eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
dokladi/2010
  Катя терзийска
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Доклад по околна среда ( гдос ) за 2013 год
dokladi/2010
  Елена борисова
  Атанаска методиева
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Решение №382-Н0-И0-А1/2011г влязло в сила на 07. 07. 2011 ) (за периода 01. 01. 2013 31. 12. 2013 г.) Съдържание Увод
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за 2016г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за 2015 год за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №367-H0 / 2008 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите,за които е предоставено комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №34/2005г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад по опазване на околната среда на „ тракия глас българия еад за изминалата 2005 година
  Решение №8214 / 09. 07. 1993г по фирмено дело №4183 / 1993г на Варненския окръжен съд Данъчен номер: 1038009415 булстат: 813095287 Ю
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Г о д и ш е н д о к л а д за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад по околната среда на оргахим ад източна площадка 2011г Уводна част на годишния доклад
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Булстат – 1120298790011 ндр – 1133000026
  Отчетна единица "идеал стандарт видима", работна прощадка Севлиево Инсталации, попадащи в Приложение 4 на зоос "
ai/upload
  Сборник доклади Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие 2010 -варна
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за изпълнение на дейнос тите по кр№80/2005г на „огняново к", знхв „пуклина"
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад по Комплексно разрешително №132/2006г площадка с. Александрово Утвърдил
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за 2014 Г. За изпълнение на дейностите, за които е представено
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително за 2005 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад по околна среда ( гдос ) за 2014 год
dokladi/2010
  Жени иванова
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад по околната среда за 2008 година
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за 2010 година за изпълнение на дейностите по комплексно разрешително
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително
dokladi/2010
  Емблематични немски и български филми с диаболични мотиви от началото на ХХ век
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за 2008г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за Изпълнение на дейностите, за които е предоставено
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за Изпълнение на дейностите, за които е предоставено
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително от
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите по кр №259-Н1/2012 г. „Яйца и птици ад гр. Мизия
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за изпълнение на дейностите по комплексно разрешително
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за 2014 г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад по околна среда за 2015 година за изпълнение на дейностите
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително или иначе казано Годишен доклад по околна среда (гдос) се изготвя в изпълнение на чл. 125 т. 5 от зоос
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително утвърдена със Заповед № рд-806/31. 10. 2006 г на Министъра на околната среда и водите
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително утвърдена със Заповед № рд-806/31. 10. 2006 г на Министъра на околната среда и водите
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Закон за опазване на околната среда /зоос
  Доклад за изпълнение на дейностите, на комплексно разрешително №249-но/2008г. "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа" гр. Оряхово
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №57/2005Г. Уводна част
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за 2012 год за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №367-H0 / 2008 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейнос тите по кр№81/2006г на „огняново к", вз „огняново"
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Тец варна” еад утвърдили
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад по околна среда 2016г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №445 Н1/2014г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад по околна среда (гдос) Община Созопол притежава Комплексно разрешително №204-но/2008 г и настоящият Годишен доклад по околна среда (гдос) се изготвя на основание чл. 125, т. 5 от зоос и Условие
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад по околна среда на тец „лукойл енергия и газ българия еоод за 2014г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите по комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад по дейностите от комплексно разрешително на " шаварна-97" оод гр. Левски
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №202-Н0/2008г. „
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад по околна среда по издадено комплексно разрешително №94-Н2/2011г. На "хан аспарух" ад гр. Исперих
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад по околна среда зa 2015г. На "хан аспарух" ад град исперих съгласно комплексно
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад по околна среда по издадено комплексно разрешително №94-Н1/2008г. На "хан аспарух" ад гр. Исперих
  Доклад за изпълнение на дейностите по Комплексно Разрешително №254-но / 2008
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите през 2010 г., за които е предоставено Комплексно разрешително
  Доклад по околна среда за дейностите за които е предоставено кр №226-Н1/2009г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад по околна среда (гдос) 2012 година За изпълнение на условията, залегнали в комплексно разрешително №421-Н0-И0-А0/2011 г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад по околна среда (гдос) 2016 година За изпълнение на условията, залегнали в комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад по околна среда ( гдос ) 2009 година За изпълнение на условията, залегнали в комплексно разрешително №141-Н1-ио-ао/2009 г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Г о д и ш е н д о к л а д п о о к о л н а с р е д а “кераминженеринг” ад
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за 2016 г на „ вратица враца ад формат на годишния доклад (ГД): Увод Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад по околната среда по изпълнение на дейностите за периода януари-декември 2011г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад по околна среда за 2010 година
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите през 2005 год., за които е предоставено комплексно разрешително №37/2005 г за "Топлофикация София" ад обект оц"Земляне"
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за изпълнение на дейностите през 2012 г., за които е предоставено комплексно разрешително №37/ 2005 г за оц"Земляне"
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад по околна среда (гдос) за изпълнение на дейностите за 2016 г., За които е предоставено комплексно разрешително №347-но/2008 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №328 но/2008г
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително гълъбово, 2006 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително гълъбово, 2012г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително гълъбово, 2007 г
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително гълъбово, 2008 г
  Тец варна” еад утвърдили
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Тец варна” еад утвърдили
  Доклад за 2015 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №291-Н0/2008г. „ Градус 1 оод панагюрище
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Процеси, които ще протичат в секция А, описани в условията на кр №513-Н0 / 2015г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Процеси, които ще протичат в секция А, описани в условията на кр №513-Н0 / 2015г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за изпълнение на дейностите по кр №259-но/2008 г. „Яйца и птици ад гр. Мизия
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително Март, 2010г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №441-Н0/2012г. „
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Отчетен период 2006 год гр. Девня март 2007 год. У в о д
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  И Х т и м а н утвърдил: Управител: /инж. Ем. Шаранков/ годишен доклад
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад по изпълнение на условията от комплексно разрешително Nо 124/2006 2012 година годишен доклад
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за изпълнение на дейностите за 2009Г
  Доклад за 2009 г о тносно: Комплексно разрешително №338/2008 г за експлоатация на Депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич при с. Богдан
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за 2010 г о тносно: Комплексно разрешително №338/2008 г за експлоатация на Депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич при с. Богдан
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
  Доклад по околна среда ( гдос ) за изпълнение на дейностите през 2007 г за които е предоставено Комплексното разрешително №163/2007 г
  Доклад за дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №291-Н0/2008г. „ Градус 1 оод панагюрище
  Доклад за изпълнение на дейностите по комплексно разрешително №54/2005Г
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително ( гдос ) І. Формат
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №353- но/2008 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №43/2005 г
  Доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
  Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите през 2008 г., за които е предоставено
bg/dokladi/threemonth/threemonth_02_2016/water
  Състояние на качеството на подземните води
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №434- но/2012 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад 2007 за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад 2009 за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад по околна среда (гдос) за изпълнение на дейностите през 2009 г., за които е предоставено комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително утвърдена със Заповед № рд-806/31. 10. 2006 г на Министъра на околната среда и водите
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад по околна среда (гдос) Уводна част 5 Система за управление на околната среда 9 Използване на ресурси (Условие №8) 12 Използване на вода
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за 2016 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително 28/2005 булстат 112029879-Ю
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за изпълнение на дейностите по комплексно разрешително
  Утвърждавам: /Тома Томов/ г о д и ш е н д о к л а д
  Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за периода януари-декември 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №235-но/2008 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Изпълнителен Директор: /Николай Петков
  Изпълнителен Директор: /Николай Петков
  Изпълнителен Директор: /Николай Петков
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Програма за привеждане в съотватствие 14 Система за управление на околната среда 14
  Изпълнителен Директор
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за изпълнение на дейностите
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №292- но/2008 г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Съдържание Стр
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за 2014 г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Агроспектър инвест” ад г о д и ш е н д о к л а д за изпълнение на дейностите
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №113/2006 год
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите през 2005г., за които е предоставено
  Отчетна единица "идеал стандарт видима", работна прощадка Градница Инсталации, попадащи в Приложение 4 на зоос 1 "
bg/dokladi/dokumenti
  Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата
dokladi/2010
  Вината и понятието за морал – през очите и сърцето на роберто савиано и книгата му „гомора“
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за изпълнение на дейностите през 2009 година, за които е предоставено Комплексно разрешително №127/2006 г
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително (КР) №372-Н0/2009 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително 307 но/2008г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на кр (иппсукр)
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Доклад за 2013 год за изпълнение на дейностите за които е предoставено Комплексно разрешително №370-H0 / 2008 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  “топлофикация софия” eад тр “софия-изток”
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №145 Н0/2008г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №43/2005 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад по околна среда за дейностите за които е предоставено кр №226-Н1-И0-А1/2011г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №12/2004 инсталация
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад по околна среда 2014 г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Доклад по околна среда 2013 г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №145 Н0/2008г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад по околната среда на оргахим ад западна площадка
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително №461-но/2013г за обект
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително №528-но/2016г за обект
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително №345-но/2008 за обект
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително №345-но/2008 на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково" пи №000212, землището на с. Въглен, община Аксаково
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №123-H1/2009г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Марица изток 2
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е
  Доклад за изпълнение на дейностите
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за 2010 год. Увод
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад по околна среда (гдос) за 2011 г
  Доклад за 2011 год за изпълнение на дейностите за които е представено Комплексно разрешително
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за 2014 год за изпълнение на дейностите за които е представено Комплексно разрешително
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Наименование на инсталацията, за който е издадено комплексно разрешително (КР)
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад по околна среда 2011г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №298 Н0/2008г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад по околна среда 2008г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №298 Н0/2008г
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително гр. Враца 2008г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за 2009 Г. За изпълнение на дейностите, за които е представено
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за околната среда(гдос) Наименование на инсталацията /ите, за която е издадено комплексно разрешително (КР)
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително №345-Н0-И0-А0/2008 на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково"
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №301 Н1/2012г
  Доклад по околна среда за 201 2 г. „ Българска Петролна Рафинерия еоод
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11
  Доклад за 2011 год за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №367-H0 / 2008 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително март 2008 г. Съдържание
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за изпълнение на дейностите
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №268-но/2008 г
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за околната среда(гдос) Наименование на инсталацията /ите, за която е издадено комплексно разрешително (КР)
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад за изпълнение на дейнос тите по кр№80/2005г на „огняново к", знхв „пуклина"
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Г о д и ш е н д о к л а д з а у п р а в л е н и е н а о к о л н а т а с р е д а
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Съдържание: Стр
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Отчетен период 2009 г март 2010 г. Съдържание на г д о с по страници: Увод стр. 3 Система за управление на околната среда стр. 5 Използване на ресурси стр. 6 1 Използване на вода ст
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-04-08
  Доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-10
  Доклад по околна среда за 2010 година
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-2013
  Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №111/2006г. На "керамат"АД, гр. Каспичан цех каспичан за 2013 Г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад за 2015 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/documenti-14
  Доклад за 2014 г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-09
  Доклад по околна среда 2009г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №298 Н0/2008г
  Доклад по околна среда за дейностите за които е предоставено кр №226-Н1/2009г
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Доклад по околна среда ( гдос ) за изпълнение на дейностите
eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12
  Доклад по околна среда за 2012 година за изпълнение на дейностите
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-17
  Г о д и ш е н д о к л а д п о о к о л н а с р е д а
directory dokladi  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница