услугата да бъде предоставена; и съответно – как да избегнат подобни проблеми. Тази тема е изложена както на страниците на масовия печат, така и в специализирани издания под формата на интервю с експерт и разяснителни статии.

Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Показатели за изпълнение

Мерна единица

План 2011 г.

Отчет 2011 г.

Разгледани потребителски жалби относно рекламации

Бр.

5 500

12 307

Удовлетворени потребителски жалби относно рекламации

Бр.

3 500

5 910

Насочени потребителски жалби към други компетентни органи

Бр.

2 300

2 986

Брой получени уведомления в КЗП за опасни стоки по системата RAPEX

Бр.

3 000

3 646

Уведомления, изпратени от КЗП до ЕК по системата RAPEX

Бр.

190

303

Издадени заповеди за временно спиране реализацията на стоки, за които има основание да се счита, че са опасни-до получаване на резултат от лабораторния анализ

Бр.

110

101

Издадени заповеди за изтегляне на опасни стоки от пазара

Бр.

180

225

Видове опасни стоки намерени в България

Бр.

180

273

Проверки извършени от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите /по ЗЗП/

Бр.

22 000

26 049

Съставени актове от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите

Бр.

2 500

2 308

Издадени наказателни постановления от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите

Бр.

2 050

2 356

Образувани помирителни производства за нарушение на законодателството за защита на потребителите на стоки и услуги

Бр.

360

1 063

Случаи на постигнато споразумение от помирителните комисии за нарушение на законодателството за защита на потребителите на стоки и услуги

Бр.

80

41

Образувани помирителни производства за нарушение на законодателството за за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежни системи.

Бр.

55

94

Случаи на постигнато споразумение от помирителните комисии за нарушение на законодателството за за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежни системи.

Бр.

25

34

Заведени искове за защита на колективните интереси на потребителите.

Бр.

12

7

Анализирани клаузи на договори с общи условия за откриване на неравноправни клаузи.

Бр.

3 500

3 610

Проверки извършени от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите на туристически услуги

Бр.

8 500

8 359

Съставени актове от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите на туристически услуги

Бр.

1 000

1 151

Издадени наказателни постановления от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите на туристически услуги

Бр.

800

1 045

Наложени административни мерки „временно затваряна на туристически обект”

Бр.

100

164

Проверки извършени от КЗП за нарушение на законодателството по други закони по които има компетенции /изкл. ЗЗП и ЗТ/

Бр.

1 200

1 189

Съставени актове от КЗП за нарушение на законодателството по други закони по които има компетенции

Бр.

120

224

Издадени наказателни постановления от КЗП за нарушение на законодателството по други закони по които има компетенции

Бр.

90

211


Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програмиПрограма “Защита на потребителите”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

3 537

3 625

3 583

 

Персонал

2 655

2 630

2 622

 

Издръжка

882

986

952

 

Капиталови разходи

0

9

9

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

3 537

3 625

3 583

 

Персонал

2 655

2 630

2 622

 

Издръжка

882

986

952

 

Капиталови разходи

 

9

9

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

70

0

0

 

1.Субсидии за сдруженията на потребителите

70

 

 

 

2....................................

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

70

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

3 607

3 625

3 583

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

3 607

3 625

3 583

 

Численост на щатния персонал

181

181

171

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 


Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция “Техническа хармонизация и политика за потребителите” и Комисията за защита на потребителите /КЗП/1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница