Отчет за контролната дейност 3 Обобщен анализ на контролната дейност на риосв за 2017 г слаби и силни страни, изводи 3страница1/11
Дата11.06.2018
Размер1.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕГ О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т
за дейността на РИОСВ - Русе

през 2017 г.


инж. Любомир Атанасов

Директор на РИОСВ – Русе

февруари 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1

Министерство на околната среда и водите 1

І. Отчет за контролната дейност 3

1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2017 г. - слаби и силни страни, изводи 3

1.1. Анализ на изпълнението на планираната контролна дейност, вкл. сравнение спрямо 2016 г. – изпълнение, причини за неизпълнение, резултати 3

1.3.Анализ на извършените извънредни проверки, вкл. сравнение спрямо 2016 г. 7

1.4. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ – административно наказателна отговорност и принудителни административни мерки, вкллючително сравнение спрямо 2016 година 9

2. Анализ на контролната дейност и състоянието на околната среда по компоненти и фактори – вкл. предприети мерки по възникнали аварийни ситуации и сравнение спрямо 2016 г., резултати 10

2.1. Въздух 10

2.2. Води 15

2.3. Почви (Приложение 3) 19

2.4. Управление на отпадъците 23

2.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ) 26

2.7. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване (Приложение № 7) 39

2.8. СЕВЕЗО (обекти с висок и нисък рисков потенциал) и Химикали (Приложение № 8) 39

2.9. Комплексни проверки (Приложение № 9) – Резултати. 45

3. Анализ на проведените процедури по ОВОС и ЕО – идентифицирани проблеми при провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати резултати и изводи 45

4. Анализ на проведените процедури по ОС - идентифицирани проблеми при провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати резултати и изводи 48

II. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 48

1. Анализ на дейностите по разработване на нормативни актове, национални и регионални планове, програми и стратегии в областта на околната среда 48

2. Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и проблеми 49

3. Анализ на дейностите по достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура (Приложение № 13) 50

4. Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и представители на обществеността. 51

5. Анализ на дейностите по други текущи задачи 52

ІІІ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА: 52

1. В областта на опазване на атмосферния въздух: 52

2. В областта на опазване на водите: 53

3. По отношение на управление на отпадъците: 53

4. По отношение на опазване на почвите: 53

5. По отношение на опазването и възстановяването на биологичното разнообразие, защитените територии и зони: 53
ТАБЛИЦИ:

Tаблица 1. Контролна дейност за 2017 г. – обобщена 6

Tаблица 2. Изпълнение на плана за контролна дейност за 2017 г. по компоненти и фактори на околната среда: 6

Tаблица 3. Извънредни проверки 8ФИГУРИ:

Фигура 1. Брой месечни превишения на ПДК за ФПЧ10 (50 μg/m3) в АИС „Възраждане” – Русе 11

Фигура 2. Брой месечни превишения на ПДК за ФПЧ10 (50 μg/m3) в ДОАС „Профсъюзи” – Силистра 12

Фигура 3. Сравнителна графика на изготвените преписки (наложени, отменени, намалени,) през 2014, 2015, 2016 г. и 2017 г. 19
І. Отчет за контролната дейност
1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2017 г. - слаби и силни страни, изводи

1.1. Анализ на изпълнението на планираната контролна дейност, вкл. сравнение спрямо 2016 г. – изпълнение, причини за неизпълнение, резултати


През 2017 г. експертите от РИОСВ-Русе работиха по 8 програми:

    • Оценка, управление и опазване на водите на Република България;

    • Интегрирана система за управелние на отпадъците, опазване на земните недра и почвите;

    • Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух;

    • Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси;

    • Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпечаност;

    • Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол;

    • Оценка и управление на въздействието върху околната среда;

    • Администрация.

Общият брой на обектите на територията на РИОСВ-Русе, които подлежат на контрол e 2144, като за 2017 г. са планирани за проверка 507 обекта. След актуализация през годината, от първоначално планираните 637 проверки, са извършени 635. От тях 27 са по условия в издадени Комплексни разрешителни и 48 са комплексни по компоненти и фактори на околната среда, които съответстват на 105 планови проверки по компоненти и фактори. От тях 24 са само по два компонента/фактора. Така реалният общ брой на всички проверки през 2017 г. е 1 366.

През 2017 г. годишният план на РИОСВ – Русе е изпълнен на 100 %.

Общият брой извършени проверки за годината, съгласно месечните справки, представени в МОСВ е 1 309, спрямо 1 230 през 2016 г., а през 2015 г. е бил 1 471.

При съпоставяне на резултатите през последните години се установяват следните данни: • през 2015 г. извънредните проверки са били 781, от които 97 ДПК, 175 по сигнали и жалби, 79 по писма на МОСВ и други институции, 59 броя за последващ контрол и др.;

 • през 2016 г. извънредните проверки са били: 551, от които 71 ДПК, 165 по сигнали и жалби; 67 по заповед или писма на МОСВ; 25 по заповед на областни управители; 10 по инициатива на др. институции; 60 броя за последващ контрол; 44 броя са във връзка с кампанията „Чиста околна среда”, финансирана от ПУДООС и т.н.

 • през 2017 г. извънредните проверки са били 727, от които 55 ДПК, 198 по сигнали и жалби, 153 по писма/заповеди на МОСВ, 7 по разпореждане на др. институции; 9 по заповед на областни управители; 76 във връзка с последващ контрол; 37 са във връзка с кампанията „Чиста околна среда”, финансирана от ПУДООС и т.н.

В Плана за контролната дейност на РИОСВ за 2017 г. бяха предвидени и 37 проверки на постановени административни актове по глава шеста от ЗООС (Решения по ОВОС/решения за преценяване на необходимостта от ОВОС; становища по ЕО/решения за преценяване на необходимостта от ЕО). Извършеният последващ контрол е както следва: 29 проверки са по документи, 5 броя комплексни проверки и 3 проверки на място.

Анализът на дейността на РИОСВ – Русе, изпълнените цели и постигнати резултати налагат констатациите за следните слаби и силни страни в работата на инспекцията:


Слаби страни:

 • въпреки прецизирането и предвиждането на извънредните ангажименти при планирането, не винаги е възможно да се предвидят тези, които са свързани с работата на други институции, напр. проверки/заседания/консултативни съвети по заповеди на областни управители; ДПК; по разпореждане на Прокуратура; по жалби и сигнали; участия в обучения и семинари, организирани от външни институции и др. под.;

 • изискването за предварително информиране/уведомяване на операторите за осъществяване на контрол и/или вземането на проби/извършване на измервания в присъствието на представител на оператора, в някои случаи оказава влияние на резултатите - води до своевременно предприемане на коригиращи действия, понякога само за момента на проверката;

 • не винаги е възможно прилагането на ротационния принцип - особено в направления с недостатъчен брой експерти;

 • естеството и сезонния характер на някои дейности и обекти ограничава извършването на проверки целогодишно, напр. билкозаготвителни пунктове, защитени територии, речни корита и др. Те се проверяват през определен сезон, което води до струпване на голям брой проверки в конкретни периоди;

 • по компонент „Биологично разнообразие” - не могат да се предвидят предварително подлежащите на регистрация пунктове за изкупуване на охлюви и др. под., т.к. всяка година броят им е различен и варира от 0 до 16;

 • затруднено е прилагането на процедурата по Закона за биологичното разнообразие по настаняване на екземпляри в безпомощно състояние в спасителни центрове, поради отдалечеността им и недостатъчни възможности за ползване на обществен транспорт;

 • липса на нормативен механизъм за служебно спиране/прекратяване дейността на билкозаготвителни пунктове, в случаите когато отговорниците/собствениците не осъществяват дейност продължително време;

 • периодичното изискване за изготвяне на много справки, отчети, попълване на въпросници и др. под. за кратък период от време;

 • поставянето на кратки срокове от ръководните ведомства за изготвяне на експертни становища и др. под.;

 • съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, в РИОСВ се входират и обработват голям брой преписки за обекти, които не оказват влияние върху околната среда (гаражи, пристройки, селскостопански постройки и др.), но изискващи становище от РИОСВ;

 • голям брой обекти, подлежащи на съгласувателен режим с БД и РЗИ;

 • при провеждане на консултации със специализирани компетентни органи в хода на процедурите по глава шеста и седма от ЗООС понякога се получават немотивирани становища;

 • обработката на огромен брой документации, свързани с кандидатстване за финансиране по различни програми, в много кратки срокове, с ограничен човекоресурс;

 • големият размер на предвидените прагове на имуществени санкции и глоби в нормативната уредба, в някои случаи е мотив за несъответствие със степента на извършените нарушения и е причина за отмята на наказателни постановления от съда при обжалване;

 • късното/несвоевременно подаване на жалби и сигнали, както и невъзможността да се реагира веднага, понякога обезмисля извършването на контролните проверки.


Силни страни:

 • независимо, от настъпили промени в експертия състав през 2017 г. поради напускане на служители и такива в продължителен отпуск, всички планови проверки са изпълнени;

 • създадена е много добра организация и координация между експертите в различните направления. Налице е взаимодействие и екипност между служителите в отделните звена на Инспекцията – все повече се налага практиката за решаване на конкретни казуси с всички служители, имащи отношение по даден проблем;

 • своевременното извършване на анализ на резултатите от осъществения контрол, което подпомага изготвянето на оценката на риска на обектите и по-добро планиране;

 • постигнати добри резултати при осъществяване на контрол при постъпили сигнали и жалби за замърсяване на околната среда.

- периодично се попълват тематични регистри, които също подпомагат работата на експертите.

 • с прилагането на интегрирания подход при контролната дейност – извършване на екипни/съвместни проверки по компоненти и фактори на околната среда се пести времеви, кадрови и финансов ресурс;

 • при организиране на текущата работа се спазва ротационният принцип за сформиране на екипите за проверки;

 • извършва се седмично и тримесечно планиране на контролната дейност, като с изготвянето на седмичен транспортен график се оптимизира работата и разходите за транспорт;

 • съществува добра взаимовръзка с обществеността за нередности и нарушения, свързани с околната среда. Сигналите се подават на постоянно действаща линия „горещ телефон”, денонощен дежурен телефон, електронна поща и чрез услугата „Активен БГ”;

 • бързи и адекватни действия при получаване на сигнали, особено за неприятните миризми и замърсяването на водни обекти с отпадъчни води;

 • при необходимост се определя дежурен екип от ръководители, експерти и осигурен транспорт, в извън работно време, почивни и празнични дни, разпределени по седмици. Наличието на дежурни екипи дава възможност за своевременно реагиране при постъпил сигнал или възникнала аварийна ситуация или инцидент;

 • електронно обслужване на гражданите и получаване на информация от други институции по служебен път по определени процедури по ЗУО;

 • изработеният по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” специализиран софтуер за нуждите на контролната дейност подпомага работата по създаване, съхраняване, анализ, обработка и визуализиране на геопространствени данни;

 • изградената също по горецитирания проект система за денонощно видеонаблюдение и охрана в ПР “Сребърна” и непрекъснатата връзка с административните сгради в Русе и с. Сребърна, осигурява възможност за контрол и управление на събитията и процесите в резервата;

 • РИОСВ - Русе, в качеството си на Регионална контактна точка по Програма LIFE, организира и провежда семинари-обучения, с оглед на повишаване на интереса към Програмата, както и на уменията и познанията на потенциалните бенефициенти.

Tаблица 1. Контролна дейност за 2017 г. – обобщена


Общ брой обекти, подлежащи на контрол и проверки от РИОСВ, включени в регистъра на обектите

Брой планирани обекти за контрол през 2017 г., включени в таблица 2 „Списък на планираните обекти за контрол”

Брой проверени обекти през 2017 г.

% на изпълнение на плана за контролна дейност за 2017 г. (планирани/проверени обекти)

Общ брой извършени проверки (отчетени с месечните отчети)

Брой на експерти, извършили проверките

Планирани с плана за КД в таблица 2 „Списък на планираните обекти за контрол“

Извън плана (невключени в Таблица 2 „Списък на планираните обекти за контрол”)

2144

507

507

352

100

1309*

21


*Забележка: В месечните отчети комплексните проверки по компоненти и фактори са представени като една проверка, т.е. през 2017 г. са извършени 48 комплексни проверки, отговарящи на 105 планови проверки по компоненти и фактори. Така реалният общ брой на всички проверки през 2017 г. е 1366.
Tаблица 2. Изпълнение на плана за контролна дейност за 2017 г. по компоненти и фактори на околната среда:
Компоненти/ фактори на ОС

Брой обекти, планирани за контрол през 2017 г. (съгласно съответните таблици по компоненти и фактори от плана за КД)

Брой проверени обекти през

2017 г. (от планираните)

Брой планирани проверки съгласно Таблица 3. Планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда

Брой извършени планови проверки

% на изпълнение на плана за КД за 2016 г. спрямо проверени обекти

1.

КР

27

27

27

27

100

2.

Разрешителни по чл. 104

26

24

26

24

100(1)

3.

Въздух

82

82

86

86

100

4.

Води

64

64

91

91

100

5.

Почви

53

53

55

55

100

6.

Отпадъци

214

214

214

214

100

7.

Химикали

11

11

11

11

100

8.

Шум

16

16

16

16

100

9.

Биологично разнообразие

10

10

10

10

100

10.

Защитени територии

16

16

16

16(2)

100

11.

Защитени зони

18

18

18

18

100

12.

ЗЛР

27

27

27

27

100

13.

ОВОС и ЕО

37

37

37

37

100

14.

Екологична отговорност

0

0

0

0

0

15

EMAS и екомаркировка на ЕС

0

0

0

0

0

16.

ГМО

3

3

3

3

100

17.

Комплексни проверки (на обекти без КР)

48

48

48

48

100

(1) През 2017 г. е извършена актуализация на плана за контролна дейност на РИОСВ – Русе в частта „СЕВЕЗО обекти”, като не са извършени проверки на два обекта: „Сакса“ ООД, гр. Долна баня, ТБ за светли горива в гр. Русе и „Глоуб Индъстрис” ЕООД, гр. Пловдив, „Цех за производство на мек порест полиуретан” в с. Батишница, Община Две Могили по основателни причини.

(2) В Поддържан резерват „Сребърна” се извършва ежедневен обход и проверка на състоянието му и прилежащата територия, което се отразява в констативни протоколи. Извършени са 365 планови проверки

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница