За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница19/31
Дата19.07.2018
Размер4.94 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   31

Реални количества за 2013 год. пречистени отпадъчни водни маси изпуснати на изход от локална ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна, които в смесен поток се заустват впоследствие в канализационната мрежа на ВиК - оператора:


ТЗ № 1 Qсредно на ден – 10.00 m3/d

Qмакс. на час – 3.333 m3/h

Q ср. 2013 год. – 470.000 m3/y

ТЗ № 2 Qсредно на ден – 15.120 m3/d

Qмакс. на час – 5.040 m3/h

Q ср. 2013 год. – 710.000 m3/y

Ползвали сме услугите на една акредитирана лаборатория за извършване на пробонабиране и анализиране на водите на изход от ПСОВ на дружеството, като в рамките на календарната 2013 година имаме извършен, съгласно задълженията ни и представен двукратен собствен периодичен мониторинг /СПМ/! Резултатите от проведото обследване ведно с Протоколите от пробовземане на водни образци и Протоколите от изпитване са изпратени за сведение на Регионалните контролни органи към МОСВ, както следва:

  • на РИОСВ - гр. Варна - с наши писма: Изх. № 257-103 / 14.03.2013 год. (на ръка с Вх. № 26-00-1897 / 15.03.2013 год.) и Изх. № 757-281 / 26.09.2013 год. (на ръка с Вх. № 26-00-1897 (1) / 02.10.2013 год.);

  • на БДЧР - гр. Варна - с копие на писмата: Изх. № 257-103 / 28.03.2012 год. (на ръка с Вх. № 26-00-671 / 19.03.2013 год.) и Изх. № 757-281 / 26.09.2013 год. (на ръка с Вх. № 26-00-1671 (2) / 02.10.2013 год.).


През 2013 год. по време на извършената планова ДЕВЕТА по ред проврека, по изпълнението на условията на Комплексно разрешително № 25/2005 год. на МОСВ издадено за нуждите на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна, по Поръчка № 01 / 24.01.2013 год. на РИОСВ – гр. Варна се извърши с Протокол № 58 от 29.01.2013 год. вземане на водна проба от шахтата за КРАЕН КОНТРОЛ на химически третираните води на изхода от локалната ПСОВ на дружеството – за осъществяване на контролен периодичен мониторинг /КПМ/. Взетият воден образец се разработи в РЛ – гр. Варна към ИАОС на МОСВ. Издаден е от тази акредитирана лаборатория и Протокол № 04 - 0071 от 08.02.2013 год. от изпитване, от който е видно, че пробата е обследван по общо – 11 показателя, а резултатите са в границите на допустимите норми за заустване на пречистени отпадъчни води в селищната канализационна схема на гр. Варна и съгласно посоченото в Приложение № 1 към сключеният ни договор с ВиК-оператора.
Неразделна част на ГДОС-2013 е отчета представен със следващите таблици, като тук представяме само Таблица № 2 и Таблица № 3, а именно:
Таблица № 1 – представлява полезна ИНФОРМАЦИЯ за усреднените стойности от изминалата 2013 год. на основните показатели за качеството на питейната вода предоставяна за масово потребление по централното водоснабдяване на гр. Варна, или граници на вариране спрямо максимално допустимите концентрации определени съгласно изискванията на Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т. 2 – Таблица Б за химическите показатели по НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 год. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на МЗ, МРРБ и МОСВ (обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 год.; изм., бр. 87 от 30.10.2007 год. – в сила от 30.10.2007 год.; изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2011год.; изм., бр. 15 от 21.02.2012год. – в сила от 21.02.2012 год.). Същата, сме я получили с писмо наш Вх. № 50 / 23.01.2014 год. в отговор на отправеното ни писмено запитване Изх. № 30-4 / 14.01.2014 год. до “В и К - ВАРНА” – гр. Варна. Посочените в Таблица № 1 - ДАННИ ни служат за сравнителна БАЗА за степента на остатъчното замърсяване, след приложеното химическо третиране на място при нас на генерираните водни обеми от процесите на нанасяне на галванично покритие върху метални повърхнини или при байцване на стоманени ленти/рулони и следващото изчисляване на количеството непреки годишни емисии, които сме внесли в канализационната схема на ВиК-оператора след заустването на същите пречистени в локалната ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна – производствени отпадъчни води. Те представляват част от смесеният поток, ведно с останалите, други води, а именно:

  • охлаждащи води;

  • битово-фекални води;

  • повърхностно течащи води от площадката оттекли се от местата в имота с непропуксклива настилка и от покривните конструкции на сградите към фирмената дъждовна канализация, всички които са формирани периодично при дъждовалене и след снеговалеж, при обилното му топене. За отчетният период имаме по данни от НИМХ-БАН и от любителски измервания засечена сумарна стойност за 2013 год. с ОБОБЩЕНИЕ НА ВАЛЕЖИТЕ от 323,40 л/м2 за станция - Варна (Виж ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към настоящото писмо). В сравнение с предходната 2012 год. същите данни за валежите са били по-високи - 520,80 л/м2;

  • изпомпени води от шахтови кладенци с № 1 и № 2, с цел приложени превантивни мерки за понижаване нивото на природните плиткотечащи води преминаващи през площадката, които предизвикват наводняване на битовките на работещите - За отчетният период имаме 3 такива случая регистриани в периодите от дни: 1) 27.02.2013 год. [Общо: 11,10 л/м2] и продължило да вали на следващият ден - 28.02.2013 год. [Общо: 13,30 л/м2]; 2) 30.06.2013 год. [Общо: 14,50 л/м2] и продължило да вали на следващият ден - 01.07.2013 год. [Общо: 16,80 л/м2]; 3) 28.09.2013 год. [Общо: 0,30 л/м2], 29.09.2013 год. [Общо: 2,10 л/м2], 30.09.2013 год. [Общо: 20,20 л/м2] и продължило да вали също в следващите два дена - 01.10.2013 год. [Общо: 34,20 л/м2] и 02.10.2013 год. [Общо: 0,80 л/м2]. Всичко това е видно и от приложения материал с данни от ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – конкретика с обобщена карта за 12-те месеца на 2013 год., без да са приложени индивидуалните карти по месеци;

  • от пожарогасене - За отчетният период на 2013 год. нямаме такъв регистриран случай.


Всички тези води, се заустват в общ поток към селищната канализационна система на две места извън границите на нашия терен, но в непосредствена близост до оградата - в шахти, които сме обозначили условно с № 1 и с № 2 по протяжението и в непосредственна близост на ул. “Перла” в Западна Индустриална зона на гр. Варна. Това всъщност е Втори горнопоясен колектор на града за ВиК-оператора.

Таблица № 2 отразява по месеци на 2013 год. обемите химически третирани производствени води в локалната ПСОВ на дружеството.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница