Доклад за дейността на Окръжен съд гр. Шумен и съдилищата от Шуменски съдебен окръг за 2014 г


/ - Мерки за преодоляване на негативните фактори, водещи до неоправдано забавяне на процесастраница4/14
Дата19.11.2018
Размер2.07 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

2/ - Мерки за преодоляване на негативните фактори, водещи до неоправдано забавяне на процеса.
За преодоляване негативните фактори водещи до неоправдано забавяне на процеса докладчиците по делата при Окръжен съд гр. Шумен предприемат редица мерки.
Първите мерки започват още с подготовката на делото за съдебно заседание. С определението си за насрочване на делата съдиите своевременно разясняват правата и задълженията на подсъдимия, възможността за назначаване на служебна защита, както и мерките които се предприемат за своевременното разглеждане на делото. На подсъдимият се разяснява и възможността за разглеждане на делото в негово отсъствие. Т.е използуват се т.нар. дисциплиниращи определения. Следва да се отбележи, че тези “дисциплиниращи определения” се използуват от съдиите при ШОС от много години и то по всички видове наказателни дела. С течение на времето и променящите се нормативни изисквания същите са допълвани и доусъвършенствани. Във всички случаи, когато съдът своевременно е бил уведомен за наличие на основателна причина за отлагане на делото, същото е отсрочвано, а страните, експертите и свидетелите са били надлежно информирани.

Използва се ефективно като мярка за преодоляване забавяне разглеждането на делата и диференцираните процедури. Много от делата още с насрочването се внасят за предварително изслушване. По останалите с призовките им се разяснява възможността да поискат разглеждане на делото по деференцирана процедура.

Голям брой дела се отлагат за събиране на нови доказателства. Преобладаващата причина за това са несъбрани доказателства в досъдебното производство или отказ от събирането на такива по различни. За съжаление това няма как да бъде преодоляно, тъй като целта на правораздаването е освен бързина, и обективност. Тези негативни фактори могат да се преодолеят при полагане на повече усилия от органа на досъдебното производство, тъй като от своя страна не са основание за прекратяване на делото и връщането му на прокурора. Често се внасят обвинителни актове с непълно посочване на имена и адреси, с непълен или неточен адрес. Това изисква допълнително ангажиране на ресурс от други органи и структури – прокуратура, полиция, съдебна охрана.

Проблема с упълномощените защитници и тяхното неявяване може да се преодолее донякъде и с включването в процеса на резервни защитници, като използуването им има дисциплиниращ ефект. Но понякога е трудна преценката от кой момент такъв да бъде определен. През 2014 година съдът не е ползвал фигурата на резервен защитник.

Мерките за преодоляване на негативните фактори, водещи до неоправдано забавяне на процеса могат да се обобщят в две групи. Първата група е от компетентността на законодателни и др. държавни органи. Прекалено динамичното законодателство, с честа промяна на правилата на процеса, не позволява формиране на трайна съдебна практика по приложение на процесуалния закон. Динамиката при материалното правораздаване пък води до противоречивото му прилагане, което от своя страна налага тълкуването на материално правните норми. Това от своя страна води до запълване на правни норми с тълкувателни.

Втората група от мерки е свързана с възможностите и компетентността на съда, рескт. докладчика по делото. В тази насока може да се подобри предварителната подготовка по делата преди провеждане на съдебното следствие, да се използват пълноценно диференцираните процедури, да се назначават резервни защитници, насрочване на делата да бъде в кратки срокове. Не без значение е и спазването на инструктивните срокове за изготвяне на мотивите. За последното има изрично издадена заповед и е възложено на съдебния администратор да изготвя периодични справки за делата с ненаписани съдебни актове.Брой на решените дела.
През 2014 година са решени общо 242 дела, от тях 48 първоинстанционни дела /без разпитите/. С акт по същество от НОХ делата – 21 дела. През 2013 година са решени общо 118 първоинстанционни дела /без разпитите/. От тях 71 дела са общ характер. С акт по същество са приключили 25 наказателни дела. Тенденция на устойчивост все по малко дела да се решават с акт по същество през 2014 година е нарушена. През 2012 и 2013 година по голяма част от тези дела са приключили със споразумение за прекратяване на наказателното производство, като съдебния акт макар и определение, е с последиците на ВЗС присъда. През 2014 година само половината от приключилите дела са завършили по деференцирана процедура. Останалата половина са разгледани по общия ред, което обяснява и намаления процент на приключили дела в тримесечен срок.


Година

Решени НОХД

акт по същество


2012

77

24

2013

71

25

2014

48

21

През 2014 година от частните наказателни дела първа инстанция, които са били 197 са решени 194, от които 190 в тримесечен срок или 98 %. От тях с акт по същество са решени 176 дела.

През 2013 година от частните наказателни дела първа инстанция, които са били 52 на брой са решени 47 или 98 %. С акт по същество – 45 дела. През 2013 година има намаление на този вид дела, което намаление е било характерно за разглеждания тогава тригодишен период.

През 2014 година прави впечатление разкото увеличаване на първоинстанционните частни наказателни дела – почти три пъти в сравнение с предходната отчетна година.

Забелязва се, че се съотношението на решени дела към решени с акт по същество дела запазва устойчивост.


Година

Решени ЧНД - І

акт по същество


2012

165

159

2013

47

45

2014

194

176

Частните наказателни дела – разпити през 2014 година са били 143 дела. През 2013 година са 153 на брой, през 2012 година са били 98, а през 2011 година са били 115 на брой. След като през 2012 година този вид дела са намалели като постъпление, през 2013 година са се увеличили чувствително, като дори са изпреварили и постъплението през 2011 година. Постъплението през 2014 година не се различава значително от предходната година.Брой на прекратените дела.


Година

Прекратени НОХД

От тях споразумения

Върнати за доразследване


По други причини


2011

79

63 + 9

2

5

2012

53

38+10

5

0

2013

46

32 + 8

5

1

2014

27

19 + 5

3

0

През 2014 година са прекратени 27 наказателни дела от общ характер. От тях 19 дела са приключили със споразумение, а още 5 дела със споразумение слад внесен обвинителен акт. Върнати за дораследване са 3 дела.

През 2013 година са прекратени 46 наказателни дела общ характер. От тях 32 дела са приключили със споразумения, а още 8 дела на брой със споразумение по реда на чл. 384 НПК /след внесен обвинителен акт/. Върнати за доразследване са 5 бр. дела и едно дело е прекратено по други причини.

За поредна година в годишните отчети сключените споразумения се отчитат като прекратени производства. Този начин на отчитане омаловажава положения по тях труд. Не се отчита в пълен обем работата по досъдебното производство, както и труда на докладчика до одобряването на споразумението. Споразумението се одобрява с определение, което има последицата на влязла в сила присъда. Налице е постановен стабилен съдебен акт, с който е признато извършено престъпление, авторството на дееца и вината.

През 2014 година установилата се тенденция на запазване на съотношението на делата решени с акт по същество и на делата приключващи със споразумение е нарушено. Чувствително е намалял процента на решените със споразумение дела. През 2014 година е намалял броя на върнатите за доразследване дела спрямо 2013 и 2012 година.


година

Разгледани ЧНД- І

Прекратени ЧНД - І


2011

284

24

2012

167

6

2013

52

2

2014

197

18

През 2014 година са разгледани 197 дела ЧНД първа инстанция, като прекратените са 18 дела. За 2014 година се забелязва увеличение на прекратените дела спрямо 2013 и 20012 година. През 2013 година от разгледаните 52 дела ЧНД първа инстанция прекратените дела са 2 на брой /без разпитите/. Съотношението на прекратените дела спрямо разгледаните през 2013 година се е запазило спрямо предходната 2012 година. Т.е. след намалението на броя на делата, по които съдът не се е произнасял по същество, през 2014 година има увеличение и по този показател съда се връща към резултатите от 2011 година. Най-много дела ЧНД-та са прекратени поради неявяване на поискания за разпит свидетел, следвани от тези поради направени недопустими искания или искания от нелигитимна страна.


Брой на решени дела.
През 2014 година са разгледани и 2 броя административно наказателен характер дела, които са били новообразувани /образувани по внесено постановление от ШОП за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание/. Свършени са 2 броя дела, от които 2 броя в тримесечен срок от образуването им или 100%. И двете дела са приключили с акт по същество.

Няма останали висящи в края на отчетния период.


През 2014 година са приключени с присъди и споразумения наказателни дела общ характер общо 48 бр. Същите се разпределят по вид както следва:
По Глава ІІ „Престъпления против личността” от НК са постановени 3 бр. актове. По чл.115 - 118 НК - довършени са постановени 0 бр., по посочения текст – опити – 0 бр., по чл. 123 НК – 1 бр., чл. 142 НК – 1 бр., чл. 149, ал.5 НК – няма и чл.152, ал. 4 от НК – 0 дело.

По Глава V „Престъпления против собствеността” НК са постановени - 6 бр. съдебни актове; за извършени престъпления по чл. 196-а НК – 0 бр., чл.199 от НК - 4 бр., по чл. 203, 206, ал. 4 от НК - 1 дело, по чл. 212, ал.5 от НК - 0 бр. и по чл. 213-а, чл. 214 от НК – 0 дело.

По глава VІ “Престъпления против стопанството” са постановени 13 бр. актове, от които 12 бр. са по чл. 243-250 от НК.

По Глава VІІ „Престъпления против данъчната, финансовата и осигурителната система” НК са постановени общо 7 съдебни акта, от които за извършени престъпления по чл.255 - 257 от НК – 7 дела.

По Глава VІІІ „Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции” са постановени общо 8 бр. съдебни актове.

По Глава Х “Престъпления против общественото спокойствие” НК няма постановени съдебни актове.

По Глава ХІ „Общоопасни престъпления” НК са постановени общо 11 бр. съдебни актове. От тях по чл. 330, ал.2 и 3 НК – 1 бр., чл. 343, ал.1, б. „в” от НК - 2 съдебен акт, чл. 343, ал.3, б. „б” и ал.4 от НК - 0 съдебни акта и по чл. 354 –а, б и чл. 354в, ал.2-4 от НК - 8 бр. съдебни акта.
Постановените съдебни акта по НАХД са 2 бр.
Постановени съдебни актове по ЧНД са 337 броя: От тях по чл. 80-88 от НК – 6 бр., по чл. 23, 25 и 27 от НК – 6 бр., ЧНД от досъдебното производство - 288 бр. и други ЧНД – 37 бр.

Внесени прокурорски актове.
Внесените прокурорски актове за 2014 година са 48 бр., като общо делата за разглеждане са били 60. Свършени са 48 дела. Постановени са 21 съдебни актове по същество, 19 броя споразумения + 5 по реда на чл. 384 от НПК, 3 броя върнати за доразследване. Съдени са общо 51 лица, от които 43 са осъдени и 8 са оправдани /има още едно оправдано лице по НАХД/. От общо осъдените по реда на чл. 381-384 от НПК са осъдени 25 лица.

По Глава ІІ „Престъпления против личността” НК са осъдени 2 лица и 2 оправдани;

По Глава V „Престъпления против собствеността” НК са осъдени 5 лица и 1 оправдани;

По Глава VІ ”Престъпления против стопанството” НК са осъдени 12 лица и 3 оправдани;

По Глава VІІ „Престъпления против данъчната, финансовата и осигурителната система” НК са осъдени 4 лица и 1 оправдан;

По Глава VІІІ „Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации” НК са осъдени 8 лица и 1 оправдан;

По Глава ХІ „Общо опасни престъпления” НК са осъдени 12 лица и няма оправдани;

През 2014 година са влезли в сила 42 присъди, от които няма оправдателна. През 2013 година са влезли в сила 57 присъди, от която 1 бр. оправдателна. През 2012 година са влезли в сила 66 съдебни акта, от които 1 оправдателни присъди, спрямо 86 съдебни акта за 2011 година.

Внесени са за разглеждане и постановления за прекратяване на наказателното производство чрез освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на административно наказание – НАХД дела 2 на брой. От тях 2 дела е решено с акт по същество. Влезли в законна сила – 1 бр. Съдени са 2 лице, като 2 лица са осъдени, оправдани няма.

Брой, конкретизация и причини за оправдателните присъди.
През 2014 година са постановени 7 изцяло оправдателни присъди по 7 на брой НОХД по отношение на 9 лица. За сравнение - през 2013 год. са постановени 2 изцяло оправдателни присъди по 2 на брой НОХД, с което са оправдани двама подсъдими. Делата през 2014 година са както следва:

НОХД № 115/2014 година /докладчик Стефанов/ е постановена една присъда на 21.11.2014 год. с две оправдани лица. Първото - за престъпление по чл. 123, ал. 4, във вр. с ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК и второто - за престъпление по чл. 123, ал. 3, във вр. с ал. 1 НК. Съдът е приел, че не са налице признаците относно субективната и обективна страна на престъплението по чл. 123, ал.3 от НК. Освен това е прието, че не е налице и причинно следствена връзка между действията на подсъдимите и настъпилия вредоносен резултат. Тези съображения са обусловили извода за несъставомерност на деянието от обективна и субективна страна. Поради което подсъдимите са били оправдани. Делото е висящо пред Апелативен съд Варна.

По НОХД № 131/2013 година /докладчик Станчев/ има постановена на 20.06.2014 год. една оправдателна присъда по отношение на две лица. Първото по чл. 220 ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК и престъпление по чл. 219 ал. 4 във вр. с ал. 1, 2 и 3 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК. Второто по чл. 219 ал. 4 във вр. с ал. 1 и 3 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК. Прието е, че по отношение на първия подсъдим деянието е недоказано от обективна и субективна страна, а по отношение на втория подсъдим е прието, че е настъпила амнистия. Делото е висящо пред Апелативен съд Варна.

НОХД № 476/2013 година /докладчик Стефанов/ е постановена една присъда на 19.11.2014 год. с едно оправдано лице за престъпление по чл. 255, ал. 3 от НК във вр. с чл. 255, ал. 1, т. 2, пр. 1, т. 4, пр. 3, т. 5, пр. 2, т. 6, пр. 2 и т. 7 от НК, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. Съдът е приел, че липсват доказателства за извършване на деянието от обективна и субективна страна от подсъдимия. Поради което подсъдимия е бил оправдан. Делото е висящо пред Апелативен съд Варна.

НОХД № 382/2013 година /докладчик Райкова/ има постановена на 05.03.2014 год. една оправдателна присъда по отношение на едно лице за престъпление по чл.249 ал.1 от НК във връзка с чл.26 от НК. Прието е, че не се доказала съставомерност от обективна и субективна страна за възведеното и изменено в съдебно заседание обвинение. Делото е висящо пред Апелативен съд Варна.

По НОХД № 412/2013 година /докладчик Райкова/ има постановена на 04.03.2014 год. една изцяло оправдателна присъда по отношение на едно лице и по отношение на едно лице има постановена осъдителна присъда. Оправдателната присъда е за престъпление по чл.277а, ал.7 от НК, вр.чл.20 ал.2 от НК. Съдът е приел, че по отношение на подсъдимия деянието е несъставомерно, а освен това и недоказано. Присъдата е потвърдена с решение на Апелативен съд Варна, която от своя страна е оставена в сила с решение на Върховния касационен съд.

НОХД № 359/2013 година /докладчик Георгиева/ има постановена на 07.07.2014 год. една оправдателна присъда по отношение на едно лице за престъпление по чл. 203, ал. 1, във вр. с чл. 201, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. Съдът е приел, че по делото няма нито едно пряко доказателство, подкрепящо обвинението срещу подсъдимата, поради което я е оправдал. Делото е висящо пред Апелативен съд Варна.

НАХД № 444/2014 година /докладчик Георгиева/ има постановена на 10.12.2014 год. едно оправдателно решение по отношение на едно лице за престъпление по чл. 248а, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК. Съдът е приел, че не са налице елементите, необходими за съставомерността на деянието, както и че не са налице признаците на престъплението от субективна страна. Делото е висящо пред Апелативен съд Варна.Структура на наказаната престъпност.
При сравнителният анализ е видно, че през 2014 година най-много дела са решени по глава VІ “Престъпления против стопанството” – 13 на брой. През 2013 година са били 18 на брой. Докато през 2011 година този вид дела са били най малко, през 2012 година са били на трета позиция. Както и през 2013 година и тази година са на първа позиция и като брой дела за разглеждане и като решени дела. Делата за разглеждане са 15 на брой, като са приключили 13 наказателни дела. Характерното за тях е, че половината от тези дела са приключили с одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство – 6 бр. и 7 с акт по същество. 14 от разгледаните дела са били за престъпления против паричната и кредитна система чл. 243-250 НК.

На следващо място са тези за престъпления по Глава ХІ „Общоопасни престъпления” от НК – свършени са 11 дела. Разгледани са 14 дела. Разгледаните наказателни производства са за извършени престъпления по чл. 330, ал.2 и 3 НК – 1 бр., чл. 343, ал.1, б. „в” от НК - 4 дела, чл. 343, ал.3, б. „б” и ал.4 от НК – 0 дела и по чл. 354 –а, б и чл. 354в, ал.2-4 от НК - 9 бр. дела. От тях най-голям дял имат престъпленията по чл. 354 - а и б и чл. 354 - в, ал.2-4 от НК, които са приключени с 8 съдебни акта. От всичките дела по тази глава по част от тях са внесени предложения по чл. 381 НПК, които са одобрени от съда, както и е постигнато такова по чл. 384 от НПК в съдебното производство – общо 8 на брой. Обикновено по този вид дела е събран достатъчно категорични на брой доказателства, с деянието не са причинени щети, подсъдимите са преимуществено лица с чисто съдебно минало и положителна обществена характеристика. Същите признават извършването на деянието и с поведението си не препятстват движението на наказателния процес.

На трето място са приключените производства по Глава VІІІ „Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации”. Разгледани са общо 10 дела. Приключени са 8 от тях. Чрез споразумение по реда на чл. 381 – чл. 384 от НПК са решени 6 дела, които са решени в тримесечен срок от образуването им. Две дела са решени по същество с присъда.

На следващо място са приключените наказателни производства по Глава VІІ „Престъпления против данъчната, финансовата и осигурителната система” от НК. Разгледани са общо 9 наказателни дела. От тях са приключени 7 дела. От 7 дела /т.е. решени / са приключили в срок до три месеца 2 дела, като по 3 от тях е одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство. Разгледаните наказателни производства по тази глава са за извършени престъпления по чл. 255 - 257 от НК. Обикновено тези дела се отличават с фактическа и правна сложност, тъй като касаят отдалечени във времето данъчни периоди. По същите са изслушват комплексни счетоводни експертизи, като същите често са утежнени и поради липса на различни счетоводни документи. Както и предходната 2013 година са намалили делата приключили по реда на чл. 381 - 384 от НПК – споразумение. Това се дължи на обстоятелството, че са разглеждани дела по отношение на лица със финансови затруднения непозволяващи им да възстановят причинената щета. Най често това са лица, които са ползвани като юридически подставени представители на фирмата, чрез които са преминавали неосчетоводени сделки. Т.е. целения наказателния ефект формално е постигнат, но финансовия ефект, който е трябвало да доведе до възстановяване в държавния бюджет на средства, в повечето случаи е останал несъбираем.

На следващо място са делата по Глава V „Престъпления против собствеността” НК - разгледани са 7 дела, като са приключили 6 дела. От тях най голям дял имат делата по чл. 199 от НК – 4 дела са били разгледани, по които са постановени 4 съдебни акта. Както и през предходните 2012 и 2013 години, в по голямаата си част са завършили със споразумение – 3 дела са решени чрез постигнато споразумение между страните одобрено от съда и само по 1 от тях има постановен акт по същество – присъда. Обикновено по тези дела извършителите са с трайна престъпна нагласа – голяма част от тях многократно осъждани. От осъдените 4 лица няма непълнолетни. На 3 лица е наложено наказание лишаване от свобода до три години. Няма лица по отношение на което изтърпяването на наказанието да е отложено с изпитателен срок. На едно от осъдените е наложено наказание лишаване от свобода от три до десет години. Т.е. независимо, че тези дела приключват със споразумение по тях се налагат ефективни присъди. Подсъдимите осъдени за грабеж са при условията на опасен рецидив. Обикновено образуваните наказателни производства по тези дела не се отличават с фактическа и правна сложност. Най - често на подсъдимите е взета мярка „Задържане под стража”. По тази причина рядко възникват процесуални пречки по движението на делото. Съдебното производство приключва в кратък срок. Показателно за това е, че всичките дела са приключили в тримесечния срок от образуването им.

На следващо място са приключените производства по Глава ІІ „Престъпления против личността”. В нея са разгледани общо 5 дела, като са приключени 3 от тях. И трите са приключили с акт по същество. С равен брой са постановените актове по отвличането на лица – по чл. 142 от НК – по 1 и по чл. 123 НК – 1 бр. дела. Няма дела по чл. 115 -118 от НК – опити и довършени, както и такива по чл. 152, ал.4 от НК. От осъдените 2 лица на 2 лица е наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, изтърпяването на което е отложено с изпитателен срок. Има оправдани 2 лица. През 2014 година няма наложено наказание доживотен затвор и доживотен затвор без право на замяна. По тази глава няма осъдени непълнолетни лица.

През 2011 година структурата на наказаната престъпност е била променена спрямо предходната. Но и през 2012 година същата отново претърпя промяна. В предходните години най много са били делата по глава V – престъпления против собствеността, следвани от глава ХІ – общоопасни престъпления. През 2011 година е обратното. Тогава водещи са престъпленията по глава ІІ – против личността и гл. VІІІ – престъпления против дейността на Д.О.О.О., следвани от престъпленията против данъчната и осигурителната системи. През 2012 година водещи са общоопасните престъпления – гл.ХІ, следвани от гл.V – престъпления против собствеността и гл. VІ – против стопанството.

През 2013 година отново има, макар и не особено значителна, промяна в структурата на наказаната престъпност. Водещи са делата по глава VІ – Престъпления против стопанството и глава ХІ – Общоопасни престъпления. През 2013 година бележат увеличение и престъпленията против личността. Констатираната от предходните години динамика, обусловена както от развитието на новите технологии, така и от икономическата ситуация и социален статус на гражданите се забелязва и през 2013 година.

През 2014 година отново се забелязва промяна в структурата на наказаната престъпност. Обезлюдяването на цели населени места и обедняването предпоставя извършването на престъпления против стопанството и собствеността. От друга страна липсата на социална ангажираност на младежта и стремежа към финансова обезпеченост води до повишаване ръста на общоопасните престъпления и най вече тези по чл. 354 “а”,”б” и “в” от НК. Голяма част от престъпленията са извършени и от вече осъждани лица или такива придобили качеството на опасен рецидив. За повечето от тях това е станал начин на живот и пребиваване. Те са трудно социално вградими и значителна част от тях не могат, а и не желаят да полагат труд и грижи за себе си. Освен това прави впечатление и определена кампанийност в работата на досъдебните органи. Създава се усещането, че през различните години се работи приоритетно по определен вид дела.

Това усещане се забелязва и при административно наказателните дела. През 2012 година бяха разгледани значителен брой административно наказателен характер дела за престъпления свързани с финансирането на дейности от различни фондове принадлежащи на Европейския съюз /в резултат от завишения контрол и мониторинг наложен в тези области/. През 2013 година броя на този вид дела значително намаля. Еврофинанирането продължава, поради което може би има и извършени деяния в тази сфера, но през разглежданата година, такива дори и да са разследвани, не са били внесени за разглеждане в съда. Независимо, че през 2014 година са разгледани 2 броя дела, то те не са били свързани с фондове на Евросъюза.
Каталог: dokladi
dokladi -> Черепът в българската обредност праисторически корени светлозар Попов, Варна
dokladi -> Марин Цветков
dokladi -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokladi -> Таньо Танев, Ангел Манев Археометричният Сонометър на сент ив дꞌалвейдър
dokladi -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
dokladi -> Публикуваните доклади са без редакционна намеса. Те са представени на: общо заседание с тема "Държавната политика на библиотечното дело. Роля на професионалните и неправителствените организации"
dokladi -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokladi -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница