Доклад по околна среда (гдос) Уводна част 5 Система за управление на околната среда 9 Използване на ресурси (Условие №8) 12 Използване на вода


Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредните вещества (Условие 9.6.5.6.)страница6/16
Дата04.08.2018
Размер1.42 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредните вещества (Условие 9.6.5.6.)

Данните са представени в Таблица 1 от Приложение 1, където е докладвано всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. За вещества, които не превишават определения праг са маркирани на съответните места в таблицата с тире ,"-", за да се покаже, че прагът не е превишен и в скоби е посочено измереното/изчисленото годишно количество. Докладван е и метода, използван за получаване на резултатите.Всяко вещество, за което е докладвана информация в Таблица 1 се отразява в Таблици 2 и 3, които се отнасят до специфичните дейности на инсталациите.

Изчислението на годишните количества на база собствения мониторинг е извършено по формулата:
а/Емисии на вредни вещества в отпадъчните води

Qгод.= Qi . ( P1+ P2+...+ PN )/N

PN- стойност на показатела

N - брой проби

Qi- количество на емисията, измерено по дебитомер
б/Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Qгод.= Ве . ( E1 + E2+ ... + EN )/N

EN- стойност на масов поток вредно вещество в kg/ h

N – брой проби

Ве – отработени часове на инсталацията
Емисиите на въглероден диоксид (СО2) са определени чрез изчисление (С) съгласно Плана за мониторинг на парникови газове на "Захарни заводи" АД, който е неразделна част от Разрешително за парникови газове №54/2009г. на "Захарни заводи" АД и са верифицирани съгласно изискванията на Наредбата по чл. 131л, т. 2 от ЗООС.

Данните за всички останали вещества са определени чрез измерване (М).

„Захарни заводи” АД докладва в Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ), която се намира на следния интернет адрес: http://eea.government.bg/forms/public_eprtr.jsp


4.2. Емисии в атмосферата (Условие 9.)

Условия по КР №54/2005 год.ДокладванеУсловие 9.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършени проверки през годината, какви несъответствия са установени, какви са причините, отстранени ли са несъответствията, ако не са – кога ще бъдат отстранени.

В „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД е монтиран електростатичен електрофилтър за пречистване на димните газове. Тази промяна все още не е отразена в Комплексното разрешително, но предстои това да се направи в актуализацията му. Извършва се непрекъснато наблюдение на данните от електрофилтъра и се прилага инструкция за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения. За 2011 г. не са констатирани несъответствия в стойностите на контролираните параметри.
Условие 9.2.7.1.

В изпълнение на Условие 9.2.7.1. „Захарни заводи” АД, изготвя ежегодно План за управление на разтворителите за предходната година, който предствя в РИОСВ най-късно до 31 март на текущата година.
Условие 9.2.8. Притежателят на настошщото КР да монтира и въведе в експлоатация електрофилтър за пречистване на отпадъчния газов поток към инсталация към изпускащо устройство №1

В началото на 2009 г. бе въведен в експлоатация електростатичен електрофилтър в ТЕЦ, който осигурява 99,826 % очистване на праха от отпадъчния газов поток от комина на ТЕЦ. Електрофилтърът е окомплектован със съответния КИП за осигуряване на сигурно и надеждно водене на технологичния процес. Контролира се нивото на праха в бункерите, напрежението на корозиращите електроди чрез киловолтметър и емисиите на прах в изходящите димни газове.
Условие 9.3.2. и 9.3.3 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии и предприемане на мерки за ограничаването им.

В изпълнение на Условието Дружеството прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези источниции предприемане на мерки за ограничаването им. Основни източници на неорганизирани емисии са: разтоварището на въглища, варовото стопанство, площадката за разтоварване и съхранение на кокс и сгуроотвалното езеро на ТЕЦ.

През 2011 г. на територията на площадката няма данни за неорганизирани емисии и няма постъпили в дружеството сигнали на граждани.Условие 9.4.2 Обобщена информация за получените оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката, предприетите действия за установяване на източниците на миризми и тяхното преустановяване/ограничаване да се докладва като част от ГДОС.

През 2011 г. в „Захарни заводи” АД, няма постъпили сигнали и оплаквания за миризми в резултат на производствените дейности.
Условие 9.6.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРЕВВ.

Представени са в Таблица 1 от ГДОС.
Условие 9.6.5.6. във връзка с Условие 9.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащите устройства, съгласно Таблица 9.6.1., 9.6.2., 9.6.3., 9.6.4., 9.6.5. и 9.6.6.

„Захарни заводи” АД предоставя на РИОСВ - гр. В.Търново доклади за направените собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух съгласно Наредба 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Съгласно плана за собствен мониторинг измерванията се правят:  • ТЕЦ - два пъти годишно. През 2011 г. са направени и двете измервания (Протокол №251/23.09.2011 г. и Протокол №329/08.12.2011 г.). Единият от докладите от измерванията е утвърден със Заповед №627/02.11.2011 г. на РИОСВ – гр. Велико Търново, а другия доклад все още няма Заповед за утвърждаване. Няма превишаване на емисионните ограничения за показателите през 2011 г.

  • РМЗ – два пъти годишно. През 2011 г. Ремонтно механичния завод не е работил, затова не са правени замервания.

  • Завод за опаковки – два пъти годишно.През 2011 г. са направени и двете измервания на неподвижните източници - Протоколи №№88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 и 98/11.07.2011 г., утвърдени със Заповед №558/26.09.2011 г. и Протоколи №№748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756 и 757/03.01.2012 г., за които все още не е издадена заповед за утвърждаване. Няма превишение на заложените емисионни ограничения през 2011 г.

  • Завод за захар – два пъти годишно. През 2011 г. поради кампанийния характер на производството е направено само едно измерване на Аварийния комин към Варовата пещ (Протокол №252/15.09.2011 г.) и Комина на технологичната сатурация (Протокол №253/15.09.2011 г.). Докладите от измерванията са утвърдени със Заповед №628/02.11.2011 г. на РИОСВ – гр. Велико Търново. Измерените стойности са много под разрешените.

  • В Завода за спирт, Бонбонена фабрика и Завода за опаковки през 2011 г. бяха измерени газовите котли. Тъй като те не са включени в сега действащото Комплексно разрешително за тях няма заложена норма в него. Докладите от измерванията на газовите котли са утвърдени със Заповед №598/18.10.2011 г. на РИОСВ – гр. Велико Търново.

В завода за спирт старите аспирации са демонтирани. За новия завод в апаратната зала и складовете за спирт са монтирани аварийни вентилации, които се задействат от газсигнализатори. През 2011 г. не е имало аварийно задействане на вентилацийте.

Няма превишение на нормите за допустимите емисии за 2011 г. Данните са представени в Таблица 2 от Приложение 1

Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница