План за действиестраница1/16
Дата02.11.2017
Размер2.82 Mb.
#33664
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
straight connector 2

и

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ


2013 – 2017 годинаАПРИЛ 2013Г.
СЪДЪРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1 ........................................................................................................................................................................3

I. УВОД...............................................................................................................................................................................3

II. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА..............................................................................................................................................3

III. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА.............................................................................................................................................31. Физико-географска и териториално – административна характеристика

1.1 Тип на района.............................................................................................................................................................4

1.2 Местоположение.......................................................................................................................................................5

1.3 Релеф..........................................................................................................................................................................6

1.4 Климат и метеорологични особености..................................................................................................................6

1.4.1 Валежи и снежна покривка.......................................................................................................................6

1.4.2 Скорост и посока на вятъра......................................................................................................................7

1.4.3 Слънцегреене.............................................................................................................................................8

1.4.4 Влажност на въздуха.................................................................................................................................8

1.4.5 Мъгли .........................................................................................................................................................9

1.4.6 Устойчивост на атмосферата.....................................................................................................................9

1.5 Населени места (подробна информация).................................................................................................................9

1.6 Полезни изкопаеми.......................................................................................................................................................14

2. Анализ и оценка за състоянието на околната среда по компоненти.................................................................14

2.1 Атмосферен въздух ....................................................................................................................................................14

2.1.1 Мониторинг на КАВ..................................................................................................................................14

2.1.2 Локализация на наднормените замърсители...........................................................................................15

- Пункт АИС Раковски........................................................................................................................................15

- Фонов пункт „ Рожен”......................................................................................................................................21

- ПДК....................................................................................................................................................................21

- Алармен праг.....................................................................................................................................................21

2.1.3 Обща характеристика на основните атмосферни замърсители и тяхното влияние върху човешкото здраве..................................................................................................................................................................................22

- Общ прах, ФПЧ 10, ФПЧ 25............................................................................................................................22

- SО2.....................................................................................................................................................................23

- NO2....................................................................................................................................................................24

- Озон....................................................................................................................................................................24

- Н2S.....................................................................................................................................................................25

- CO.......................................................................................................................................................................25

2.1.4 Сателитен мониторинг..............................................................................................................................26

2.1.5 Произход на замърсяването..............................................................................................................................27 • Промишлени източници....................................................................................................................................27

- Брикел.................................................................................................................................................................27

- ТЕЦ 3..................................................................................................................................................................29

- Ей и Ес...............................................................................................................................................................32

● Неорганизирани площни източници на замърсяване.......................................................................................37

● Емисии от транспорт..........................................................................................................................................38


 • Емисии от отопление.........................................................................................................................................38

 • Емисии от селското стопанство.......................................................................................................................38

 • Информация за замърсяване от други райони................................................................................................39

2.1.6 Анализ на състоянието на атмосферния въздух.............................................................................................39

2.1.7 Фактори, влияещи върху КАВ(емисии от промишлени източници)...........................................................40

2.1.8 Фактори, влияещи върху КАВ(битово отопление).......................................................................................40

2.1.9 Фактори, влияещи върху КАВ(моторни средства).......................................................................................41

2.1.10 Неблагоприятни климатични фактори и дисперсионни характеристики ...............................................41

2.1.11 Вторично замърсяване...................................................................................................................................41

2.1.12 Пренос на замърсители от други райони.....................................................................................................41

2.1.13 Природни източници.....................................................................................................................................412.2 Води.............................................................................................................................................................................41

2.2.1 Водни ресурси...........................................................................................................................................42

2.2.2 Реки и езера на територията на общината..............................................................................................42

2.2.3 Подземни води, минерални води – местонахождение, характеристика, дебит..................................47

2.2.4 Питейни води.............................................................................................................................................47

2.2.5 Водоснабдяване на населените места......................................................................................................47

2.2.6 Влияние на изпусканите отпадъчни води върху питейните водоизточници.......................................48

2.2.7 Източници на замърсяване на територията на общината и извън нея.................................................48

2.2.8 Степен на изграденост и състояние на канализационна система.........................................................49

2.2.9 Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води..........................................................................49

2.2.10 Водоснабдяване, канализация и третиране на отпадъчни води.........................................................50

2.2.10.1 Питейно-битово водоснабдяване.........................................................................................................50

2.2.10.2 Хидромелиорации.................................................................................................................................50

2.2.10.3 Отвеждане и пречистване на отпадъчните води................................................................................51


2.2. 11 Количествени и качествени показатели................................................................................................51

2.3 ПОЧВИ.........................................................................................................................................................................52

2.3.1 Заблатени....................................................................................................................................................52

2.3.2 Ерозирани....................................................................................................................................................52

2.3.3 Вкислени и засолени..................................................................................................................................52

2.3.4 Физически нарушени.................................................................................................................................53

2.4 ОТПАДЪЦИ.................................................................................................................................................................53

2.4.1 Съществуващо положение........................................................................................................................53

2.4.2 Ход на действие по въвеждане на Регионален подход за управление на

Битови oтпадъци.................................................................................................................................................54

2.4.3 Изводи.........................................................................................................................................................55

2.5 Боразнообразие и ЗТ...................................................................................................................................................55

2.5.1 Гори- състояние, видоо разнообразие, собственост...............................................................................55

2.5.2 Защитени територии и чувствителни екосистеми..................................................................................55

2.5.3 Защитени видове........................................................................................................................................56

2.5.4 Видове обекти на ловен туризъм..............................................................................................................57

2.5.5 Характерна флора......................................................................................................................................57

2.5.6 Характерна фауна......................................................................................................................................57

2.5.7 Лечебни растения.......................................................................................................................................57

2.5.8 Изводи........................................................................................................................................................58

2.6 ШУМ...........................................................................................................................................................................59

2.6.1 Въздействие на шума върху човека........................................................................................................59

2.6.2 Нормиране на градския шум...................................................................................................................59

2.6.3 Ниво на шума от автомобилен и релсов транспорт..............................................................................61

2.6.4 Източници на шум в община Гълъбово.................................................................................................62

2.6.5 Акустично натоварване на ОС................................................................................................................62

2.6.6 Изводи.......................................................................................................................................................63

2.7 ЗЕЛЕНА СИСЕМА....................................................................................................................................................64

2.7.1 Изводи......................................................................................................................................................642.8 РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА И ВЛИЯНИЕ ОТ ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ............................................64

2.8.1 Йонизиращи лъчения..............................................................................................................................65

2.8.2 Нейонизиращи лъчения.........................................................................................................................65

2.8.3 Здравни рискове от електромагнитните полета и лъчения................................................................66

2.8.4 Нормиране на електромагнитните лъчения.........................................................................................67

2.8.5 Източници на електромагнитни лъчения в Гълъбово........................................................................67

2.8.6 Радиочестотен диапазон........................................................................................................................67

2.8.7 Базови станции на мобилни комуникационни системи.....................................................................67

2.8.8 Открити разпределителни устройства.................................................................................................67

2.8.9 Трафопостове..........................................................................................................................................67

2.8.10 Изводи...................................................................................................................................................68

3. Анализ и оценка за състоянието на община .....................................................................................................68

3.1 Управленска характеристика...............................................................................................................................68

3.2 Нормативна база....................................................................................................................................................70

3.3 Информационен обмен...........................................................................................................................................70

3.4 Подходи и механизъм за информираност на обществеността.......................................................................70

3.5 Социално-демографска характеристика...........................................................................................................70

3.5.1 Население..............................................................................................................................................70

3.5.2 Прогноза за брой на населението в средносрочен и дългосрочен аспект.......................................72

3.5.3 Трудова заетост.....................................................................................................................................72

3.5.4 Усреднени показатели за доходите.....................................................................................................73

3.5.5 Процентно разпределение на селско и градско население...............................................................74

3.5.6 Процентно разпределение на работещото население по сектори....................................................74

3.6 Икономическо развитие на община Гълъбово....................................................................................................74

3.6.1 Икономическо състояние.....................................................................................................................74


РАЗДЕЛ II....................................................................................................................................................................75
IV. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ (SWOT)..........................................................................................................................................................................75

 1. Вътрешни фактори........................................................................................................................................75

  1. Силни страни на общината........................................................................................................................75

  2. Слаби страни на общината........................................................................................................................76

 2. Външни фактори............................................................................................................................................76

  1. Възможности...............................................................................................................................................76

  2. Заплахи..........................................................................................................................................................76

 3. Тип стратегия.................................................................................................................................................76

 4. Визия на околната среда на община Гълъбово...........................................................................................78

 5. Цели.................................................................................................................................................................78

 6. Мониторинг и оценка на изпълнението на програмата.............................................................................79

План за действие............................................................................................................................................80

І. УВОД

Програмата за опазване на околна среда на Община Гълъбово е разработена в изпълнение на чл.79 от Закона за опазване на околната среда и е основен инструмент за реализиране на Националната екологична политика на местно ниво.

Задачата на общинската програма за опазване на околна среда (ОПООС) е да спомогне за създаване на оптимална екологична обстановка, която да осигурява здравословна жизнена среда на населението в региона.

На базата на конкретните дадености ОПООС предлага оптимални възможности за решаване на проблемите, свързани с качеството на околната среда.

Общинската програма и плана за действие следва да се считат като отворена система в която периодично да бъдат отразявани промените произтичащи от промяна на законодателството и приоритетите в региона.

При определяне на приоритетите в настоящия план за различните сектори на околната среда са съблюдавани насоките на съответните национални програми и стратегии, в съответствие с Инструкцията на МОСВ за изработване на ОПООС.

Регионът на община Гълъбово е със силно изразено антропогенно въздействие, произтичащо главно от развитието на енергийната и въгледобивна промишленост. В пределите на общината функционират тецовете: “БРИКЕЛ” ЕАД ; „Контур Глобал Марица Изток 3” АД; “Ей и Ес Марица Изток 1-3С“ ЕООД и прдприятията: Рудник “Трояново 3”; част от Рудник “Трояново 1”; „Енергоремонт – Гълъбово” АД; „Кнауф-България“ ЕООД - значителна част от предприятията на комплекса “Марица Изток”.

Определяща е ролята им, както за структурата на икономиката, така и за разпределението на трудовите ресурси, но същевременно и за сложната екологична обстановка в района.

С постановление № 50 от 1994 г. на МС община Гълъбово е включена в списъка на 14-те региона с проблеми по околната среда, приети като “горещи точки”. Това обяснява факта, че сред приоритетните проблеми на общината се нареждат екологичните.

Общинската програма за опазване на околната среда е разработена за периода от 2013 до 2017година.Каталог: sites -> default -> files -> docs
docs -> Програма за управление на дейностите по отпадъците
docs -> Наредба №10 от 30 март 2007 г за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките
docs -> Информация за рализираните мероприятия свързани с културния календар на община гълъбово за 2017г
docs -> Програма за управление на дейностите по отпадъците
docs -> З а п о в е д №913 12. 09. 2016 г гр. Гълъбово
docs -> Д о к л а д от 29. 05. 2017г. Относно: Проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Гълъбово, мандат 2017-2021г. Уважаеми дами и господа общински съветници, Със свое решение
docs -> Информация за състоянието на спорта и туризма в община гълъбово за 2017 г. Уважаеми дами и господа общински съветници


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница