Стратегия за водено от общностиТе местно развитие, 2014 2020 гстраница5/14
Дата11.02.2018
Размер1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

3.4. Потребности на уязвимите и малцинствени групи, при наличие на такива:


„Уязвими и малцинствени групи“ в обществото (общността) дефинираме като групи, за които риск от бедност и социално изключване са по-високи от средното за общностите. Уязвимите (маргинализирани) групи се намират в граничното поле на общността, имат незадоволителен достъп до здравни и социални услуги и образование, широко разпространена е бедността сред членовете й, които са в огромна степен в невъзможност за социално приобщаване и просперитет.

Често едно лице може да принадлежи едновременно към две или повече от изброените групи (например самотна майка от ромски произход, хронично болен дълготрайно безработен) и това умножава проблемите му/й. След серия от публични обсъждания със заинтересованите страни на територията на „МИГ общини Елена и Златарица”, се откроиха следните уязвими и малцинствени групи:Уязвими групи – „Възрастни хора в пенсионна възраст“

Групата на възрастните хора на територията на МИГ е значима. Това се дължи на тенденцията към застаряване на населението на територията на България. В много голяма степен в групата попадат хора с увреждания, самотни хора и със специфични нужди. Техните нужди са свързани с: • Предлагане на повече здравни услуги на място;

 • Създаване на повече и по-добри социални услуги за възрастни;

 • Решаване на проблемите извън здравния сектор;

 • Необходимо е да се подобрят като цяло здравните и социалните услуги на територията за да се подобри социалното и икономическото състояние на възрастните хора

 • Необходимо е да се направят клубове в читалищата по селата – да се ремонтират отделни помещения, да се обособят места където хората да се събират и социализират.

Малцинствени групи – „Роми“

Техните нужди основно са свързани с образование, квалификация, здравни услуги, и наличие на работни места. Решението на тези потребности ще се търси извън стратегия за ВОМР, чрез проекти на общината.

Целта на подкрепата за уязвимите и малцинствени групи е да доведе до по-високо качество на техния живот, което означава независимост и реално участие в социалния живот. Тази цел може да бъде постигната при прилагане на интегриран подход, който включва от една страна предоставянето на социални помощи и подкрепа наред с осигуряването на достъпна среда, от друга – осъществяване на междусекторен подход, който обединява ресурсите на публичните сектори образование и социален и от трета – координация на всички нива между институциите, ангажирани в провеждането на публични политики.

4. Цели на стратегията:


(не повече от 10 страници)

4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията:


Основните цели и приоритети (стратегическа рамка) на стратегия за ВОМР на „МИГ общини Елена и Златарица“, са изведени на базата на резултатите от извършения социално - икономически анализ, изложените по-горе силни и слаби страни и прогнозираните влияния на външните фактори – възможности и заплахи за територията. При формулирането на целите са отчетни и идентифицираните потребности на основните групи заинтересовани страни, съобразявайки се с наличните финансови ресурси, с които може да се обезпечи изпълнението на мерките.

Основният проблем на територията е свързан с неблагоприятна демографска картина, изразяващ се в дефицит на човешки ресурси, малко на брой действащи преработвателни предприятия, недостатъчен маркетинг на територията като туристическа дестинация, слабо популярни и недобре развити интегрирани туристически продукти. За решаването на тези потребности е необходимо да бъдат реализирани по мащабни мерки, което е във възможностите на общините на територията, които могат да бъдат финансирани от ОПРЧР и ОПНОИР на национално ниво. Такива мерки са свързани с подобряване на качеството на работната сила, осигуряваното на заетост и социални нужди на уязвими групи и други в сферата на образованието, които могат да бъдат финансирани от ЕСФ, посредством двете оперативни програми. В този контекст по-реалистична за територията е стратегия, която е финансирана само от ЕЗФРСР.

Целите на стратегията са насочени към постигане на визия, изразяваща бъдещото желано състояние, постигнато на основата на съхранена идентичност на територията и оползотворяване на наличния потенциал. Визията е изведена от изготвените анализи, в т.ч. и SWOT анализа на територията на „МИГ общини Елена и Златарица”. На основата на широко обсъждане с всички заинтересовани страни на територията на „МИГ общини Елена и Златарица”, бе приета следната визия: „МИГ общини Елена и Златарица” - предпочитана дестинация за туризъм на основата на съхранено природно и културно-историческо наследство, територия с развито селско стопанство“.

Избраната визия е основа за формулиране на конкретни цели и мерки за постигането на желаното състояние в средносрочен план. За постигане на заложената визия, стратегията за ВОМР, ще получи подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез ПРСР 2014-2020 г. Като първо ниво на конкретизация на визията се явяват Стратегическа Цел 1 и Цел 2. • Стратегическа Цел 1.Икономическо оживяване на територията на „МИГ общини Елена и Златарица”

 • Стратегическа Цел 2. Повишаване качеството на средата за живот и бизнес

Цел 1. Икономическо оживяване на територията на „МИГ общини Елена и Златарица“ ще бъде постигната чрез инвестиции насочени, към стопански сектори, които имат потенциал за развитие и растеж, като се оказва подкрепа за разнообразяване на предлагане (в сектора на туризма и услугите), повишаване на конкурентоспособността (дребни производства и услуги).

Цел 2. Повишаване качеството на средата за живот и бизнес ще се постига чрез подкрепа за разширяване и подобряване на публична инфраструктура, която да повиши привлекателността на средата за обитаване и подобри достъпа до отделни услуги. Това от своя страна цели да насърчи задържането на населението на територията и направи по-приветлив облика на населените места с туристически потенциал за живот и създаване на бизнес.

Визията и целите на стратегията за ВОМР се декомпозират в приоритети. Приоритетът показва развитието на конкретна област на действие, която има положителен принос върху постигането на целите. Следните приоритети са предвидени за постигането на целите:Приоритет 1: Подкрепа за местното предприемачество

Приоритет 1 е ключов за осигуряване растежа на местната икономика. Той ще адресира своята подкрепа към следните нужди. • подобряване конкурентоспособността на местните предприятия;

 • насърчаване на заетостта и разкриване на работни места и запазването на вече съществуващите такива;

 • намаляване на сезонните колебания в заетостта;

 • повишаване производителността на труда във фирмите;

 • технологична модернизация и подмяна на остаряло оборудване на фирмите;

 • създаване на социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания.

Растежът на местната икономика се основава на предприятия основно в сектора на услугите и производството. В тази връзка са планирани мерки и проекти, насочени към обновление и усъвършенстване на технологиите и модернизирането на съществуващите такива.

Приоритет 2: Разнообразяване на туристическото предлагане

Приоритет 2 се фокусира върху туризма, като важна икономическа дейност, която е съществен фактор за опазването и устойчивото използване на културно-историческото и природното наследство на територията на „МИГ общини Елена и Златарица”. Приоритетите свързани с туристическото предлагане са насочени към; • удължаване на престоя на туристите;

 • създаване на нови туристически продукти;

 • увеличаване на доходите на заетите в туризма;

 • подобряване на достъпа до туристически обекти;

 • изграждане/експониране на нови туристически обекти и допълнителни атракции;

 • подобряване на маркетинга и разпознаваемостта на територията;

Приоритет 3: Развитие на селското стопанство и преработващата промишленост

Приоритет номер 3 е насочен към земеделският сектор, чиято преориентация към биологично производство, съчетана с модернизация в рамките на допустимите параметри трябва да осигури суровина за преработващата промишленост и екологично чисти местни продукти, които да се експортират посредством туристите посещаващи територията и като резултат да се осигури повече добавена стойност на територията на „МИГ общини Елена и Златарица”. Приоритет 3 адресира подкрепата си към създаването на къси вериги между земеделските стопанства и предприятията преработващи земеделска продукция.Приоритет 4: Доизграждане на публичната инфраструктура

Приоритет 4 се фокусира върху публичната инфраструктура на територията на „МИГ общини Елена и Златарица” и по-конкретно върху нейната рехабилитация или нейното доизграждане. Дейностите по приоритета са насочени към: • благоустрояване на зони за отдих и публично туристическо ползване;

 • изграждане на базисна инфраструктура за достъп за хора с увреждания и възрастни хора;

 • подобряване състоянието на тротоари и на уличното осветление

Приоритетът ще даде възможност за разширяване на инфраструктурата за туризъм и отдих за публично ползване. Този приоритет е важен, защото осигурява предпоставките за по-добра свързаност и достъпност на територията, правейки територията по-привлекателна за инвестиции, бизнес и обитаване.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница