Д о к л а д за дейността на „Българска роза ад през 2007 година Годишния докладстраница1/3
Дата08.06.2017
Размер389.93 Kb.
  1   2   3
Д О К Л А Д

за дейността на „Българска роза” АД

през 2007 година

Годишния доклад за дейността на дружеството съдържа информация съгласно чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и чл. 32, ал. 1 т. 2 и 4 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор.І. 1. Информация, съгласно Закона за счетоводството
І. 1. 1. Анализ на развитието и резултатите от дейността на дружеството.

Приходите от продажби към 31.12. 2007 год. са 6672 хил. лв., в това число 6332 хил. лв. от продажба на продукция от които 2976 хил. лв. износ, 255 хил. лв. от извършени услуги /най-вече ишлемета на натурални етерично-маслени продукти/ и 76 хил. други приходи.

Съгласно изготвената и утвърдена бизнес програма на дружеството, приходите от продажби следва да бъдат 6384 хил. лв., като е налице преизпълнение с 287 хил. лв. или 4,5% .

Приходите от продажби за същия период на 2006 год. са били 6260 хил. лв., като приходите от продажби само на продукция са 5819 хил. лв. или 513 хил. лв. по-малко от 2007 год.


С най-голям дял в приходите от продажба на продукция са:

1. Натурални ароматични продукти 3078 хил. лв. или 58,5% в.т.ч.

- розово масло, розов конкрет, розова вода, розово абсолю, лавандулово масло и други;

2. Тютюневи соуси за подобряване вкусовите качества на тютюните в тази промишленост - 481 хил. лв. или 9,1%;

3. Козметични продукти – 1465 хил. лв. или 27,8% в.т.ч.

- кремове, балсами, тоалетни млека, душ гелове, лосиони, натурални глицеринови сапуни, ароматизатори, аромотерапия с различни видове масла много други;

4. Фруктови есенции за хранително-вкусовата промишленост – 136 хил. лв. или 2,6%;

5. Натурални пропиленгликолови и спиртни екстракти, парфюмни композиции и други 103 хил. лв. или 2%.


2006 год.

2007 год.

Общо приходи

6260 хил. лв.

6672 хил. лв.

В това число износ

2398 хил. лв.

3064 хил. лв.

Процент на износа

38 %

46 %

През последните години конкуренцията в областта на парфюмерийно козметичните продукти нараства драстично. Само в „ Асоциацията по парфюмерия и козметика „ гр. Пловдив има регистрирани 70 фирми от този бранш.

Със значителен пазарен дял са следните фирми :

„ Рубелла”, „ Арома”, „ Розаимпекс”, „ Солвекс”, „ STC Холдинг”, „ Рефан” и др. Същите имат дългогодишен опит в производството на парфюмерийно козметични продукти. Наред с другите основни дейности от 2000 –та година, „ Българска роза „ АД е производител и на парфюмерия и козметика. Въпреки краткият период от 7 години търговската марка „ Българска роза „ АД гр. Карлово е наложена и позната както на Българския, така и на чуждестранния пазар. Фирмата ни е лидер в производството на козметични серии с участие на натурална розова вода, розово масло, станали емблематични за страната и чужбина. Това бе причина някои производители на козметика да ни имитират, като заляха пазара с подобни продукти . Между тях са :

1/ На първо място фирма „ Рефан „ със сериите ” Кралица на розата „ и „ Роза от България „.

2/ Фирма „ Биофреш „ – със серията „ Роза от България „ включваща дамска, мъжка и детска серии на база роза.

3/ Фирма „ Агива „ със серията „ Розес”.

4/ Фирма „ Арси „ със серията „ Българска роза „.

Фирмата ни има регистрирана търговска марка „ Rose” в Патентното ведомство от 2003 г. и в момента тече процедура по изясняване обстоятелствата по ползването на едноименната марка от горе упоменатите фирми.

Към 31.12. 2007 год., „Българска роза” АД гр. Карлово реализира печалба от основна дейност 68 хил. лв., като нетната печалба е в размер на 3 хил. лв. или с 323 хил. лв. по-малко спрямо 2006 г.

Вземанията към 31.12.2007 год., от предоставени аванси на доставчици и продадена продукция на клиенти е 563 хил. лв., а за същия период на миналата година те са били 641 хил. лв. Тази разлика от 78 хил. лв. е следствие на по- настоятелното събиране на вземанията в сравнение с 2006 год.

По-големите вземания от клиенти и доставчици са:

ЕТ „Костадин Чакъров-КИЧ” – 20 х. лв., „Кеко-Мих. Хрисотв” – 4 х. лв., ЕТ „Краси Байрев” – 7 х. лв., „Титан Трейд” ООД – 17 х. лв., „Куимдис Ароматик” – 58 х. лв., ЕТ „Мива-2000” ООД – 5 х. лв., „Сън Фикс” ООД – 8 х. лв., „Пайан Бертран” – 6 х. лв., „Берже” – 23 х. лв.

Просрочени вземания:

Въоръжени сили на Йордания – 25 х. лв., „Новаком” ООД – 25 х. лв., „АЛ Иман Трейдинг” – 13 х. лв., ЕТ „КЛАСА” – 10 х. лв.

Авансови плащания:

ЗПК „Китката” – 10 х. лв., Кооп„Добрила-Д” – 20 х. лв., ЗП Румен Чонов – 19 х. лв., ЗП Ирина Тонева – 6 х. лв., Стефан Чавдаров – 9 х. лв., Никола Тепеджийски 20 хил. лв., Лило Иванов – 14 х. лв.

Дългосрочни задължения:

Към 31.12.2007 г., дружеството има дългосрочни задължения към „Интерлийз Ауто” - 54 х. лв., „Хипо Алпе” – 23 х. лв. и „Лизингова компания” – 23 х. лв.

Краткосрочни задължения:

Краткосрочните задължения към 31.12.2007 г. на „Българска роза” АД са 921 хил. лв., като за същия период на 2006 год., те са били 996 хил. лв. Разликата от 75 хил. лв., по-малко задължения през текущия период, се дължи на по-ранните продажби и плащания, водещи до погасяване на голяма част от задълженията към 31.12. 2007 год.

По-големите задължения към доставчици и клиенти са:

„Стара планина холд” – заем – 300 х. лв., „Тетра”ООД - 23 х. лв., „Натурела трейд” ООД - 90 х. лв., доставки – „Богдан Богданов” – 11 х. лв., „П.И.К. Ко” ООД – 10 х. лв., СПХ Транс ООД – 6 х. лв., ЕТ „Северно сияние” – 17 х. лв., „Жан Ниел” – 10 х. лв., „Хемофарма България” – 10 х. лв., „Салина-7” ЕООД – 35 х. лв., „Лавандабул” ООД – 26 х. лв.

Активите на дружеството към 31.12.2007 год. възлизат на 5657 хил. лв., в т. ч. дълготрайни активи /нетекущи/ по балансова стойност 3127 хил. лв – 55,3 % и краткотрайни активи /текущи/ в размер на 2530 хил. лв. – 44,7 %.

От текущите активи с най-голям дял са материалните запаси 1629 хил. лв. – 64,4 %, следвани от краткосрочните вземания 629 хил. лв. – 24,9 %. Материалните запаси са намалели спрямо предходната година с 154 хил. лв.

Собственият капитал на дружеството по баланса за 2007 год. възлиза на 4632 хил.лв., в това число: основен капитал / по регистрация / - 268 хил. лв., разпределен чрез 267549 броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, резерв от последващи оценки на активите и пасивите – 210 хил.лв., общи резерви – 76 хил.лв., други резерви /формирани от преоценка на активи към 31.12.1997 год./ 3450 хил.лв., неразпределена печалба от минали години 627 хил. лв. и текуща нетна печалба в размер на 3 хил.лв.

От 1997 г. до 2006 г. вкл./с изключение на 1998 и 1999 г./, дружеството е изплащало дивиденти на своите акционери, съгласно взети решения на Общите събрания на акционерите.

Очаква се продължаване на тенденцията за спад в продажбите на тютюневи соуси, което е основен рисков фактор в развитието на дружеството. Това се дължи на обективни фактори, върху които ръководството на „Българска роза” АД едва ли би могло да влияе съществено. Увеличение цените на тютюневите изделия и внасянето на по-евтини цигари, както и масираните кампании за намаляване на тютюнопушенето, в комбинация с предстоящо закриване на част от тютюневите компании в страната ще доведе до намаляване приходите от продажби на соуси.

Поради факта, че основен приходоизточник за “Българска роза” АД, гр.Карлово са производството и продажбите на етерични масла и конкрети, основните рискови фактори за дружеството може да се окажат и цените на световните пазари, вътрешна конкуренция, наличие на суровини и изменение на техните цени.

При разработването на програмата за 2008 г., се вземат под внимание следните по-важни предположения:31.12.2005-2007_год.'>Основни показатели към 31.12.2005-2007 год.

1.ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

 31.12.2005

 31.12.2006

 31.12.2007

1.1 РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ

0.0448

0.0521

0.0003

1.2 РЕНТАБИЛНОСТ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

0.0532

0.0692

0.0004

1.3 РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛ

0.2619

0.3013

0.0019

1.4 КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА АКТИВИТЕ

0.0442

0.0565

0.0004

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ 

2.1 ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ

1.0518

1.0655

1.0007

2.2 ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИХОДИТЕ

0.9508

0.9385

0.9993

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ 

3.1 ОБЩА ЛИКВИДНОСТ

2.6169

2.8134

2.6699

3.2 БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ

1.2316

1.0251

0.9012

3.3 НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ

0.1169

0.2608

0.1683

3.4 АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ

0.1169

0.2608

0.1683

4. ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ 

4.1 ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

4.9264

4.3567

4.4754

4.2 ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ

0.2030

0.2295

0.2234

5. ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ 

5.1 ОБОРОТИ В ДНИ

99.89

87.76

92.06

5.2 БРОЙ НА ОБОРОТИТЕ

3.60

4.10

3.91

5.3 ЗАЕТОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

0.28

0.24

0.26


І. 1. 2. Вероятно бъдещо развитие на дружеството, съгласно утвърдена бизнес-програма за 2008 г.
А) Продажби и производство на натурални продукти и услуги:

 • Не се очакват съществени отклонения на обемите и ценовите нива на основните суровини за производството на натурални продукти в рамките на 2008 г., в сравнение със стопанската 2007 г.

 • Предвидено е цената на розовия цвят да не надхвърля 1,90 лв/кг /въпреки евентуално покачване на цената за бране на цвета/ в сравнение с 2007 год., поради създадените нови насаждения от маслодайна роза.

 • Не се предвижда намаление на изкупната цена на лавандуловия цвят, породи загуба на икономическия интерес от производство на суровината. Предвидена цена 0,40 лв./кг цвят при среден рандеман 100 кг цвят за 1 кг масло.

 • Не се очакват значими отклонения в размера на продажните единични цени на натуралните продукти в сравнение с края на 2007 год.

 • Промяната на акцизните ставки на основните горива и разтворители, използвани от дружеството за дестилация /екстракция/ на етерично маслени култури, ще повлияе върху основните производствени разходи, транспортните разходи и други разходи по доставка, поради което е заложено завишение на цените на горивата с 10% спрямо предходната година;

 • Не се предвижда промяна в организацията на труд – относително постоянна величина на разходите за извънреден труд по време на розова, лавандулова и салвиева кампании.

 • Запазен е сезонния характер не само за производството, но и за продажбите на натуралните продукти и услуги.

 • Разчита се продажбата на продукцията да се обезпечи главно от познати за дружеството клиенти.

- Дружеството ще набави необходимите средства за розавата и лавандулова кампания чрез краткосрочен заем в размер на 1000 хил. лв., отпуснат от Стара плонина холд АД или банков кредит, стоков кредит за горива от „Салина-7” ЕООД и „Щерьо Щерев” ООД в размер на 300 хил. лв., и авансово плащане от страна на „Благоевград БТ” АД, „Оптексим” АД в размер на 450 хил. лв.
Б) Продажби и производство на тютюневи соуси:

- Предвидено е запазване обема на производството и продажбите, съгласно предварително проведените разговори с ръководството на „Благоевград БТ” АД за запазване потребителското търсене на соусирани тютюневи изделия.

- Не се предвижда износ на тютюневи соуси и се запазва досегашната клиентска структура.

- Предвидено е увеличение на основните производствени разходи с около 10%, поради съобразяване с прогнозираната за 2008 год. инфлация.


В) Продажби и производство на козметика:

 • Заложено е увеличение на основните производствени разходи с около 10%, поради горепосочените причини;

 • Пренасочване на продажбите към износ, с цел разширяване на пазара на дружеството;

 • Запазване на крайните продажни цени, като основната цел е запазване на ценовата конкурентноспособност на дружеството.

 • За повишаване обема на реализираната продукция се предвижда отваряне на нови фирмени магазини в Благоевград, Несебър ж.к. Люлин-София.

 • Навлизане в СПА центрове в България и разширяване броя на дистрибуторите в страната

 • Ще бъде направен опит за каталожна търговия, като се сключи договор с „Български пощи” ЕАД.


Д) Действия в областта на научно-изследователската и развойна дейност.

- Предвижда се разработката на следните нови продукти: 1. Серия продукти против косопад;

 2. Соли за вана;

 3. Серия крем за ръце –с натурални води;

 4. Серуми за лице;

 5. Козметични серии - 3 бр.;

 6. Актуализиране на опаковката, дизайна и съдържанието на внедрени продукти: Серия Розе и Серия Лейдис Джой;

7. Нова серия глицеринови сапуни;

8. Разширяване на ароматерапията с нови етерични масла.

9. Разработване на документация в съответствие на Наредба №36 на

козметичните продукти.

10. Разширяване на серията „Ароматизиращи перли”;


Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница