js/kcfinder/upload/files
  Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
kcfinder/upload/files/2016
  Закон за пазарите за финансови инструменти (зпфи), посочени по-долу
js/kcfinder/upload/files
  Закон за биологичното разнообразие Обн., Дв, бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 88 от 11. 2005 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., бр. 29 от 04. 2006 г., б
  Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие
  Приложение №1 към чл. 32, ал. 1 (Доп. Дв, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 59 от 2012 г.)
  Общи положения
  Закон за лова и опазване на дивеча (редакция от 10. 10. 2006 г.) Двуезична версия на документа: bg en
  Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни
  Общи положения
kcfinder/upload/files
  Публична покана за набиране на асоциирани партньори в проектно предложение
js/kcfinder/upload/files
  Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора
  От Анонимус до Маджарово
  Приложение №1 към чл. 2, ал. 1 на наредба №37
  Празник за откриването на лова • лрд-душево бе наградена от нлрс-слрб с 50 фазана
  Закон за опазване на околната среда Обн., Дв, бр. 91 от 25. 09. 2002 г., попр., бр. 98 от 18. 10. 2002 г., изм., бр. 86 от 30. 09. 2003 г., доп., бр. 70 от 10. 08. 2004 г., в сила от 01. 2005 г., б
kcfinder/upload/files/resheniq/mantad_2011_2015_docs
  Министъра на образованието, младежта и науката
js/kcfinder/upload/files
  Закон за защитените територии (редакция от 11. 11. 1998 г.) Двуезична версия на документа: bg en обн., Дв, бр. 133 от 11. 11. 1998 г. Сборник закони апис, кн. 12/98 г., ст
kcfinder/upload/files
  А темата на дисертационния труд на инж
js/kcfinder/upload/files
  Европейска конвенция за ландшафта
  Закон за защита на животните Обн., Дв, бр. 13 от 02. 2008 г., в сила от 31. 01. 2008 г., изм., бр. 80 от 10. 2009 г., бр. 8 от 25. 01. 2011 г., в сила от 25. 01. 2011 г., изм и доп., б
  Прашинка по клепача Разказ от Димитър Стоянов
  Зеленото око на планината ме гледаше иронично. Тишината проникваше в дробовете ми като опасен дим. Бягството изглеждаше успешно. Ала само на пръв поглед
  Невестулката Разказ от Мариана Дафчева
  Случки от Бродската горичка
  От г-н Иван Петков Председател на ус на нлрс-слрб по случай откриването на ловния сезон
  Отплатата на вълка
  "Искам да изкажа благодарността на ус за извършеното досега по преустройството на ловната хижа "Диана"
  1. Дължина на лявото / дясното стъбло средно см х 0,50 =
  Закон за лова и опазване на дивеча (редакция от 10. 10. 2006 г.) Двуезична версия на документа: bg en
kcfinder/upload/files
  П р а в и л а за оценка на клиентските активи на ип "кепитъл маркетс" ад
js/kcfinder/upload/files
  Запаси и ползване на дивеча в районите на лрс на нлрс
  Изх. №44/20. 09. 2016 до председателя
  Ново патичарско стопанство край Луковит На 5 август в чест на 117 годишнината на Националната ловно-рибарска организация, фирма „Сокол-блрс”
  Правилник за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност
  Изложение „фехова 2016 г. В нитра, словакия 8 юни София Белград Коларово,Словакия
kcfinder/upload/files
  През последния мандат бях в екипа на ректора проф. Марин Христов като заместник ректор по учебна дейност, качество и акредитация и безспорно натрупах значителен опит
js/kcfinder/upload/files
  Конвенция по влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания за водолюбиви птици
  Наредба №8 от 08. 2011 г за сечите в горите
  Съюзен живот Веселие в града на Яворов
  Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите
directory kcfinder upload  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница