До община гълъбовоДата13.10.2018
Размер49 Kb.
#85615


Образец 3

ДО

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

ГР. ГЪЛЪБОВО

бул. "Република" №48
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За "Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища за експлоатационен сезон 2012/2013 г. по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 - "Район - Път № 55036 - ІV клас - с. Главан - с. Помощник; Уличната мрежа на село Помощник, село Главан и село Мъдрец.; Уличната мрежа на с. Искрица и с. Медникарово"

Обособена позиция № 2 - Район – Път № 53476, 50307 – ІV клас с маршрут: гр.Гълъбово- с.Априлово – с.Великово – с.Разделна; Район път № 50313 – ІV клас с маршрут: гр.Гълъбово – кв. „М.Станев” – с.Мусачево; Уличната мрежа на гр.Гълъбово, с.Априлово, с.Великово, с.Разделна, с.Мусачево и с.Обручище",

от ……………………………………………………………………………………………………….

със седалище и адрес на управление: гр………………ул.………………….…………….

тел.: +359 …………….. факс: +359 …………….., е-mail: ………………….…………, вписано в ТР при АВ с ЕИК: ………………................................................, представлявано от …………………………….…….................... – управител, ЕГН ……………………......................


УВАЖАЕМИ Г- Н КМЕТ,
С настоящето Ви отправяме оферта за участие в обявената от Вас процедура, чрез публична покана за представяне на оферта, с предмет: "Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища за експлоатационен сезон 2012/2013 г. по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 - "Район - Път № 55036 - ІV клас - с. Главан - с. Помощник; Уличната мрежа на село Помощник, село Главан и село Мъдрец.; Уличната мрежа на с. Искрица и с. Медникарово"

Обособена позиция № 2 - Район – Път № 53476, 50307 – ІV клас с маршрут: гр.Гълъбово- с.Априлово – с.Великово – с.Разделна; Район път № 50313 – ІV клас с маршрут: гр.Гълъбово – кв. „М.Станев” – с.Мусачево; Уличната мрежа на гр.Гълъбово, с.Априлово, с.Великово, с.Разделна, с.Мусачево и с.Обручище"
Желаем да участваме за обособена позиция № 1 ...................................................

Желаем да участваме за обособена позиция № 2 ..................................................

Желаем да участваме за всички обособени позиции ............................................

/участника следва да посочи дали участва за една или за всички обособени позиции/


Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените условия и ги приемаме без възражения.

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от ................................ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Предложения от нас срок за извършване на услугата е както следва: ................................................................................................................., считано от датата на сключване на договора

Начин и срок на плащане: .............................................................................................................

Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в срок, както и ще представим изискващите се на основание чл. 101 „е”, ал. 2 от ЗОП документи, а именно: удостоверения от компетентните органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Заявяваме, че при изпълнение на услугата няма/ще ползваме подизпълнители,Дружеството/ фирмата е специализирано/а в извършването на: ...................................................................................................................................................................

Поръчката ще бъде изпълнена, както следва:

......................................................................................................................................................

Ще извършим: ...........................................................................................................................

Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените условия и ги приемаме без възражения.

Предложените от нас единични цени за извършване на услугата по снегопочистване и опесъчаване – в лева на час без ДДС са посочени в ценовата ни оферта.

При така предложените условия от нас в нашата оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.


Дата: ………………...2012 г.

Подпис и печат: ...................................

Име и фамилия: ...................................Длъжност: .............................................
Каталог: sites -> default -> files -> docs
docs -> Програма за управление на дейностите по отпадъците
docs -> План за действие
docs -> Наредба №10 от 30 март 2007 г за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките
docs -> Информация за рализираните мероприятия свързани с културния календар на община гълъбово за 2017г
docs -> Програма за управление на дейностите по отпадъците
docs -> З а п о в е д №913 12. 09. 2016 г гр. Гълъбово
docs -> Д о к л а д от 29. 05. 2017г. Относно: Проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Гълъбово, мандат 2017-2021г. Уважаеми дами и господа общински съветници, Със свое решение


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница